ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ – ԹԵ­ԼԵ­ԹՈՆ 2013.- “ՂԱ­ՐԱ­ԲԱ­ՂԻ ԵՒ ՀԻՒ­ՍԻ­ՍԱ­ՅԻՆ ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ, ԱՆՎ­ՏԱՆ­ԳՈՒ­ԹԵԱՆ ԵՒ ԲԱՐ­ԳԱ­ՒԱՃ­ՄԱՆ ՆՈՐ ՃԱ­ՆԱ­ՊԱՐՀ“

0 0
Read Time:4 Minute, 15 Second

Telethon-NewYork-Poster-18x24in  Սոյն յայ­տա­րա­րու­թիւնը ուղղ­ուած է Հա­յաս­տան Հա­մա­հայ­կա­կան Հիմ­նադ­րամի 25 մաս­նա­ճիւ­ղե­րին, որ­պէս­զի այս տար­ուան դրա­մա­հա­ւա­քի հա­սոյ­թը յատ­կաց­ուի վե­րո­յիշ­եալ ծրագ­րին:

Ծրա­գի­րը առնչ­ւում է Հա­յաս­տա­նի եւ­Ղա­րա­բա­ղի մի­ջեւ կա­ռուց­ուե­լիք արդ­ի­ա­կան մայ­րու­ղու մա­սին:

Հիմ­նադ­րա­մի հե­ռուս­տա­մա­րա­թո­նի 16րդ դրա­մա­հա­ւա­քը, ինչ­պէս միշտ պի­տի իրա­գործ­ուի Ամե­րիկ­եան Գո­հա­բա­նու­թեան օրը (Thanksgiving Day) Նո­յեմ­բեր 28, 2013ին:

Այս ծա­ւա­լուն հան­րա­յին աշ­խա­տան­քի նպա­տակն է, արդ­ի­ա­կան մայ­րուղի­ով, մի­աց­նել Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի տնտե­սա­կան եւ ռազ­մա­վա­րա­կան կա­րե­ւոր նշա­նա­կու­թիւն ու­նե­ցող բնա­կա­վայ­րե­րը:

Այս ճա­նա­պար­հը պի­տի զար­գաց­նէ առեւ­տու­րը, հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւնը, տնտե­սա­կան զար­գա­ցու­մը, սահ­մա­նա­մերձ խո­ցե­լի վայ­րե­րի, որոնք կեն­սա­կան նշա­նա­կու­թիւն ու­նեն, ազ­գա­յին ապա­հո­վու­թեան հա­մար:

Նախ­կի­նում կա­ռուց­ուած Գո­րիս-Ստե­փա­նա­կերտ մայ­րու­ղու առ­կա­յու­թիւնը, բնա­կա­նա­բար հար­ցա­կա­նի առ­ջեւ կա­րող է դնել, նոր կա­ռուց­ուե­լիք մայ­րու­ղու անհ­րա­ժեշ­տու­թիւնը:

Այս առն­չու­թեամբ կա­րե­ւոր է նշել որ Գո­րիս Ստե­փա­նա­կերտ մայ­րու­ղու կա­ռու­ցու­մից առաջ, եր­կար օրեր տե­ւում էր Մար­տա­կեր­տից (Ղա­րա­բաղ) Երե­ւան ճամ­բոր­դե­լու հա­մար:

Այս ճա­նա­պար­հի եւ նոյն­պէս հիւ­սիս հա­րաւ մայ­րու­ղու կա­ռուց­մամբ հնա­րա­ւոր եղաւ այդ ճա­նա­պար­հը կտրել 9-ը ժա­մում, բայց նոր ծրագ­րով կա­ռուց­ուե­լիք “Վար­դե­նիս-Մար­տա­կերտ“ ճա­նա­պար­հի կա­ռուց­մամբ,  հիւ­սի­սից կարճ ճա­նա­պարհ պի­տի բաց­ուի, որով միայն մի քա­նի ժա­մում կա­րե­լի է անց­նել նոյն տա­րա­ծու­թիւնը: Նոր կա­ռուց­ուե­լիք ճա­նա­պար­հով փո­խադ­րա­կան մի­ջոց­նե­րը կա­րող են արա­գօ­րէն շու­կայ հաս­նել, որով կը զար­գա­նայ տնտե­սա­կան աճը:

Զի­նուո­րա­կան կա­ռոյց­նե­րը եւ տե­ղա­կան պե­տա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րը կա­րող են արա­գօ­րէն պա­րե­նա­ւոր­ուել:

Նոր ճա­նա­պար­հի գծուած յա­տա­կա­գի­ծը, ցու­ցադ­րում է “Վար­դե­նիս-Մար­տա­կերտ“ ճա­նա­պար­հի տա­րած­քում 16 գիւ­ղե­րի եւ 3 քա­ղաք­նե­րի գո­յու­թիւնը:

Նոր ճա­նա­պար­հի կա­ռուց­մամբ, պի­տի օգտ­ուեն 76 հա­զար բնա­կիչ­ներ:

Ըստ Ամե­րի­կա­յի Հիմ­նադ­րա­մի վար­չու­թեան ատե­նա­պետ` տի­ար Խո­րէն Պան­տազ­եա­նի, ապա­հո­վու­թիւնը Հա­յաս­տա­նի եւ Ղա­րա­բա­ղի հա­մար, առաջ­նա­հերթ կա­րե­ւո­րու­թիւն է ներ­կա­յաց­նում: Հա­յու­թեան կա­յուն ներ­կա­յու­թիւնը եւ ապա­հո­վու­թիւնը, բարձ­րա­գոյն նպա­տակն է, պա­պե­նա­կան հո­ղե­րի վրայ սե­րունդ­ներ պա­հե­լու հա­մար: “Վար­դե­նիսՄար­տա­կերտմայ­րու­ղու կա­ռու­ցու­մը, երաշ­խիք­նե­րից է, այդ նպա­տա­կին հաս­նե­լու հա­մար:

Ճա­նա­պար­հի եր­կա­րու­թիւնը,  Վար­դե­նի­սից մին­չեւ Մար­տա­կերտ 96.7 քլմ. է, որի տա­րած­քին շի­նա­րար­նե­րը պի­տի պայ­քա­րին որոշ խո­չըն­դոտ­նե­րի դէմ, ինչ­պէս որոշ ան­հարթ տա­րա­ծու­թիւն­նե­րի, ծածկ­ուած հո­ղա­կոյ­տե­րով եւ տիղ­մով:

Նոր ճա­նա­պար­հը պի­տի օժտ­ուի ապա­հո­վա­կան ար­գե­լակ­նե­րով եւ ճա­նա­պար­հի արդ­ի­ա­կան ապա­հո­վա­կան մի­ջոց­նե­րով, որոնք պի­տի գո­հաց­նեն ներ­կայ ճա­նա­պար­հա­շի­նա­կան պե­տա­կան օրէնք­նե­րը:

Ան­կաս­կած ճա­նա­պար­հա­շի­նու­թիւնը խի­զախ եւ ծանր աշ­խա­տանք է: Հա­ւա­տում ենք, որ մեր անց­եա­լի օժան­դա­կող­նե­րը իրենց ազն­ուա­կան առա­տա­ձեռ­նու­թեամբ, նո­րէն թի­կունք կը դառ­նան, շի­նա­րա­րա­կան այս կա­րե­ւոր աշ­խա­տան­քին, ասաց Ամե­րի­կա­յի Արե­ւել­եան Շրջա­նի հիմ­նադ­րա­մի գոր­ծա­դիր տնօ­րէն` Իրի­նա Լա­զար­եա­նը:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles