ՊՈՍ­ԹԸ­ՆԱ­ՀԱ­ՅՈՒ­ԹԵԱՆ ՔԵՐ­ՄԷ­ՍԸ

0 0
Read Time:7 Minute, 41 Second

Լուսանկար` ARAM O

ԿԱՐ­ՊԻՍ ԳՈ­ՃԱՆ­ԵԱՆ

Եր­րորդ յա­ջոր­դա­կան տա­րին ըլ­լա­լով, պոս­թը­նա­հա­յու­թիւնը ճիգ չի խնա­յեր, լա­ւա­գոյնս յա­ջողց­նե­լու եւ աւան­դա­կան դարձ­նե­լու այս յան­դուգն մի­ջո­ցա­ռու­մը:

Հա­րիւ­րի հաս­նող գոր­ծող անձ­նա­կազ­մը իր մեղ­ուա­ջան աշ­խա­տան­քով եւ սի­րա­յօ­ժար նուի­րու­մով կը նպաս­տէ այս ազ­գան­ուէր ծրագ­րի իրա­գործ­ման:

Իբ­րեւ Քեր­մէ­սի վայր ընտր­ուած է, Հայ Մշա­կու­թա­յին եւ Կրթա­կան Կեդ­րո­նի (ACEC) եւ “Հայ­րե­նիք“ խմբագ­րա­տան դի­մաց եր­կա­րող թա­ղա­մա­սը (մաս­նա­յա­տուկ ար­տօ­նագ­րով), ինչ­պէս նա­եւ (parking lot)ի լայ­նա­ծա­ւալ հո­ղա­մա­սը:

Հսկայ վրան­ներ, տասն­եակ տա­ղա­վար­ներ, փոք­րիկ­նե­րու խա­ղա­վայ­րեր զուար­ճա­լիք­նե­րով, բե­մա­հար­թակ­ներ (գլխա­ւոր եւ մաս­նա­կի), ելեկտ­րա­կան տե­սա­կա­ւոր սար­գեր, ճա­շա­սե­ղան­ներ, կ՛ամ­բող­ջաց­նեն համայ­նա­պատ­կե­րը:

ACECի վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ եւ զա­նա­զան Հայ մի­ու­թիւն­նե­րու աջակ­ցու­թեամբ, տիկ­նանց յանձ­նա­խում­բե­րու քրտնա­ջան մաս­նակ­ցու­թեամբ եւ այ­լա­զան կա­մա­ւոր նուիր­եալ­նե­րու գոր­ծակ­ցու­թեամբ կ՛ըն­թա­նայ այս հսկա­յա­ծա­ւալ մի­ջո­ցա­ռու­մը:

Աշ­խա­տող կանանց խո­հա­րա­րա­կան փոր­ձա­րու­թիւնը կը վկա­յէ հա­մա­դամ ճա­շե­րու եւ անու­շե­ղէն­նե­րու առ­կա­յու­թիւնը:

Քեր­մէ­սի գե­ղար­ուես­տա­կան յայ­տա­գիր­նե­րը կը կազ­մեն ամե­նէն յատ­կան­շա­կան երե­ւոյթ­նե­րը:

Յայ­տա­գիր­նե­րուն մաս կը կազ­մեն, տե­ղա­կան զա­նա­զան նուա­գա­խում­բեր, եր­գի եւ պա­րի խում­բեր, ինչ­պէս նա­եւ հիւ­րա­բար Պոս­թըն ժա­մա­նած տա­ղան­դա­ւոր եւ մեծ համբաւ ու­նե­ցող եր­գիչ­ներ իրենց նուա­գա­խում­բե­րով:

Հայ­րե­նի­քէն` Ար­ման Յով­հան­նիս­եան, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան վաս­տա­կա­ւոր ար­ուես­տա­գէտ, երի­տա­սարդ շնոր­հա­լի եր­գիչ, կարճ ժա­մա­նա­կի մէջ մեծ հռչակ  շա­հած ու աստղ դար­ձած, բազ­մա­հա­զար երկր­պա­գու­ներ ու­նե­ցած, առինք­նող ձայ­նով եւ գրա­ւիչ ներ­կա­յու­թեամբ:

Քա­լի­ֆորն­իա­յէն Յա­րութ Փամ­պուքճ­եան, սփիւռ­քա­հա­յու­թեան պաշ­տե­լի տա­ղան­դա­շատ եր­գիչ, ինք­նա­տիպ եւ սի­րե­լի ներ­կա­յու­թեամբ:

Ուր­բաթ, Յու­լիս 20, քեր­մէ­սի առա­ջին օրը, կէ­սօ­րէ ետք տա­ղա­վար­նե­րու պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը կ՛աշ­խա­տին ցնծա­գին ոգե­ւո­րու­թեամբ եւ աշ­խոյժ: Խուռ­նե­րամ հա­սա­րա­կու­թիւնը կը խու­ժէ, նախ խո­հա­նոց, ուր կ՛աշ­խա­տին ժրա­ջա­նու­թեամբ, հսկո­ղու­թեամբ հան­րա­ծա­նօթ խո­հա­րար, շէֆ` Սար­գիս Անդ­րէ­աս­եան, ապա կը դի­մեն մեծ վրա­նին տակ սե­ղան­նե­րուն շուրջ, սպա­սե­լով իրենց շատ սի­րե­լի եր­գի­չին` Յա­րութ Փամ­պուքճ­եա­նի ելոյ­թին:

Բե­մա­հար­թակ կ՛երե­ւին, Հա­մազ­գա­յի­նի նո­րա­կազմ պա­րա­խում­բէն եր­կու փոք­րիկ պա­րու­հի­ներ, որոնք կը պա­րեն նա­զան­քով:

Ապա տի­րա­պե­տող ձայ­նով կը հնչեն բաց­ման խօս­քե­րը, հան­դի­սա­վար­ներ, Նա­նոր Գո­ճան­եան (Ներ­կիզ­եան)ի եւ Ճորճ Պար­մաք­եա­նի, հա­յե­րէ­նով եւ անգ­լե­րէ­նով:

Ապա քեր­մէ­սի ընդ­հա­նուր պա­տաս­խա­նա­տու` Արա Նա­զար­եան կը ներ­կա­յաց­նէ կազ­մա­կեր­պող անձ­նա­կազ­մի խօս­քը, իսկ Արժ. Տէր Անդ­րա­նիկ Ա. քհնյ.  Պալճ­եան կը հա­ղոր­դէ օրհ­նան­քի իր հո­գե­պա­րար պատ­գա­մը:

Բեմ կը հրա­ւիր­ուի, ան­համ­բեր սպաս­ուած Յա­րութ Փամ­պուքճ­եան, ան իր սրտա­ռուչ ձայ­նով, տպա­ւո­րիչ կա­տա­րո­ղու­թեամբ սրա­հը կ՛ողո­ղէ ան­հուն ցնծու­թեամբ, կը պա­րեն մեծ հրճուան­քով, որ կը տե­ւէ մին­չեւ ուշ գի­շեր:

Շա­բաթ, Յու­լիս 21, կէ­սօ­րին բա­ցու­մը կը կա­տար­ուի (ACEC)ի սրա­հին մէջ տե­ղադր­ուած ցու­ցա­հան­դէ­սին­ զար­թե­ղէն­նե­րու, յի­շար­ժան իրե­րու եւ գիր­քե­րու, ուր մաս­նա­յա­տուկ ու­շադ­րու­թիւն կը գրա­ւեն, եր­կու նո­րա­տիպ հա­յա­փոյր գիր­քեր մեծ գրող­նե­րու (Chris Bohjalian)ի եւ (Susan Pattie)ի:

Քեր­մէ­սի յատ­կաց­ուած թա­ղա­մա­սին` զե­տեղ­ուած ճա­շա­սե­ղան­նե­րը կը վխտան ներ­կա­նե­րով, ուր զե­տեղ­ուած բե­մին վրայ հե­զա­սա­հօ­րէն կը նուա­գեն` (classic groove) ճա­զա­յին նուա­գա­խում­բը, ապա ելոյթ կ՛ու­նե­նայ, հան­րա­ծա­նօթ, Հա­մազ­գա­յի­նի “Արե­ւիկ“ նուա­գա­խում­բը իր գողտ­րիկ մե­ղե­դի­նե­րով եւ ու­շագ­րաւ եր­գե­ցո­ղու­թեամբ:

Երե­կոյ­եան քեր­մէ­սի բո­լոր տա­րածք­նե­րը ողող­ուած են խուռ­նե­րամ բազ­մու­թեամբ, արե­ւե­լա­հա­յե­րէն խօ­սակ­ցու­թիւն­նե­րը կը տի­րեն ամէն կող­մէ:

Ժա­մը 7:30ին մեծ վրա­նին տակ, կեդ­րո­նա­կան բե­մա­հար­թա­կին վրայ ելոյթ կ՛ու­նե­նայ “Զան­գակ­ներ“ փոք­րիկ­նե­րու երգ­չա­խում­բը, իրենց սրտա­ռուչ կա­տա­րո­ղու­թեամբ, ու­շագ­րաւ էր փոք­րիկն Մա­րի Գալստ­եա­նի եր­գե­ցո­ղու­թիւնը իբ­րեւ մե­նա­կա­տար, խլե­լով հան­դի­սա­կան­նե­րու ու­շադ­րու­թիւնը, ար­ժա­նա­նա­լով որո­տըն­դոստ ծա­փա­հա­րու­թեան:

Ժո­ղո­վուր­դը ան­համ­բեր կը սպա­սէ վաս­տա­կա­ւոր եր­գի­չի ելոյ­թին, Ար­ման Յով­հան­նիս­եան անու­նը ներգ­րա­ւած է պոս­թը­նա­հա­յու­թեան բո­լոր հատ­ուած­նե­րը:

Երե­կոյ­եան Ար­մա­նի ելոյ­թին` տօն է, բերկ­րանք պար ու խրախ­ճանք, հե­զա­սահ եր­գե­րէն կը սփռուի հայ­րե­նի հո­ղի բուր­մուն­քը, առինք­նող նրբա­ճա­շակ ձայ­նով կը գե­րէ ներ­կա­նե­րու հո­գի­նե­րը, այդ գի­շեր հայ եր­գար­ուես­տի տօ­նախմ­բու­թիւն էր:

Կի­րա­կի, Յու­լիս 22, կէ­սօ­րին թա­ղը լե­ցուն է ներ­կա­նե­րով, բե­մին վրայ կը հնչէ Քա­րէն Քո­չար­եա­նի հայ­կա­կան ճա­զի նուա­գա­խում­բը հե­զա­սահ երաժշ­տու­թեամբ:

Ապա ելոյթ կ՛ու­նե­նայ Սամ­ուէլ Գալստ­եա­նի Հայ­կա­կան Ժո­ղովր­դա­կան եր­գե­րու, ճա­զա­յին րիթ­մով, նուա­գա­խում­բը, Սամ­ուէ­լի եր­գե­րը հա­ղոր­դա­կան են ու փափ­կա­սուն:

Ժա­մը 3ին, մեծ վրա­նին տակ, կեդ­րո­նա­կան բե­մա­հար­թա­կին վրայ, կը հնչեն ազ­գագ­րա­կան նուա­գա­րան­նե­րու երաժշ­տու­թիւնը, եր­գե­ցո­ղու­թեամբ` Օն­նիկ Տինքճ­եա­նի հո­գե­հա­րա­զատ ձայ­նով, նուա­գակ­ցու­թեամբ եւ ղե­կա­վա­րու­թեամբ Ճոն Պէր­պէր­եա­նի (քլա­րի­նէթ), սրա­հը պատ­ուե­լով հին օրե­րու անն­ման եր­գե­րու մթնո­լոր­տով, կը պա­րեն մե­ծա­հա­սակ­ներն ու երի­տա­սարդ­նե­րը հա­յա­բոյր եր­գե­րու եւ եղա­նակ­նե­րու կշռոյ­թին ներ­քեւ:

Քեր­մէ­սը հա­սած է իր աւար­տին, հան­դի­սա­վար Նա­նոր կը յայտ­նէ փա­կու­մը այս նա­խա­ձեռ­նու­թեան (անգ­լե­րէ­նով) շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նե­լով բո­լոր անոնք, որոնք սա­տար հան­դի­սա­ցան այս մեծ մի­ջո­ցառ­ման:

Երեք օրե­րու ըն­թաց­քին ներ­կա­նե­րու թիւը կը հաս­նի 5000ի, ան­կախ եկա­մու­տէն ամե­նա­մեծ յա­ջողու­թիւնը կը կա­յա­նայ պոս­թը­նա­հա­յու­թեան ամէն տե­սա­կի հատ­ուած­նե­րուն, բռունցք դար­ձած հա­մախմ­բու­մը, ու­ժա­կա­նու­թեան ցու­ցադ­րու­թիւնը, հայ գե­ղար­ուես­տի յաղ­թա­նա­կը եւ հայ աւան­դու­թիւն­նե­րու վե­րա­կեն­դա­նա­ցու­մը:

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles