“ԿԻՒԼ­ՊԷՆԿ­ԵԱՆ“ ՀԻՄ­ՆԱՐ­ԿԻ ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ ԲԱԺ­ՆԻ ՏՆՕ­ՐԷՆՆ Է ԴՈԿՏ. ՌԱԶ­ՄԻԿ ՓԱ­ՆՈՍ­ԵԱ­Ն

0 0
Read Time:2 Minute, 34 Second

p11 razmik-panossian  Լիզ­պո­նի “Կիւլ­պէնկ­եան“ հիմ­նար­կը, պաշ­տօ­նա­կան հա­ղոր­դագ­րու­թեամբ մը տե­ղե­կա­ցուց, որ դոկտ. Ռազ­միկ Փա­նոս­եան նշա­նակ­ուած է “Կիւլ­պէնկ­եան“ հիմ­նար­կի Հայ­կա­կան բա­ժի­նի վա­րիչ-տնօ­րէն: Ան իր պաշ­տօ­նը պի­տի ստանձ­նէ այ­սօր` Փետր­ուար 1-ին:

Հայ­կա­կան հա­մայնք­նե­րու բա­ժի­նի պա­տաս­խա­նա­տու հո­գա­բար­ձու եւ հիմ­նար­կի հիմ­նա­դիր Գա­լուստ Կիւլ­պէնկ­եա­նի թոռ­նոր­դին` Մար­թին Եսայ­եան յայտ­նեց. “Ին­ծի մեծ գո­հու­նա­կու­թիւն կը պատ­ճա­ռէ այն իրո­ղու­թիւնը, որ դոկտ. Փա­նոս­եան Հայ­կա­կան բա­ժի­նի տնօ­րէն նշա­նակ­ուած է: Ան բա­ցա­ռիկ փոր­ձա­ռու­թեամբ կու գայ այս պաշ­տօ­նին եւ մե­զի կը բե­րէ մի­ջազ­գա­յին ու հա­մադ­րա­կան անհ­րա­ժեշտ հե­ռան­կար: Նշա­նա­կու­մը հե­տե­ւած է մի­ջազ­գա­յին փնտռտու­քի մը, որուն մէջ ընդգրկ­ուած էին բազ­մա­թիւ ար­ժա­նի թեկ­նա­ծու­ներ“:

Փա­նոս­եան, դոկ­տո­րա­կա­նի աւար­տա­ճա­ռը պաշտ­պա­նած է Լոն­տո­նի Տնտե­սու­թեան եւ քա­ղա­քա­կան գի­տու­թեանց հա­մալ­սա­րա­նին մէջ, ուր նա­եւ դա­սա­ւան­դած է: Ան բազ­մա­թիւ հրա­տա­րա­կու­թիւն­ներ ու­նի հայ­կա­կան նիւ­թե­րու վե­րա­բեր­եալ, ինչ­պէս նա­եւ` հա­տոր մը, որ նուիր­ուած է հայ ազ­գա­յին ինք­նու­թեան, ու ար­ժա­նա­ցած է մաս­նա­գի­տա­կան ջերմ գնա­հա­տան­քի: Ան լայն փոր­ձա­ռու­թիւն կու­տա­կած է աւագ կա­ռա­վար­ման մէջ, նե­րառ­եալ` բազ­մա­միլի­ոն տո­լար­նոց ծրա­գիր­նե­րու եւ մի­ջազ­գա­յին զար­գաց­ման նպաստ­նե­րու: Եր­կար տա­րի­ներ ծա­ռա­յած է որ­պէս քա­ղա­քա­կա­նու­թեան, ծրա­գիր­նե­րու եւ ծրագ­րու­մի տնօ­րէն` Մոն­րէ­ա­լի մէջ կա­ռա­վա­րա­կան կազ­մա­կեր­պու­թե­նէ մը ներս: Ան նա­եւ աշ­խա­տած է Մ.Ա.Կ.-ի Զար­գաց­ման ծրա­գի­րին հա­մար: Կը խօ­սի անգ­լե­րէն, ֆրան­սե­րէն եւ հա­յե­րէն:

“Ասի­կա Սփիւռ­քի ամէ­նէն կա­րե­ւոր պաշ­տօն­նե­րէն մէկն է: Պատ­րաստ եմ շա­րու­նա­կե­լու իմ նա­խորդ­նե­րուս աշ­խա­տան­քը եւ ա՛լ աւե­լի ամ­րաց­նե­լու ու ըն­դար­ձա­կե­լու հիմ­նար­կի գոր­ծը` կեդ­րո­նաց­եալ ու հա­մա­կարգ­եալ ձե­ւով, աշ­խար­հաս­փիւռ հայ հա­մայնք­նե­րու հետ:…Կ՛ըն­դու­նիմ այս պաշ­տօ­նը ու­րա­խու­թեամբ եւ խո­նար­հու­թեամբ“, ըսաւ ան:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles