ՀԱՆ­ԴԻ­ՊՈՒՄ ՏԻԹ­ՐՈՅ­ԹԻ ՆՈ­ՐԱՆ­ՇԱ­ՆԱԿ ՀՈ­ՎԻՒ ՀՐԱՆԴ ՔՀՆՅ. ԳԷ­ՈՐԳ­ԵԱ­ՆԻ ՀԵՏ

0 0
Read Time:5 Minute, 12 Second

 Շա­բաթ , Յու­լիս 28, 2012ին, Հիւ­սի­սա­յին Ամե­րի­կա­յի Արե­ւել­եան թե­մի Առաջ­նոր­դա­կան փո­խա­նորդ Գրշ. Տ. Անու­շա­ւան Եպկ. Դանի­էլ­եան, յա­տուկ առա­քե­լու­թեամբ մը ժա­մա­նած էր Տիթ­րոյթ: Ար­դա­րեւ, Սուրբ Սար­գիս եկե­ղեց­ւոյ յա­րա­կից ժո­ղո­վաս­րա­հին մէջ, Գե­րաշ­նորհ Սրբա­զան հօր գլխա­ւո­րու­թեամբ` նո­րան­շա­նակ հո­գե­ւոր հո­վիւ Արժպ. Տ. Հրանդ Քհնյ. Գէ­որգ­եա­նի հետ ծա­նօ­թաց­ման հան­դի­պում  մը տե­ղի ու­նե­ցաւ եկե­ղեց­ւոյ հո­գա­բար­ձու­թեան եւ ազ­գա­յին երես­փո­խան­նե­րու հետ:

Սրբա­զան Հայ­րը հա­մա­ռօտ գի­ծե­րու մէջ ներ­կա­յաց­նե­լէ ետք Տէր Հօր կեն­սագ­րու­թիւնը, անդ­րա­դար­ձաւ նա­եւ անց­նող ութ ամիս­նե­րուն Ուիս­քան­սըն նա­հան­գի Րէյ­սին եւ Ուո­քի­կըն քա­ղաք­նե­րու Սուրբ Յա­կոբ եւ Սուրբ Պօ­ղոս Հա­յոց Առա­քե­լա­կան եկե­ղե­ցի­նե­րու եւ հա­մայն­քի կեան­քէն ներս, քա­հա­նա­յին  նուիր­եալ ծա­ռա­յու­թեան:

Կի­րա­կի, Յու­լիս 29-ին, Սուրբ Սար­գիս եկե­ղեց­ւոյ մէջ, Գրշ. Տ. Անու­շա­ւան Եպկ. Դանի­էլ­եան կա­տա­րեց սուրբ պա­տա­րագ, իր կող­քին ու­նե­նա­լով եկե­ղեց­ւոյս նո­րանշա­նակ հո­գե­ւոր հովիւը:

Յըն­թացս սուրբ պա­տա­րա­գի, Սրբա­զան Հայ­րը փո­խան­ցեց պատ­շաճ քա­րոզ մը:

Թե­մի Բարձ­րաշ­նորհ Տ. Օշա­կան Արք. Չօ­լոյ­եա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ եւ անոր տնօ­րի­նու­մով, նա­եւ ազ­գա­յին վար­չու­թեան ու կրօ­նա­կան յանձ­նա­խում­բի մի­աձ­եալ որո­շու­մով, Արժպ. Տ. Հրանդ Քհնյ. Գէ­որգ­եան նշա­նակ­ուե­ցաւ Սուրբ Սար­գիս եկե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ: Ար­ժա­նա­պա­տիւ  Տէր Հայ­րը, աւա­զա­նի անու­նով Սե­պուհ Գէ­որգ­եան, ծնած է Լի­բա­նա­նի Այն­ճար Հայ գիւ­ղա­ւա­նը: Երկ­րոր­դա­կան ու­սու­մը ստա­նա­լէ ետք, եր­կու տա­րի հե­տե­ւած է Լի­բա­նա­նի պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի Գի­տու­թեան դա­սըն­թաց­քին: Ան մաս կազ­մած է Հա­մազ­գա­յի­նի “Կո­մի­տաս“  եւ Մայ­րա­վան­քի “Շնոր­հա­լի“ երգ­չա­խում­բին, որոնց առըն­թեր հե­տե­ւած է Հա­մազ­գա­յի­նի “Բար­սեղ Կա­նաչ­եան“ երաժշ­տու­թեան եւ խմբա­վա­րի դա­սըն­թացք­նե­րուն,  հսկո­ղու­թեամբ դա­սա­տու Զա­քար Քէ­շիշ­եա­նի:

Ան նշա­նակ­ուած է Այն­ճար հայ գիւ­ղա­ւա­նի Ս. Պօ­ղոս Հա­յոց Առա­քե­լա­կան եկե­ղեց­ւոյ Կի­րակ­նօր­եայ վար­ժա­րա­նի պա­տան­եաց պա­տաս­խա­նա-տու: Կազ­մած է Այն­ճար հայ գիւ­ղա­ւա­նի Հա­մազ­գա­յի­նի “Պա­րոյր Սե­ւակ“ մաս­նա­ճիւ­ղի ման­կա­պա­տա­նե­կան “Կա­քա­ւիկ“ եր­չա­խում­բին, որուն խմբա­վա­րու­թեան առըն­թեր վա­րած է նա­եւ գիւ­ղա­ւա­նի Հ.Յ.Դ. “Կար­մի Լեռ“ կո­մի­տէ­ու­թեան “Յա­ռաջ“ պա­տա­նե­կան միու­թեան երգ­չա­խում­բը:

Ան երեք տա­րի­ներ հե­տե­ւած է Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ կա­թո­ղի­կո­սու­թեան դպրե­վան­քի քա­հա­նա­յից դա­սըն­թացք­նե­րուն, որուն առըն­թեր հե­տե­ւած է նա­եւ Պէյ­րու­թի ( Near East School of Teology) հա­մալ­սա­րա­նի հով­ուա­կան Աստ­ուա­ծա­բա­նա­կան դա­սըն­թացք­նե­րուն:

Թա­մար Գիւս­պէկ­եա­նի հետ կազ­մած ըն­տա­նե­կան բոյն մը, ան Սեպ­տեմ­բեր  2010-ին, Այն­ճար Հայ գիւ­ղա­ւա­նի Սուրբ Պօ­ղոս Հա­յոց Առա­քե­լա­կան եկե­ղեց­ւոյ մէջ, ձե­ռամբ Գրշ. Տ. Կո­մի­տաս Արք. Օհան­եա­նի. ձեռ­նադր­ուած է Քա­հա­նայ, վե­րան­ուան­ուե­լով Տ. Հրանդ Քհնյ. ի յի­շա­տակ թե­մի վախ­ճա­նած Առաջ­նորդ` Տ. Հրանդ Արքպ. Խա­չա­տուր­եա­նի անու­նը:

Մի­աց­եալ Նա­հանգ­ներ ժա­մա­նե­լէն ետք, վեց ամիս Ու­թըր­թաու­նի (Մա­սա­չու­սէց) Սուրբ Ստե­փա­նոս Հայց. Առա­քե­լա­կան եկե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր Հո­վիւ Տ. Անդ­րա­նիկ Աւգ. Քհնյ. Պալճ­եա­նի հսկո­ղու­թեամբ հե­տե­ւած է եկե­ղեց­ւոյ ծի­սա­կան եւ ներ­քին կա­նո­նագ­րու­թեան: Ապա ան նշա­նակ­ուե­ցաւ Ուիս­քան­սը­նի Սուրբ Պօ­ղոս Հա­յոց Առա­քե­լա­կան եկե­ղե­ցի­նե­րու հո­գե­ւոր հո­վիւ: Տէր Հայ­րը անց­նող ութ ամիս­նե­րուն գի­տա­կից իր հո­գե­ւոր կո­չու­մին հե­տե­ւո­ղա­կան աշ­խա­տան­քով կրցաւ հա­մակ­րան­քը շա­հիլ հա­մայ­քին, սիր­ուե­ցաւ եւ սի­րեց իր հո­գե­ւոր խնամ­քին յանձն­ուած հօ­տը:

Այ­նու­հե­տեւ Սրբա­զան Հայ­րը իր պատ­գա­մը ուղ­ղեց Տէր Հօր, յայտ­նե­լով.- “Սի­րե­լի Տէր Հայր, Հո­գե­ւո­րա­կա­նի մը կեան­քի ճամ­բան, ինչ պայ­ման­նե­րու մէջ ալ գտնուի, ինչ հան­գա­մանք ալ ու­նե­նայ, ծառա­յու­թիւն է միայն: Եւ այ­սօր մեր ժո­ղո­վուր­դը եւ եկե­ղե­ցի անհ­րաժեշտ կա­րիք ու­նի գի­տա­կից, կո­չում, հա­ւատք ու տե­սիլք ու­նե­ցող հո­գե­ւո­րա­կան­նե­րու:

Սրբա­զան Հայ­րը իր խօս­քը եզ­րա­փա­կեց յա­ջո­ղու­թեան մաղ­թանք­նե­րով,  Տէր Հօր, Սուրբ Սար­գիս Եկե­ղեց­ւոյ Հո­գա­բար­ձու­թեան, յա­րա­կից մար­մին­նե­րուն եւ հա­մայն­քին:

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles