ՊՈՍ­ԹԸ­ՆԻ ԵՒ ՓՐՈ­ՎԻ­ՏԵՆ­ՍԻ ՄԷՋ…ՀԱ­ՅՈՑ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ 98-ԱՄ­ԵԱ­ԿԻ ՈԳԵ­ԿՈ­ՉՈՒՄ

0 0
Read Time:4 Minute, 40 Second
Լուսանկարներ` Ժիրայր Յովսէփեանի
Լուսանկարներ` Ժիրայր Յովսէփեանի

Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ոգե­կոչ­ման Մե­ծա­գոյն Պոս­թը­նի յանձնախումբին կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, Չո­րեք­շաբ­թի, Ապ­րիլ 24-ին, Ուա­թըր­թաու­նի Հայ Մշա­կու­թա­յին եւ Կրթա­կան Կեդ­րո­նի մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ յա­տուկ յայ­տա­գիր:

DSC_0057_001elԱռա­ջին հեր­թին Սուրբ Յա­կոբ Հա­յաս­տան­եայց եկե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հո­գե­հանգստ­եան պաշ­տօն եւ պա­տա­րագ: Ապա, խօսք առաւ Գրի­գոր Վրդ. Մագ­սուտ­եան, որ ներ­կա­նե­րուն բա­ցատ­րեց թէ հա­րիւ­րամ­եա­կի սե­մին, շատ աւե­լի աշ­խա­տանք կայ իրա­գոր­ծե­լիք եւ հա­կա­քա­րոզ­չա­կան բնա­գա­ւա­ռէն ներս ալ, աշ­խա­տանք կայ տա­նե­լիք: Ապա ներ­կա­նե­րը, քայ­լար­շա­ւե­ցին դէ­պի Հայ Մշա­կու­թա­յին եւ Կրթա­կան Կեդ­րոն, ուր տե­ղի ու­նե­ցաւ կո­կիկ յայ­տա­գիր մը:

DSC_0066_001elՅա­ջոր­դա­բար անգ­լե­րէն եւ հա­յե­րէն լե­զուով բաց­ման խօս­քը կա­տա­րե­ցին երի­տա­սարդ­ներ Ճորճ Պար­մաք­եան եւ Ցո­լեր Աւե­տիս­եան: Օր­ուան բա­նա­խօսն էր մի­ջազ­գա­յին յա­րա­բե­րա­կան հար­ցե­րու մաս­նա­գէտ, արե­ւե­լա­գէտ եւ 2009-էն ի վեր Մ.Ա.Կ.-ի մօտ Հ.Հ. ար­տա­կարգ եւ լի­ա­զօր դես­պան Կա­րէն Նա­զար­եան, որ եր­կու լե­զու­նե­րով ներ­կա­յա­ցուց Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման եւ հա­տուց­ման գծով զա­նա­զան հանգր­ուան­նե­րը:

DSC_0071_001elԴես­պան Կա­րէն Նա­զար­եան շեշ­տեց թէ Թուրք­իա եւ Ատր­պէյ­ճան հե­տե­ւո­ղա­կան ձե­ւով աշ­խա­տանք կը տա­նին խե­ղա­դիւ­րե­լու հա­մար Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հա­մար կա­տար­ուած աշ­խա­տանք­նե­րը: Ան նա­եւ աւել­ցուց թէ, Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը որ­պէս քսա­նե­րորդ դա­րու առա­ջին Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը այ­լեւս փաս­տե­րու կա­րի­քը չու­նի: Նա­զար­եան յայտ­նեց թէ որ­քան ալ Թուրք­ի­ան ու­րա­նայ իր գոր­ծած ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը, որ­քան ալ ան ժխտո­ղա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թիւնը ծա­ւա­լէ իր պե­տա­կան լայն կա­րե­լիու­թիւն­նե­րու օգ­տա­գոր­ծու­մով, Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը պատ­մա­կան անժխ­տե­լի իրո­ղու­թիւն է: Իսկ դեռ ասոր կող­քին, գո­յու­թիւն ու­նին չբաց­ուած թղթած­րար­ներ կը գտնուին մա­նա­ւանդ թրքա­կան եւ եւ­րո­պա­կան ար­խիւ­նե­րուն մէջ, որոնք կը կա­րօ­տին ու­սում­նա­սի­րու­թեան:

DSC_0122_001elԳե­ղար­ուես­տա­կան յայ­տագ­րով, ելոյթ ու­նե­ցաւ Հա­մազ­գա­յի­նի “Զան­գակ­ներ“ ման­կա­կան երգ­չա­խում­բը, որ ներ­կա­յա­ցուց փունջ մը խմբերգ­ներ: Ապա ցու­ցադր­ուե­ցաւ Վի­գէն Չալտ­րան­եա­նի “Ապ­րիլ“ ժա­պա­ւէ­նը: Օր մը, առաջ, Պոս­թը­նի “Ժա­ռան­գու­թիւն“ այգի­ին շուրջ տե­ղի ու­նե­ցած էր հսկում, եւ հա­կա­ռակ անն­պաստ օդին հոծ բազ­մու­թիւն մը ներ­կայ եղած էր հա­ւա­քին:

NP ANC-RI Flag RaisingՄիւս կող­մէ, Փրո­վի­տեն­սի մէջ տե­ղի ու­նե­ցան քա­նի մը ձեռ­նարկ­ներ, որուն մաս­նակ­ցե­ցան մեծ թիւով հա­յոր­դի­ներ: Առա­ջին հեր­թին, քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի շէն­քին վրայ ծա­ծա­նե­ցաւ եռա­գոյն դրօ­շը, մաս­նակ­ցու­թեամբ շրջա­նի գա­ղու­թի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն եւ  Ծե­րա­կու­տա­կան Ֆրէնք Չի­քո­նէի: Օր­ուան խօս­քը փո­խան­ցեց տեղ­ւոյն Ռոտ Այ­լըն­տի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բի ան­դամ Ստիրն Էլ­մաս­եան:

AYF'ers at marchԱն յայտ­նեց թէ քսա­նե­րորդ դա­րու առա­ջին Ցե­ղաս­պա­նու­թեան` շրջա­նի գա­ղու­թը կը հաս­տա­տէ, որ իբ­րեւ հա­յեր` իրենք կը շա­րու­նա­կեն ոգե­կո­չել մէ­կու­կէս միլի­ոն ան­մեղ զո­հե­րուն յի­շա­տա­կը, ինչ­պէս նա­եւ կը շա­րու­նա­կեն նպաս­տել Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման ջան­քե­րուն: Ան հա­մո­զում յայտ­նեց թէ Հայ Դա­տի գոր­ծու­նէ­ու­թիւնը ար­դար է, եւ այդ Դա­տին ճա­նա­չու­մին եւ դա­տա­պար­տու­մին ընդ­մէ­ջէն, զա­նա­զան աշ­խա­տանք­նե­րով, կը կան­խար­գիլ­ուի յա­ռա­ջի­կա­յին գործ­ուե­լիք Ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րը եւ վեր­ջա­պէս իրա­կա­նա­ցու­ցած կ՛ըլ­լայ ար­դա­րու­թիւնը: Էլ­մաս­եան շեշ­տեց թէ ան­պա­տիժ մնա­ցած Ցե­ղաս­պա­նու­թիւն մը կը քա­ջա­լե­րէ այլ Ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րու կրկնու­թիւնը եւ մարդ­կու­թեան դէմ գոր­ծուող ոճիր­ներն ու բռնա­րարք­նե­րը:

Coffin at marchՀուսկ, ան կոչ ուղղեց Օսմանեան կայսրութեան ժառանգորդ թրքական պետութենէն պահանջել եւ ճանչնալ Հայոց Ցեղասպանութիւնը եւ դատապարտել զայն, ինչպէս նաեւ կատարել ամբողջական հատուցում:

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles