ՖԼՈՐԻՏԱՅԻ ՄԷՋ Հ.Մ.Ը.Մ.-Ի 34 -ՐԴ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ

0 0
Read Time:15 Minute, 55 Second

 

p8 HMEM_Convention_2009_Color[1]

Լու­սանա­կար­ներ

                                                                                                                                                                                                                    Պե­տօ Տէր Պետ­րոս­եան

Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Արե­ւել­եան շրջա­նի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի կա­ռոյ­ցը երեք օրերու ըն­թաց­քին գու­մա­րեց իր 34-րդ Շրջա­նա­յին Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան ժո­ղո­վը« Հոկ­տեմ­բեր 9-11« Ֆլո­րի­տա­յի Օշըն Սքայ Րի­զորդ պան­դո­կին մէջ« Ուա­շինկ­թը­նի« Պոս­թը­նի« Փրո­վի­տեն­սի« Ֆի­լա­տելֆ­իոյ« Ալ­պընիի« Նիւ Ճըրզիի« Շի­քա­կո­յի« եւ Ֆլո­րի­տա­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու« Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Արե­ւել­եան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան Լի­ա­զօր ներ­կա­յա­ցու­ցի­չին« Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցի­չին« ընդ­հա­նուր 41 ան­դամ­ներու: Խորհր­դակ­ցա­կան ձայ­նով մաս­նակ­ցող­ներու շար­քին ներ­կայ էին Հ.Յ.Դ. Արե­ւել­եան շրջա­նի Կեդ­րո­նա­կան Կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ« Հ.Օ.Մ.-ի արե­ւել­եան շրջա­նի Ատե­նա­պե­տու­հի« Հա­մազ­գա­յի­նի Արե­ւել­եան շրջա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ« եւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Արե­ւել­եան շրջա­նի Վար­չու­թեան ան­դամ­ներ« Շրջա­նա­յին Սկաու­տա­կան Յանձ­նա­խում­բի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ եւ Շրջա­նա­յին Մար­զա­կան Յանձ­նա­խում­բի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ:

HMEM Conv FL 09_001 Ժո­ղո­վի բա­ցու­մը կա­տա­րեց Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան շրջա­նա­ւարտ Ատե­նա­պետ՝ Եղբ. Հրաչ Մես­րոպ­եան« որ բա­րի գա­լուս­տի խօս­քէն ետք« ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը վայրկ­եան մը յոտն­կայս յար­գե­ցին յի­շա­տա­կը« Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան ան­դամ Եղբ. Արա Մար­կոս­եա­նին:

Եղբ. Հրաչ խնդրեց որ ժո­ղո­վը ընտ­րէ իր դիւա­նը: Սոյն ժո­ղո­վին մնա­յուն դիւան ընտր­ուե­ցան ատե­նա­պետ­ներ՝ Եղ­բայր­ներ՝ Արա Պար­սում­եան եւ Յո­վիկ Աբ­գար­եան« ատե­նադ­պիր­ներ՝ Եղբ. Սար­գիս Եփ­րեմ­եան եւ Քոյր Դա­լար Քէ­շիշ­եան:

Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան ժո­ղո­վի օրա­կար­գին անց­նե­լէ առաջ« յա­ջոր­դա­բար խօսք առին Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Եղբ. Հրաչ Մես­րոպ­եան« Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան ան­դամ Եղբ. Վահ­րամ Դանի­էլ­եան« Հ.Յ.Դ. Արե­ւել­եան շրջա­նի Կեդ­րո­նա­կան Կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ժան Աւե­տիս­եան« Հ.Օ.Մ.-ի Արե­ւել­եան շրջա­նի Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան Ատե­նա­պե­տու­հի Ընկհ. Սիլ­վա Գու­յումճ­եան« եւ Հա­մազ­գա­յի­նի  ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Պե­տօ Տէր Պետ­րոս­եան յայտ­նե­լով իրենց յա­ջո­ղու­թեան բա­րե­մաղ­թու­թիւն­նե­րը« ի մաս­նա­ւո­րա­պէս այս ժո­ղո­վին« որ­պէս­զի յան­գի այն­պի­սի ծրա­գիր­նե­րու ու առա­ջադ­րու­թիւն­նե­րու վրայ« որոնք առա­ւել պի­տի ուռ­ճաց­նեն Հ.Մ.Ը.Մ.-ի լայ­նա­ծա­ւալ աշ­խա­տան­քը« շա­րու­նա­կե­լով իր ազ­գան­ուէր գոր­ծու­նէ­ու­թիւնը դէ­պի նոր նուա­ճում­ներ:HMEM Conv FL 09_046

HMEM Conv FL 09_032Եղբ. Հրաչ Մես­րոպ­եան ըսաւ թէ Հ.Մ.Ը.Մ. իր հիմ­նադր­ութե­նէն ի վեր դար­ձած է  տա­րա­գիր բո­վան­դակ հա­յու­թեան մարմ­նակր­թա­կան մաս­նա­բա­ժի­նը, տէրն ու ղե­կա­վա­րը: Ան աւել­ցուց թէ Հ.Մ.Ը.Մ.-ն է որ հայ նո­րա­հաս սե­րունդ­նե­րուն կը փո­խան­ցէ ազ­գա­յին գի­տակ­ցու­թիւն, մեր ու­ժի, մեր ար­ժէք­նե­րու եւ նպա­տակ­նե­րու խոր ըմբռ­նումն է: «Ահա թէ ին­չու Հ.Մ.Ը.Մ.ը մեր ժո­ղո­վուր­դին հա­մար սոսկ կա­ռոյց մը չէ եւ եր­բեք պի­տի չըլ­լայ, այլ դար­ձած է առա­քե­լու­թիւն: Հ.Մ.Ը.Մ.-ը միայն մարմ­նա­մար­զա­կան միու­թիւն չէ, այլ դար­ձած է հո­գե­ւոր, բա­րո­յա­կան ու ազ­գա­յին կազ­մա­ւո­րու­մի վառ հնոց: Այս ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան ժո­ղո­վին մթնո­լոր­տը պէտք է տա­րած­ուի ամ­րա­նա­լով մեր բո­լոր միու­թե­նա­կան­նե­րու մտքե­րուն մէջ, որ­պէս­զի հա­յու­թեան կեան­քին մէջ տար­ուէ տա­րի կա­տար­ուած փո­փո­խու­թիւն­նե­րը իրենց ար­տա­յայ­տու­թիւնը գտնեն յանձ­նա­ռու ան­մահ­նե­րու առօր­եայ կեան­քին մէջ, եւ որ­պէս­զի անոնց­մէ իւ­րա­քան­չիւ­րը վե­րած­ուի ճիշդ ուղ­ղու­թիւնը ցոյց տուող փա­րո­սի…» եզ­րա­կա­ցուց ան:

HMEM Conv FL 09_040Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան ան­դամ Եղբ. Վահ­րամ Դանի­էլ­եան յայտ­նեց թէ հա­յոց պատ­մու­թե­նէն ու հայ­րե­նի­քէն, եկե­ղեցի­էն ու դպրո­ցէն ու հայ ժո­ղո­վուր­դի բո­լոր աղ­բիւր­նե­րէն Հ.Մ.Ը.Մ.ը քա­ղած է իր գոր­ծին ու­ղե­գի­ծը եւ ընտ­րած է իր կեան­քի լու­սեղ լի­նե­լիու­թիւն մը, բարձ­րա­ցող եւ բարձ­րաց­նող ճամ­բան: «Ա°յս խոր հա­ւատ­քով ու վառ տե­սիլ­քով զին­ուած Հ.Մ.Ը.Մ.ը վճռո­րոշ դեր կա­տա­րեց հա­յա­պահ­պան­ման մեր հա­ւա­քա­կան պայ­քա­րին մէջ, Սփիւռ­քի տա­րած­քին: Եւ այ­սօր նո°յն հա­ւատ­քով ու տե­սիլ­քով գօ­տեպնդ­ուած ան վճռա­կան դեր կը կա­տա­րէ նա­եւ հայ­րե­նա­շի­նու­թեան նուի­րա­կան առա­քե­լու­թեան մէջ՝ Հա­յաս­տա­նի մէջ թէ Հա­յաս­տա­նէն դուրս»:

Ան նշեց թէ մար­զա­կան բա­ժակ­նե­րով չեն սահ­ման­ուիր յաղ­թա­նակ­նե­րը: «Մեր երի­տա­սար­դու­թեան Հա­յաս­տան հե­տե­ւո­ղա­կան այ­ցե­լու­թիւնը ինք­նին յաղ­թա­նակ մըն է: Հա­յաս­տա­նը մերն է: Հա­մայն հա­յու­թեանն է: Հ.Մ.Ը.Մ.ը պի­տի շա­րու­նա­կէ իր բա­նա­կում­նե­րը կա­տա­րել հայ­րե­նի բնու­թեան գիր­կին մէջ եւ ամէն առա­ւօտ պի­տի բա­րե­ւէ սրբա­զան Արա­րատ լե­րան՝ մշու­շա­պատ թէ…յստակ ու վիթ­խա­րի : Մեր մար­զիկ­նե­րը պի­տի շա­րու­նա­կեն մաս­նակ­ցիլ հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րուն, յաղ­թեն կամ պարտ­ուին», եզ­րա­կա­ցուց եղբ. Դանի­էլ­եան:

 HMEM Conv FL 09_026Հ.Յ.Դ. Արե­ւել­եան շրջա­նի Կեդ­րո­նա­կան Կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ժան Աւե­տիս­եան իր կար­գին, խօսք առ­նե­լով յայտ­նեց թէ Սփիւռ­քի մէջ հա­յը հա°յ պա­հե­լու, իսկ Հա­յաս­տա­նի մէջ տի­պար քա­ղա­քա­ցի­ներ կեր­տե­լու առա­քե­լու­թիւնը օրէ օր կը բա­խի նոր դժուա­րու­թիւն­նե­րու: «Այս մէ­կը կ’են­թադ­րէ ու­ժե­րու մեծ լա­րում՝ նոր օրե­րու հա­մա­պա­տաս­խան մի­ջոց­նե­րով յաղ­թա­հա­րե­լու հա­մար մե­զի դէմ ցցուած բո­լոր դժուա­րու­թիւն­նե­րը, որ­պէս­զի հա­յու­թիւնը չտկա­րա­նայ եւ Հա­յաս­տա­նը հզօր մնայ իր ապա­գայ սե­րունդ­նե­րով: Այդ տես­լա­կա­նով Հ.Մ.Ը.Մ. ճամ­բայ ելաւ աւե­լի քան ին­նի­սուն տարիէ ի վեր, Հա­յաս­տա­նի Ա. ան­կա­խու­թեան հռչակ­ման հետ: Նոյն տես­լա­կա­նով, տա­րի­ներ շա­րու­նակ ան Սփիւռ­քի սե­րունդ­նե­րուն աչ­քե­րը սե­ւե­ռեց դէ­պի հայ­րե­նիք՝ ան­պայ­ման օր մը զայն ան­կախ տես­նե­լու ցան­կու­թեամբ: Ու երբ ցան­կու­թիւնը դար­ձաւ իրա­կա­նու­թիւն, նոյն տես­լա­կա­նը միու­թիւնը վե­րա­դար­ձուց Հա­յաս­տան եւ իբ­րեւ Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին Սկաու­տա­կան Կազ­մա­կեր­պու­թիւն, զայն լծեց հայ­րե­նան­ուէր աշ­խա­տան­քի», ըսաւ ան եւ աւել­ցուց թէ հայ ժո­ղո­վուր­դը այ­սօր կը դի­մագ­րա­ւէ եր­կու հիմ­նա­կան մար­տահ­րա­ւէր. հայ ժո­ղո­վուր­դի ինք­նու­թեան պահ­պան­ման հար­ցը եւ հայ ժո­ղո­վուր­դի միու­թեան, հայ ազ­գի՝ Սփիւռք-Հա­յաս­տան գոր­ծակ­ցու­թեան ամ­րապնդ­ման հար­ցը, եւ այս եր­կու հար­ցե­րուն պա­րա­գա­յին ալ, ան կա­րե­ւո­րեց Հ.Մ.Ը.Մ.-ի առաջ­նա­հերթ դե­րը: «Եր­կու պա­րա­գա­յին ալ, Հ.Մ.Ը.Մ. ու­նի կա­տա­րե­լիք կեն­սա­կան ու ան­փո­խա­րի­նե­լի դեր: …Հ.Մ.Ը.Մ.ը իր սկաուտ­նե­րով, իր գոր­ծու­նէ­ու­թեամբ մե­զի կը զգաց­նէ կարգ ու կա­նո­նի, կար­գա­պա­հու­թեան, գի­տակ­ցու­թեան, ծա­ռա­յա­սի­րու­թեան, պատ­րաս­տա­կա­մու­թեան բո­լոր երե­ւոյթ­նե­րը: Իւ­րա­քան­չիւր Հ.Մ.Ը.Մ.ական տա­րի­նե­րու վրայ վաս­տակ ու­նի եւ անոր հա­մար ալ ար­ժէք մը կը ներ­կա­յաց­նէ…» եզ­րա­կա­ցուց ան:

HMEM Conv FL 09_008Հ.Օ.Մ.-ի Արե­ւել­եան շրջա­նի Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան Ատե­նա­պե­տու­հի Ընկհ. Սիլ­վա Գու­յումճ­եան ընդգ­ծեց, որ Հ.Մ.Ը.Մ.ակա­նը միշտ ալ հաս­տա­տա­կա­մօ­րէն եւ շի­տակ ձե­ւով կը կազ­մա­ւոր­ուի: «Իւ­րա­յա­տուկ է Հ.Մ.Ը.Մ.ակա­նի նկա­րա­գի­րը: Հ.Մ.Ը.Մ.ակա­նի նկա­րա­գի­րը լրջու­թեամբ պէտք է առ­նենք… Բո­լորս ալ կþու­զենք Հ.Մ.Ը.Մ.ակա­նը կա­տար­եալ տես­նել: Այս­պէս, ժո­ղո­վուր­դին մէ­ջէն, ժո­ղո­վուր­դին կող­մէն ծնած…ըն­դուն­ուած է ու կը  շա­րու­նակ­ուի այդ­պէս ալ մնալ: Տա­րա­զա­ւոր կամ ոչ…Միշտ պատ­րաստ է Հ.Մ.Ը.Մ.ակա­նը», ըսաւ ան եւ շեշ­տեց, որ Հ.Մ.Ը.Մ.ակա­նի պատ­րաս­տա­կամ, պար­կեշտ, ծա­ռա­յա­սէր ըլ­լա­լու հարցն է, որ կþակն­կալ­ուի: Ամէն մէկ Հ.Մ.Ը.Մ.-ական առանց խօս­քի ըսե­լիք մը ու­նի, իսկ իրենց­մէ իւ­րա­քան­չիւրն ալ իր պա­տաս­խա­նա­տուու­թեամբ մեր ժո­ղո­վուր­դի կեան­քին մէջ ըսե­լիք եւ ընե­լիք ու­նի: Իբ­րեւ Հ.Մ.Ը.Մ.ական աւե­լի գի­տա­կից եւ ար­թուն պէտք է ըլ­լանք  ազ­գա­յին-հայ­կա­կան կեան­քին բնա­գա­ւա­ռէն ներս», ըսաւ ան:

Հա­մազ­գա­յի­նի  ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Պե­տօ Տէր Պետ­րոս­եան բա­րի գա­լուս­տի խօս­քին մէջ, նկա­տել տուաւ, որ Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան ժո­ղով­նե­րը հաշ­ուա­ռու­թեան եւ հաշ­ուե­տուու­թեան ժո­ղով­ներ ըլ­լա­լու կող­քին, նա­եւ իրա­րու ծա­նօ­թա­նա­լու եւ իրա­րու հետ յա­րա­բե­րե­լու յար­մար առիթ­ներ են, ինչ­պէս նա­եւ կը հան­դի­սա­նան հա­յու­թեան հա­ւա­քա­կան կեան­քը յու­զող հար­ցե­րու մա­սին մի­աս­նա­բար խորհր­դա­ծե­լու, մի­ա­սին ծրագ­րե­լու եւ գոր­ծակ­ցե­լու հա­ւաք­ներ:

HMEM Conv FL 09_028«Հայ­րե­նա­զուրկ եւ ան­տուն մեր զա­ւակ­նե­րուն հա­մար Հ.Մ.Ը.Մ.ը դար­ձաւ հայ­կա­կան տոհ­միկ աւան­դու­թիւն­նե­րով լե­ցուն ջերմ օճախ ու փոքր Հա­յաս­տան՝ հա­յու հա­րա­զատ ոգի­ով ու վեհ գա­ղա­փար­նե­րով օծուն: Հ.Մ.Ը.Մ.ական­նե­րը մեր կեան­քին մէջ ու­րա­խու­թիւն բե­րող ան­ձեր եղած են՝ իբ­րեւ Հա­յոց Պատ­մու­թեան օրի­նա­կով ազ­գին ծա­ռա­յու­թեան տրա­մադր­ուած կազ­մա­կեր­պու­թեան մը ան­դամ­նե­րը», ըսաւ ան:

Ապա ժո­ղո­վը սկսաւ իր աշ­խա­տանք­նե­րուն ու առա­ջին հեր­թին ունկնդ­րեց ներ­կայ ութ մաս­նա­ճիւ­ղե­րու մի­ամ­եայ նիւ­թա­բա­րո­յա­կան տե­ղե­կագ­րե­րը եւ ետ­քը Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան եր­կամ­եայ նիւ­թա­բա­րո­յա­կան տե­ղե­կա­գի­րը:

Հա­մա­ձայն տե­ղե­կագ­րե­րուն շրջա­նը ու­նե­ցած է բազ­մա­բե­ղուն գոր­ծու­նէ­ու­թիւն:

HMEM Conv FL 09_0301150-է աւե­լի ան­դամ ան­դա­մու­հի­ներ« որոնց 469ը գայ­լիկ« արծ­ուիկ« արի« արե­նուշ« պա­տա­նի ու պար­մա­նու­հի. իսկ 600-է աւե­լի մար­զիկ-մար­զի­կու­հի­ներ:

Անց­նող տա­րեշր­ջա­նին մաս­նակ­ցած է ինչ­պէս նա­եւ կազ­մա­կեր­պած հե­տեւ­եալ գոր­ծու­նէ­ու­թիւն­նե­րը.-

 

Օգոս­տոս 24-29« 2008  Հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.-ական Խմբա­պե­տա­կան Հա­մա­գու­մար« Հա­յաս­տան:

Օգոս­տոս 20-24« 2008 Շրջա­նա­յին Սկաու­տա­կան Բա­նա­կում, Փրո­վի­տենս:

Սեպ­տեմ­բեր 27« 2008 Վկայ­եալ կար­գի սե­մի­նար« Նիւ Ճըր­զի

27 Սեպ­տեմ­բեր 2008–  Հ.Մ.Ը.Մ.-ի 90 Ամ­եա­կի շքեղ հան­դի­սու­թիւն:

Սեպ­տեմ­բեր 4-7« 2008 Հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.-ական Խմբա­պե­տա­կան Հա­մա­գու­մար Վկայ­եալ կար­գի Սե­մի­նար, Քա­լի­ֆորն­իա

Հոկ­տեմ­բեր 4-5« 2008 Գայ­լիկ Արծ­ուիկ ղե­կա­վար­նե­րու սե­մի­նար Ֆլո­րի­տա, Պոս­թըն, Ուա­շինկ­թըն:

Յուն­ուար 31-Փետր­ուար 1, 2009 Առա­ջին կար­գի սե­մի­նար Ֆի­լա­տելֆ­իա -Նիւ Ճըր­զի

Փետր­ուար 2009 Հիւ­սի­սա­յին Ամե­րի­կա­յի երեք շրջան­նե­րու հան­դի­պում« Քա­լի­ֆորն­իա

Փետր­ուար 2009 5-րդ Միջ-Դիւան­նե­րու Խոր­հուրդ­նե­րու Խորհր­դա­ժո­ղով Հիւ­սի­սա­յին Ամե­րի­կա­յի երեք շրջան­նե­րու, Լոս Ան­ճե­լըս:

Մարտ 20-21« 2009 Հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.-ական բա­նա­կու­մի պատ­րաս­տու­թեան սե­մի­նար, Ֆի­լա­տելֆ­իա:

Ապ­րիլ 11-12« 2009 Խմբա­պե­տա­կան Ժո­ղով, Ալ­պը­նի.

 

Յու­լիս 5« 2009 Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Արե­ւել­եան Ամե­րի­կա­յի Շրջա­նի Միջ Մաս­նա­ճիւ­ղա­յին խա­ղեր« Փրո­վի­տենս, հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ՝ Արե­ւել­եան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Թե­մի Առաջ­նորդ Բարձ­րաշ­նորհ Տէր Օշա­կան Ար­քե­պիս­կո­պոս Չօ­լոյ­եա­նի:

 

Օգոս­տոս 19-23« 2009 Շրջա­նա­յին Ընդ­հա­նուր բա­նա­կում« Ուա­շինկ­թըն:

                     

Օգոս­տոս 1-8« 2009 Հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.-ական խա­ղեր« Հա­յաս­տան:

 

Սեպ­տեմ­բեր 2009 Վկայ­եալ կար­գի սե­մի­նար« (Կ.Վ.) կամ Գայ­լիկ Արծ­ուիկ ղե­կա­վար­նե­րու սե­մի­նար« Տիթ­րոյթ:

 

Ժո­ղո­վը լսե­լէ ետք շրջա­նա­ւարտ Վար­չու­թեան բա­րո­յա­կան տե­ղե­կա­գի­րը« բարձր գնա­հա­տեց վար­չու­թեան տա­րած աշ­խա­տան­քը:

Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան ժո­ղո­վը շա­րու­նա­կեց իր աշ­խա­տան­քը, մշա­կե­լով յա­ռա­ջի­կայ տար­ուան շրջա­նի մար­զա­կան եւ սկաու­տա­կան բո­լոր գոր­ծու­նէ­ու­թիւն­նե­րը եւ աշ­խա­տանք­նե­րը, յատ­կա­պէս յա­ջորդ տար­ուայ Միջ-մաս­նա­ճիւ­ղա­յին 20-րդ Մար­զա­կան խա­ղե­րը« 2010-ի Յու­լիս 4-ի շա­բա­թա­վեր­ջին, Նիւ Ճըրզիի մէջ եւ Շրջա­նիս Սկաու­տա­կան 25-րդ շրջա­նա­յին բա­նա­կու­մը Օգոս­տոս 2010-ին Պոս­թըն. ինչ­պէս նա­եւ Հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.-ական 9-րդ Բա­նա­կում« Հա­յաս­տան:

Ժո­ղո­վը հա­մադ­րեց շի­նիչ առա­ջարկ­ներ եւ թե­լադ­րանք­ներ, բա­րե­լա­ւե­լու հա­մար վե­րո­յիշ­եալ գոր­ծու­նէ­ու­թիւն­նե­րը եւ դի­մագ­րա­ւե­լու նոր սե­րուն­դի դրա­կան պա­հանջք­նե­րը:

Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան Ժո­ղո­վի ըն­թաց­քին« լա­ւա­գոյն առիթ նկա­տե­լով« սկաու­տա­կան պա­տաս­խա­նա­տու« Ֆլո­րի­տա­յի մաս­նա­ճիւ­ղի ան­դամ« Քոյր Ար­շօ Գան­թարճ­եա­նը խմբա­պե­տա­կան պաշ­տօն ստա­ցաւ: Ան հա­ւա­տար­մօ­րէն պի­տի շա­րու­նա­կէ սկաու­տա­կան աշ­խա­տան­քը Ֆլո­րի­տա­յի գա­ղու­թէն ներս« զարկ տա­լով ու աշ­խու­ժաց­նե­լով հա­յա­հոծ այս փոքր շրջա­նը:

Ապա Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը ընտ­րե­ցին Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան կազ­մը 2009-2011 տա­րեշր­ջա­նին հա­մար:

Եղբ. Պե­տիկ Տէր Վար­դան­եան« Պոս­թըն

Եղբ. Յո­վիկ Աբ­գար­եան« Ուա­շինկ­թըն

Եղբ. Լե­ւոն Սա­հակ­եան« Շի­քա­կօ 

Քոյր Երան Սի­մոն­եան« Ուա­շինկ­թըն

Եղբ. Վար­դան Ադամ­եան« Տիթ­րոյթ

Քոյր Էլի­զա­պէթ Տրամ­կոչ­եան« Ֆի­լա­տելֆ­իա

Եղբ. Թո­րոս Ոս­պիկ­եան« Պոս­թըն

Ըն­թա­ցա­ւարտ Շրջա­նա­յին Վար­չու­թիւնը իր խո­րին շնոր­հա­կա­լու­թիւնը յայտ­նեց Ֆլո­րի­տա մաս­նա­ճիւ­ղի Վար­չու­թեան եւ ան­դամ­նե­րուն շրջա­նիս 34-րդ Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան ժո­ղո­վը հիւ­րըն­կա­լե­լուն հա­մար:

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի 34-րդ Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան Ժո­ղո­վը փակ­ուե­ցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի քայ­լեր­գով կի­րա­կի Հոկ­տեմ­բեր 11« 2009-ին, կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 3-ին

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles