ՍՓԻՒՌՔԻ ՄԱՍԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԸ ՄԵԾ ՅԱՋՈՂՈՒԹԵԱՄԲ ՊՍԱԿՈՒԵՑԱՒ ՊՈՍԹԸՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԷՆ ՆԵՐՍ

0 0
Read Time:7 Minute, 26 Second

Փետր­ուար 12-14, Պոս­թը­նի հա­մալ­սա­րա­նէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­յոց Սփիւռ­քի մա­սին նուիր­ուած մի­ջազ­գա­յին հա­մա­գու­մար մը, որուն զու­գըն­թաց, նա­եւ կա­տար­ուե­ցաւ աշա­կեր­տա­կան մա­կար­դա­կի հան­դի­պում-կլոր սե­ղան: Այս հան­դի­պում-հա­ւաք­նե­րուն  ըն­թաց­քին, քննարկ­ուե­ցան զա­նա­զան բնա­գա­ւառ­ներ եւ հար­ցեր:  Յայ­տա­գի­րը կազ­մա­կերպ­ուած էր Պոս­թըն Հա­մալ­սա­րա­նի Հայ Ար­դի Պատ­մու­թեան եւ Գրա­կա­նու­թեան՝ »Չարլզ եւ Էլի­զա­պէթ Քե­նոս­եան« ամպի­ո­նին կող­մէ, որուն վա­րիչ-պա­տաս­խա­նա­տուն է փրոֆ. Սի­մոն Փա­յասլ­եան:

Յայ­տագ­րին մաս­նակ­ցե­ցան քա­ռա­սու­նէն աւե­լի մտա­ւո­րա­կան­ներ, որոնք իրենց ու­սում­նա­սի­րու­թիւն­նե­րը ներ­կա­յա­ցու­ցին ներ­կա­նե­րուն:  Նիւ­թե­րու կար­գին էին.- Սփիւռք­եան գա­ղութ­նե­րու եւ ինք­նու­թեան կեր­տումն ու մշա­կու­մը, սփիւռք­եան գա­ղութ­նե­րու դերն ու աշ­խա­տան­քը իրենց հիւ­րըն­կա­լող եր­կիր­նե­րէն ներս, եւ սփիւռք­եան մշա­կոյթ­նե­րու զար­գա­ցու­մը՝ զու­գըն­թաց զա­նա­զան ժո­ղովր­դա­կան շար­ժում­նե­րու, ինչ­պի­սին են ազ­գայ­նա­սի­րա­կա­նու­թիւնը, մի­ջազ­գայ­նա­կա­նու­թիւնը եւ փա­փուկ սե­ռի՝ կնո­ջա­կան շար­ժում­նե­րը:

Ուր­բաթ, Փետր­ուար 12-ին, տե­ղի ու­նե­ցաւ աշա­կեր­տա­կան հան­դի­պում-կլոր սե­ղա­նը: Յայ­տա­գի­րը երաշ­խա­ւո­րե­ցին Հայ Ար­դի Պատ­մու­թեան եւ Գրա­կա­նու­թեան “Չարլզ եւ Էլի­զա­պէթ Քե­նոս­եան” ամպի­ո­նը եւ Զօր­եան Ինս­թի­թիւ­թի Սփիւռք­եան Ու­սում­նա­սի­րու­թիւն­ներու Մի­ջազ­գա­յին Հիմ­նար­կը:  Ներ­կա­յաց­ուած նիւ­թերն ու մաս­նա­կից­ներն էին.- “Սփիւռք­եան Ինք­նու­թիւն­ներ եւ Գա­ղու­թա­կեր­տում”, որուն նա­խա­գահն ու վա­րիչն էր Սի­մոն Փա­յասլ­եա­նը (Պոս­թըն Հա­մալ­սա­րան), իսկ մաս­նա­կից­ներն էին Սինթ­իա Օլի­ֆանթ (Քա­լի­ֆորն­իոյ Պե­տա­կան Հա­մալ­սա­րան, Ֆրէզ­նօ), Ան­նա Յա­րու­թիւն­եան (Պեր­լի­նի Ֆրէյ Հա­մալ­սա­րան), եւ Հա­քեմ Րաս­թոմ (Լոն­տո­նի Տնտե­սա­կան Հա­մալ­սա­րան).  “Սփիւռքն ու Մշա­կու­թա­յին Զար­գա­ցու­մը”, նա­խա­գա­հու­թեամբ Պետ­րոս Տէր Մա­թոս­եա­նի (Էմ. Այ. Թի.), այս սե­ղա­նը վա­րեց Գէ­որգ Պար­տագճ­եա­նը (Մի­շի­կըն Հա­մալ­սա­րան, Անն Ար­պըր) եւ մաս­նակ­ցու­թեամբ Լի­լիթ Քէ­շիշ­եա­նի (Եու. Սի. Էլ. Էյ.), Մա­րի Պլանշ-Ֆուր­սա­տի (Մոն­րէ­ա­լի Հա­մալ­սա­րան), եւ Սթե­ֆա­նի Սթոք­տէյ­լի (Թան­տըր­պըրտ Սքուլ օֆ Կլո­պըլ Մէ­նըճ­մընթ).  “Մի­ջազ­գայ­նա­կա­նու­թիւն, Ազ­գայ­նա­կա­նու­թիւն, ու Խո­չըն­դոտ (Transnationalism, Nationalism, and Conflict), նա­խա­գա­հու­թեամբ Ռի­չըրտ Կ. Յով­հան­նէս­եա­նի (Իւ. Սի. Էլ. Էյ.) այս կլոր-սե­ղա­նը վա­րեց Աս­պետ Գո­չիկ­եա­նը (Պենթ­լի Հա­մալ­սա­րան), մաս­նակ­ցու­թեամբ Ստե­փան Ստե­փան­եա­նի Թաֆթց Հա­մալ­սա­րա­նի Օրի­նա­գի­տու­թեան եւ Քա­ղա­քա­կա­նու­թեան Ֆլե­չըր հիմ­նարկ), Անուշ Պէզ­հան­եան (Հա­րա­ւա­յին Քա­լի­ֆորն­իոյ Հա­մալ­սա­րան), Քաթ­րին Քէյ­սի (Շի­քա­կո­յի Հա­մալ­սա­րան), եւ Լո­րանտ Փուս (Պոլյ­եայ Հա­մալ­սա­րան):

Յա­տուկ մաս­նա­գի­տա­կան հա­մա­գու­մա­րը, որ շա­րու­նակ­ուե­ցաւ Շա­բաթ եւ Կի­րա­կի, ան­գամ մը եւս երաշ­խա­ւոր­ուած էր Հայ Ար­դի Պատ­մու­թեան եւ Գրա­կա­նու­թեան “Չարլզ եւ Էլի­զա­պէթ Քե­նոս­եան” ամպի­ո­նի, Զօր­եան Ինս­թի­թիւ­թի Սփիւռք­եան Ու­սում­նա­սի­րու­թիւն­ներու Մի­ջազ­գա­յին Հիմ­նար­կի, եւ Հայ­կա­կան Ու­սում­նա­սի­րա­կան Կեդ­րո­նի (NAASR, Պել­մոնթ, Մա­սա­չու­սէց) կող­մէ:

Շա­բաթ օր­ուայ յայ­տագ­րի ըն­թաց­քին հե­տեւ­եալ նիւ­թե­րը ներ­կա­յաց­ուե­ցան.-

“Սփիւռք­եան Ինք­նու­թիւն, Մարդ­կա­յին Իրա­ւունք­ներ, եւ Ցե­ղաս­պա­նու­թիւն”, նա­խա­գա­հու­թեամբ` Սի­մոն Փա­յասլ­եա­նի (Պոս­թըն Հա­մալ­սա­րան) եւ մաս­նակ­ցու­թեամբ` Նա­նոր Գեպ­րան­եա­նի (Գո­լոմպ­իա Հա­մալ­սա­րան), Ճոյս Ափ­սե­լի (Նիւ Եոր­քի Հա­մալ­սա­րան), եւ Ռու­պի­նա Փի­րում­եա­նի (Իւ. Սի. Էլ. Էյ.): Այս վի­ճա­բա­նա­կան հան­դի­պու­մին զրու­ցա­վարն էր Ճորճ Շի­րին­եան (Զօր­եան Հիմ­նարկ),

“Սփիւռք­եան Պատ­կա­նե­լիու­թեան եւ Վե­րաշ­խու­ժաց­ման Պատ­մագ­րու­թիւն” նիւ­թին զրոյ­ցը վա­րեց  Խա­չիկ Թէ­օ­լէ­օլ­եա­ն (Ուես­լի­յըն Հա­մալ­սա­րան): Մարք Մա­մի­կոն­եա­նի նա­խա­գա­հու­թեամբ (NAASR) այս կլոր սե­ղա­նին մաս­նակ­ցե­ցան Սիւ­զըն Փաթիի (Լոն­տը­նի Հա­մալ­սա­րան), Սե­պուհ Աս­լան­եան (Քոր­նել Հա­մալ­սա­րան), եւ Սօ­նա Յա­րու­թիւն­եան (Վե­նե­տի­կի Քա Ֆոս­քա­րի Հա­մալ­սա­րան):

“Հայ­կա­կան Ներ­գաղթ 1946-1949.- Պայ­ման­ներ, Փոր­ձա­ռու­թիւն­ներ, Ար­դիւնք” հե­տաքրք­րա­կան նիւ­թը ար­ծարծ­ուե­ցաւ Սիւ­զըն Փաթիի նա­խա­գա­հու­թեամբ եւ  մաս­նակ­ցու­թեամբ` Սե­ւան Եու­սեֆ­ե­ա­նի (Իւ. Սի. Էլ. Էյ.), Աստ­ղիկ Ատամ­եա­նի (Ինալ­քօ, Փա­րիզ), եւ Գա­րի Նիլիի (Մի­ջին Թէ­նըսիի Պե­տա­կան Հա­մալ­սա­րան):

“Ար­ուես­տի ար­ժե­ւո­րումն ու վե­րար­ժե­ւո­րու­մը՝ Սփիւռ­քէն ներս” նա­խա­գա­հու­թեամբ Հրայր Ան­մա­հունիի (Լա Քրե­սեն­թա, Քա­լի­ֆորն­իա):  Նա­խա­գա­հու­թեամբ, Տէյ­վիտ Գա­զանճ­եա­նի  (Փեն­սիլ­վան­իոյ Հա­մալ­սա­րան), այս նիւ­թին իրենց մաս­նակ­ցու­թիւնը բե­րին Հե­լին Անա­հի­տ (Լոն­տը­նի Մի­տըլ­սէքս Հա­մալ­սա­րան), Էմը­լի Ար­թին­եա­ն (Չել­սի Ար­ուես­տի Քո­լեճ, Լոն­տըն), Քրիս­թո­ֆըր Ատամ­եա­ն (Նիւ Եորք), Չարլզ Կա­րոյ­եա­ն (Փեն. Սթէյ­թի Տե­սո­ղա­կան Ար­ուես­տի Դպրոց), Նի­րի Մել­քոն­եա­ն (Նիւ Եորք), եւ Ապե­լի­նա Գա­լուստ­եա­ն (Քա­լի­ֆորն­իոյ Հա­մալ­սա­րան, Սան­թա Պար­պա­րա):

Կի­րա­կի օր, շա­րու­նակ­ուե­ցաւ այս Սփիւռ­քի զա­նա­զան հար­ցեր քննար­կող գի­տա­ժո­ղո­վը:

“Սփիւռք­եան Գա­ղութ­նե­րէն Ներս Մշա­կոյթն ու Տնտե­սու­թիւնը” նիւ­թը քննուե­ցաւ նա­խա­գա­հու­թեամբ, Ճորճ Շի­րին­եա­նի եւ ղե­կա­վա­րու­թեամբ՝ Մարք Մա­մի­կոն­եա­նի: Մաս­նա­կից­ներն էին` Այ­տա Պու­ճի­քան­եան (Մոն­րէ­ալ), Կրե­կը­րի Աֆ­թան­տիլ­եան (Ուա­շինկ­թըն), Ֆի­լիփ­փէ Վի­տելիէ (Գի­տա­կան Ու­սում­նա­սի­րու­ թիւն­նե­րու Ազ­գա­յին Կեդ­րոն, Լի­ոն), եւ Մաթ­ի­աս Ֆրից (Լեզ­ուա­բա­նու­թեան Վ. Պրու­սով Պե­տա­կան Հա­մալ­սա­րան, Երե­ւան):

“Սփիւռք­եան Ու­սում­նա­սի­րու­թիւն­նե­րու Միջ­մաս­նա­գի­տա­կա­նու­թիւնը” նիւ­թ­ին զրու­ցա­բերն էր   Խա­չիկ Թէ­օ­լէ­օլ­եան, մաս­նակ­ցու­թեամբ` Տէն­յըլ Տակ­լը­սի եւ Անի Պա­գալ­եա­նի (CUNY), Քա­րել Պերթ­րա­մի (Սան Ֆրան­սիս­քօ Պե­տա­կան Հա­մալ­սա­րան) եւ Նի­կոլ Մար­գար­եա­նի (Երե­ւա­նի Պե­տա­կան Հա­մալ­սա­րան):

“Սփիւռք­եան Ազ­գայ­նա­կա­նու­թիւն եւ Մի­ջազ­գայ­նա­կա­նու­թիւն” նիւ­թին նա­խա­գահն էր Աս­պետ Գո­չիկ­եան, իսկ զրու­ցա­վա­րը՝ Պետ­րոս Տէր Մա­թոս­եան, մաս­նակ­ցու­թեամբ` Արա Սանճ­եա­նի (Մի­շի­կը­նի Հա­մալ­սա­րան, Տիր­պորն), եւ Վար­դան Մաթէ­ոս­եա­նի (Յով­նան­եան Դպրոց, Նիւ Ճըր­զի):

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles