No Picture
Լրահոս

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ.- «ՄԵՐ ՀԻՄՆԱՐԿԸ ՆԱԽԱԽՆԱՄԱԿԱՆ ԴԵՐ ԿԸ ԿԱՏԱՐԷ ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ ԿԵԱՆՔԻՆ ՄԷՋ…» ԿԸ ՅԱՅՏՆԷ ԳԱԼՈՒՍՏ ԿԻՒԼՊԷՆԿԵԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱԺՆԻ ՎԱՐԻՉ ՏՆՕՐԷՆ ՓՐՈՖ. ԶԱՒԷՆ ԵԿԱՒԵԱՆ

 Ծ.Խ.- Ստորեւ, յապաւումով լոյս կ’ընծայենք, հետաքրքրական հարցազրոյց մը, կատարուած «Մարմարա» (Պոլիս) օրաթերթին կողմէ,  Լիզպոնի «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկի հայկական բաժնի վարիչ տնօրէն փրոֆ. Զաւէն Եկաւեանի հետ, որ կարճատեւ այցելութեամբ մը, ժամանած էր Պոլիս:   Հ.- Պր. […]

No Picture
Գրական

ՏԱՏԻԿԻ ԱՂՕԹՔԸ

Տա­տի­կը մեծ մայրն իր տոհ­մի – Հին կար­գե­րի հան­դեր­ձան­քով« Հլու եւ հեզ շար­ժու­ձե­ւովն Այն օրե­րի՝ երբ իր խաչն իսկ Թագն­ուած էր հա­գուս­տի տակ՝ Որ ծած­կում էր գլուխ« վիզ ու կզակ Եւ աղօթքն իր Աս­տու­ծոյ՝ ասում […]

No Picture
Ամերիկահայ

ԱՒԻԿ ՏԷՅԻՐՄԷՆՃԵԱՆԻ ԱՍՄՈՒՆՔԻ ԽՏԱՍԱԼԻԿԸ

ԱՆԱ­ՀԻՏ ՉՈՐ­ՊԱՃ­ԵԱՆ       »Անափ կա­րօտ« եւ »Վա­ռել լոյ­սե­րը հո­գու«, եր­կու նոր խտա­սա­լիկ­նե­րը (CD), եղան ինձ հա­մար հրա­շա­լի նուէր: Այն­տեղ խտաց­ուած է բա­նաս­տեղ­ծու­թիւն­նե­րի եւ եր­գե­րի գե­ղե­ցիկ մի փունջ: Հայ­կա­կան երգ-երաժշ­տու­թեան, հայ մտա­ւո­րա­կա­նի խո­հուն խօս­քե­րի նկատ­մամբ ու­նե­ցած կա­րօ­տով […]

No Picture
Ամերիկահայ

ՄԱ­ՀԱԶԴ` ԼՈՒՍԻՆ ԾԱՏՈՒՐԵԱՆԻ

   Տի­ար Վարդ­գէս Ծա­տուր­եան եւ զա­ւա­կը՝ Հրաչ Տէր եւ տի­կին Ճան եւ Թա­լին Մկրտչեան եւ զա­ւակ­նե­րը՝ Նա­րէ, Նա­րեկ եւ Ռոս­տոմ Տէր եւ տի­կին Գէ­որգ եւ Սալ­բի Խա­չա­տուր­եան եւ զա­ւա­կը՝ Ռու­բէն Տէր եւ տի­կին Վա­չէ եւ Լո­րիկ Ծա­տուր­եան եւ […]

No Picture
Ամերիկահայ

ԲԱՐԻ ՎԵՐԱՄՈՒՏ

                                                                                                                                                                ԳԷ­ՈՐԳ ՊԵ­ՏԻԿ­ԵԱՆ  Վե­րա­մուտ է դարձ­եալ: Ամ­րան քա­նի մը ամիս­նե­րու վրայ համր­ուած ար­ձա­կուր­դէն ետք, հայ թէ օտար բո­լոր վար­ժա­րան­նե­րը կրկին ան­գամ կը բա­նան իրենց դռնե­րը: Ծնողք, աշա­կերտ, ու­սու­ցիչ ար­դէն իսկ սկսած են մտնել ու­սում­նա­կան նոր […]

No Picture
Ամերիկահայ

ՈՉ ԵՒՍ Է ՀԱՅ ԴԱՏԻ ԲԱՐԵԿԱՄ ԾԵՐԱԿՈՒՏԱԿԱՆ ԷՏՈՒԸՐՏ ՔԵՆՆԵՏԻՆ

Չո­րեք­շաբ­թի Օգոս­տոս 26ի վաղ ար­շա­լոյ­սին, Հա­յէ­նի­սի (Մա­սա­չու­սէց) մէջ, իր մահ­կա­նա­ցուն կնքեց Ամե­րի­կա­հա­յե­րու մօ­տիկ բա­րե­կամ եւ Հայ Դա­տի բնա­գա­ւա­ռէն ներս, անա­չա­րօ­րէն եւ ամէ­նայն հե­տե­ւո­ղա­կա­նու­թեամբ աշ­խա­տանք տա­րած՝ ծե­րա­կու­տա­կան Էտ­ուըրտ Քեն­նե­տի: 77 տա­րե­կան Քեն­նե­տի, որ տարիէ մը ի […]

No Picture
Ամերիկահայ

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ 33-ՐԴ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎ

Շա­բաթ Օգոս­տոս 1, 2009ին Նիւ Ճըրզիի Սրբոց Վար­դա­նանց Հա­յոց Առա­քե­լա­կան եկե­ղե­ցւոյ հան­դի­սաս­րա­հում (Ռիճֆիլտ, Նիւ Ճըր­զի) կա­յա­ցաւ Հա­մազ­գա­յի­նի Արե­ւել­եան Ամե­րի­կա­յի 33րդ Շրջա­նա­յին Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան ժո­ղովր: Ժո­ղո­վի բա­ցու­մը կա­տա­րեց Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան ատե­նա­պետ՝ ընկ. Զար­մայր Սեդ­րաք­եա­ն: Մի­ա­ձայ­նու­թեամբ դիւա­նի ատե­նա­պետ […]

No Picture
Ամերիկահայ

ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ԹԵՄԵՐՈՒ ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐՈՒ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ՝ ՄՈՆՐԷԱԼԻ ՄԷՋ

Օգոս­տոս 19-20, 2009-ին« Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Արե­ւել­եան եւ Արեւմտ­եան Թե­մե­րու եւ Գա­նա­տա­յի Թե­մի երեք Առաջ­նորդ­նե­րը՝ Բարձ­րաշ­նորհ Տ. Օշա­կան Ս. Ար­ք. (Արե­ւել­եան Թեմ)  Չօլոյեան, Բարձ­րաշ­նորհ Տ. Մու­շեղ Ար­ք.  (Արեւմտ­եան Թեմ) Մարտիրոսեան, Բարձ­րաշ­նորհ Տ. Խա­ժակ Ար­ք. (Գա­նա­տա­յի Թեմ) […]

No Picture
Ամերիկահայ

Ա.Մ.Ն. ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ ՏԱԹԵՒ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ 23-ՐԴ ՀԱՒԱՔԸ

  Մօ­տա­ւո­րա­պէս յի­սուն աշա­կերտ­ներ (մե­ծա­մաս­նու­թեամբ 13-18 գա­րուն­ներ բո­լո­րած) ժա­մա­նած զա­նա­զան շրջան­նե­րէ եւ 11 դա­սա­տու­ներ հա­ւաք­ուե­ցան Սուրբ Մէ­րի կեդ­րո­նը (Էլ­վեր­սըն, Փէն­սիլ­վան­իա), Սուրբ Գրի­գոր Տա­թե­ւա­ցի Հիմ­նար­կի 23րդ ամառ­նա­յին յայ­տագ­րին առ­թիւ, որ սկսաւ Կի­րա­կի, Յու­նիս 28ին եւ աւար­տե­ցաւ […]

No Picture
Լրահոս

ԵՐԵՒԱՆ – ՊԱԹՈՒՄ ԳՆԱՑՔԸ

Լու­սան­կար­ներ՝ Ին­նա Մխի­թար­եա­նի    Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Յո­վիկ Աբ­րա­համ­եա­նի եւ վար­չա­պետ Տիգ­րան Սարգս­եա­նի մաս­նակ­ցու­թեամբ եւ Հա­րաւ-Կով­կաս­եան եր­կա­թու­ղա­յին ըն­կե­րու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ, պաշ­տօ­նա­պէս կա­տար­ուե­ցաւ Երե­ւան-Պա­թում գնաց­քին բա­ցու­մը: Կա­տար­ուե­ցաւ նա­եւ շար­ժա­կազ­մի օրհ­նու­թիւն, ներ­կա­յու­թեամբ տէր հօր: Նո­րոգ­ուած նստա­րան­ներ եւ ար­դի […]