ՊԷՏՔ Է ԽՆԱՅՈ°ՒԷՐ ԱՅՍ ՎԱՏՆՈՒՄԸ

0 0
Read Time:5 Minute, 57 Second

Ս. ՄԱՀ­ՍԷ­ՐԷՃ­ԵԱՆ

 Աւե­լի քան եր­կու շա­բա­թէ ի վեր« մեր ժո­ղո­վուր­դի քա­ղա­քա­կան եւ ու­ղե­կից ու­ժե­րը« Հա­յաս­տա­նի մէջ թէ ար­տերկ­րի« ին­կած են ժա­մա­նակ եւ ուժ վատ­նե­լու տա­րօ­րի­նակ ոլո­րապ­տոյ­տի մը մէջ« իբ­րեւ հե­տե­ւանք՝ Թուրք­իոյ հետ ար­տա­ռոց ու անըն­դու­նե­լի հա­մա­ձայ­նու­թիւն մը կնքե­լու Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թեանց »իմաս­տու­թեան«:

Մեր իրա­ւունք­նե­րուն« ար­դար պա­հանջ­նե­րուն ի խնդիր ուժգ­նա­ցած շար­ժու­մը եթէ սկզբնա­ւոր­ուած ըլ­լար միայն Թուրք­իոյ ու անոր զօ­րակ­ցող­նե­րու կող­մէ« հա­յու­թիւնը ա°յս մար­տահ­րա­ւէրն ալ պի­տի դի­մագ­րա­ւէր նոյն կամ­քով ու տրա­մադ­րու­թեամբ« որ յատ­կան­շած է մօ­տիկ կամ հե­ռա­ւոր անց­եալ­նե­րու նմա­նօ­րի­նակ մար­տահ­րա­ւէր­նե­րը. ու­ժի ու ժա­մա­նա­կի վատ­նում պի­տի չտեսն­ուէր պայ­քա­րի վե­րաշ­խու­ժաց­ման մէջ:

Սա­կայն դառն իրա­կա­նու­թիւնը այդ­պէս չէ:

Ո°չ ոք կրնար երե­ւա­կա­յել« որ Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թիւնը« ինք, որ մեր հայ­րե­նի­քին վե­րան­կա­խա­ցու­մէն ի վեր կոչ­ուած է իրա­ւա­կա­նօ­րէն մարմ­նա­ւո­րե­լու մեր պա­հան­ջա­տի­րու­թիւնը« դառ­նա­լու անոր գլխա­ւոր առաջ­նոր­դը« օր մըն ալ հայ քա­ղա­քա­կան« հո­գե­ւո­րա­կան ու մտա­ւո­րա­կան ու­ժե­րը պի­տի դնէր այն­պի­սի կա­ցու­թեան մը մէջ« ուր անոնք կռնա­կէն դա­շու­նա­հար­ուե­լու վտան­գին զգա­ցու­մը կ’ու­նե­նան ահա« եւ կը ստիպ­ուին ժա­մա­նակ ու նե­րուժ ի գործ դնել սխալ թա­ւալ­քի կա­սեց­ման հա­մար: Մինչ­դեռ« այդ ուժն ու կա­րո­ղա­կա­նու­թիւն­նե­րը պէտք է լծուած մնա­յին ու մնան մէկ կող­մէ՝ ցե­ղաս­պա­նին ըն­թաց­քը սրբագ­րե­լու« զայն իր անց­եա­լին հետ հաշիւի նստեց­նե­լու« եւ միւս կող­մէ՝ ցե­ղաս­պա­նը անար­դա­րօ­րէն պաշտ­պա­նող­նե­րը իրենց պա­տաս­խա­նա­տուու­թեանց դէմ յան­դի­ման դնե­լու գոր­ծին:

Մեր ժո­ղո­վուր­դին ու զայն մարմ­նա­ւո­րող­նե­րուն պէտք է խնայ­ուէր այս դառն բա­ժա­կը:

Այս բո­լո­րով հան­դերձ« յա­ռա­ջի­կայ օրե­րուն ու շա­բաթ­նե­րուն պէտք է նա­յիլ ինք­նավս­տա­հու­թեամբ եւ այ°ս դաւն ալ ձա­խո­ղու­թեան մատ­նե­լու կամ­քով« վճռա­կա­մու­թեամբ: Եթէ իշ­խա­նա­ւոր­նե­րուն յի­շո­ղու­թիւնը կարճ է ու անոնք տրա­մա­դիր են ձա­խող նիշ ստա­նա­լու պատ­մու­թեան եւ իրա­ւա­տի­րու­թեան դա­սե­րուն մէջ« մեր ժո­ղո­վուր­դը նոյն կա­ցու­թեան մէջ չէ բա­րե­բախ­տա­բար« ու պատ­րաստ է ան­գամ մը եւս մէկ բռունցք դառ­նա­լու« ի խնդիր հայ­րե­նի­քին ու ազ­գին հիմ­նա­կան շա­հե­րուն պաշտ­պա­նու­թեան:

31 Օգոս­տո­սի յայ­տա­րա­րու­թեանց յա­ջոր­դած հի­աս­թա­փու­թիւնը ար­դէն անց­եա­լին կը պատ­կա­նի. երկ­րորդ շա­բա­թէն ի վեր« դրա­կան ուղ­ղու­թեամբ շար­ժու­մը ծայր տուած է ամէ­նու­րեք« բո­լոր մա­կար­դակ­նե­րուն վրայ« Հա­յաս­տա­նի մէջ թէ ար­տերկ­րի: Մեր ժո­ղո­վուր­դին բո­լոր հո­սանք­նե­րուն հա­կազ­դե­ցու­թիւնը եղաւ առողջ« հա­ւա­տա­րիմ՝ մեր պայ­քա­րի ուղի­ին:

Տար­բեր ալ չէր կրնար ըլ­լալ:

Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թիւնը առան­ձին չէ ձա­խա­ւե­րու­թիւնը կա­սեց­նե­լու իր ճի­գին մէջ: Տար­բեր չէ եղած ու չէր կրնար ըլ­լալ: Խնդրոյ առար­կայ հիմ­նա­հար­ցե­րուն դի­մաց« ահա­ւա­սիկ ան­գամ մը եւս ակա­նա­տես ենք ան­շեղ մի­աս­նա­կա­նու­թեան« որով­հե­տեւ իրենց յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րով ու ձեռ­նար­կած շար­ժում­նե­րով« Հ.Յ. Դաշ­նակ­ցու­թիւնը« Ս.Դ. Հնչակ­եան ու Ռ.Ա. կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րը կ’ապա­ցու­ցեն« թէ կը գտնուին նոյն խրա­մա­տին մէջ« նոյն պատ­նէ­շին վրայ« իրենց կող­քին ու­նե­նա­լով մեր եկե­ղե­ցին ու յա­րան­ուա­նու­թիւն­նե­րը« մտա­ւո­րա­կա­նու­թիւնն ու ընդ­հան­րա­պէս հայ միտ­քը« մեր ամ­բողջ ժո­ղո­վուր­դը: Անոնց այս դիր­քո­րո­շու­մը չի կրնար անար­ձա­գանգ մնալ Հա­յաս­տա­նի մէջ« ու անար­ձա­գանգ չէ:

Այդ­պէ°ս է եղած անց­եա­լին« ու այ­սօ°ր ալ այդ­պէս է« որով­հե­տեւ Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ու մեր պատ­մա­կան հո­ղե­րուն խլման հե­տե­ւան­քով ստեղծ­ուած Դա­տը միայն այս կամ այն կու­սակ­ցու­թեան« յա­րան­ուա­նու­թեան կամ հատ­ուա­ծին չ’առնչ­ուիր: Մօ­տիկ ու հե­ռա­ւոր անց­եա­լի կեց­ուածք­նե­րը նա­եւ ապա­ցու­ցած են« որ անի­կա »սե­փա­կա­նու­թիւնը« չէ միայն Արեւմտ­եան Հա­յաս­տա­նը բռնի կեր­պով կորսն­ցու­ցած հա­յոր­դի­նե­րուն ու անոնց ժա­ռան­գորդ­նե­րուն« ինչ­պէս որ կը փոր­ձէ »ցու­ցադ­րել« թրքա­կան քա­րոզ­չու­թիւնը« հա­յու­թիւնը պա­ռակ­տե­լու ելած շրջա­նակ­նե­րը: 60-ական­նե­րու կէ­սե­րուն« Հա­յաս­տա­նի մէջ բարձ­րա­ցած »Մեր հո­ղե­րը…« կան­չե­րը քսան տա­րի ետք գործ­նա­կան ար­տա­յայ­տու­թիւն մը գտան Ար­ցախ աշ­խար­հին մէջ« ու այդ եր­թը պի­տի մնայ ան­նա­հանջ:

Որով­հե­տեւ՝

Ազատ« Ան­կախ ու Մի­աց­եալ Հա­յաս­տա­նի տես­լա­կա­նը իր գա­ղա­փա­րա­կան« քա­ղա­քա­կան ու զգա­ցա­կան հո­վա­նո­ցին տակ կը հա­մախմ­բէ ամ­բողջ հա­յու­թիւնը« սկսեալ Հա­յաս­տա­նի անդ­րա­նիկ հան­րա­պե­տու­թեան օրե­րէն…

Ահա թէ ին­չո°ւ վստահ ենք« որ մեր ժո­ղո­վուր­դը« իր բո­լոր հո­սանք­նե­րով ու հատ­ուած­նե­րով« մի­աս­նա­կան յաղ­թա­նակ պի­տի տա­նի նա­°եւ այս ան­գամ« հոգ չէ թէ ճի­գի ան­նա­խըն­թաց ու ան­բաղ­ձա­լի վատ­նում տե­ղի կ’ու­նե­նայ ամէ­նու­րեք:

Ահա թէ ին­չո°ւ պէտք է խնայ­ուէր այս վատ­նու­մը…

 

Սեպ­տեմ­բեր 16, 2009

About Post Author

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles