ՏOՆԱ­ԿԱՆ ՀԱՆ­ԴԷՍ… ՆԻՒ ԵՈՐ­ՔԻ ՍՐԲՈՑ ՆԱ­ՀԱ­ՏԱ­ԿԱՑ ՎԱՐ­ԺԱ­ՐԱ­ՆԷՆ ՆԵՐՍ

0 0
Read Time:3 Minute, 30 Second

P16A ԱՇԽԷՆ ԳԷՈՐԳԵԱՆ

Նիւ Եորք

Նո­յեմ­բեր 25-ին, Նիւ Եոր­քի Սրբոց Նա­հա­տա­կաց Ամե­նօր­եայ վար­ժա­րա­նի Գա­լուստ­եան սրա­հում, մեծ շու­քով նշուեց Սայ­եաթ Նո­վա­յի ծննդեան 300-ամ­եա­կը:

P16B Ցեր­եկոյ­թը բա­ցեց վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հի Զար­մի­նէ Պօ­ղոս­եա­նը, որ սա­հիկ­նե­րի ցու­ցադր­մամբ ներ­կա­յաց­րեց Սայ­եաթ Նո­վա­յի կեանքն ու ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան ու­ղին: Այ­նու­հե­տեւ ներ­կա­յաց­րեց գե­ղար­ուես­տա­կան բաժ­նի յայ­տա­գի­րը:

P16C Առա­ջի­նը ելոյթ ու­նե­ցան վար­ժա­րա­նի աւար­տա­կան դա­սա­րա­նի աշա­կերտ­նե­րը: Ներ­կա­նե­րը ջեր­մու­թեամբ ըն­դու­նե­ցին Յաս­միկ Մեյ­խա­նեճ­եա­նի, Կա­րի­նէ Մալ­խաս­եա­նի, Կա­րի­նէ Պօ­ղոս­եա­նի, Նուարդ Տա­տուր­եա­նի ելոյթ­նե­րը, որորնք հան­դէս եկան Սայ­եաթ Նո­վա­յի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րի կա­տար­մամբ:

P16DՍայ­եաթ Նո­վա­յի մի շարք բա­նաս­տեղ­ծու­թիւն­ներ հնչե­ցին Երե­ւա­նի Գաբրի­էլ Սունդուկ­եա­նի ան­ուան թատ­րո­նի նախ­կին` վաս­տա­կա­շատ դե­րա­սա­նու­հի Կա­րի­նէ Քո­չար­եա­նի կա­տար­մամբ: Նոյն ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րը անգ­լե­րէ­նով կար­դաց` Լու­սի­նէ Ճրճրեա­նը:

P16EՆոյն օրը ներ­կա­նե­րը վա­յե­լե­ցին նա­եւ ամե­րի­կա­հայ ճա­նաչ­ուած լու­սան­կա­րիչ, Նիւ Եոր­քաբ­նակ Ռո­պերթ Կա­րա­պետ­եա­նի լու­սան­կար­նե­րի ցու­ցա­հան­դէ­սը, որ­տեղ հե­ղի­նա­կը ներ­կա­յաց­րել էր Սեպ­տեմ­բե­րի 21, 2011-ին Հ.Հ. ան­կա­խու­թեան քսա­նամ­եա­կի նուիր­ուած տօ­նախմ­բու­թիւն­նե­րը` Երե­ւա­նում:

P16FՆեր­կա­յաց­ուած յի­սու­նից աւե­լի գու­նա­ւոր լու­սան­կար­նե­րում ներ­կա­նե­րը դի­տե­ցին Հ.Հ. Զին­ուած ու­ժե­րի զօ­րա­հան­դէ­սը` Հան­րա­պե­տու­թեան Հրա­պա­րա­կում, որին մաս­նակ­ցել են Հ.Հ. Զին­ուած ու­ժե­րի բո­լոր ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րը, ինչ­պէս նա­եւ զօ­րախ­մբեր` Ար­ցա­խից, Գիւմ­րիում տե­ղա­կայ­ուած ռու­սա­կան ռազ­մա­կա­յա­նից, ազա­տա­մար­տիկ­նե­րի ջո­կատ­ներ:

P16HԶօրա­հան­դէ­սին առա­ջին ան­գամ մաս­նակ­ցե­ցին զին­ուած ու­ժե­րում Հո­գե­ւոր Սպա­սա­ւո­րու­թիւնը իրա­կա­նացնող աւե­լի քան քա­ռա­սուն եկե­ղե­ցա­կան­նե­րից կազմ­ուած հո­գե­ւոր առաջ­նոր­դու­թիւնը, ինչ­պէս նա­եւ տօ­նա­կան հա­մեր­գը` Հան­րա­պե­տու­թեան հրա­պա­րա­կում: Գե­ղե­ցիկ եւ հմա­յիչ լու­սան­կար­ներ էին եր­գող շատր­ուան­նե­րը, տօ­նա­կան հրա­վա­ռու­թիւնը եւ գի­շե­րա­յին Երե­ւա­նի պատ­կեր­նե­րը:

P16G Ռո­պերթ Կա­րա­պետ­եա­նին շնոր­հա­ւո­րե­ցին եւ շնոր­հա­կա­լա­կան խօսք ասա­ցին վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հի Զար­մի­նէ Պօ­ղոս­եա­նը, ամե­րի­կա­հայ հան­րածանօթ գրա­գէտ, Հ.Հ. Գրող­նե­րի Միու­թեան ան­դամ դոկ­տոր Հրանտ Մար­գար­եա­նը, Ճա­նաչ­ուած խմբա­վար Հ.Հ. վաս­տա­կա­ւոր ար­ուես­տա­գէտ փրոֆ. Խո­րէն Մեյ­խա­նեճ­եա­նը, հայ հա­մայն­քի տար­բեր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, լու­սան­կար­չի ըն­կեր­ներն ու հա­րա­զատ­նե­րը:

Ցու­ցա­հան­դէ­սը քա­նի մը օր կը գոր­ծի վար­ժա­րա­նում: Ան հի­ա­նա­լի ու­սու­ցո­ղա­կան բնոյ­թի ցու­ցադ­րու­թիւն է, որին կը ծա­նօ­թա­նան վար­ժա­րա­նի սա­նե­րը :

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles