ՎԱ­ՐՈՒ­ԺԱՆ ՎԱՐ­ԴԱՆ­ԵԱ­ՆԻ ՄԱՀ­ՈՒԱՆ ՔԱ­ՌԱ­ՍՈՒ­ՆՕՐ­ԵԱ­ԿԻ ԱՌ­ԹԻՒ

0 0
Read Time:4 Minute, 8 Second

varouj gougoush   2013 թ. Յուն­ուար 13ևին, մա­հա­ցաւ բո­լո­րից սիր­ուած եր­գիչ, Հ.Մ.Ը.Մ.ևական եւ Նիւ Ճըրզիի Սրբոց Վար­դա­նանց Հա­յոց Առա­քե­լա­կան եկե­ղեց­ւոյ հո­գա­բար­ձու­թեան փոխ ատե­նա­պետ` եղ­բայր Վա­րու­ժան Վար­դան­եա­նը:

Վա­րու­ժա­նը ծնուել է Սուր­իա­յի Գա­մըշ­լի քա­ղա­քում 1949 թուին 4ևրդ զա­ւակն էր, տէր եւ տի­կին Անդր­ի­աս եւ Ռո­զա Վար­դան­եան­նե­րի: Սո­վո­րել է Գա­մըշլիի Ազ­գա­յին երկ­սեռ վար­ժա­րա­նում: Ան­դա­մագր­ուել է Գա­մըշլիի Հ.Մ. Ը.Մ.շար­քե­րին:Եղել է գայ­լիկ, սկաուտ եւ մաս­նակ­ցել ոտ­նագն­դա­կի խմբե­րի:

1967 թուին ըն­տա­նի­քով փո­խադր­ւում են Լի­բա­նան: Լի­բա­նա­նում եւս ան­դա­մակ­ցում է Էշ­րէֆի­է­ի Հ.Մ.Ը.Մ. “Ազա­տա­մարտ“ ակում­բի շար­քե­րին:

Վա­րու­ժա­նի նա­խա­սի­րած աս­պա­րէզն էր երգն ու ոտ­նագն­դա­կը:

Օժտ­ուած լի­նե­լով բնա­կան գե­ղե­ցիկ ձայ­նով եւ երաժշ­տա­կան լաւ լսո­ղու­թեամբ, Վա­րու­ժա­նը Լի­բա­նա­նում կազ­մում է  5 հո­գի­նոց բաղ­կա­ցած, հայ­կա­կան եւ­րո­պա­կան եր­գե­րի երաժշ­տա­կան խումբ, որը ճա­նաչ­ւում է որ­պէս “Varouj and days“ երաժշ­տա­կան մի­ա­ւոր:

Վա­րու­ժա­նը Լի­բա­նա­նում մաս­նակ­ցում է` եր­գի մրցոյ­թի, որ տե­ղի է ու­նե­նում “Casino De Liban“ի մէջ եւ շուրջ 25 օտար եր­գիչ­նե­րի մէջ երկ­րորդ դիր­քը գրա­ւում: Վա­րու­ժա­նը Պէյ­րու­թում ար­ձա­նագ­րում է իր առա­ջին ձայ­նա­ե­րի­զը, լի­բա­նա­նա­հայ երա­ժիշտ Ժագ Գոճ­եա­նի պատ­րաս­տու­թեամբ:

1977 թուին ըն­տա­նի­քով փո­խադր­ւում են Նիւ Եորք որ­տեղ ան­դա­մակ­ցում է Հ.Մ. Ը.Մ. շար­քե­րին եւ ստանձ­նում է վար­չա­կան եւ ատե­նա­պե­տա­կան պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւն­ներ:

Նիւ Եոր­քում եւս շա­րու­նա­կում է իր երաժշ­տա­կան գոր­ծու­նէ­ու­թիւնը:

Ճա­նաչ­ւում եւ սիր­ւում է հայ գա­ղու­թի կող­մից: Տար­բեր նա­հանգ­նե­րից հրա­ւիր­ւում եւ ու­նե­նում է հայ­կա­կան եր­գե­րի ելոյթ­ներ: Ելոյթ­ներ է ու­նե­նում նա­եւ Գա­նա­տա­յում, Ֆրանս­իա­յում եւ Հո­լան­տա­յում:

Վա­րու­ժա­նը եր­գել է նա­եւ կա­մա­ւո­րա­պէս միու­թիւն­նե­րի որոշ ձեռ­նարկ­նե­րի հա­մար, յատ­կա­պէս Հայ Տա­րեց­նե­րի Հանգստ­եան տնե­րում:

1978ևին Վա­րու­ժա­նը ամուս­նա­նում է օր. Լե­նա Շա­հին­եա­նի հետ, եւ բախ­տա­ւոր­ւում են եր­կու մանչ զա­ւակ­նե­րով` Վի­գէն եւ Քրիս­տա­փոր:

Վեր­ջում կ՛ու­զէի կա­րե­ւո­րու­թեամբ նշել, որ Վա­րու­ժա­նը, մեծ դեր ու­նե­ցաւ Հայ­կա­կան մե­ներ­գե­րի ի մաս­նա­ւո­րի Հայ Յե­ղա­փո­խա­կան եւ Հայ­րե­նա­սի­րա­կան եր­գե­րի, անա­ղարտ մեկ­նա­բա­նու­թեամբ: Ինչ­պէս նշե­ցի նուրբ լսո­ղու­թեամբ եւ եր­գե­րի կշռոյ­թի հա­րա­զատ փո­խանց­մամբ, իր եր­գած յե­ղա­փո­խա­կան եր­գե­րը, ստեղ­ծում էր մեծ ոգե­ւո­րու­թիւն եւ տա­րած­ւում ժո­ղովր­դի մէջ: Վա­րու­ժա­նը 12 տա­րե­կա­նում մի տօ­նա­կա­տա­րու­թեան ըն­թաց­քում ուն­կընդ­րում է “Կի­կո­յի Մօր“ եր­գը, որ մեծ տպա­ւո­րու­թիւն է թող­նում 12 տա­րե­կան պա­տա­նու վրայ, սկսում է, ին­քը եւս մեծ ոգե­ւո­րու­թեամբ եր­գել: Հա­ւա­նա­բար այդ եր­գի տպա­ւո­րու­թիւնն է, որ ստեղ­ծել է Յե­ղա­փո­խա­կանևֆե­տա­յա­կան երգե­րի սէ­րը, Վա­րու­ժա­նի մէջ:

 

ԿԻԿՈՅԻ ՄՕՐ ԵՐԳԸ

 

Ջուխտ եզ ու­նեմ, ծա­խու

                կու տամ

Քա­նի որ տան` պիտ

                ծա­խեմ,

Զիմ Կի­կո­յին թիւ­ֆէնք

                մ՛առ­նեմ

Տա­նեմ գրեմ ֆե­տա­յի:

 

Ով Տէր Աստ­ուած հո­գիս

                չ՛առած

Ես զիմ Կի­կոն տես­նէի

Թե­ւին թիւ­ֆէնք, դո­շին

                ֆի­շէնկ

Ա՜խ, այն օրը մեռ­նէի:

 

Վա­րու­ժա­նի յի­շա­տա­կը  ան­մո­ռաց կը մնայ, իր բազ­մա­թիւ ըն­կեր­նե­րի, Հ.Մ. Ը.Մ.ական եղ­բայր­նե­րի եւ ժո­ղովր­դի մէջ:

Յար­գանք իր յի­շա­տա­կին:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles