ՎԱՅ­ՐԱ­ԳՕ­ՐԷՆ ՍՊԱՆՆ­ՈՒԱԾ ՊՈԼ­ՍԱ­ՀԱՅ ՄԱ­ՄԻ­ԿԻՆ ԹԱ­ՂՈՒՄՆ ՈՒ Հ. ՏԻՆ­ՔԻ 6-ՐԴ ՏԱ­ՐԵ­ԼԻՑԸ

0 0
Read Time:3 Minute, 45 Second

 p1 84years2  ՊՈ­ԼԻՍ, “Մար­մա­րա“, “Ակօս“.- Դեկ­տեմ­բեր 28ին, ծայ­րա­յեղ կրօ­նա­մոլն­ե­րով բնակ­ուած, Պոլ­սոյ “Ֆե­թիհ“ թա­ղա­մա­սին մէջ, դա­ժա­նա­բար սպանն­ուած, հայ մա­մի­կին` 85ամ­եայ Մա­րի­ցա Քիւ­չու­քի թա­ղու­մը տե­ղի ու­նե­ցաւ քա­նի մը օր ետք:

Առան­ձին ապ­րող տա­րեց կի­նը դա­շոյ­նա­հար­ուած էր իր բնա­կա­րա­նին մէջ: Այս մէ­կը Դեկ­տեմ­բեր ամս­ուան մէջ տա­րեց հայ կի­նե­րու դէմ ուղղ­ուած երկ­րորդ յար­ձա­կումն էր: Կե­սար­ի­ա­ցի Մա­րի­ցա Քիւ­չուք, Պո­լիս տե­ղա­փոխ­ուե­լէ ետք, եր­կար տա­րի­ներ նպա­րա­վա­ճա­ռու­թիւն ըրած էր, այդ պատ­ճա­ռաւ ալ ծա­նօթ էր “Պա­խալ Մա­րի­ցա“ անու­նով: Տիկ­նոջ մար­մի­նը առա­ջին գտնո­ղը իր որ­դին` Զա­տի­կը, եղած էր: Ան մերկ վի­ճա­կի մէջ էր, եւ կուրծ­քին վրայ խա­չա­ձեւ նշան մը կար:

Դի­ա­կի կան­խա­հաս քննու­թե­նէն յայտ­նի դար­ձած է, թէ տա­րեց կի­նը նախ­քան դա­շոյնա­հար­ուի­լը բռունց­քի հար­ուած­ներ ստա­ցած է աչ­քի խո­ռո­չին շուրջ եւ կզա­կին: Գողց­ուած են նա­եւ գո­հա­րե­ղէն­նե­րը: Այժմ ոս­տի­կա­նու­թիւնը կ՛աշ­խա­տի դէպ­քի հե­ղի­նակ­նե­րը յայտ­նա­բե­րել:

Անց­եալ տար­ուան Դեկ­տեմ­բե­րի սկիզ­բը 87ամ­եայ կին մըն ալ նման յար­ձա­կու­մի մը են­թարկ­ուած էր եւ գողց­ուած էին անոր զար­դե­ղէն­նե­րը:

Հա­յազ­գի կնոջ սպա­նու­թիւնը դա­տա­պար­տեց մարդ­կա­յին իրա­ւանց պաշտ­պան Մի­ջազ­գա­յին նե­րում (Amnesty International) կազ­մա­կեր­պու­թիւնը:

“Յուն­ուար 6ին, Սուրբ Ծնուն­դը նշող Պոլ­սոյ հայ հա­մայն­քը շու­քի տակ էր“, կը նշուի կազ­մա­կեր­պու­թեան կայ­քին վրայ զե­տեղ­ուած յայ­տա­րա­րու­թեան մէջ: Կազ­մա­կեր­պու­թիւնը նա­եւ կոչ ուղ­ղեց Թուրք­իոյ իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն, որ լրջու­թեամբ մօ­տե­նան նման դէպ­քե­րու հե­տաքն­նու­թեան եւ պա­տաս­խա­նա­տուու­թեան կան­չեն մե­ղա­ւոր­նե­րը` մի­ա­ժա­մա­նակ դի­մե­լով անհ­րա­ժեշտ քայ­լե­րու, որ­պէս­զի ժո­ղո­վուր­դը ան­հան­դուր­ժո­ղա­կա­նու­թեան մշա­կոյ­թէն եւ ռազ­մա­տենչ ազ­գայ­նա­մո­լու­թե­նէն հրա­ժա­րի: Միւս կող­մէ ցե­ղա­պաշ­տու­թեան ու ազ­գայ­նա­մո­լու­թեան դէմ պայ­քա­րող կազ­մա­կեր­պու­թիւն­ներ կը պատ­րաստ­ուին յա­տուկ հա­ւաք­նե­րով ոգե­կո­չե­լու յի­շա­տա­կը Հրանդ Տին­քին` անոր սպա­նու­թեան վե­ցե­րորդ տա­րե­լի­ցին առի­թով:p1 84years old

Այ­սօր իսկ, Թաք­սի­մի “Հիլ“ պան­դո­կին մէջ ոգե­կոչ­ման մաս­նա­ւոր ձեռ­նարկ մը պի­տի սարք­ուի: Կազ­մա­կեր­պու­թեան անու­նով Ճեն­կիզ Ալ­կան յայտ­նեց, թէ սոյն հան­դի­սու­թիւն­նե­րուն ըն­թաց­քին պի­տի բա­ցատր­ուի, թէ Հրանդ ի՞նչ պատ­մել ու­զած էր Թուրք­իոյ: Ան գան­գա­տե­ցաւ այն բա­նէն, թէ այս սպա­նու­թեան բուն հե­ղի­նակ­նե­րը տա­կա­ւին երե­ւան հան­ուած չեն:  Ալ­կան աւել­ցուց թէ Տինք մեկ­նե­ցաւ եւ դեռ բուն ոճ­րա­գործ­նե­րը ո՛չ միայն երե­ւան չհան­ուե­ցան, այլ այս խնդի­րին հետ կապ ու­նե­ցող պաշ­տօն­եա­նե­րը վար­ձատ­րու­թիւն­ներ ստա­ցան, պաշ­տօ­նի բարձ­րա­ցում­ներ ու­նե­ցան:

“Պե­տու­թիւնը իր ո՛չ մէկ պաշ­տօն­եան զո­հեց այս խնդի­րին հա­մար“, եզ­րա­կա­ցուց Ալ­կան: Յուն­ուա­րի 19ին, Շիշ­լի թա­ղա­մա­սէն մին­չեւ Տին­քի հիմ­նած “Ակօս“ շա­բա­թա­թեր­թի խմբագ­րա­տուն պի­տի կա­տար­ուի քայ­լար­շաւ մը:

Տին­քի ըն­կեր­նե­րը նա­եւ պատ­րաս­տած են յա­տուկ տե­սա­նիւթ մը, որ ըն­կե­րա­յին ցան­ցե­րու վրայ լայն ար­ձա­գանգ գտած է:

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles