ՊՈՍԹԸՆ .- ՍՈՒՐԻԱՀԱՅՆ Է ԿԱՆՉՈՒՄ…ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՍԷՔ

0 0
Read Time:13 Minute, 5 Second

Syria Flyer_Boston (1)  ՆԵՐ­ԿԱՅ ՄԸ

 

Լուսանկարները` FLASH PHOTO STUDIO

public “Հա­յեր մի­ա­ցէ՛ք…Սուր­ի­ա­հայն է կան­չում օգ­նու­թեան հա­սէ՛ք“…Օր­ուայ հան­դի­սու­թեան աւար­տի երգն էր: Նոյ­նիսկ նոյ­նինքն յօ­րի­նող Գու­սան Հայ­կա­զու­նի հա­մար հասկ­նա­լի էր բա­ռե­րու փո­փո­խու­թիւնը, որ հմտօ­րէն կը կա­տա­րէ­ին Անի Զար­գար­եան եւ Թա­մար Մել­քոն­եան, Մար­թին Յա­րու­թիւն­եա­նի ղե­կա­վա­րած “Արեւ“ (Մար­կոս Շահ­բազ­եան` հար­ուա­ծա­յին գոր­ծիք­ներ, Տիգ­րան Աւե­տիս­եան` տու­տուկ, Զօ­րի Պապ­րու­տի` տու­տուկ եւ Ստե­փան Մկրտիչ­եան` պէյս կի­թար) նուա­գա­խում­բին հետ: Ար­դա­րեւ, Ար­ցախն ու ընդ­հան­րա­պէս Հայ­րե­նի­քը չէ­ին այդ օր­ուայ`ա “կան­չող“ը` կի­զա­կէ­տը, այլ Սուր­ի­ա­հա­յու­թիւնը:

pray Բծախնդ­րու­թեամբ պատ­րաստ­ուած էր, Մեծն Պոս­թը­նի հա­յու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ “Հա­յեր Մի­ա­ցէ՛ք…“ գե­ղար­ուես­տա­կան հան­դի­սու­թիւնը, որուն հա­սոյ­թը, ամ­բող­ջու­թեամբ պի­տի տրա­մադր­ուի Սուր­ի­ա­հա­յու­թեան:

Ամիս­նե­րէ ի վեր, շրջա­նի բո­լոր քա­ղա­քա­կան, մշա­կու­թա­յին, մար­զա­կան, ըն­կե­րա­յին ծա­ռա­յու­թեան, կրթա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, քրտինք թա­փե­ցին, որ­պէս­զի իրա­գոր­ծեն այս ձեռ­նար­կը, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ Լեք­սինկ­թը­նի Ազ­գա­յին Ժա­ռան­գու­թեան Թան­գա­րա­նէն (National Heritage Museum) ներս:

mouradԿա­տար­ուե­ցաւ տէ­րու­նա­կան աղօթք, մաս­նակ­ցու­թեամբ չորս յա­րան­ուա­նու­թիւն­նե­րու հո­վիւ­նե­րուն: Բաց­ման խօս­քը կա­տա­րեց յանձ­նա­խում­բի ատե­նա­պետ Մու­րատ Մա­նուկ­եան, որ յայտ­նեց թէ բազ­միցս հա­յու­թեան սիր­տը նկատ­ուած Սուր­ի­ա­հա­յու­թիւնը, այ­սօր կ՛ապ­րի ահա­ւոր առօր­եայ մը, եւ կա­րիքն ու­նի շտապ օգ­նու­թեան: Ան յայտ­նեց թէ, այ­սօր­ուայ հան­դի­սու­թիւնը, նուիր­ուած է օրի­նա­կե­լի գա­ղու­թի մը, որ միշտ ալ թի­կունք կանգ­նած է հա­յու­թեան:

Օր­ուան ձեռ­նար­կը, որ կը բաղ­կա­նար եր­կու մա­սե­րէ հա­րուստ ու եր­կար էր, սա­կայն եր­բեք ձանձ­րա­ցու­ցիչ: Առա­ջին մա­սը դա­սա­կան էր, իսկ երկ­րորդ ու­նէր տոհ­միկ բնոյթ:

tchilingirian ara Դա­սա­կան բաժ­նի եւ նոյ­նիսկ ընդ­հան­րա­պէս օր­ուայ հան­դի­սու­թեան կա­րե­ւո­րա­գոյն կտո­րը, որ առա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով կը ներ­կա­յաց­ուէր, երի­տա­սարդ տե­ղա­ցի երա­ժիշտ-յօ­րի­նող Արա Սար­գիս­եա­նի “Յա­րա­տեւ Յոյ­սը` Գար­նան“ (“The Perpetual Hope of Spring“) գործն էր, որ պատ­րաստ­ուած էր այս յա­տուկ ձեռ­նար­կին հա­մար: Գա­րու­նը կը սպաս­ուի, սա­կայն ձմեռ­նա­յին  դժնդակ ցուր­տը կը շա­րու­նակ­ուի եւ տե­ւո­ղու­թիւնը, սպաս­ուա­ծէն շատ աւե­լի եր­կար է:

Այս դժուար ու ազ­դե­ցիկ գոր­ծը ամէ­նայն հմտու­թեամբ եւ բծախնդ­րու­թեամբ ներ­կա­յաց­ուե­ցաւ ջու­թա­կա­հար Լե­ւոն Չի­լին­կիր­եա­նի եւ նոյ­նինքն յօ­րի­նող` Արա Սար­գիս­եա­նի կող­մէ:

tchiliԱւար­տին յո­տըն­կայս ծա­փող­ջոյն­նե­րը տե­ւե­ցին եր­կար: Ապա, հան­րահռ­չակ “Չի­լին­կիր­եան Քառ­եակ“ի ջու­թա­կա­հա­րը, դաշ­նա­կա­հար Լի­լիթ Կա­րա­պետ­եան-Շու­կար­եա­նի հետ նուա­գեց Ֆրանց Շու­պեր­թի մէկ “Սո­նա­թի­նա“ի ռոն­տոն, նա­եւ Առ­նօ Պա­պա­ճան­եա­նի ջու­թա­կի հա­տան­ուա­գէն մաս մը:

Լի­լիթ Կա­րա­պետ­եան-Շու­կար­եան, սո­լօ նուա­գեց Շօ­փէ­նի մէկ “վալս“ն ու Առ­նօ Պա­պա­ճան­եա­նի հռչա­կա­ւոր “Էլեկ­իա“ն:

yeghishe Գե­ղար­ուես­տա­կան յայ­տագ­րի ազ­դան­շա­նը տուաւ եր­գիչ Եղի­շէ Մա­նու­չար­եան, որ  Լի­լիթ Կա­րա­պետ­եան-Շու­կար­եա­նի դաշ­նա­կի ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ ներ­կա­յա­ցուց Կո­մի­տա­սի “Հա­յաս­տան“ն ու Ար­մէն Տիգ­րան­եա­նի “Անուշ“ օփե­րա­յի “Սա­րօ“ ար­ի­ան:

female Ապա, միշտ Լի­լիթ Կա­րա­պետ­եան-Շու­կար­եա­նի դաշ­նա­կի ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ, ելոյթ ու­նե­ցաւ երգ­չու­հի Վիք­թոր­իա Աւե­տիս­եան, որ իր կար­գին ներ­կա­յա­ցուց Ար­մէն Սմբատ­եա­նի “Հա­յաս­տան“ն ու Կոնս­տան­թին Պետ­րոս­եա­նի “Տի­րա­մայր“ը: Այլ սոփ­րա­նօ երգ­չու­հի մը` Քնա­րիկ Ներ­կա­րար­եան, իր կար­գին, ամե­նայն հա­րա­զա­տու­թեամբ եր­գեց Բար­սեղ Կա­նաչ­եա­նի “Օրօր“ն ու Երան­եան-Եկ­մալ­եա­նի “Կի­լիկ­իա“ն:

female2Քա­ռորդ ժամ ընդ­նի­ջու­մէ ետք, ազ­դան­շա­նը տրուե­ցաւ, յայ­տագ­րի երկ­րորդ մա­սին, որ ու­նէր տոհ­միկ բնոյթ:  “Զան­գակ­ներ“ ման­կա­կան երգ­չա­խում­բը,  ղե­կա­վա­րու­թեամբ`  Յաս­միկ Քոն­ճոյ­եա­նի ներ­կա­յա­ցուց ազ­գայ­նա­կան եր­գե­րու փունջ մը, Ամիր­խան­եա­նի “Երազ Իմ Եր­կիր“ եւ Քա­րամ­եա­նի “Իմ Անուշ Մայ­րիկ“ եր­գե­րու ներ­կա­յա­ցու­մէն ետք: Ար­տա­սա­նու­թեամբ եւ մե­ներ­գու­թեամբ, փայ­լե­ցան Ան­ժե­լա Հաճճար, Սո­նա Յա­կոբ­եան, Սա­նան եւ Սա­րին Մա­րուխ­եան­ներ:

zankagnerԱպա, “Ապա­գայ“ պա­րա­խում­բը ղե­կա­վա­րու­թեամբ` Աբօ Աշճ­եա­նի, ներ­կա­յա­ցուց “Ծո­վից Ծով“ը: Իսկ, Հա­մազ­գա­յի­նի պա­տա­նե­կան “Էրե­բու­նի“ պա­րա­խում­բը, ղե­կա­վա­րու­թեամբ` Ար­ման Մնա­ցա­կան­եա­նի “Կա­տակ պար“, “էրզ­րու­մի Շօ­րոր“, “Շա­լա­խօ“ պա­րե­րը:

s nova Մեծ հե­տաքրք­րու­թիւն ստեղ­ծեց պար­մա­նու­հի Մա­րի Կալս­թեան, որ ամէ­նայն հա­մար­ձա­կու­թեամբ եր­գեց Ալ­թուն­եա­նի “Տա­րօ­նի“ն եւ Սա­յաթ Նո­վա­յի “Ես քու Ղի­մե­թըն“ը, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ “Արեւ“ նուա­գա­խում­բին, որ նա­եւ Անի Զարգար­եա­նի եւ Թա­մար Մել­քոն­եա­նի հետ հրամ­ցուց Գու­սան Բագ­րա­տի “Մի Վարդ Ես“ն ու Իսա­հակ­եա­նի “Պին­կէ­օլ“ը:

nova 1Աբօ Աշճ­եա­նի ղե­կա­վա­րու­թեամբ “Սա­յաթ Նո­վա“ պա­րա­խում­բը, արդ­ի­ա­կա­նա­ցած ոճով ներ­կա­յա­ցուց “Ճա­հէլ Սիրտս“, “Քո­չա­րի“ եւ “Նա­րէ Նա­րէ“ պա­րե­րը:

nova 2Հուսկ, “Հա­յեր մի­ա­ցէ՛ք…“ն էր, որ Զար­գար­եան եւ Մել­քոն­եան եր­գե­ցին… “Սուր­ի­ա­հայն է կան­չում օգ­նու­թեան հա­սէ՛ք“ը, անակն­կա­լի բե­րե­լով եւ յա­ւել­եալ տպա­ւո­րե­լով ներ­կա­նե­րը:

nova 3Ձեռ­նար­կի աւար­տին, ներ­կա­նե­րը որոնք դեռ օր մը առաջ Պոս­թը­նի մա­րա­թո­նի խա­փա­նա­րա­րա­կան արար­քի հե­տե­ւանք­նե­րու եւ զար­գա­ցում­նե­րու ար­դիւնք, ստի­պո­ղա­բար բան­տարկ­ուած էին, իրենց բնա­կա­րան­նե­րէն ներս, մեծ գո­հու­նա­կու­թեամբ հե­ռա­ցան սրա­հէն:

ani zargar Նշենք թէ, այս ձեռ­նար­կին հա­ւաք­ուած հա­սոյ­թն էր  $ 30.500, որ ամ­բող­ջու­թեամբ տրա­մադր­ուեցաւ Սու­րիա­­հա­յու­թեան Օժան­դա­կու­թեան Ֆոն­տին: Յա­ռա­ջի­կա­յին, կազ­մա­կեր­պիչ յանձ­նա­խում­բը լոյս պի­տի ըն­ծա­յէ յա­տուկ հա­ղոր­դագ­րու­թիւն մը, փո­խան­ցե­լով յա­ւել­եալ տե­ղե­կու­թիւն­ներ եւ ման­րա­մաս­նու­թիւն­ներ:

Ստո­րեւ, լոյս կ՛ըն­ծա­յենք Սուր­ի­ա­հա­յու­թեան նուիր­ուած “Հա­յեր Մի­ա­ցէ՛ք…“ ձեռ­նար­կին առ­թիւ, կազ­մա­կեր­պիչ մարմ­նի յանձ­մա­խում­բի ատե­նա­պետ Մու­րատ Մա­նուկ­եա­նի խօս­քը ամ­բող­ջու­թեամբ.-

 

Ար­ժա­նա­պա­տի՛ւ հո­գե­ւոր հայ­րեր`

Սի­րե­լի՛ եւ Յար­գե­լի՛ Ար­տակ Բեգ­լար­եան` Ար­ցա­խի հան­րա­պե­տու­թեան Վար­չա­պե­տի Օգ­նա­կան

Սի­րե­լի՛ եւ Յար­գե­լի՛ Ներ­կա­ներ`

 

mourad aՍուր­ի­ա­հա­յու­թեան Օժան­դա­կու­թեան մի­աց­եալ աշ­խա­տանք­նե­րու ծի­րէն ներս իրա­գոր­ծուող այս ձեռ­նար­կի կազ­մա­կեր­պիչ մարմ­նի անու­նով բա­րի գա­լուստ կը մաղ­թեմ ձե­զի եւ կը խոստա­նամ ար­ուես­տի բա­ցա­ռիկ երե­կոյ:

Մարդ­կա­յին պատ­մու­թեան մէջ աղէտ­նե­րը, դժբախ­տու­թիւն­նե­րը, զրկանք­ներն ու չար­չա­րանք­նե­րը ող­բա­լով ու սգա­լով չէ, որ ամոք­ուած են: Անոնց ամո­քու­մը տու­եալ հա­ւա­քա­կա­նու­թեան մօտ ցու­ցա­բեր­ուած գո­յա­տե­ւե­լու եւ յա­րա­տե­ւե­լու անն­կուն կամ­քի, յոյ­սի եւ հա­ւատ­քի առ­կա­յու­թեամբ պայ­մա­նա­ւոր­ուած է:

Այ­սօր, եւ հա­կա­ռակ անոր, որ եր­բեմ­նի ծաղ­կուն եւ բար­գա­ւաճ Սուր­ի­ա­հայ գա­ղու­թը երկ­րին մէջ տի­րող իրա­վի­ճա­կին պատ­ճա­ռով են­թարկ­ուած է ըն­կե­րա-տնտե­սա­կան բա­զում զրկանք­նե­րու եւ նիւ­թա­կան ահա­ւոր մասշ­տա­բի հաս­նող վնաս­նե­րու սա­կայն` Սուր­ի­ա­հա­յը յա­րա­տե­ւե­լու անն­կուն կամք կը դրսե­ւո­րէ, այդ իրա­վի­ճա­կին մէջ շա­րու­նա­կե­լով իր կեան­քը իր բո­լոր բա­ղադ­րիչ­նե­րով` դպրո­ցով, եկե­ղեցի­ով, միու­թիւն­նե­րով եւ ձեռ­նարկ­նե­րով թէ­կուզ` կրճատ­ուած ժա­մա­նա­կա­ցոյ­ցով եւ կրճատ­ուած հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րով: Սուր­ի­ա­հա­յի ցու­ցա­բե­րած յա­րա­տե­ւե­լու անն­կուն կամ­քի ներշն­չա­րա­նը, յոյ­սի եւ հա­ւատ­քի աղ­բիւ­րը ոչ միայն վա­ղե­մի այդ գա­ղու­թի ամ­րա­կուռ հի­մերն են այլ նա­եւ` մենք սի­րե­լի՛ ներ­կա­ներ: Մենք, Սուր­իա­յէն դուրս գտնուող հա­յու­թեան հատ­ուա­ծը, որ ինք­զին­քին թոյլ չի տար մնա­լու հան­դի­սա­տե­սի դե­րին մէջ այլ` ներ­գոր­ծօն մաս­նակ­ցու­թեամբ իր լու­ման ներդ­նե­լու` ամո­քե­լու Սուր­ի­ա­հա­յուն թա­խի­ծը եւ գէթ մա­սամբ բա­ւա­րա­րե­լու հսկայ զանգ­ուա­ծի մը առօր­իա­յի պէտ­քե­րը.- սնունդ, հա­գուս­տե­ղէն, դե­ղօ­րայք: Այո սի­րե­լի՛ ներ­կա­ներ, սնունդ, հա­գուս­տե­ղէն, դե­ղօ­րայք, յի­շե­լու hամար մի քա­նին:

Սուր­ի­ա­հա­յու­թեան իրա­վի­ճա­կը եւ Սուր­ի­ա­հա­յու­թեան նե­ցուկ կանգ­նե­լու հրա­մա­յա­կա­նը ար­դէն հա­մազ­գա­յին օրա­կարգ է: Պէտ՛ք էր ըլ­լար: Հա­յու­թեան մէն մի հատ­ուա­ծի տա­ռա­պանքն ու պէտ­քե­րը պէտք է ըլ­լան մնաց­եալ մեր բո­լո­րին ու­շադ­րու­թեան կի­զա­կէ­տին, այն­պէս ինչ­պէս ըն­տա­նի­քի մէկ ան­դա­մին պէտ­քերն ու հոգ­սե­րը, յա­նուն‘ ազ­գի բա­րօ­րու­թեան:

nova 4Մայր հա­րե­նի­քը, Հա­յաս­տա­նով եւ Ար­ցա­խով, ինչ­պէս նա­եւ` աշ­խար­հաս­փիւռ մեր գա­ղութ­նե­րը բո­լորն ալ լծուած են Սուր­ի­ա­հա­յու­թեան օժան­դա­կե­լու ժրա­ջան աշ­խա­տան­քին: Մենք, Մե­ծա­գոյն Պոս­տո­նի գա­ղու­թը, ան­մասն չէ­ինք կրնար մնալ եւ չենք ալ մնար այդ աշ­խա­տանք­նե­րէն: Մեր խիղճն ու ազ­գա­յին պատ­կա­նե­լիու­թեան խո­րը գի­տակ­ցու­մը թոյլ չէ­ին տար մե­զի մնա­լու ան­մասն այդ աշ­խա­տանք­նե­րէն: Այ­սօր­ուան այս ձեռ­նար­կը թող ըլ­լայ Սուր­ի­ա­հա­յու­թեան օժան­դա­կու­թեան նուիր­ուած լայն մասշ­տա­բի ձեռ­նարկ­նե­րու շար­քի մը առա­ջի­նը որուն հա­սոյ­թը ամ­բող­ջու­թեամբ, ամե­նա­թա­փան­ցիկ մի­ջոց­նե­րով եւ Մե­ծի Տանն Կի­լի­կոյ Կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նի ճամ­բով պի­տի հաս­նի Սուր­իա­հայու­թեան:nova 5

Այս առի­թով, կան­խա­յայտ խո­րին շնոր­հա­կա­լու­թիւնս կը յայտ­նեմ այ­սօր­ուան մեր յայ­տագ­րին մաս կազ­մող բո­լոր ար­ուես­տա­գէտ­նե­րուն, Եղի­շէ Մա­նու­չար­եա­նին, Լի­լիթ Կա­րա­պետ­եան-Շու­կար­եա­նին, Վիք­թոր­իա Աւե­տիս­եա­նին, Լե­ւոն Չի­լին­կիր­եա­նին, Քնա­րիկ Ներ­կա­րար­եա­նին եւ Արա Սար­գիս­եա­նին, որու “Յա­րա­տեւ Յոյ­սը` Գար­նան“ ջու­թա­կի եւ դաշ­նա­մու­րի հա­մար յօ­րի­նած գոր­ծը այս առի­թով առա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով պի­տի ներ­կա­յաց­ուի հան­րու­թեան: Կան­խա­յատ շնոր­հա­կա­լու­թիւն “Սա­յաթ Նո­վա“ եւ “Ապա­գայ“ պա­րա­խում­բե­րուն ղե­կա­վա­րու­թեամբ` Աբօ Աշճ­եա­նի: Հա­մազ­գա­յի­նի “Էրե­բու­նի“ պա­րա­խում­բին ղե­կա­վա­րու­թեամբ` Ար­ման Մնա­ցա­կան­եա­նի: “Զան­գակ­ներ“ ման­կա­կան երգ­չա­խում­բին ղե­կա­վա­րու­թեամբ`  Յաս­միկ Քոն­ճոյ­եա­նի եւ “Արեւ“ երգ­չա­խում­բին ղե­կա­վա­րու­թեամբ` Մար­թին Յա­րու­թիւն­եա­նի:

Բո­լոր ար­ուես­տա­գէտ­նե­րը անխ­տիր, առանց երկմ­տան­քի եւ ան­սա­կարկ իրենց սի­րա­յօ­ժար մաս­նակ­ցու­թիւնը կը բե­րեն երե­կո­յին յա­տուկ փայլք տա­լով այս ձեռ­նար­կին:

Յա­տուկ շնոր­հա­կա­լու­թին նա­եւ ձե­զի սի­րե­լի՛ ներ­կա­ներ, որ ձեր ներ­կա­յու­թեամբ քա­ջա­լեր կը հան­դի­սա­նաք ձեռ­նար­կին տուն տուող նպա­տա­կին` Սուր­ի­ա­հա­յու­թեան օժան­դա­կու­թեան ազ­նիւ նպա­տա­կին:

Ի վեր­ջոյ, շնոր­հա­կա­լու­թիւն նա­եւ կազ­մա­կեր­պիչ յանձ­նա­խում­բի մէն մի ան­դա­մին եւ բո­լոր անոնց որոնք իրենց ժա­մա­նա­կը, քսա­կը, ջանքն ու ճի­գը չխնա­յե­ցին ար­ուես­տի այս երե­կոն հրամց­նե­լու մե­զի:

Շնոր­հա­կա­լու­թիւն:

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles