0 0
Read Time:1 Minute, 10 Second

p5 1

Լու­սան­կար­ներ՝ Ին­նա Մխի­թար­եա­նի

Ամառ­նա­յին շոգ օրե­րուն, Երե­ւանցի­ին հա­մար ցան­կա­լի հանգս­տա­վայր մըն է Երե­ւա­նէն 60 քլմ. հե­ռա­ւո­րու­թեան վրայ գտնուող Սե­ւա­նայ լի­ճը:

p5 2

Այս տա­րի ցուրտ եղա­նա­կի պատ­ճա­ռով, Սե­ւա­նայ լի­ճի տա­րած­քը, վեր­ջերս միայն իր ամառ­նա­յին մթնո­լոր­տին մէջ մուտք գոր­ծեց:

p5 3

Ընդ­հան­րա­պէս, կէ­սօր­ուայ ժա­մե­րուն է որ լո­ղորդ­ներ կը վա­յե­լեն ջու­րը, որուն ջեր­մաս­տի­ճա­նը կը հաս­նի քսան Սել­սիուս աս­տի­ճա­նի (այ­սինքն 68 ֆա­րըն­հայթ): Իսկ նա­ւակ­նե­րով պտոյտ­նե­րը, տար­բեր ժա­մե­րու կը կա­տար­ուին: Մօ­տա­ւո­րա­պէս կէս ժամ տե­ւո­ղու­թիւն ու­նե­ցող պտրոյ­տը կ°ար­ժէ հինգ հա­րիւր դրամ:

p5 4

Վեր­ջերս դէ­պի Սե­ւան ճա­նա­պար­հի, գրե­թէ ամէն մէկ քայ­լա­փո­խի, կա­րե­լի է հան­դի­պիլ պա­տա­նի­նե­րու որոնք ձուկ կը վա­ճա­ռեն…ան­շուշտ չա­փա­զան­ցե­լով չա­փը, իսկ բնիկ տե­ղացի­ին ապ­րե­լու մի­ջոց­նե­րէն մէկն է քաղց­րե­ղէ­նի եւ արե­ւա­ծա­ղի­կի առու­ծա­խը:

About Post Author

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles