ՌՈՒ­ՄԱ­ՆԱ­ՀԱՅ ՎԱ­ՐՈՒ­ԺԱՆ ՈՍ­ԿԱՆ­ԵԱ­ՆԻ “ՇՇՈՒԿ­ՆԵ­ՐՈՒ ՄԱՏ­ԵԱՆ“Ը ՆՈ­ՊԵԼ­ԵԱՆ ՄՐՑԱ­ՆԱ­ԿԻ ԹԵԿ­ՆԱ­ԾՈՒ

0 0
Read Time:4 Minute, 1 Second

P13 osganian_8 Ռու­ման­իոյ հա­յոց միու­թեան նա­խա­գահ, գրող­նե­րու միու­թեան նա­խա­գա­հի առա­ջին տե­ղա­կալ, քա­ղա­քա­գէտ Վա­րու­ժան Ոս­կան­եա­նի “Շշուկ­նե­րու Մատ­եան“ գիր­քը, թեկ­նա­ծու է այս տար­ուայ Նո­պել­եան մրցա­նա­կին:

Ռու­մա­նե­րէ­նով գրուած վէ­պը թարգ­ման­ուած է իտա­լե­րէն, իս­պա­նե­րէն, եբ­րա­յե­րէն լե­զու­նե­րով: 2013-ին պի­տի հրա­տա­րակ­ուի ֆրան­սե­րէն, գեր­մա­նե­րէն, շուէ­տե­րէն եւ պուլ­կա­րե­րէն լե­զու­նե­րով:

“Շշուկ­նե­րու Մատ­եան“ վէ­պը հրա­տա­րակ­ուած է 2009 թուա­կա­նին եւ կը հա­մար­ուի Ռու­ման­իոյ տար­ուայ լա­ւա­գոյն գրա­կան ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւնը: Գիր­քին շնորհ­ուած է Ռու­մա­նա­կան Ակա­դեմ­իա­յի գրա­կան գլխա­ւոր  մրցա­նա­կը:

Վէ­պը ներ­կա­յացո­ւե­ցաւ Գիր­քի մի­ջազ­գա­յին շարք մը տօ­նա­վա­ճառ­նե­րու մէջ:

Գիր­քը ար­ժա­նա­ցած է եւ­րո­պա­կան գրա­կան  աշ­խար­հի, մա­մու­լի, ըն­թեր­ցող­նե­րու ու­շադ­րու­թեան, որոնց գնա­հատ­մամբ այն ժա­մա­նա­կա­կից եւ­րո­պա­կան գրա­կան երե­ւոյթ­նե­րէն է:P13 osganian c

Վեր­ջերս, Երե­ւա­նի պե­տա­կան կա­մե­րա­յին թատ­րո­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հա­յե­րէն թարգ­մա­նու­թեան շնոր­հահան­դէ­սը: Վէ­պի հա­յե­րէն թարգ­մա­նու­թեան հե­ղի­նակն է Սար­գիս Սէլ­եա­նը:

“Շշուկ­նե­րու Մատ­եան“ գիր­քի հա­յաս­տան­եան շնոր­հան­դէ­սին ներ­կայ էին Հա­յաս­տա­նի մէջ Ռու­ման­իոյ ար­տա­կարգ եւ լի­ա­զօր դես­պան Կրի­նա Ռու­տի­քա Փրու­նա­րիուն,  Հ.Հ. Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նուշ Յա­կոբ­եա­նը, Մշա­կոյ­թի փոխ նա­խա­րար Արեւ Սամ­ուէլ­եա­նը, գրող­ներ, ար­ուես­տա­գէտ­ներ:

Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նուշ Յա­կոբ­եա­նը, շնոր­հա­ւո­րե­լով հե­ղի­նա­կին, աւել­ցուց.- “Ու­րախ եմ, որ այ­սօր մե­ծա­րում ենք Կա­րա­պետ Ոս­կան­եա­նի եւ Սեդ­րակ Մե­լիք­եա­նի թո­ռա­նը` Վա­րու­ժան Ոս­կան­եա­նին իր հայ­րեն­իքում: Մարդ, ով մեր սե­ղա­նին է դրել մի հո­յա­կապ գիրք, որը մեր պատ­մու­թեան, մեր ող­բեր­գա­կան դէպ­քե­րի, անց­քե­րի, մեր պա­պե­րի կրած տա­ռա­պանք­նե­րի գրա­կան, գե­ղար­ուես­տա­կան ներ­կա­յա­ցումն է“:P13 osganian-26

Նա­խա­րար Հրա­նուշ Յա­կոբ­եան, Վա­րու­ժան Ոս­կան­եա­նին պար­գե­ւատ­րեց Հ.Հ. սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան “Ուիլի­ըմ Սա­րոյ­եան“ մե­տա­լով:

Հա­յաս­տա­նի Գրող­նե­րու միու­թեան փոխ նա­խա­գահ Դա­ւիթ Մու­րատ­եա­նի գնա­հատ­մամբ` այս վէ­պի շնոր­հիւ մենք կը կա­րո­ղա­նանք մեր ճա­կա­տագ­րի անու­նով խօ­սիլ ամե­նա­տար­բեր ազ­գե­րու հետ. “Դէ­պի մարդ­կանց սիր­տը տա­նող այս գիր­քը նո­րա­նոր դռներ է բա­ցում հա­յու­թեան առ­ջեւ, ստեղ­ծում է մի հզօր, բա­րո­յա­կան ֆոն, որը օգ­նում է մեր ժո­ղովր­դին: Գիր­քը,  Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100-ամ­եա­կին ըն­դա­ռաջ, կա­րող է մե­ծա­պէս նպաս­տել Հայ Դա­տի ճա­նաչ­ման, ինչ­պէս նա­եւ հա­մակ­րանք ստեղ­ծել մեր ժո­ղովր­դի հան­դէպ“,-ըսաւ Դա­ւիթ Մու­րատ­եա­նը:

Հա­յաս­տա­նի մէջ Ռու­ման­իոյ ար­տա­կարգ եւ լի­ա­զօր դես­պան Կրի­նա Ռու­տի­քա Փրու­նա­րիուն նշեց, որ “Շշուկ­նե­րու Մատ­եա­նը“ մեզ կը յի­շեց­նէ չմո­ռա­նալ մեր անց­եա­լը, այս պա­րա­գա­յին` Հա­յոց Ցե­ղա­սպա­նու­թիւնը: Եւ այս է գլխա­ւոր պատ­ճա­ռը, որ գիր­քը ար­ձա­գանգ գտաւ աշ­խար­հի տար­բեր եր­կիր­նե­րու մէջ: Դես­պա­նը յոյս յայտ­նեց, որ հե­ղի­նա­կը կ՛ար­ժա­նայ Նո­պէլ­եան մրցա­նա­կի:

Եզ­րա­փա­կիչ խօս­քը տրուե­ցաւ Վա­րու­ժան Ոս­կան­եա­նին, որ շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց ջերմ խօս­քե­րու հա­մար եւ հա­մա­ռոտ ներ­կա­յա­ցուց գիր­քի բո­վան­դա­կու­թիւնն ու ստեղծ­ման պատ­մու­թիւնը:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles