ՔԱԹ­ԻԱ ՓԵԼ­ԹԷՔ­ԵԱ­ՆԻ “ՀԱ­ՅՈՑ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ­ՆԵ­ՐԸ, 1914-1919, 1920-1923“ ԵՐԿ­ՀԱ­ՏՈՐ ԳՈՐ­ԾԸ

0 0
Read Time:5 Minute, 17 Second

p12 Katia  Ար­դէն իսկ լոյս տե­սած է Քաթ­իա Փել­թեք­եա­նի “Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան Ժա­մա­նակ­նե­րը“ (The Times of the Armenian Genocide, 1914-1919, 1920-1923) երկ­հա­տոր գիր­քը, որուն առա­ջին շնոր­հա­հան­դէ­սը կա­տար­ուած էր Նո­յեմ­բեր 22, 2013-ին` Լոն­տո­նի Հայ­կա­կան Տան մէջ:

Փել­թէք­եա­նի այս գիր­քը լոյս տե­սած էր Հոկ­տեմ­բեր 13-ին: Երկ­հա­տոր այս գիր­քին առա­ջին մա­սը կ՛ընդգր­կէ 1914-էն 1919-ի ըն­թաց­քին բրի­տա­նա­կան մա­մու­լին, յատ­կա­պէս` “Տը Կարտի­ըն“ (նախ­կին` “Տը Ման­չես­թըր Կարտի­ըն“ անու­նով հրա­տա­րակ­ուած), Լոն­տո­նի “Տը Թայմզ“ եւ “Տը Սան­տէյ Թայմզ“ թեր­թե­րու հրա­պա­րա­կում­նե­րը Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան եւ առն­չա­կից նիւ­թե­րու մա­սին, աւե­լի քան 450 յօդ­ուած-գրու­թիւն­ներ: Իսկ երկ­րորդ հա­տո­րը կ՛անդ­րա­դառ­նայ 1920-էն 1923-ի ըն­թաց­քին նշեալ մա­մու­լին հրա­տա­րա­կած աւե­լի քան 570 գրու­թիւն­նե­րուն:

Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հա­րիւ­րամ­եա­կի Լի­բա­նա­նի Կեդ­րո­նա­կան մար­մի­նին եւ կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հա­մազ­գա­յի­նի “Վա­հէ Սէ­թեան“ հրա­տա­րակ­չա­տան, Յուն­ուար 31-ին, Հա­մազ­գա­յի­նի “Լիւ­սի Թիւ­թիւնճ­եան“ ցու­ցաս­րա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս երկ­հա­տոր աշ­խա­տա­սի­րու­թեան ներ­կա­յա­ցու­մը:

Ներ­կայ էր դիւա­նա­գի­տա­կան պատ­կա­ռե­լի ներ­կա­յա­ցուց­չու­թիւն մը, որուն մաս կը կազ­մէ­ին Հա­յաս­տա­նի, Վա­տի­կա­նի, Ար­ժան­թի­նի, Ու­րուկ­ուէ­յի, Ռուս­իոյ դես­պան­նե­րը, ինչ­պէս նա­եւ ներ­կայ էին հա­մայնք­նե­րու ու միու­թե­նա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը եւ հոծ բազ­մու­թիւն մը:

Հա­մազ­գա­յի­նի հրա­տա­րակ­չա­տան տնօ­րէ­նու­թեան եւ “Լիւ­սի Թիւ­թիւնճ­եան“ ցու­ցաս­րա­հի վար­չու­թեան անու­նով ձեռ­նար­կին բա­ցու­մը կա­տա­րեց ար­ուես­տա­գէտ Մի­սաք Թէրզ­եան, որ նախ հա­յե­րէ­նով եւ ապա անգ­լե­րէ­նով ող­ջու­նեց ներ­կա­նե­րը եւ ներ­կա­յա­ցուց յայ­տա­գի­րի գլխա­ւոր կէ­տերն ու խօսք առ­նե­լու կոչ­ուած անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րը:

“Հայ Դա­տի հե­տապնդ­ման ճամ­բուն վրայ կա­տար­ուած հե­տա­զօ­տա­կան, ակա­դե­մա­կան պրպտում մըն է Քաթ­իա Փել­թէք­եա­նի երկ­հա­տոր այս գոր­ծը, որուն մի­ջո­ցով ան իր եզա­կի ներդ­րու­մը կը կա­տա­րէ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան առն­չուող աշ­խա­տանք­նե­րուն մէջ“, ըսաւ Մի­սաք Թէրզ­եան` սեղմ գի­ծե­րու մէջ ներ­կա­յաց­նե­լով հա­տո­րի խմբա­գիր Քաթ­իա Փել­թէք­եա­նը: Փել­թէք­եան շրջա­նա­ւարտ է Պէյ­րու­թի ամե­րիկ­եան հա­մալ­սա­րա­նէն եւ Գա­նա­տա­յի մէկ այլ հա­մալ­սա­րա­նէն: Ան դա­սա­ւան­դած է անգ­լե­րէն` Հայ­կազ­եան եւ Պէյ­րու­թի ամե­րիկ­եան հա­մալ­սա­րան­նե­րուն մէջ:

“Կը յու­սանք, որ Փել­թէք­եա­նի այս երկ­հա­տոր աշ­խա­տա­սի­րու­թիւնը օգ­տա­կար ըլ­լայ եւ վե­րա­նո­րոգ խթան հան­դի­սա­նայ հայ ժո­ղո­վուր­դի բա­րե­կամ­նե­րուն` հե­տապն­դե­լու ար­դա­րու­թեան եւ մարդ­կա­յին տի­ե­զե­րա­կան ար­ժէք­նե­րու գոր­ծադ­րու­մը“, ընդգ­ծեց Թէրզ­եան:

Ապա խօսք առաւ հե­ղի­նա­կը` Քաթ­իա Փել­թէք­եան, որ խոս­տո­վա­նե­ցաւ, թէ այս աշ­խա­տան­քը ար­գա­սիքն է 12 տար­ուան հե­տա­զօ­տու­թեան, որ իր մէջ ծա­գած էր նախ իբ­րեւ սի­րո­ղա­կան զբա­ղում` “հո­պի“: Անգ­լե­րէ­նով ար­տա­սա­նած իր խօս­քին մէջ Փել­թէք­եան յայտ­նեց, որ ընդ­հան­րա­պէս այն տպա­ւո­րու­թիւնը կը տի­րէ, թէ Եւ­րո­պա չէ օգ­նած Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան վէր­քե­րու ամո­քու­մին գծով: Խոր­քին մէջ սա­կայն Եւ­րո­պա եւ յատ­կա­պէս Բրի­տան­իա յա­տուկ ճի­գեր թա­փած են այս գծով: “Բրի­տա­նա­կան խորհր­դա­րա­նին մէջ հա­յոց ի նպաստ “լո­պի“ մը կազմ­ուած է, յան­ձինս լորտ Ճէյմս Պրայ­սի եւ եր­կու ու­րիշ­նե­րու“, շեշ­տեց Փել­թէք­եան` նշե­լով, որ շուրջ եօ­թա­նա­սուն ան­գամ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ար­հա­ւիր­քը եւ հայ գաղ­թա­կան­նե­րու օգ­նու­թեան հար­ցը ար­ծարծ­ուած է բրի­տա­նա­կան խորհր­դա­րա­նին մէջ` շնոր­հիւ հա­յա­սէր լոպի­ին­կի ճի­գե­րուն: Փել­թէք­եան նա­եւ յայտ­նեց, որ խո­րա­պէս զգաց­ուած է իրեն ըն­ծայ­ուած այս առի­թէն եւ յա­տուկ շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց ձեռ­նար­կի կազ­մա­կեր­պող­նե­րուն, հո­վա­նա­ւոր­նե­րուն եւ անոր յա­ջո­ղու­թեան նպաս­տած բո­լոր բա­րե­կամ­նե­րուն:

Խօսք առաւ նա­եւ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­կարգ եւ լի­ա­զօր դես­պան Աշոտ Քո­չար­եան, որ նախ անգ­լե­րէ­նով, ապա հա­յե­րէ­նով ար­տա­սա­նած իր խօս­քին մէջ շեշ­տեց Քաթ­իա Փել­թէք­եա­նի այս աշ­խա­տա­սի­րու­թեան կա­րե­ւո­րու­թիւնը:

Ձեռ­նար­կի աւար­տին Քաթ­իա Փել­թէք­եան մա­կագ­րեց իր այս նո­րա­գոյն աշ­խա­տա­սի­րու­թիւնը:

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles