ՏԱ­ՐԵ­ՎԵՐ­ՋԻ ՍԼԱՔ­ՆԵՐ

0 0
Read Time:3 Minute, 27 Second

new_years_eve-

ՀԱՅՐԵՆԻՔ

Խմբագրական

 

Դեկտեմբեր  28, 2012

 

  Գլտո­րե­ցաւ տա­րի մըն ալ, ներ­կայ հեւ­քի օրե­րուն հետ մրցե­լով…ճե­պըն­թա­ցի մը նման եւ շա­րու­նակ քայլ պա­հե­լով ան­նա­հանջ սլաք­նե­րուն հետ:

Հետզ­հե­տէ կա­տա­րե­լա­գործ­ուած եւ մե­քե­նա­ցած կեան­քին ու ապ­րե­լա­ձե­ւին ար­դիւնքն է այս “սփրինթ“ը, որուն հա­ւա­նա­բար ամե­նէն աւե­լի քա­ջա­տեղ­եակ ըլ­լայ դեռ անց­եալ Օգոս­տո­սի Լոն­տո­նի Ողիմպ­ի­ա­կա­նին…բո­լոր աշ­խար­հը ելեկտ­րա­կա­նաց­նող, աշ­խար­հի ամե­նէն աւե­լի արագ մար­դը` հա­րիւր մեթր վազ­քի աշ­խար­հի մրցան­շա­կիր` Ու­սայն Պոլ­թը:

Բիւ­րա­ւոր մար­դիկ հե­տե­ւե­ցան այս մկան­նե­րու կոյ­տի ակն­թար­թա­յին վազ­քին: Դժբախ­տա­բար, այս սխրա­գոր­ծու­թեան չկրցաւ հե­տե­ւիլ աշ­խար­հի ամե­նէն աւե­լի դան­դաղ էա­կը` Կա­լա­փա­կոս կղզիի (Էք­ուա­տոր) իր տե­սա­կին մէջ մի­ակ շնչող կեն­դա­նին` վիթ­խա­րի կրեայ հան­րա­ծա­նօթ “Լոն­լի Ճորճ“ը, որ հետզ­հե­տէ աւե­լի դան­դա­ղե­լով, խոր ծե­րու­թեան մէջ, վերջ­նա­կա­նա­պէս ընդ­հա­տեց իր շար­ժում­նե­րը…անց­եալ Յու­նի­սի աւար­տին:

Թէ­եւ ան­կապ, այս եր­կու ծայ­րա­յե­ղու­թիւն­նե­րը բաղ­դա­տե­լով, ըն­թեր­ցո­ղը կրնայ պատ­կե­րաց­նել թէ որ­քա՜ն տա­րօ­րի­նակ սկսած է դառ­նալ Աշ­խարհն ու իր բնա­կի­չը: Աշ­խարհ մը, որուն աւար­տը պի­տի կա­տար­ուէր ըստ Կեդ­րո­նա­կան Ամե­րիկ­եան Մա­յա քա­ղա­քակր­թու­թեան…Դեկ­տեմ­բեր 21, 2012-ին: Սա­կայն “Յայտ­նու­թիւնն այժմ“ կը մնայ ցայ­սօր ան­յայտ, եւ կեան­քը ինչ­պէս որ է..կը  շա­րու­նակ­ուի:

Դեռ շատ մե­լան կա­րե­լի է հո­սեց­նել անց­նող տա­րեշր­ջա­նին մա­սին: Սա­կայն հա­մաշ­խար­հայ­նա­ցում բու­րող այս ապ­րե­լա­ձե­ւէն դուրս գա­լով եւ կար­կի­նը սեղ­մե­լով ու հա­յորդիի ակ­նո­ցով թեր­թա­տե­լով առ­կայ կա­ցու­թիւնը, վստա­հա­բար բո­լո­րին կի­զա­կէտն է Սուր­իոյ դժո­խա­յին վի­ճակն ու տա­րի­ներ շա­րու­նակ, Լի­բա­նա­նի կող­քին եր­բեմ­նի բազ­կե­րակ նկա­տուող տեղ­ւոյ գա­ղու­թը:

Ներ­քին քա­ղա­քաց­ի­ա­կան պա­տե­րազ­մը, ար­դէն իսկ սկսած էր անց­եալ տա­րի, սա­կայն այս տար­ուայ ըն­թաց­քին է որ սու­րը հա­սաւ ոս­կո­րին եւ խլրտում­նե­րը հա­սան հա­յա­շատ Հա­լէպ, քա­րու­քանդ ընե­լով բազ­մա­թիւ կա­ռոյց­ներ, հաս­տա­տու­թիւն­ներ, կալ­ուած­ներ: Դժբախ­տա­բար բա­րե­լա­ւ­ման ոչ մէկ նշոյլ կը թուի ըլ­լալ:

Հրա­ժեշտ տանք անց­եալ տար­ուան եւ բա­րի գա­լուստ 2013-ին…որ քա­նի մը շա­բա­թէն, Փետր­ուա­րի կէ­սե­րուն առիթ պի­տի ըն­ծա­յէ որ­պէս­զի մեր Հայ­րե­նի­քը օժտ­ուի նոր նա­խա­գա­հով մը: Գէթ տը ֆաք­թօ կա­րե­լի է այս­պի­սի նա­խա­դա­սու­թիւն մը շա­րադ­րել, նկա­տի ու­նե­նա­լով որ կրնայ Կա­ղանդ Պա­պը ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ընտ­րու­թիւն մը ձօ­նէ…կամ ալ, վե­րընտր­ուած նա­խա­գա­հով մը շա­րու­նակ­ուի յա­ռա­ջի­կայ հնգամ­եա­կը: Թէ՛ մինչ այդ ար­տա­գաղ­թի պատ­կե­րը դէ­պի ներ­քին եւ ար­տա­քին Սփիւռք ո՞ւր հա­սած պի­տի ըլ­լայ:

Մինչ այդ ցտե­սու­թիւն 2012-ին եւ բա­րի գա­լուստ անոր յա­ջոր­դին:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles