ՋԱՒԱԽՔԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՆԱՄԱԿԸ ՖՐԱՆՍԱՅԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԱՐՔՈԶԻԻ

0 0
Read Time:5 Minute, 24 Second


ԱԽԱԼ­ՔԱ­ԼԱՔ.- Ջա­ւախ­քա­հա­յու­թեան իրա­ւունք­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան հա­մա­կար­գող խոր­հուր­դը բաց նա­մակ յղած է Ֆրան­սա­յի նա­խա­գահ Նի­քո­լա Սար­քոզի­ին, որ այս շա­բա­թա­վեր­ջին, պաշ­տօ­նա­կան այ­ցով Թիֆ­լիս պի­տի ժա­մա­նէ:

Ստո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք սոյն նա­մա­կին բնա­գի­րը.-

Հոկ­տեմ­բե­րի 6-7, 2011-ին, Հա­րա­ւա­յին Կով­կա­սի երկիր­ներ նա­խա­տե­սուող ձեր այ­ցի կա­պակ­ցու­թեամբ ցան­կա­նում ենք ձեր ու­շադ­րու­թիւնը հրա­ւի­րել Ջա­ւախ­քի խնդիր­նե­րի վրայ: Հա­յաս­տա­նի ու Թուրք­իոյ սահ­մա­նա­կից Վրաս­տա­նի հա­րաւ-արեւմտ­եան հա­յաբ­նակ այս երկ­րա­մա­սում հետզ­հե­տէ սրւում է իրա­վի­ճա­կը:

Վրաց իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը, կո­պիտ կեր­պով ոտ­նա­հա­րե­լով մար­դու եւ ազ­գա­յին փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րի պաշտ­պա­նու­թեան բնա­գա­ւա­ռում ստանձ­նած մի­ջազ­գա­յին պար­տա­ւո­րու­թիւն­նե­րը, նո­րա­նոր քայ­լեր են ձեռ­նար­կում ջա­ւախ­քա­հա­յու­թեան քա­ղա­քա­կան, քա­ղա­քաց­ի­ա­կան, լեզ­ուակր­թա­կան, կրօ­նա­կան եւ մշա­կու­թա­յին իրա­ւունք­նե­րի սահ­մա­նա­փակ­ման ուղ­ղու­թեամբ: Այս­պէս` հետզ­հե­տէ խստաց­ւում է Ջա­ւախ­քի հա­սա­րա­կա­կան-քա­ղա­քա­կան գոր­ծըն­թաց­նե­րի նկատ­մամբ վրաց ու­ժա­յին կա­ռոյց­նե­րի վե­րահս­կո­ղու­թիւնը, սահ­մա­նա­փակ­ւում են տե­ղա­կան ինք­նա­կա­ռա­վար­ման մար­մին­նե­րի լի­ա­զօ­րու­թիւն­նե­րը, կեղծ­ւում են ընտ­րու­թիւն­նե­րը: Գնա­լով սահ­մա­նա­փակ­ւում է հան­րա­յին կեան­քում մայ­րե­նի լե­զուն օգ­տա­գոր­ծե­լու հայ բնակ­չու­թեան իրա­ւուն­քը: Վրա­ցե­րէ­նի իմա­ցու­թեան բա­րե­լաւ­ման պատր­ուա­կով մի­ջոց­ներ են ձեռ­նարկ­ւում հայ­կա­կան դպրոց­նե­րի վրա­ցա­կա­նա­ցումն արա­գաց­նե­լու ուղ­ղու­թեամբ, անօ­րի­նա­կան կեր­պով աշ­խա­տան­քից են ազատ­ւում հայ ու­սու­ցիչ­նե­րը:

Այս գոր­ծըն­թաց­նե­րի դէմ Ջա­ւախ­քի բնակ­չու­թեան ար­դա­րա­ցի եւ խա­ղաղ բո­ղո­քի դրսե­ւո­րում­նե­րին վրաց իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը փոր­ձում են հա­կա­դար­ձել սադ­րանք­նե­րի եւ անօ­րի­նա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րի մի­ջո­ցով: Այս­պէս, Յու­լիս 2008ին ձեր­բա­կալ­ուեց եւ մի շարք շին­ծու մե­ղադ­րանք­նե­րի հի­ման վրայ տաս տար­ուայ ազա­տազրկ­ման դա­տա­պարտ­ուեց Ջա­ւախ­քի հա­յազ­գի քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­նե­րից մէ­կը` Վա­հագն Չա­խալ­եա­նը, որը հե­տե­ւո­ղա­կա­նօ­րէն քննա­դա­տում էր Ջաւ­ախ­քա­հա­յու­թեան նկատ­մամբ վրաց իշ­խա­նու­թիւն­նե­րի քա­ղա­քա­կա­նու­թիւնը:


Վե­րոնշ­եալ գոր­ծըն­թաց­նե­րը հետզ­հե­տէ աւե­լաց­նում են վրաց իշ­խա­նու­թիւն­նե­րի նկատ­մամբ Ջա­ւախ­քի բնակ­չու­թեան հի­աս­թա­փու­թեան եւ դժգո­հու­թեան տրա­մադ­րու­թիւն­նե­րը, ին­չը մե­ծաց­նում է տա­րա­ծաշր­ջա­նի հա­կա­մար­տու­թեանց հնա­րա­ւո­րու­թիւնը:

Վրաց իշ­խա­նու­թիւն­ներն այ­սօր յայ­տա­րա­րում են, որ Եւ­րո­միու­թեանն ան­դա­մակ­ցե­լը հան­դի­սա­նում է Վրաս­տա­նի ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան առաջ­նա­հերթ նպա­տակ­նե­րից մէ­կը: Սա­կայն Սա­հա­կաշ­վիլիի վար­չա­կար­գի կող­մից իր երկ­րի հա­յազ­գի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի նկատ­մամբ որ­դեգ­րած գոր­ծե­լա­ձե­ւը հա­կա­սում է հիմ­նա­կան եւ­րո­պա­կան չա­փա­նիշ­նե­րին, ին­չը նշւում է բազ­մա­թիւ փոր­ձա­գէտ­նե­րի կող­մից եւ ար­տա­ցոլ­ուած է հա­մա­պա­տաս­խան մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րի զե­կոյց­նե­րում: Այս պա­րա­գա­յում, վրաց իշ­խա­նու­թիւն­նե­րին ուղղ­ուած մար­դու եւ ազ­գա­յին փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րի իրա­ւունք­նե­րը յար­գե­լու եւ­րո­պա­կան երկր­նե­րի յոր­դոր­նե­րը կա­րող են լուրջ դրա­կան ներ­գոր­ծու­թիւն ու­նե­նալ:

Արդ, մենք դի­մում ենք ձեզ` ի թիւս այլ հար­ցե­րի ձեր վրաց պաշ­տօ­նակ­ցի առ­ջեւ Վրաս­տա­նի հայ հա­մայն­քի խնդիր­նե­րը բարձ­րաց­նե­լու խնդրան­քով: Վրաս­տա­նի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը պէտք է ստա­նան յստակ ու­ղերձ առ այն, որ եւ­րո­պա­կան կա­ռոյց­նե­րին մի­ա­նա­լու ձգտում­ներն ան­հա­մա­տե­ղե­լի են իրենց երկ­րի հա­յազ­գի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի օրի­նա­կան իրա­ւունք­նե­րի կո­պիտ ոտ­նա­հար­ման քա­ղա­քա­կա­նու­թեան հետ, եւ հա­կա­ռա­կը, հայ փոք­րա­մաս­նու­թեան խնդիր­նե­րի լու­ծու­մը միմ­իայն նպաս­տե­լու է Վրաս­տա­նի յե­տա­գայ կա­յաց­մանն ու զար­գաց­մա­նը, տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին կա­յու­նու­թեան ամ­րապնդ­մա­նը:

Ջա­ւախ­քա­հա­յու­թիւնը Սփիւռ­քին Կոչ Կ՛ուղ­ղէ Պաշտ­պան Կանգ­նե­լու Իր Իրա­ւունք­նե­րուն:

Նշենք թէ, Սեպ­տեմ­բեր 19-21ին Երե­ւա­նի մէջ կա­յա­ցած սփիւռ­քա­հայ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու հա­մա­ժո­ղո­վի մաս­նա­կից­նե­րուն ալ, փո­խանց­ուած էր հան­րա­գիր մը, պաշտ­պա­նե­լու հա­մար Ջա­ւախ­քա­հա­յու­թեան իրա­ւունք­ներն ու   Վա­հագն Չա­խալ­եա­նի ազատ ար­ձա­կու­մը:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles