ՔԱՒՈՒԹԵԱՆ ՆՈԽԱԶ… ՎԱՐԴԱՆ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ

0 0
Read Time:3 Minute, 52 Second

p2 vartanpetrosyan

ՀԱՅՐԵՆԻՔ

Ինք­նա­շար­ժի մա­հազ­դու ար­կած մը, բա­ւա­րար ըլ­լա­լէ աւե­լի, ոս­կի առիթ մը եղաւ որ բե­մե­րէն շա­րու­նակ երկ­րի իրա­կան իրա­վի­ճա­կը քննա­դա­տող եւ իրա­կա­նու­թիւնը մեր­կաց­նող Վար­դան Պետ­րոս­եան այ­պան­ուի, քննա­դատ­ուի, հա­լած­ուի եւ դեռ աւե­լին…կա­լան­քի տակ առն­ուի:

Հան­րա­ծա­նօթ դե­րա­սա­նը, որ նշա­նա­ւոր է իր կա­տա­կեր­գա­կան ելոյթ­նե­րով եւ մե­նա­խօ­սու­թիւն­նե­րով, օրին պաշ­տօ­նա­պէս հեր­քած էր, իր հար­բած ըլ­լա­լը, նա­եւ ինք­նաշար­ժով սու­ռա­լը, եւ այս մէ­կը կը հաս­տա­տեն նոյ­նիսկ զո­հե­րուն հա­րա­զատ­նե­րը: Սա­կայն, վրայ հա­սած ոս­տի­կա­նու­թեան հա­մար, այս ար­կա­ծին իբ­րեւ հե­տե­ւանք, մա­հա­ցած էին եր­կու պա­տա­նի­ներ, եւ վի­րա­ւոր­ուած` երեք այլ ան­ձեր, եւ այս­քա­նը կը դիւ­րաց­նէր որ մեծ ժո­ղովր­դա­կա­նու­թիւն վա­յե­լող դե­րա­սա­նը ամ­բաս­տան­ուի: Այն­քան մը որ, սրտա­բա­նա­կան կեդ­րո­նին մէջ, յա­ւել­եալ քննու­թիւն­նե­րու են­թարկ­ուե­լէ ետք, երբ ի յայտ եկաւ, թէ իր կեան­քը վտանգ­ուած չէ, ուս­տի “Դա­տա­պարտ­եալ“ը (բե­մե­րէն կամ եօթ­նե­րորդ ար­ուես­տի սրահ­նե­րէն հե­ռու) կրկին տա­րած են …“Դա­տա­պարտ­եալ­նե­րու Հիւան­դա­նոց“:

Դեռ աւե­լին, երբ հար­ցաքն­նու­թեան ժա­մա­նակ, Վար­դան ու­զած էր խօսք առ­նել, դա­տա­ւո­րը հե­ռա­ցած էր սեն­եա­կէն, իսկ երբ Պետ­րոս­եան, նոյ­նիսկ գրա­ւոր միջ­նոր­դու­թիւն ներ­կա­յաց­նե­լով, խնդրած էր որ իրեն տրա­մադր­ուին օրէն­քով նա­խա­տես­ուած հա­սա­նե­լի փաս­տա­թուղ­թե­րը, քննի­չը առանց որե­ւէ մէկ  պատ­ճա­ռի եւ բա­ցատ­րու­թիւն տա­լու դադ­րե­ցու­ցած է հար­ցաքն­նու­թիւնը եւ հե­ռա­ցած էր:

Պաշտ­պան փաս­տա­բա­նը դի­մեց վե­րաքն­նիչ քրէ­ա­կան դա­տա­րան` բո­ղո­քե­լու իր պաշտ­պան­եա­լը եր­կու ամի­սով (…եւ դեռ աւե­լի) կա­լա­նա­ւո­րե­լու որո­շու­մին դէմ: Ան յատ­կա­պէս նշած էր թէ, Կո­տայ­քի մար­զի ընդ­հա­նուր իրա­ւա­սու­թեան դա­տա­րա­նին քննի­չին կող­մէ չէ ներ­կա­յաց­ուած Հա­յաս­տա­նի քրէ­ա­կան դա­տա­վա­րու­թեան օրէնս­գիր­քի նա­խա­տես­ուած որե­ւէ հիմք: Փո­խա­րէն, Հա­յաս­տա­նի վե­րաքն­նիչ դա­տա­րա­նը, ոչ մէկ դրա­կան քայլ առած է եւ հաս­տա­տած է Պետ­րոս­եա­նը  կա­լա­նա­ւո­րե­լու` Կո­տայ­քի մար­զի ընդ­հա­նուր իրա­ւա­սու­թեան դա­տա­րա­նի որո­շու­մը:

Բե­մե­րէն, տպա­ւո­րիչ ելոթ­նե­րով, Պետ­րոս­եան կ՛ա­հա­զան­գէր թէ տե­ղա­ցիք կը մեկ­նին, որով­հե­տեւ իրենց երկ­րէն ներս իսկ կը զգան թէ օտար, ճնշուած, խաբ­ուած, ծեծ­ուած, ար­հա­մար­ուած, օգ­տա­գործ­ուած եւ շա­հա­գործ­ուած են:…Եւ նկա­տե­լով իշ­խա­նու­թիւն­նե­րու ան­տար­բեր հանգս­տու­թիւնն ու դէմ­քե­րու գո­հու­նա­կու­թեան ար­տա­յայ­տու­թիւնը, Պետ­րոս­եա­նի հա­մար յստակ էր թէ ար­տա­գաղ­թը լա­ւա­պէս սերտ­ուած ու իրա­կա­նաց­ուած ծրա­գիր մըն էր:

Այս իրա­վի­ճա­կը շատ աւե­լի կ՛ազ­դէր նոյ­նինքն Պետ­րոս­եա­նի վրայ, մա­նա­ւանդ որ, ան ար­դէն իսկ տասն­եակ տա­րի­ներ առաջ Հա­յաս­տա­նէն ար­տա­գաղ­թած էր Ֆրան­սա, հոն ալ ամուս­նա­ցած, ըն­տա­նիք կազ­մած եւ քա­ղա­քա­ցիու­թիւն ստա­ցած: Սա­կայն, ան որո­շած էր վե­րա­դառ­նալ հայ­րե­նիք եւ հոն ալ բեմ բարձ­րա­նա­լով, կրցած էր ներ­կա­յաց­նել տեղ­ւոյն “Կե­նա­քը ինչպէս որ է“:

Սա­կայն, աւա՜ղ, Վար­դան Պետ­րոս­եան հաշ­ուի չէր առած թէ, ինք ար­կա­ծի մը ողջ զո­հը դար­ձած էր…քա­ւու­թեան նո­խա­զը:

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles