ՃԱՄԲԱՅ ԲԱՑԷ'Ք…

Անցէ¯ք հպարտ, անցէ¯ք խրոխտ ու ժպտուն, Դուք ժառանգներ մեր փառապանծ անցեալին…                                                            Մ.Իշխան Պատմութիւն կերտեցին անոնք, աշխարհի չորս ծագերէն ժամանած Հ.Մ.Ը.Մ.ականները: Տարիներ առաջ միայն անիրագործելի երազ, այդ օր…Օգոստոս 1, 2009-ին...

ՀԱՄԱ – Հ.Մ.Ը.Մ.-ԱԿԱՆ 8-ՐԴ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐՈՒ ԲԱՑՈՒՄ…

Հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.-ական 8-րդ մար­զա­խա­ղե­րու բաց­ման հան­դի­սու­թիւնը պատ­մա­կան օր մը դար­ձաւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի եւ հա­յու­թեան հա­մար: 91 տար­ուան պատ­մու­թիւն ու­նե­ցող Հայ մարմ­նակր­թա­կան ընդ­հա­նուր միու­թիւնը կրցաւ իրա­կա­նաց­նել տա­րի­նե­րու իր երա­զը եւ Հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.-ական իր 8-րդ...

ԵՕԹԱՆԱՍՈՒՆ ՏԱՐՈՒԱՅ ԴԱԴԱՐԷ ԵՏՔ «ՎԷՄ»Ը ՎԵՐՍՏԻՆ ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ

Վեր­ջերս, Երե­ւա­նի մէջ, վերս­տին լոյս տե­սաւ 1933-էն 1939 թուա­կան­նե­րուն, լոյ­սե­րու քա­ղաք՝ Փա­րի­զի մէջ լոյս տե­սած, Սի­մոն Վրաց­եա­նի խմբագ­րու­թեան հան­րա­ծա­նօթ »ՎԷՄ հա­մա­հայ­կա­կան հան­դէս«ը: Անդ­րա­նիկ հա­մա­րը (թիւ 1-26) կÿընդգր­կէ 212 էջ: Սոյն...

ՏԻԹՐՈՅԹ.- ԽԱՆԱՍՈՐԻ ԱՐՇԱՒԱՆՔԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ԴԱՇՆԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ

 Յու­լիս 26- Կի­րա­կի օր տե­ղի ու­նե­ցաւ »Խա­նա­սոր«ի վրէ­ժա­րա­կան ար­շա­ւանքին 112-ամ­եա­կի տա­րե­դար­ձի նուիր­ուած դաշ­նագ­նա­ցու­թիւնը, Տիր­պօր­ն քա­ղա­քի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան պատ­կա­նող, եւ »Միլ­ֆըրտ« գիւ­ղի մէջ գտնուող դաշ­տին մէջ: Դաշ­նագ­նա­ցու­թիւնը կազ­մա­կեր­պած էր Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան »Ազա­տամարտ« կո­մի­տէ­ու­թիւնը,...

ՍԵՒԱՆԱՊԱՏՈՒՄ

Լու­սան­կար­ներ՝ Ին­նա Մխի­թար­եա­նի Ամառ­նա­յին շոգ օրե­րուն, Երե­ւանցի­ին հա­մար ցան­կա­լի հանգս­տա­վայր մըն է Երե­ւա­նէն 60 քլմ. հե­ռա­ւո­րու­թեան վրայ գտնուող Սե­ւա­նայ լի­ճը: Այս տա­րի ցուրտ եղա­նա­կի պատ­ճա­ռով, Սե­ւա­նայ լի­ճի տա­րած­քը, վեր­ջերս միայն...

Ա.Մ.Ն. ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՇՐՋԱՆԻ «ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ»Ը ԱՒԱՐՏԵՑ ԻՐ 33-ՐԴ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԸ

                          Ա.Մ.Ն. Արեւելեան շրջանի «Համազգային»ը աւարտեց իր 33-րդ պատգամաւորական ժողովը, Նիւ Ճըրզիի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ սրահին մէջ, Օգոստոս...

ՄԱՅՔԸԼ ՃԷՔՍԸՆ ԻՐ ԵՏԻՆ ՁԳԵՑ ՃԵՐՄԱԿ ԲԱՑ ՄԸ

Ստորեւ, յապաւումով լոյս կ°ընծայենք «Ֆրանս-Արմէնի»ի յօդուածագիր եւ ընկերային հարցերու մասնագէտ Ժան Ստեփանեանի (Թարգմանեց` Նանոր Պարսումեան) այս հետաքրքրական ուսումնասիրութիւն-գրութիւնը, պատրաստուած Մայքըլ Ճէքսընի մահուան առթիւ.-   Ինքնութեան մը Աղաւաղումը` Յաջողութեան Գի՞ն Ծնած...
Social profiles