ՍՈՒՐԻՈՅ ՄԷՋ ՄԱ­ՀԱ­ՑԱԾ ԵՐԵ­ԽԱ­ՆԵ­ՐՈՒ ԹԻՒԸ ԿԸ ԳԵ­ՐԱ­ԶԱՆ­ՑԷ 11 ՀԱ­ԶԱ­ՐԸ

0 0
Read Time:4 Minute, 54 Second

1441320_10152053550028529_2063720010_n[1]  Վեր­ջերս, կա­տար­ուած վի­ճա­կագ­րու­թեան եւ հրա­պա­րակ­ուած տու­եալ­նե­րուն հա­մա­ձայն` Սուր­իոյ մէջ, ներ­քին քա­ղա­քաց­ի­ա­կան պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քին, ցարդ զոհ­ուած են 11 հա­զա­րէն աւե­լի երե­խա­ներ: Այս թիւը կը ներ­կա­յաց­նէ աւե­լի քան տաս առ հա­րիւ­րը: Հա­կա­մար­տու­թեան ըն­թաց­քին զոհ­ուած­նե­րու ընդ­հա­նուր թիւը ար­դէն կը գե­րա­զան­ցէ 100 հա­զա­րը:

Երե­խա­նե­րու մեծ մա­սի մահ­ուան պատ­ճառ դար­ձած են տար­բեր բնա­կա­վայ­րե­րու ռմբա­կո­ծու­թիւն­նե­րը եւ հրթի­ռա­կո­ծու­թիւն­նե­րը, սա­կայն հա­րիւ­րա­ւոր դե­ռա­հաս­ներ դի­պու­կա­հար կրա­կոց­նե­րու զոհ դար­ձած են, հա­րիւ­րա­ւոր երե­խա­նե­րու նկատ­մամբ ալ կի­րառ­ուած են նոյ­նիսկ խմբա­կա­յին մա­հա­պա­տիժ­ներ եւ կտտանք­ներ:

Միւս կող­մէն, Հայ­կա­կան Կար­միր խա­չը` աւստր­ի­ա­կան կա­ռա­վա­րու­թեան տրա­մադ­րած մի­ջոց­նե­րով, մեծ օգ­նու­թիւն պի­տի տրա­մադ­րէ Հա­յաս­տան տե­ղա­փոխ­ուած սուր­ի­ա­հա­յե­րուն:

Հայ­կա­կան Կար­միր խա­չի նա­խա­գահ Մխի­թար Մնա­ցա­կան­եան յայտ­նեց, որ իրենց կազ­մա­կեր­պու­թիւնը միշտ ալ կ՛ար­ձա­գան­գէ Հա­յաս­տա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցող հա­սա­րա­կա­կան-առող­ջա­պա­հա­կան խնդիր­նե­րուն եւ բա­ւա­կան լուրջ աշ­խա­տանք կը տա­նի նա­եւ սու­րիա­հա­յե­րուն օգ­նե­լու կա­րե­ւոր գոր­ծին:

Սուր­ի­ա­հա­յե­րու հիմ­նախն­դիր­նե­րը հա­մա­կար­գող կեդ­րոն հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան ղե­կա­վար Լե­նա Հա­լաճ­եան նշեց, որ այս ծրա­գի­րը հա­յաս­տա­նաբ­նակ սուր­ի­ա­հա­յե­րուն ուղղ­ուած ամե­նա­խո­շոր օգ­նու­թիւն­նե­րէն մէ­կը պի­տի ըլ­լայ: Նա­խա­պէս այդ ամե­նա­մեծ նիւ­թա­կան օգ­նու­թիւնը կա­տա­րած էր Քուէյ­թի պե­տու­թիւնը` Սուր­ի­ա­հա­յե­րու հիմ­նախն­դիր­նե­րը հա­մա­կար­գող կեդ­րո­նին փո­խան­ցե­լով հա­րիւր հա­զար տո­լար:

Աւստր­իոյ կա­ռա­վա­րու­թիւնը Հոկ­տեմ­բե­րի վեր­ջը յայ­տա­րա­րած էր, որ Հա­յաս­տա­նի մէջ հաս­տատ­ուած սուր­ի­ա­հա­յե­րուն 600.000 եու­րո­յի աջակ­ցու­թիւն պի­տի տրա­մադ­րէ: 270.000-ը պի­տի ուղղ­ուի Հայ­կա­կան Կար­միր խա­չի ըն­կե­րու­թեան, իսկ մնաց­եա­լը` “Հայ­կա­կան Քա­րի­թաս“ բա­րե­սի­րա­կան հա­սա­կա­րա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան մի­ջո­ցով:

Միւս կող­մէ, “Ուորլտ Ուաչ Մո­նի­թըր“ կայ­քէ­ջը կը հա­ղոր­դէ, որ ըստ Սուր­իոյ բարձ­րաս­տի­ճան կրօ­նա­ւոր­նե­րէն մէ­կուն, քա­ղա­քաց­ի­ա­կան պա­տե­րազ­մի սկիզ­բէն ի վեր, Սուր­իոյ քրիս­տոն­եա­նե­րուն մէկ եր­րորդը հե­ռա­ցած է երկ­րէն:

Զե­կու­ցու­մը կը նշէ, որ “Արա­բա­կան գա­րուն“-ը “Քրիս­տո­նէ­ա­կան ձմեռ“-ի վե­րած­ուած է, որով­հե­տեւ քրիս­տոն­եա­նե­րը այդ գար­նան հա­մար սուղ գին վճա­ռած են:

Յոյն կա­թո­ղի­կէ­նե­րու Կրե­կորի­ոս Գ Լա­համ պատր­ի­ար­քը յայտ­նած է, որ Սուր­իոյ շուրջ 1.75 միլի­ոն քրիս­տոն­եա­նե­րէն աւե­լի քան 450 հա­զա­րը հե­ռա­ցած է:

Սուր­իոյ պա­տե­րազ­մի սկիզ­բէն ի վեր զոհ­ուած են  65 հա­յեր, որոնց­մէ 46-ը Հա­լէ­պի մէջ: Վի­րա­ւոր­նե­րուն թիւը շուրջ 180 է:

Նո­յեմ­բե­րի առա­ջին շա­բաթ­նե­րուն ըն­թաց­քին, ար­ձա­նագր­ուե­ցան զո­հեր, նե­րառ­եալ եր­կու մա­նուկ­ներ, որոնց կեան­քե­րու կո­րուս­տը ցնցեց տեղ­ւոյն հայ հա­մայն­քը:

Դա­մաս­կո­սի Պապ Թու­մա շրջա­նին մէջ գտնուող Ազ­գա­յին Սուրբ Թարգ­ման­չաց ճե­մա­րա­նին մօտ ռմբա­կո­ծում մը, պատ­ճառ դար­ձաւ որ, մա­հա­նան եր­կու հայ աշա­կերտ­ներ` Յով­հան­նէս Աթո­քան­եան եւ Վա­նե­սա Մի­խօ Պետ­րոս: Անոնց յու­ղար­կա­ւո­րու­թիւնը տե­ղի ու­նե­ցաւ, դպրո­ցէն քա­նի մը քայլ հե­ռա­ւո­րու­թեան վրայ գտնուող Սուրբ Սար­գիս հայ­կա­կան եկե­ղեց­ւոյ մէջ, խոր սուգ պատ­ճա­ռե­լով: Իսկ, Նո­յեմ­բեր 21-ին, երեք օր­ուան պրպտում­նե­րէ եւ քնու­թիւն­նե­րէ ետք ի յայտ եկաւ, սուր­ի­ա­կան բա­նա­կի մէջ ծա­ռա­յող հայ զի­նուոր` Յա­կոբ Տէր Ղա­զար­եա­նի դի­ա­կը:

Նո­յեմ­բեր 14-ին մէկ այլ հայ մը` 47-ամ­եայ Գէ­որգ Պօ­ղոս­եա­նը սպանն­ուած էր, երբ հրա­սան­դէ ար­ձակ­ուած ռումբ մը ին­կած է Հա­լէ­պի կեդ­րո­նը գտնուող փու­ռի մը մօ­տա­կայ­քը:

Նո­յեմ­բեր 12-13-ին զին­եալ­ներ Պէյ­րու­թէն Հա­լէպ ճամ­բոր­դող փո­խադ­րա­կառք մը Սուր­իա մուտք գոր­ծե­լէն առաջ կանգ­նե­ցու­ցած են եւ կո­ղոպ­տած ճամ­բորդ­նե­րը, որոնց մե­ծա­մաս­նու­թիւնը հա­յեր էին:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles