ՀԱՄԱՀ.Մ.Ը.Մ.-ԱԿԱՆ ԻՆՆԵՐՈՐԴ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐ

0 0
Read Time:14 Minute, 31 Second
 

 

p8-9 hmem pagoum

 

Մօ­տա­ւո­րա­պէս շաբթ­ուայ մը տե­ւո­ղու­թիւն ու­նե­ցող հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.-ական մար­զա­խա­ղե­րը աւար­տե­ցան, իրենց ետին ձգե­լով ան­մո­ռա­նա­լի յի­շա­տակ­ներ:

Փակ­ման հան­դի­սու­թեան, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան ան­դամ Ստե­փան Տէր Պետ­րոս­եան յայտ­նեց, որ ոսկիէ էջ մը կը փակ­ուի միու­թեան պատ­մու­թեան մէջ: “Ստեղծ­ուած խան­դա­վա­ռու­թիւնը այժմ կը փո­խադր­ուի շրջան­ներ, ուր մար­զիկ­նե­րը վեր­յի­շե­լով իրենց ապ­րած գե­ղե­ցիկ յի­շա­տակ­նե­րը, պատ­մե­լով իրա­րու եւ քա­ջա­լե­րե­լով իրենց խմբա­կից­նե­րը այժ­մէն պի­տի պատ­րաստ­ուին չորս տա­րի ետք տե­ղի ու­նե­նա­լիք հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.-ական 10-րդ մար­զա­խա­ղե­րուն“, շեշ­տեց ան:p8-9 333

Այս առի­թով շնոր­հա­կա­լու­թեան խօսք ուղ­ղեց նա­եւ Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.-ի ատե­նա­պետ Հրաչ Շմա­ւոն­եան: Ան ող­ջու­նեց մար­զա­խա­ղե­րուն յա­ջո­ղու­թեան հա­մար աշ­խա­տած Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.-ի սկաու­տա­կան օժան­դակ յանձ­նա­խում­բը եւ Հա­յաս­տա­նի ոս­տի­կա­նու­թիւնը, որոնք ջանք չխնա­յե­ցին մար­զիկ­նե­րուն հանգս­տու­թիւնը եւ ապա­հո­վու­թիւնը երաշ­խա­ւո­րե­լու հա­մար:

Ապա, տե­ղի ու­նե­ցաւ լա­ւա­գոյն մար­զիկ­նե­րու եւ ախոյ­եան­նե­րու անուն­նե­րու յայ­տա­րա­րու­թիւնն ու մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թիւնը:

Հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.-ական մար­զա­խա­ղե­րու պատ­մու­թեան մէջ առա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով, իւ­րա­քան­չիւր մար­զա­խա­ղի լա­ւա­գոյն մար­զի­կին շնորհ­ուե­ցաւ վաս­տա­կա­ւոր Հ.Մ.Ը.Մ.-ակա­նի անու­նով մրցա­նակ մը` յու­շան­ուէ­րի ձե­ւով: Այս­պէս, ճատ­րա­կի լա­ւա­գոյն մար­զիկ հռչակ­ուե­ցաւ Լի­բա­նա­նէն Նա­րեկ Նա­ճար­եան (“Վա­րու­ժան Մու­րատ­եան մրցա­նակ“):

Աղջ­կանց թե­նի­սի լա­ւա­գոյն մար­զիկ հռչակ­ուե­ցաւ Գա­հի­րէ­էն Դա­լար Մազ­լում­եան (“Պար­գեւ Պար­սամ­եան մրցա­նակ“):

Տղոց թե­նի­սի լա­ւա­գոյն մար­զիկ հռչակ­ուե­ցաւ Գա­նա­տա­յէն Վա­հագն Թո­նա­քան­եան (“Ճորճ Տաղլ­եան մրցա­նակ“): Աղջ­կանց փինկ¬փոն­կի լա­ւա­գոյն մար­զիկ հռչակ­ուե­ցաւ Լի­բա­նա­նէն Դուին Մում­ջօղլ­եան (“Կա­րօ Թիւ­թիւնճ­եան մրցա­նակ“): Տղոց փինկ-փոն­կի լա­ւա­գոյն մար­զիկ հռչակ­ուե­ցաւ Լի­բա­նա­նէն Մի­սաք Պո­յաճ­եան (“Յա­րու­թիւն Գա­զանճ­եան մրցա­նակ“): Աղջ­կանց լո­ղի լա­ւա­գոյն մար­զիկ հռչակ­ուե­ցաւ Սուր­իա­յէն Սէր­լի Մու­շեղ­եան (“Սու­րէն Մու­րատ­եան մրցա­նակ“): Տղոց լո­ղի լա­ւա­գոյն մար­զիկ հռչակ­ուե­ցաւ Արեւմտ­եան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րէն Փի­թըր Մա­նու­շակ­եան (“Վարդ­գէս Հայ­րա­պետ­եան մրցա­նակ“): Աղջ­կանց աթ­լե­թի լա­ւա­գոյն մար­զիկ հռչակ­ուե­ցաւ Լի­բա­նա­նէն Լո­ռի Թաշճ­եան (“Յով­հան­նէս Շա­հին­եան մրցա­նակ“): Տղոց աթ­լե­թի լա­ւա­գոյն մար­զիկ հռչակ­ուե­ցաւ Լի­բա­նա­նէն Սերժ Քուքճ­եան (“Յով­հան­նէս Տէր Յա­րու­թիւն­եան մրցա­նակ“): Աղջ­կանց վո­լի­պո­լի լա­ւա­գոյն մար­զիկ  հռչակ­ուե­ցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ՀԱՍԿ-էն Ժեն­իա Յով­հան­նէս­եան (“Գէ­որգ Կա­րա­պետ­եան մրցա­նակ“): Ոտ­նագն­դա­կի լա­ւա­գոյն մար­զիկ հռչակ­ուե­ցաւ Փա­րի­զէն Խա­ժակ Սի­նան­եան (“Վար­դան Բախշ­եան մրցա­նակ“): Կրտսեր աղջ­կանց կո­ղո­վագն­դա­կի լա­ւա­գոյն մար­զիկ հռչակ­ուե­ցաւ Արեւմտ­եան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րէն Շա­րիս Ղա­զե­րի (“Սու­րէն Մու­րատ­եան մրցա­նակ“): Կրտսեր տղոց կո­ղո­վագն­դա­կի լա­ւա­գոյն մար­զիկ հռչակ­ուե­ցաւ Արեւմտ­եան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րէն Թէօ Դա­ւի­թեան (“Ժի­րայր Պո­յաճ­եան մրցա­նակ“): Երէց աղջ­կանց կո­ղո­վագն­դա­կի լա­ւա­գոյն մար­զիկ հռչակ­ուե­ցաւ Արեւմտ­եան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րէն Կաս­իա Սար­գիս (“Եր­ուանդ Տէմիրճ­եան մրցա­նակ“): Երէց տղոց կո­ղո­վագն­դա­կի լա­ւա­գոյն մար­զիկ հռչակ­ուե­ցաւ Արեւմտ­եան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րէն Նար­պէյ Իպ­րա­հիմ­եան (“Տոքթ. Մի­սաք Ար­զու­ման­եան մրցա­նակ“): Հա­մա¬Հ.Մ.Ը.Մ.-ական 9-րդ մար­զա­խա­ղե­րու տի­պար Հ.Մ.Ը.Մ.-ական հռչակ­ուե­ցաւ Աւստ­րալ­իա­յէն Անդ­րա­նիկ Բա­նոյ­եան:

 

Մար­զա­խա­ղե­րու ախոյ­եան­ներ

հան­դի­սա­ցան հե­տեւ­եալ շրջան­նե­րը.-

Ճատ­րակ – Լի­բա­նանp8-9 gggg

Թե­նիս – Գա­նա­տա եւ Գա­հի­րէ

Փինկ փոնկ – Լի­բա­նան

Լող – Թեհ­րա­նի Հ.Մ.Ա.Կ.

Աթ­լեթ – Լի­բա­նան

Վո­լի­պոլ – Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ. (առա­ջին), Արե­ւել­եան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­ներ (երկ­րորդ), Արեւմտ­եան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­ներ (եր­րորդ):

Ոտ­նագն­դակ – Փա­րիզ (առա­ջին), Արեւմտ­եան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­ներ (երկ­րորդ), Լի­բա­նան (եր­րորդ):

Կո­ղո­վագն­դակ/կրտսեր աղ­ջիկ­ներ – Արեւմտ­եան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­ներ (առա­ջին), Լի­բա­նան (երկ­րորդ), Քուէյթ (եր­րորդ):

Կո­ղո­վագն­դակ/կրտսեր տղաք – Արեւմտ­եան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­ներ (առա­ջին), Արե­ւել­եան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­ներ (երկ­րորդ), Լի­բա­նան (եր­րորդ):

Կո­ղո­վագն­դակ/երէց աղ­ջիկ­ներ – Արեւմտ­եան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­ներ (առա­ջին), Հ.Մ.Ը.Մ.¬Հ.Ա. Ս.Կ. (երկ­րորդ), Լի­բա­նան (եր­րորդ):

Կո­ղո­վագն­դակ/երէց տղաք – Արեւմտ­եան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­ներ (առա­ջին), Արե­ւել­եան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­ներ (երկ­րորդ), Հ.Մ.Ը.Մ.¬Հ.Ա.Ս.Կ. (եր­րորդ):

Ար­դիւնք­նե­րու հրա­պա­րա­կու­մէն ետք յայ­տա­րար­ուե­ցաւ նա­եւ մար­զա­խա­ղե­րու ըն­թաց­քին լա­ւա­գոյն ար­դիւնք­նե­րը ար­ձա­նագ­րած շրջա­նին անու­նը: Հ.Մ.Ը.Մ. Լի­բա­նան հռչակ­ուե­ցաւ հա­մա¬Հ.Մ.Ը.Մ.-ական 9-րդ մար­զա­խա­ղե­րու ախոյ­եան իր տի­րա­ցած 3 առաջ­նու­թեան (ճատ­րակ, փինկ-փոնկ, աթ­լեթ), 1 երկ­րոր­դու­թեան (կրտսեր աղջ­կանց կո­ղո­վագն­դակ) եւ 3 եր­րոր­դու­թեան հա­մար (ոտ­նագն­դակ, կրտսեր տղոց կո­ղո­վագն­դակ եւ երէց աղջ­կանց կո­ղո­վագն­դակ): Լի­բա­նա­նի 95 հո­գի­նոց մար­զա­կան պատ­ուի­րա­կու­թիւնը Հա­յաս­տա­նի ողիմպ­ի­ա­կան կո­մի­տէի քար­տու­ղար Հրաչ Ռուս­տամ­եա­նի ձե­ռամբ ստա­ցաւ յա­տուկ բա­ժակ:

Օգոս­տոս 1, 2013ին, մար­զա­խա­ղե­րու մաս­նա­կից մար­զիկ¬մար­զի­կու­հի­նե­րը եւ պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան ան­դամ­նե­րու առաջ­նոր­դու­թեամբ, յար­գան­քի իրենց տուր­քը մա­տու­ցե­ցին հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թեան նա­հա­տակ­նե­րու յի­շա­տա­կին:

Յետ­մի­ջօ­րէի ժա­մը 3ին, 650 մար­զիկ¬մար­զի­կու­հի­ներ ուղղ­ուե­ցան Ծի­ծեռ­նա­կա­բերդ, ուր կար­գա­պահ եւ լուռ շար­քե­րով տո­ղան­ցե­ցին մին­չեւ Նահա­տա­կաց յու­շար­ձան: Այս առի­թով, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թիւնը յար­գան­քի ծաղ­կեպ­սակ մը զե­տե­ղեց յու­շար­ձա­նի մուտ­քին:

Այ­նու­հե­տեւ, բո­լո­րը մուտք գոր­ծե­ցին յու­շար­ձա­նի շրջա­փա­կէն ներս եւ յի­շա­տա­կի ծա­ղիկ­ներ զե­տե­ղե­ցին մէ­կու­կէս միլի­ոն նա­հա­տակ­նե­րու յի­շա­տա­կը յա­ւեր­ժաց­նող ան­մար կրա­կին շուրջ:

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան ատե­նա­պետ Գառ­նիկ Մկրտիչ­եան ներ­կա­նե­րը հրա­ւի­րեց մէկ վայրկ­եան լռու­թեամբ յար­գե­լու 1915-1923 զոհ գա­ցած հա­յոր­դի­նե­րու յի­շա­տա­կը: Տե­ղի ու­նե­ցաւ հո­գե­հանգստ­եան արա­րո­ղու­թիւն` ի յի­շա­տակ մէկուկէս միլիոն ան­մեղ զո­հե­րու: Ապա, յա­նուն Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան, Հ.Մ.Ը.Մ.ի “Մար­զիկ“ պաշ­տօ­նա­թեր­թի խմբա­գիր Վի­գէն Աւագ­եան փո­խան­ցեց պատ­գամ մը: Ան յայտ­նեց, որ աշ­խար­հի ժո­ղո­վուրդ­նե­րը եթէ տար­ուան մէջ մէկ ան­գամ Ապ­րիլ 24 կ’ապ­րին, հայ մար­դիկ ամէն օր Ապ­րիլ 24 կ’ապ­րին, որով­հե­տեւ 98 տարիէ անոնք կը կրեն Ապ­րիլ 24ի` Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հե­տե­ւանք­նե­րը: Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը սկսած է 1915ին եւ կը շա­րու­նակ­ուի մին­չեւ այ­սօր` օտա­րաց­ման, այ­լա­սեր­ման եւ ձուլ­ման են­թար­կե­լով հա­յու­թեան լայն զանգ­ուած­նե­րը:p8-9 tchoub

Վի­գէն Աւագ­եան հաս­տա­տեց, որ “Ծի­ծեռ­նա­կա­բերդ այ­ցե­լե­լով Հ.Մ.Ը.Մ.ական նոր սե­րուն­դը յար­գան­քի իր տուր­քը կը մա­տու­ցէ իր նա­հա­տակ­նե­րուն եւ այն բո­լոր ար­ժէք­նե­րուն, որոնց հա­մար ին­կան նա­հա­տակ­նե­րը: Այդ ար­ժէք­նե­րը հողն են, հայ­րե­նիքն են, լե­զուն են, մշա­կոյթն են, սե­փա­կան ինք­նու­թիւնն են:

Այ­սօր, կը գտնուինք Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դի մէջ,¬ շա­րու­նա­կեց Աւագ­եան,¬ “սա­կայն վստահ ենք, որ վա­ղը, միւս օր եւ մին­չեւ մեր կեան­քին վեր­ջը Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դը պի­տի ըլ­լայ մեր սրտին մէջ եւ անոր ան­մար ջա­հը վառ պի­տի պա­հէ պա­հան­ջա­տի­րա­կան մեր թափն ու եռան­դը ազ­գա­յին¬միու­թե­նա­կան մեր աշ­խա­տանք­նե­րուն մէջ` մին­չեւ մեր վախ­ճա­նա­կան նպա­տակ­նե­րուն իրա­կա­նա­ցու­մը, մինչեւ ամ­բող­ջա­կան հա­յու­թեամբ ամ­բող­ջա­կան Հա­յաս­տա­նի կեր­տու­մը“:

Պատ­գա­մէն ետք, յու­շար­ձան այ­ցե­լու­թիւնը վերջ գտաւ “Յա­ռաջ Նա­հա­տակ“ քայ­լեր­գի խմբեր­գու­մով:

Ծի­ծեռ­նա­կա­բերդ այ­ցե­լու­թեան երկ­րորդ հանգր­ուա­նը եղաւ Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թեան նուիր­ուած թան­գա­րա­նը, ուր յա­տուկ արա­րո­ղու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ Շա­ւարշ Քրիս­եա­նի յի­շա­տա­կը յա­ւեր­ժաց­նող բա­ցիկ­նե­րու հրա­պա­րա­կում:

Թան­գա­րա­նի տնօ­րէն Հայկ Դե­մոյ­եան յայ­տա­րա­րեց, որ հա­մա¬Հ.Մ.Ը.Մ.ական 9-րդ մար­զա­խա­ղե­րուն առի­թով, թան­գա­րա­նը նա­խա­ձեռ­նած է Շա­ւարշ Քրիս­եա­նի յի­շա­տա­կին 650 բա­ցիկ­նե­րու պատ­րաս­տու­թեան:

Այս առի­թով տե­ղի ու­նե­ցաւ բա­ցիկ­նե­րու ստո­րագ­րու­թեան պաշ­տօ­նա­կան արա­րո­ղու­թիւն: Հայկ Դե­մոյ­եան, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան, Հ.Մ.Ը.Մ.¬Հ.Ա.Ս.Կ.ի եւ հա­մա¬Հ.Մ.Ը.Մ.ական 9րդ մար­զա­խա­ղե­րու պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը ստո­րագ­րե­ցին ու կնքե­ցին 10 բա­ցիկ­ներ, որոնք նա­խա­տես­ուած են հաս­ցէ­ագր­ուե­լու թան­գա­րան­նե­րու եւ պաշ­տօ­նա­կան անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րու: Մնաց­եալ բա­ցիկ­նե­րը բաժն­ուե­ցան Ցե­ղաս­պա­նու­թեան թան­գա­րան այ­ցե­լող մար­զիկ¬մար­զի­կու­հի­նե­րուն:p8-9 hmem sevag-garabedian

Մար­զիկ¬մար­զի­կու­հի­նե­րու թան­գա­րան այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թիւնը հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ թան­գա­րա­նի տնօ­րէն Հայկ Դե­մոյ­եա­նի հետ:

Հան­դի­պու­մին ըն­թաց­քին տե­ղի ու­նե­ցաւ յու­շան­ուէր­նե­րու փո­խա­նա­կում:

Ծի­ծեռ­նա­կա­բերդ այ­ցե­լու­թե­նէն ժամ մը առաջ, մար­զիկ¬մար­զի­կու­հի­նե­րու ներ­կա­յաց­ուե­ցաւ եր­կու դա­սա­խօ­սու­թիւն: Հայկ Դե­մոյ­եան խօ­սե­ցաւ Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դի յու­շար­ձան հա­մա­լի­րի անց­եա­լին, ներ­կա­յին ու ապա­գա­յի ծրա­գիր­նե­րուն մա­սին, իսկ Հար­միկ Յով­սէփ­եան ներ­կա­յա­ցուց Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան դե­րա­կա­տա­րու­թիւնը Ար­ցախ­եան պայ­քա­րին:

Մար­զա­խա­ղե­րու փա­կու­մէն ժա­մեր ետք, երե­կոյ­եան, Աբով­եա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հա­մա¬Հ.Մ.Ը.Մ.-ական 9-րդ մար­զա­խա­ղե­րու յաղ­թա­նա­կի ճաշ­կե­րոյթ-պա­րա­հան­դէ­սը` ներ­կա­յու­թեամբ 1200 մար­զիկ¬մար­զի­կու­հի­նե­րու, պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րու եւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի բա­րե­կամ­նե­րու: Հիւ­րե­րու շար­քին էին Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Հրանդ Մար­գար­եան, Հ.Յ.Դ. Հա­յաս­տա­նի Գե­րա­գոյն մար­մի­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ար­մէն Ռուս­տամ­եան, Գե­րա­գոյն մար­մի­նի փոխ­ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Աղ­ուան Վար­դան­եան եւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի բա­րե­րար­ներ:p8-9 hmem Karnig-Megherditchian

p8-9 hmem Hrant-Markarian  Ճաշ­կե­րոյ­թի ըն­թաց­քին ող­ջոյ­նի խօս­քեր ար­տա­սա­նե­ցին Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.-ի վար­չու­թեան ատե­նա­պետ Հրաչ Շմա­ւոն­եան, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան ատե­նա­պետ Գառ­նիկ Մկրտիչ­եան, Հա­յաս­տա­նի ողիմպ­ի­ա­կան կո­մի­տէի քար­տու­ղար Հրաչ Ռուս­տամ­եան եւ Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Հրանդ Մար­գար­եան: Ճաշ­կե­րոյ­թի ըն­թաց­քին Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.-ի վար­չու­թեան կող­մէ պար­գե­ւատր­ուե­ցան եր­կա­րամ­եայ իրենց ներդ­րու­մը ու­նե­ցած եղ­բայր­ներ: Ման­ուէլ Մար­սել­եան (Արեւմտ­եան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րէն) պար­գե­ւատր­ուե­ցաւ “Ոսկիէ շու­շա­նա­ծա­ղիկ“ յու­շա­մե­տա­լով, իսկ Մա­նուկ Մա­նուկ­եան եւ Աւե­տիս Պէր­պէր­եան պար­գե­ւատր­ուե­ցան “Վար­դան Բախշ­եան“ յու­շա­մե­տա­լով:

Ճաշ­կե­րոյ­թը խան­դա­վա­ռե­ցին հայ­րե­նի խումբ մը ար­ուես­տա­գէտ­ներ եւ սուր­ի­ա­հայ եր­գիչ Յով­սէփ Գաս­պար­եան: Ճաշ­կե­րոյ­թին ըն­թաց­քին Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.-ի ի նպաստ կա­տար­ուե­ցան նուի­րա­տուու­թիւն­ներ: Այս առի­թով ներ­կա­նե­րուն բաժն­ուե­ցաւ հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.-ական 9-րդ մար­զա­խա­ղե­րու գրքոյ­կը, ուր ող­ջոյ­նի խօս­քեր կը փո­խան­ցէ­ին Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եան, Ամե­նայն հա­յոց Գա­րե­գին Բ. կա­թո­ղի­կոս, Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Արամ Ա. կա­թո­ղի­կոս, Հ.Յ.Դ. Բիւ­րոն, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թիւնը, սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նուշ Յա­կոբ­եան, մարմ­նա­մար­զի եւ երի­տա­սար­դա­կան հար­ցե­րու նա­խա­րար եւ նախ­կին ծան­րա­բարձ Եու­րի Վար­դան­եան, Հա­յաս­տա­նի ողիմպ­ի­ա­կան կո­մի­տէի նա­խա­գահ Գա­գիկ Ծա­ռուկ­եան, Երե­ւա­նի քա­ղա­քա­պետ Տա­րօն Մար­գար­եան, Հա­մազ­գա­յի­նի եւ Հ.Օ.Մ.-ի Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թիւն­նե­րը եւ Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.-ի վար­չու­թիւնը:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles