ՏԻԹ­ՐՈՅ­ԹԻ ՄԷՋ ԳՐԱ­ԿԱՆ ԵՒ ԱՐ­ՈՒԵՍ­ՏԻ ԳՈ­ՀԱՐ­ՆԵՐ

0 0
Read Time:5 Minute, 50 Second

dtt  Տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին Տիթ­րոյ­թի Հա­մազ­գա­յին Հայ Մշա­կու­թա­յին Միու­թեան  գոր­ծու­նէ­ու­թեան ծի­րէն ներս, աւան­դու­թեան դար­ձած է Ապ­րիլ ամս­ուան ըն­թաց­քին, Տիթ­րոյ­թի մշա­կու­թա­սէր հա­սա­րա­կու­թեան, “Գրա­կան Եւ Ար­ուես­տի Գո­հար­ներ“ ան­ուան  տակ, ներ­կա­յաց­նել հայ բա­նաս­տեղծ­նե­րու, երա­ժիշի­տնե­րու ու պա­րու­սոյց­նե­րու ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան կտոր­ներ:

Կի­րա­կի, Ապ­րիլ 21-ին Սուրբ Սար­գիս Հա­յց. Առա­քե­լա­կան Եկե­ղեց­ւոյ սրա­հին մէջ, գա­ղու­թէն ներս հա­սակ առ­նող նոր սե­րուն­դի քսան պար­ման-պար­մա­նու­հի­ներ իրենց մաս­նակ­ցու­թիւնը բե­րին ձեռ­նար­կի յա­ջո­ղու­թեան, որոնց կող­քին Արա Թօ­փուզ­եան, քա­նո­նի վրայ նուա­գեց եր­կու կտոր­ներ, իսկ տիկ. Ռո­զա­լին Պաս­մաճ­եան ապ­րու­մով եր­գեց Սա­յաթ Նո­վա­յի “Ոս­կու Քա­մար“ եւ “Լուս­նակ Գի­շեր“  եր­գե­րը, իսկ Հա­մազ­գա­յի­նի “Արաքս“ պա­րա­խում­բի երէց  պա­րող­ներ Արի Սաղր­եան եւ Արե­ւիկ Մա­մաս­եան զոյգը պա­րե­ցին “Շա­լա­խօ“ն:dtt2

Ներ­կայ էին շուրջ հա­րիւր մշա­կու­թա­սէր հա­սա­րա­կու­թիւն մը: Օր­ուան հան­դի­սա­վարն էր Հա­մազ­գա­յի­նի ատե­նա­պե­տու­հի ընկհ. Հեր­մի­նէ Մա­նուկ­եան: Ան իր բա­րի գա­լուս­տի խօս­քէն ետք,  տե­ղե­կա­ցուց թէ Հա­մազ­գա­յի­նի հա­մար այս օր­ուայ ար­տա­սա­նա­կան ձեռ­նար­կը մեծ նշա­նա­կու­թիւն ու­նի: “Դուք էք այդ խոր­հուր­դը իմաս­տա­ւո­րո­ղը: Նա­յե­ցէք ձեր շուր­ջը, քա­նի­ներ կը տես­նէք ձեզ նման որ ծա­նօթ են հայ գի­րին՛ կամ կա­րող են հա­յե­րէ­նով նա­խա­դա­սու­թիւն մը կար­դալ ու գրել: Հետզ­հե­տէ այս ափե­րուն կը նոս­րա­նայ Մես­րոպ­եան Ոս­կե­տա­ռե­րը  կար­դա­ցող­նե­րուն շար­քե­րը, եւ եթէ մենք չքա­ջա­լե­րենք, չհե­տապն­դենք ու հա­մա­ռօ­րէն չպայ­քա­րինք, նոր սե­րուն­դը բո­լո­րո­վին պի­տի կորսնց­նէ իր մայ­րե­նի լե­զուն ու մեր դա­րա­ւոր հա­րուստ մշա­կոյ­թը: Հայ գի­րը, լե­զուն, մշա­կոյ­թը, հա­ւատ­քն է մեզ պա­հո­ղը: Եւ դո՛ւք սի­րե­լի­ներ հպարտ պէտք է զգաք որ հա­մաշ­խա­հա­յին չա­փա­նի­շով մշա­կոյ­թով հա­րուստ ազ­գի մը զա­ւակ­ներն էք, վկայ մեր 5-րդ դա­րու Ոս­կե­դա­րը՛ երբ տա­կա­ւին շատ մը մեծ ազ­գեր գո­յու­թիւն չու­նէ­ին: Հպարտ զգա­ցէք որ հայ կեան­քը շա­րու­նա­կուող պող­պատ­եայ շղթա­յին մէկ կա­րե­ւոր օղակն էք. օղակ­ուե­լով անց­եա­լին, պար­տա­կա­նու­թիւն ու­նիք ձեր ազ­գան­ուէր գոր­ծու­նէ­ութեամբ յա­ջորդ սե­րուն­դը օղա­կե­լու մեր դա­րա­ւոր եր­թին: Ձեր բնա­կա­րա­ննե­րուն մէջ կար­դա­ցէք:…Հայ ըն­կեր­նե­րու եւ բա­րե­կամ­նե­րուն հետ խօ­սե­ցէ՛ք հա­յե­րէն, պա­հե­ցէ՛ք մեր ազ­գա­յին պատ­մու­թիւնը, եւ մի մոռ­նաք որ պե­տա­կա­նօ­րէն քրիս­տո­նէ­ու­թիւնը ըն­դու­նող առա­ջին ազ­գի մը զա­ւակն էք“:

Ապա յար­գե­լի հան­դի­սա­վա­րը յա­ջոր­դա­բար բեմ հրա­ւի­րեց պար­ման-պար­մա­նու­հինե­րը, որոնք յստակ ու սա­հուն առո­գա­նու­թեամբ ըն­թեր­ցե­ցին հայ բա­նաս­տեղծ­նե­րու մտքի ու հոգիի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւ­ննե­րէն հատ­ուած­ներ:

dtt3Կը գնա­հա­տենք ձեռ­նար­կին յա­ջո­ղու­թեան մաս­նակ­ցող­նե­րը: Տիթ­րոյ­թի մէջ ապ­րող հա­զա­րա­ւոր հա­յու զա­ւակ­նե­րէն քի­չերն են անոնք, որոնք կը հե­տաքրքր­ուին հա­յու­թեամբ, կը խօ­սին, կը գրեն ու կը կար­դան հա­յե­րէն պահ­պա­նե­լու իրենց ազ­գու­թիւնը ու լե­զուն:

Ամե­րի­կա­յի մէջ Հա­յաս­տան­եայց առա­քե­լա­կան եկե­ղե­ցին, կու­սակ­ցա­կան օր­կան­նե­րը, հայ մա­մու­լը եւ Հա­մազ­գա­յի­նը ընդ­հան­րա­պէս մեծ դեր կա­տա­րած են ու կը շա­րու­նա­կեն կա­տա­րել հա­յա­պահ­պան­ման նուի­րա­կան գոր­ծին:dtt4

Հա­կա­ռակ անն­պաստ պայ­ման­նե­րու Հա­մազ­գա­յի­նի վար­չու­թիւնը եւ ան­դամ­նե­րը հա­ւա­տա­լով Հա­մազ­գա­յի­նի առա­քե­լու­թեան ջերմ ոգի­ով կը գոր­ծեն ու կը կազ­մակեր­պեն մշա­կու­թա­յին զա­նա­զան տե­սա­կի ձեռ­նարկ­ներ: Քա­նի մը տա­րի­ներ առաջ իրա­կա­նու­թեան վե­րա­ծե­ցին  պա­րա­խումբ մը ու­նե­նա­լու իրենց տա­րի­նե­րու մար­մա­ջը, շնոր­հիւ պա­րու­սոյց ըն­կե­րու­հի­նե­րու Նա­յի­րի Կա­րա­պետ­եա­նի եւ Լա­րա Զա­նազն­եանի: Հա­մազ­գա­յի­նի կազ­մա­կեր­պած ձեռ­նակ­նե­րը ու “Արաքս“ պա­րա­խում­բը խթան ու մեծ դեր կը կատարեն հա­յա­պահ­պան­ման գոր­ծին մէջ: Ներ­կա­յիս “Արաքս“ պա­րա­խում­բը ու­նի հա­րիւր ան­դա­մ-ան­դա­մու­հի­ներ բաժն­ուած երեք խում­բե­րու: “Արաքս“ բաղ­կա­ցած է մե­ծե­րէ, մի­ջին տա­րի­քէ (“Յոյս“) եւ փոք­րե­րէ (“Հրաշք“), որոնք Հա­մազ­գա­յի­նի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ եւ ընկե­րու­հի­նե­րու ղե­կա­վա­րու­թեամբ՛ տա­րե­կան դրու­թեամբ, բծախն­դիր յայ­տա­գի­րով ելոյթ կու­նե­նայ գա­ղու­թին մէջ, յա­գեց­նե­լով մշա­կու­թա­սէր հա­սա­րա­կու­թիւնը: Կը յու­սանք որ Հա­մազ­գա­յի­նի վար­չու­թիւնը ու ան­դամ­նե­րը յա­ռա­ջի­կա­յի իրենց գոր­ծու­նէ­ու­թեան մէջ “Արաքս“ պա­րա­խում­բի զու­գա­հեռ կը մտա­ծեն կազ­մել թա­տե­րա­խում­բ մը աւե­լի եւս զարկ տա­լով ազ­գա­պահ­պան­ման գոր­ծին:  Նո­րա­նոր յա­ջո­ղու­թիւն կը մաղ­թենք Հա­մազ­գա­յին Հայ Մշա­կու­թա­յին Միու­թեան իրենց ազ­գա­պահ­պան­ման նուի­րա­կան գոր­ծին ու յա­ռա­ջի­կայ ծրա­գիր­նե­րուն:

 

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԳԱՐԱՏՕԼԵԱՆ

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles