Հ.Հ. ԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ԺՈ­ՂՈ­ՎԻՆ Վ. ՅՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻՍ­ԵԱՆ ԵՒ Ա. ՌՈՒՍ­ՏԱՄ­ԵԱՆ ԿԸ ԲՈ­ՂՈ­ՔԵՆ

0 0
Read Time:3 Minute, 6 Second

p1 Vahan1  ԵՐԵ­ՒԱՆ.-  Երեք­շաբ­թի Մա­յիս 21-ի Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վին ելոյթ ու­նե­նա­լով, Հ.Յ.Դ. խմբակ­ցու­թեան ան­դամ Վա­հան Յով­հան­նիս­եան` անդ­րա­դառ­նա­լով վեր­ջերս վար­չա­պետ Տիգ­րան Սարգս­եա­նի կա­տա­րած այն հա­ւաստ­ի­ա­ցում­նե­րուն, թէ կա­ռա­վա­րու­թեան բո­լոր այն ան­դամ­նե­րը, որոնք կը սխա­լին կամ անար­դա­րու­թիւն­ներ կը գոր­ծեն, ըսաւ.- “Մենք կը քննար­կենք մեր իշ­խա­նու­թեան որա­կը: Իսկ մեր իշ­խա­նու­թիւնը բա­ցա­յայտ կ՛ը­սէ` ամէն ինչ պի­տի ընենք իշ­խա­նու­թեան գլու­խը մնա­լու հա­մար: Շատ արագ կը յա­ռա­ջա­նայ հարց մը: Բայց չէ՞ որ իշ­խա­նու­թեան գլուխ մնա­լու հա­մար դրա­կան բա­ներ չեն գոր­ծած­ուիր: Ու­րիշ մի­ջոց­ներ ալ կան, օրի­նակ` բռնու­թիւնը: Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան գա­ղա­փա­րա­խօս Գա­լուստ Սա­հակ­եան իր ելոյթ­նե­րէն մէ­կուն մէջ յայտ­նեց, որ ձեզ­մէ լա­ւը չկայ: Հա­ւա­նա­բար կա­ռա­վա­րու­թիւնը այդ խօս­քե­րը լուրջ նկա­տած է: Դուք փաս­տե­ցէ՛ք, որ դուք ամե­նա­վա­տը չէք: Որով­հե­տեւ նա­խորդ բո­լոր կա­ռա­վա­րու­թիւն­նե­րը, որ ժա­մա­նա­կին քննա­դատ­ուած են, ձեր խո­րա­պատ­կե­րին վրայ կը դառ­նան աւե­լի մաքր­ուած“:

Անդ­րա­դառ­նա­լով կա­ռա­վա­րու­թեան ծրա­գի­րին եւ տար­բեր հիմ­նախն­դիր­նե­րուն, որոնց այդ ծի­րին մէջ անդ­րա­դարձ կա­տար­ուած է խորհր­դա­րա­նին մէջ, Վա­հան Յով­հան­նիս­եան յայտ­նեց, որ անի­մաստ է խօ­սիլ այս ծրա­գի­րին, խնդիր­նե­րուն մա­սին:

Միւս կող­մէ, Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի Հ.Յ.Դ. խմբակ­ցու­թեան ղե­կա­վար Ար­մէն Ռուս­տամ­եան կա­տա­րեց հե­տեւ­եալ յայ­տա­րա­րու­թիւնը` Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան գոր­ծու­նէ­ու­թեան ծրա­գի­րին մա­սին.- “Կա­ռա­վա­րու­թիւնը կրկին ներ­կա­յաց­րեց իր ծրա­գի­րը: Ի՞նչ ակն­կա­լիք կա­րող է ու­նե­նալ մեր քա­ղա­քա­ցին այս ծրագ­րից ու կա­ռա­վա­րու­թիւ­նից: Ցա­ւօք, ոչ մի լուրջ դրա­կան տե­ղա­շարժ իմաստ չու­նի սպա­սել: Նախ եւ առաջ այն պատ­ճա­ռով, որ այս ծրա­գի­րը, ըստ էու­թեան, կապ չու­նի Հա­յաս­տա­նի հետ եւ բա­ցար­ձա­կա­պէս չի հա­մա­պա­տաս­խա­նում մեր երկ­րի առ­ջեւ ծա­ռա­ցած մար­տահ­րա­ւէր­նե­րին:

Այս ամէ­նը մենք ար­դէն տե­սել ենք: Հի­մա էլ խոս­տա­նում են պայ­քա­րել աղ­քա­տու­թեան, գոր­ծազր­կու­թեան եւ ար­տա­գաղ­թի դէմ: Այն կա­ռա­վա­րու­թիւնը, որի օրօք այս ամէ­նը նոր թափ ու ծա­ւալ­ներ են ստա­ցել, չի կա­րող դրա դէմ պայ­քա­րել: Այդ­պի­սի բան չի լի­նում` ինքն իր դէմ կա­ռա­վա­րու­թիւնը չի պայ­քա­րե­լու: Եթէ ժո­ղո­վուր­դը ու­զում է յա­ջող­ուած պայ­քար մղել, պէտք է սթափ­ուի, հա­մախմբ­ուի եւ պայ­քա­րի` օր առաջ ազատ­ուե­լու այս մի­ա­հե­ծան եւ ինք­նա­գոհ իշ­խա­նու­թիւն­նե­րից“…:

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles