ՍՈՒՐԲ ՍՏԵ­ՓԱ­ՆՈՍ ԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ՎԱՐ­ԺԱ­ՐԱ­ՆԻ 2012-2013 ՏԱ­ՐԵՇՐ­ՋԱ­ՆԻ ԱՄԱ­ՎԵՐ­ՋԻ ՀԱՆ­ԴԷՍ­ՆԵՐ

0 0
Read Time:10 Minute, 12 Second

p8-9 SSAES 1  Սուրբ Ստե­փա­նոս Ազ­գա­յին Վար­ժա­րա­նը յա­ջո­ղու­թեամբ բո­լո­րեց իր 29-րդ դպրո­ցա­կան տա­րեշր­ջա­նը: Ման­կա­պա­րտէ­զի ամա­վեր­ջի հան­դէ­սը տե­ղի ու­նե­ցաւ Յու­նիս 13-ին, իսկ Նա­խակր­թա­րա­նի հան­դէ­սը տե­ղի ու­նե­ցաւ Յու­նիս 14-ին, ներ­կա­յու­թեամբ մեծ թիւով ծնող­նե­րու, բա­րե­կամ­նե­րու եւ շրջա­նի հայ եկե­ղե­ցի­նե­րու հո­գե­ւոր հո­վիւ­նե­րուն:  Յու­նիս 14-ին Նա­խակր­թա­րա­նի Հան­դէ­սը Գե­րաշ­նորհ Սրբա­զան Անու­շա­ւան Դանի­էլ­եա­նի հո­վա­նա­ւո­րու­թիւնը վա­յե­լեց, որ եկած էր պար­գե­ւատ­րե­լու Վար­ժա­րա­նի Տնօ­րէ­նու­հին Առաջ­նոր­դա­րա­նի Զա­պէլ Թա­գուհիի Շքան­շա­նով իր ծա­ռա­յութեան 25-րդ Տա­րե­դար­ձին առի­թով:

p8-9 GGr  5 students celebrating the 10th anniversary og the Graduating Trip to Armenia with graduates of the past 9 years  Եր­կու հան­դէս­նե­րուն, տնօ­րէ­նու­հին` տի­կին Հու­րի Պո­յամ­եա­նը ծան­րա­ցաւ դպրո­ցի յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րուն վրայ Եւ նշեց, որ 2013-ը կը հա­մա­պա­տաս­խա­նէ Աւար­տա­կան Դա­սա­րա­նի Հա­յաս­տան Այ­ցե­լու­թեան 10-րդ Տա­րե­դար­ձին: Տնօ­րէ­նու­հին շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց Ու­սուց­չա­կան Կազ­մին, Գրա­սեն­եա­կի Անձ­նա­կազ­մին, Ծնո­ղա­կան Յանձ­նա­խում­բին, Դպրո­ցի Խնա­մա­կա­լու­թեան եւ Յանձ­նա­խում­բե­րուն, ինչ­պէս նա­եւ բո­լոր կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րուն եւ ան­հատ­նե­րուն, որոնք կը նպաս­տեն դպրո­ցի վե­րել­քին:

Յու­նիս 13-ին, Տի­կին Պո­յամ­եա­նը Ման­կամ­սու­րի Տնօ­րէ­նու­հի, Տիկ. Մա­րալ Օր­ջան­եա­նի հետ յու­շան­ուէ­րով մը պատ­ուեց Տի­կին Արաք­սի Փօ­լատ­եա­նը, որը մեծ նուի­րու­մով 20 տա­րի ծա­ռա­յած է իբ­րեւ Ման­կամ­սու­րի ու­սուց­չու­հի:

Յու­նիս 13-ին Տի­կին Մա­րալ Օր­ջան­եա­նը ներ­կա­յա­ցուց Փոք­րե­րու Հան­դէ­սի նիւ­թը, որը Փոք­րե­րու Երե­ւա­կա­յա­կան Աշ­խարհն էր: Ման­կամ­սու­րի եւ Ման­կա­պար­տէ­զի աշա­կերտ­նե­րը եր­գե­րով, ար­տա­սա­նու­թեամբ եւ պա­րե­րով ներ­կա­յա­ցու­ցին Անջր­պե­տը, Ծո­վու Յա­տա­կը, Հայ­կա­կան Թա­գա­ւո­րա­կան Շրջա­նը, եւայլն: Ապա` անոնք յա­տուկ պատ­րաստ­ուած եր­գով մը եւ պաս­տա­ռով մը շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նե­ցին Տի­կին Պո­յամ­եա­նին իր 25 տա­րի­նե­րու ծա­ռա­յու­թեան հա­մար:p8-9 Grades 2 and 3 students presenting our homeland

Յու­նիս 15-ի յայ­տա­գի­րը նուիր­ուած էր Հայ Մօր եւ Հա­յաս­տա­նի, Նո­րին Սբ. Օծու­թիւն Վե­հա­փառ Արամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սը 2013 տա­րին հռչա­կած ըլ­լա­լով “Հայ Մօր Տա­րի“ն: Նա­խակր­թա­րա­նի աշա­կերտ­նե­րը ներ­կա­յա­ցու­ցին հան­դէ­սի թե­ման, թա­տեր­գու­թեամբ, ար­տա­սա­նու­թեամբ, պա­րով եւ եր­գով, որոնք հա­մադր­ուած էին հմտօ­րէն հա­յե­րէ­նի դա­սա­տու` տի­կին Ար­տե­միս Մկրտիչ­եա­նի կող­մէ: Հան­դէ­սի աւար­տին շքեր­թով բեմ բարձ­րա­ցան վեր­ջին տաս տա­րի­նե­րու շրջա­նա­ւարտ­նե­րը, մի­ա­սին եր­գե­ցին “Մեր Սա­րե­րը“, եւ կտրե­ցին տա­սե­րորդ Տա­րե­դար­ձի Կար­կան­դա­կը:  Ապա ցու­ցադր­ուե­ցաւ նա­խա­պէս պատ­րաստ­ուած պատ­կե­րիզ մը, որը կ՛ընդգր­կէր Նա­խակր­թա­րա­րա­նի իւ­րա­քան­չիւր կար­գի զգա­ցա­կան ար­տա­յայ­տութիւն­նե­րը ուղղ­ուած Տիկ. Պո­յամ­եա­նին իր 25 ամ­եա­կի առի­թով: Եր­կու հան­դէս­նե­րուն իր փակ­ման խօս­քին մէջ, Տէր Անդ­րա­նիկ Ա. քհնյ. Պալճ­եա­նը իր գնա­հա­տան­քի խօս­քը ըսաւ Տնօ­րէ­նու­թեան եւ Ու­սուց­չա­կան Կազ­մին իրենց տա­րած աշ­խա­տան­քին եւ նուի­րու­մին հա­մար: Ան մաս­նա­ւո­րա­բար շնոր­հա­ւո­րեց Վար­ժա­րա­նի Տնօ­րէ­նու­հին Տիկ. Հու­րի Պո­յամ­եա­նը իր 25 տար­ուայ ծա­ռա­յու­թեան հա­մար:

 

“Մեր այ­սօր­ուան յա­յտա­գի­րէն փոքր շե­ղում մը պի­տի կա­տա­րենք, նշե­լու հա­մար կա­րե­ւոր հանգր­ուան մը Սուրբ Ստե­փա­նոս Ազ­գա­յին Վար­ժա­րա­նի կեան­քի ըն­թաց­քին մէջ: Ին­ծի քաղձր պար­տա­կա­նու­թիւնը տրուած է մեր հա­մայն­քի ամ­բողջ ժո­ղո­վուր­դին կող­մէ շնոր­հա­ւո­րե­լու վար­ժա­րա­նիս տնօ­րէ­նու­հի` Տի­կին Հու­րի Պո­յամ­եան, 25 տար­ուայ իր ան­սա­կարկ, կա­րող եւ երի­տա­սարդ սե­րունդ­նե­րու հան­դէպ օգ­տա­շատ ծա­ռա­յու­թեան հա­մար:  p8-9 jj25 տա­րի­ներ առաջ, Տի­կին Հու­րին, հա­զիւ չորս տար­ուան կեան­քի կոչ­ուած մեր այս մատ­ղաշ դպրո­ցին տնօ­րի­նու­թեան պաշ­տօ­նը ստանձ­նեց ու ամ­բող­ջա­կան եւ ան­սա­կարկ նուի­րու­մով  նետ­ուե­ցաւ դաստ­ի­ա­րակ­չա­կան ու հա­յա­պահ­պան­ման բարձր առա­քե­լու­թեան կո­չու­մին հե­տե­ւե­լով  իր հօր` հան­րա­ծա­նօթ դաստ­ի­ա­րակ եւ Պէյ­րու­թի Նշան Փա­լանճ­եան Ճե­մա­րա­նի եր­կար տա­րի­նե­րու ու­սու­ցիչ եւ փոխ-տե­սուչ` Պր. Գառ­նիկ Բան­եա­նի շա­ւի­ղին: Այս վեր­ջին 25 տա­րի­նե­րուն ըն­թաց­քին, Տի­կին Հուրի­ին կա­րող եւ վար­պետ ղե­կա­վա­րու­թեամբ Սուրբ Ստե­փա­նոս Ազ­գա­յին Վար­ժա­րա­նը ո՛չ միայն աճե­ցաւ. ո՛չ միայն աշ­խու­ժա­ցաւ. ո՛չ միայն ըն­դար­ձակ­ուե­ցաւ, այլ ուղ­ղա­կի ծաղ­կե­ցաւ ու դար­ձաւ` մեր Մե­ծա­գոյն Պոս­թը­նի շրջա­նին հպար­տու­թիւն պատ­ճա­ռող նոր սե­րուն­դին հա­յա­պահ­պան­ման ամ­րո­ցը` ցան­կա­լի դարբ­նո­ցը, ուր կը կա­տար­ուի գա­ղու­թիս մէջ ապա­գա­յի ծա­ռա­յող եւ գոր­ծող մար­դոյ­ժի պատ­րաս­տու­թիւնը:

Սի­րե­լի Տի­կին Հու­րի. ըն­դու­նե­ցէ՛ք մեր ու Սուրբ Ստե­փա­նոս Եկե­ղեց­ւոյ Հո­գա­բար­ձու­թեան եւ յա­րա­կից մար­մին­նե­րուն, Սուրբ Ստե­փա­նոս Ազ­գա­յին Վար­ժա­րա­նի Տնօ­րէն Խոր­հուր­դին, Ծնո­ղա­կան Յանձ­նա­խում­բին, ու­սուց­չա­կան կազ­մին եւ յատ­կա­պէս ամէն նոր եւ հին, անց­եա­լի եւ ներ­կա­յի աշա­կերտ­նե­րուն սրտազ­գաց եւ խոր երախ­տա­գի­տու­թեան զգա­ցում­ներ Ձեր բա­րի եւ ազ­գօ­գուտ ծա­ռա­յու­թեան հա­մար. Կը շնոր­հա­ւո­րենք նա­եւ Ձեր ամու­սի­նը` Աւե­տիսը. ինչ­պէս նա­եւ` Ձեր զա­ւակ­ներն ու յատ­կա­պէս Ձեր թոռ­նիկ­նե­րը, որոնք այ­սօր բո­լոր միւս աշա­կերտ­նե­րուն կող­քին կը վա­յե­լեն Ձեր լուրջ եւ ծանր աշ­խա­տան­քի ար­դիւն­քին նպաս­տը:p8-9 IGrades 4 and 5 students performing

Աստ­ուած Ձե­զի ար­դիւ­նա­շատ եր­կար տա­րի­ներ պար­գե­ւէ: Վարձ­քեր­նիդ կա­տար, Տի­կին Հու­րի եւ դարձ­եալ շնոր­հա­կա­լու­թիւն Ձեր ծա­ռա­յու­թեան հա­մար: Շա՜տ ապ­րիք“, ըսաւ Քհնյ. Պալճ­եան եւ ապա հրա­ւի­րեց Հիւ­սի­սա­յին Ամե­րի­կա­յի Արե­ւել­եան Թե­մի Առաջ­նոր­դա­կան Փո­խա­նորդ` Գե­րաշ­նորհ Տէր Անու­շա­ւան Սրբա­զան Եպիս­կո­պոս Դանի­էլ­եա­նը որ  Բա­րե­ջան Առաջ­նորդ` Տէր Օշա­կան Սրբա­զան Չօ­լո­յեա­նի անու­նով “Զա­պէլ Թա­գու­հի“ շքա­նա­շա­նով պար­գե­ւատ­րէ Տի­կին Հու­րի Պո­յամ­եա­նին:

Ման­կա­պար­տէ­զէն շրջա­նա­ւարտ եղան.- Լո­րի Աւագ­եան, Մա­թիու Պա­պիկ­եան, Նա­յի­րի Չէ­քիճ­եան, Դա­ւիթ Դա­ւի­թեան, Քրիս­չըն Տի­ազ, Քրիս­թի­նա Տոր­եան, Լի­ա­նա Տոր­եան, Ալի­սա Ֆի­չիչ­եան, Շանթ Կէ­պէյ­եան, Ճան Տի­րան Ճին­կոզ­եան, Քրիս­չըն Կէ­օ­պէլ, Տի­ա­նա Գրի­գոր­եան, Ռա­յըն Կէ­պէնլ­եան, Հայկ Կիւ­զէլ­եան, Մարք Կիւ­զէլ­եան,Հրանդ Հա­չիկ­եան, Թա­լին Հա­լէպլ­եան, Ալեք­սան Յա­րու­թիւն­եան, Նո­րա Յա­րու­թիւն­եան, Ամիլ­իա Գա­սարճ­եան, Ալեքս Գէ­պաճ­եան, Զա­քը­րի Քէ­ֆէ­յեան, Անուշ Մըք­Քար­թի, Գա­գիկ Մի­նաս­եան, Սա­րին Նի­կո­ղոս­եան, Նա­թա­լի Թէ­նէ­քէճ­եան:

Նա­խակր­թա­րա­նէն շրջա­նա­ւարտ եղան.- Էմին Աբ­րա­համ­եան, Վի­քի Պա­զար­պաշ­եան, Բիայ­նա Չա­փար­եան, Թա­լին Չափ­րազ­եան, Կրէ­կը­րի Գոր­միր, Նա­յի­րի Էն­րայթ, Անի Կանճ­եան, Քրիս­թի­նա Քիւ, Սա­րին Մա­րուխ­եան, Փա­թիլ Մահ­սե­րէճ­եան, Վիք­թոր­իա Սար­գիս­եան, Էմ­մա Սու­րէն­եան եւ Գար­լօ Ոս­պիկ­եան:

Վկա­յա­կան­նե­րու բաշ­խու­մէն յե­տոյ տնօ­րէ­նը բաժ­նեց 2012-2013 Տա­րեշր­ջա­նի Մրցա­նակ­նե­րը.-

 

1.- Հա­յե­րէն Դա­սըն­թացք­նե­րու Մրցա­նակ­ներ

 

– Ազ­գա­յին Առաջ­նոր­դա­րա­նի Մրցա­նա­կը ստա­ցան` Էմին Աբ­րա­համ­եան, Սա­րին Մա­րուխ­եան, Թա­լին Չափ­րազ­եան եւ Անի Կանճ­եանp8-9 Mrs  Araxie Poladian being honored for 20 years of service

– Սբ. Ստե­փա­նոս Վար­ժա­րա­նի Մրցա­նա­կը ստա­ցաւ` Կրէ­կը­րի Գոր­միր (Հա­յոց Պատ­մու­թեան հա­մար)

–  Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թեան Մրցա­նա­կը ստա­ցաւ`  Բիայ­նա Չա­փար­եան

– Հա­յե­րէ­նի հան­դէպ իրենց ու­նե­ցած հե­տաքրք­րու­թեան հա­մար յիշ­ուե­ցան Քրիս­թի­նա Քիւ, Վի­քի Պա­զար­պաշ­եան, Էմ­մա Սու­րէն­եան եւ Նա­յի­րի Էն­րայթ:

 

2.- Նա­խա­գա­հա­կան Մրցա­նակ­նե­րը ստա­ցանp8-9 SSAES 2013 K Graduates

 

 

– Ուս­ման մէջ Գե­րա­զան­ցու­թեան` Էմին Աբ­րա­համ­եան

– Ուս­ման մէջ Յա­ռաջ­դի­մու­թեան` Սա­րին Մա­րուխ­եան եւ Բիայ­նա Չա­փար­եան

 

3.- Վար­քի Մրցա­նակ

– Անի Կանճ­եան

 

4.- Հ.Օ.Մ.ի Շա­րադ­րա­կան Մրցու­մինp8-9 Nursery II students performing

 

– Առա­ջին Մրցա­նակ` Վի­քի Պա­զար­պաշ­եան

– Երկ­րորդ Մրցա­նակ` Սա­րին Մա­րուխ­եան

 

5.- Նշան եւ Ար­շա­լոյս Նա­ճար­եան Մրցա­նակ

 

– Արո­ւես­տի մէջ` Իզա­պել­լա Պալ­եան

– Երաժշ­տու­թեան մէջ`  Արեգ Ատուր­եան

(իւ­րա­քան­չիւ­րը ստա­ցաւ 200 տո­լա­րի կրթա­թո­շակ)

 

6.- Անա­հիտ Գա­զազ­եան Կրթա­թո­շա­կը

ստա­ցան Հա­յե­րէ­նի մէջ փայ­լուն աշա­կերտ­ներp8-9 Preschool students performing

 

– Լո­րի Կանճ­եան եւ Պերճ Չէ­քիճ­եան

(իւ­րա­քան­չիւ­րը ստա­ցաւ 100 տո­լա­րի կրթա­թո­շակ)

 

7.- Ան­թե­րի Ներ­կա­յու­թեան Մրցա­նակ

 

– Ման­կա­պար­տէզ` Գա­գիկ Մի­նաս­եան

– Ա. դա­սա­րան` Արէն Բան­եան

– Բ. դա­սա­րան` Քրիս Աշճ­եան եւ Վա­նա Գա­րա­կէ­օզ­եան

– Գ. դա­սա­րան` Թա­մար Չափ­րազ­եան

–          Ե. դա­սա­րան` Նա­յի­րի Էն­րայթ

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles