ՎԱՐ­ԴԱՆ ՊԵՏ­ՐՈՍ­ԵԱ­ՆԻ ՊԱ­ՐԱ­ԳԱՆ ՀԱՐ­ՑԱԴ­ՐՈՒՄ­ՆԵՐ ԿԸ ՍՏԵՂ­ԾԷ

0 0
Read Time:5 Minute, 46 Second

p3 vartan-petrosian1

Հոկ­տեմ­բեր 20-ին, Եղ­ուարդ-Երե­ւան ճամ­բուն վրայ պա­տա­հած ինք­նա­շար­ժի  ար­կա­ծին, որ­պէս պա­տաս­խա­նա­տու նկա­տուող ծա­նօթ դե­րա­սան Վար­դան Պետ­րոս­եա­նի հան­դէպ կա­տար­ուած հե­տապն­դում­նե­րը հետզ­հե­տէ անըն­դու­նե­լի եւ  ան­հան­դուր­ժե­լի կը դառ­նան:

Ընդ­դի­մա­դիր գա­ղա­փար­նե­րու տէր ար­ուես­տա­գէ­տին քննա­դա­տա­կան ելոյթ­ներն ու դիր­քո­րո­շում­նե­րը, հա­ւա­նա­բար յա­ւել­եալ պատ­ճառ կը նկատ­ուին իրա­դար­ձու­թիւն­նե­րու այս երե­ւոյ­թին:

“Դա­տա­պարտ­եալ­նե­րու հիւան­դա­նոց“ տե­ղա­փոխ­ուե­լէ ետք, դե­րա­սան Պետ­րոս­եան, Նո­յեմ­բեր 18-ին տե­ղա­փոխ­ուե­ցաւ “Քան­կոր“ սրտա­յին հար­ցե­րու մէջ մաս­նա­գի­տա­ցած կեդ­րոն:

Կա­տար­ուած քննու­թեան եւ ար­ուես­տա­գէ­տին վե­րա­պահ­ուած վե­րա­բե­րու­մին անա­չա­ռու­թիւնը, սուր եւ ծա­ւա­լուն քննա­դա­տու­թեան նիւթ ստեղ­ծած է:

Պետ­րոս­եա­նի փաս­տա­բան Նի­կո­լայ Պաղ­տա­սար­եան, նշեց որ դե­րա­սա­նի առող­ջա­կան վի­ճա­կը վատ­թա­րա­ցած էր, որով­հե­տեւ ան սիր­տի հետ կապ­ուած խնդիր­ներ ու­նի, որոնք նա­խա­պէս ալ գո­յու­թիւն ու­նէ­ին եւ այժմ աւե­լի սաստ­կա­ցած են: Պետ­րոս­եա­նի հա­րա­զատ­նե­րը դի­մած էին ար­դա­րա­դա­տու­թեան նա­խա­րար Հրայր Թով­մաս­եա­նին` տե­ղա­փո­խե­լու խնդրով:

Նշենք թէ, Հ.Յ.Դ. խմբակ­ցու­թեան քար­տու­ղար Աղ­ուան Վար­դան­եան մտա­հո­գու­թիւն յայտ­նած էր դե­րա­սան Վար­դան Պետ­րոս­եա­նի կա­լա­նա­ւոր­ման առի­թով: “Տե­ղի ու­նե­ցած է ող­բեր­գու­թիւն: Ինք­նա­շար­ժի ար­կա­ծի պատ­ճա­ռով մա­հա­ցած­նե­րու ըն­տա­նիք­նե­րուն հա­մար անա­սե­լի ծանր է կո­րուստ­նե­րու հետ հա­մա­կեր­պի­լը: Կը ցա­ւակ­ցիմ այդ ըն­տա­նիք­նե­րուն, խո­րա­պէս կը ցա­ւիմ այդ երի­տա­սարդ­նե­րուն հա­մար: Սա­կայն պէտք է հասկ­նանք, որ Վար­դան Պետ­րոս­եա­նը այն ան­ձը չէ, որ պի­տի խու­սա­փէր քննու­թե­նէն, կամ պի­տի փոր­ձէր խո­չըն­դո­տել հե­տաքն­նու­թեան ըն­թաց­քը: Աւե­լի՛ն, ան նա­եւ այն յան­ցա­գոր­ծը չէ, որուն շու­տով պէտք է մե­կու­սաց­նել հա­սա­րա­կու­թե­նէն: Կ՛ըն­թա­նայ քննու­թիւն եւ եթէ պարզ­ուի, որ Վար­դան Պետ­րոս­եան մե­ղա­ւոր է, յստակ է, օրէն­քի սահ­ման­նե­րուն մէջ պի­տի կրէ իր պա­տի­ժը, բայց նման վե­րա­բեր­մունք սիր­ուած դե­րա­սա­նին նկատ­մամբ ան­հասկ­նա­լի է…“, ըսած էր ան:p3 new vardan-petrosyan_1

News.am թեր­թը Նո­յեմ­բեր 14-ին հար­ցազ­րոյց մը ու­նե­ցած է Պետ­րոս­եա­նի փաս­տա­բա­նին հետ: Այս վեր­ջի­նը դի­մում կա­տա­րած է Կո­տայ­քի մար­զի դա­տա­խա­զու­թեան, որ­պէս­զի վերց­ուի կամ փոխ­ուի Վար­դան Պետ­րոս­եա­նի նկատ­մամբ ընտր­ուած հսկո­ղու­թեան մի­ջոցն ու ար­գե­լա­փա­կու­մը: Փաս­տա­բա­նը ներ­կա­յա­ցու­ցած է բազ­մա­թիւ երաշ­խա­ւո­րագ­րեր, ինչ­պէս նա­եւ ձեռ­նարկ­ուած է ստո­րա­գար­հա­ւա­քի հա­զա­րա­ւոր ստո­րագ­րու­թիւն­ներ:

“Լրա­ցու­ցիչ նա­մակ եմ գրել փոխ-ոս­տի­կա­նա­պետ Գա­գիկ Համ­բար­ձում­եա­նին, որ­տեղ փաս­տար­կել եմ` ինչ է տե­ղի ու­նե­ցել եւ իրա­կա­նում ոչ թէ ես եմ թոյլ տուել խախ­տում, այլ քննչա­կան մար­մին­նե­րը չեն կա­տա­րե­լու իրենց գոր­ծա­ռոյթ­նե­րը: Ինչ վե­րա­բե­րում է ձեր­բա­կալ­ման որո­շու­մը բո­ղո­քար­կե­լու իմ դի­մու­մին, ապա ես դեռ այն չեմ ստա­ցել, ինձ բա­նա­ւոր յայտ­նել են, որ դա­տա­խա­զու­թիւնը այն ու­ղար­կել է քննչա­կան բաժ­նին, որ յանձ­նեն ինձ, իսկ քննի­չը ասել է, որ իր մօտ չկայ: Եթէ քննի­չը ասում է, որ ես այն ստա­ցել եմ, ապա թող բա­րի լի­նի եւ ցոյց տայ մի փաս­տա­թուղթ որը հիմ­նա­ւո­րում է, որ ես այն ստա­ցել եմ, դա կը լի­նի ստա­ցա­կան թէ ան­դոր­րա­գիր: … Քննի­չի կող­մից բեր­ուած փաս­տարկ­նե­րը, որ վար­ուել է օրէն­քի շրջա­նակ­նե­րում, չեն հա­մա­պա­տաս­խա­նում իրա­կա­նու­թեա­նը, մենք բո­լոր փաս­տե­րը ներ­կա­յաց­րել ենք, կա­րող էք ցան­կա­ցած իրա­ւա­բա­նի հարց­նել, թէ ով է ճիշտ: Մինչ օրս նա Վար­դան Պետ­րոս­եա­նին չի տրա­մադ­րել փոր­ձաքն­նու­թիւն նշա­նա­կե­լու որո­շու­մը, դա օրի­նա­կա՞ն է: Եւ եթէ նա յայ­տա­րա­րում է, որ ու­րախ չէ մեզ տես­նե­լու կամ այս գոր­ծը քննե­լու հա­մար, ապա Քրէ­ա­կան դա­տա­վա­րու­թեան օրէնս­գիր­քը թոյլ է տա­լիս ինք­նա­բա­ցարկ յայտ­նել: Եթէ ու­րախ չէ տես­նե­լու, դա ար­դէն խօս­ւում է իր անա­չա­ռու­թեան մա­սին, նա չի կա­րող այ­լեւս անա­չառ քննիչ հա­մար­ուել:…Դա­տաբժշ­կա­կան փոր­ձաքն­նու­թեան մա­սով նշեմ, որ մենք հի­մա հաս­կա­ցել ենք, թէ ին­չի են ձգձգում եւ մեզ պա­տաս­խա­նը չէ­ին տրա­մադ­րում: Փորձ էր կա­տար­ուել անօ­րի­նա­կա­նու­թեան, բայց մենք դրա դէ­մը առել ենք, այս պա­հին չեմ կա­րող աւե­լի ասել, միայն կը նշեմ, որ էլի փոր­ձել են ոչ օրի­նա­կան ճա­նա­պար­հով ար­հես­տա­կան ապա­ցոյց ստեղ­ծել: Ես ցան­կա­նում եմ բո­լոր հնա­րա­ւոր ապա­ցոյց­նե­րը ձեռք բե­րել եւ ներ­կա­յաց­նել, թէ ինչ հու­նով են ցան­կա­նում տա­նել գոր­ծը, որ­պէս­զի պարզ լի­նի, որ մար­դուն սկզբից մե­ղադ­րանք են առա­ջադ­րում, յե­տոյ ար­հես­տա­կան ապա­ցոյց­ներ որո­նում“, յայտ­նեց փաս­տա­բան Նի­կո­լայ Պաղ­տա­սար­եան:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles