ՊԷՅ­ՐՈՒԹ-ԵՐԵ­ՒԱՆ ՈՒՂ­ՂԱ­ԿԻ ԹՌԻՉՔ­ՆԵ­ՐՈՒ ԱԶ­ԴԱՆ­ՇԱ­ՆԸ ՏՐՈՒԵ­ՑԱՒ ԼԻ­ԲԱ­ՆԱՆ­ԵԱՆ “ՄԻ­ՏԸԼ ԻՍԹ“ ԸՆ­ԿԵ­ՐՈՒ­ԹԵԱՆ ԿՈՂ­ՄԷ

0 0
Read Time:8 Minute, 53 Second

 

 

 

Կը ստորագրուի Հայաստան - Լիբանան համաձայնագիրը
Կը ստորագրուի Հայաստան – Լիբանան
համաձայնագիրը

Լի­բա­նան­եան “Մի­տըլ Իսթ“ ըն­կե­րու­թիւնը կա­տա­րեց Պէյ­րութ-Երե­ւան-Պէյ­րութ թռիչք­նե­րու պաշ­տօ­նա­կան բա­ցու­մը: Ար­դա­րեւ, Յու­լիս 6-ին, “Էր­պաս 320“ տի­պի օդա­նաւ մը, երե­կոյ­եան ժա­մը 10:15-ին թռիչք առաւ Զուարթ­նոց օդա­կա­յա­նէն դէ­պի Լի­բա­նա­նի մայ­րա­քա­ղաք:

Օր մը առաջ, Երե­ւան  ժա­մա­նած էր լի­բա­նան­եան պաշ­տօ­նա­կան ու գոր­ծա­րար շրջա­նակ­նե­րու ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան ըն­դար­ձակ պատ­ուի­րա­կու­թիւն մը, բաղ­կա­ցած 130 ու­ղե­ւոր­նե­րէ:

Մի­եւ­նոյն օրն իսկ, եր­կու եր­կիր­նե­րու պա­լատ­նե­րու նա­խա­գահ­ներ` Մար­տին Սարգս­եան եւ Մո­հա­մատ Չո­քէր, գոր­ծակ­ցու­թեան հա­մա­ձայ­նա­գիր ստո­րագ­րե­ցին, եւ կա­տա­րե­ցին մամ­լոյ ասու­լիս: Նշենք, որ այս թռիչք­նե­րը կը կա­տար­ուին Եր­կու­շաբ­թի եւ Ուր­բաթ օրե­րը:

Նշենք թէ Լի­բա­նան­եան ըն­կե­րու­թիւնը, Խորհր­դա­յին Միու­թեան օրե­րուն, Եօ­թա­նա­սու­նա­կան­նե­րու կի­սուն, սկսած էր թռիչք­ներ կազ­մա­կեր­պել, սա­կայն դժուա­րու­թիւն­նե­րու հան­դի­պե­լով, դադ­րե­ցու­ցած էր: Այդ օրե­րուն “Աէ­րոֆ­լոթ“ի հայ­կա­կան բա­ժինն էր որ կը կա­տա­րէր, ապա Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խա­ցու­մէն ետք, հայ­րե­նի ըն­կե­րու­թիւն­նե­րը կա­տա­րե­ցին այս թռիչք­նե­րը, որոնց վեր­ջի­նը` “Ար­մաւ­իա“ն էր: Այս վեր­ջի­նին սնան­կա­ցու­մէն ետք, Պէյր­ութի ու­ղե­ւոր­նե­րը ստիպ­ուած էին Տու­պա­յի կամ եւ­րո­պա­կան մայ­րա­քա­ղաք­նե­րու ճամ­բով կա­տա­րել իրենց ճամ­բոր­դու­թիւն­նե­րը:

Թռիչք­նե­րու վե­րա­հաս­տատ­ման առ­թիւ, Հա­յաս­տա­նի առեւ­տու­րի եւ ար­դիւ­նա­բե­րու­թեան պա­լա­տի նա­խա­գահ Մար­տին Սարգս­եան եւ լի­բա­նան­եան կող­մէն “Ֆրեն­չայ­զինկ“ ըն­կե­րակ­ցու­թեան նա­խա­գահ Շարլ Ար­պիտ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հա­մա­ձայ­նա­գիր ստո­րագ­րե­ցին:

Յու­շա­գի­րը կը նա­խա­տե­սէ երկ­կող­մա­նի կա­պե­րու ամ­րապն­դում եւ ներդ­րում­նե­րու խթա­նում: Հա­մա­ձայ­նա­գի­րով պի­տի ցու­ցա­բեր­ուի աջակ­ցու­թիւն նա­եւ գոր­ծա­րար շրջա­նակ­նե­րուն:

Նա­խա­րար Սա­պունճ­եա­նի կող­քին կը ճամ­բոր­դէ­ին հայ երես­փո­խան­ներ, “Մի­տըլ Իսթ“ օդա­նա­ւա­յին ըն­կե­րու­թեան ընդ­հա­նուր տնօ­րէն Մո­հա­մէտ Հութ, Պէյ­րու­թի առեւտ­րա­կան եւ ար­դիւ­նա­բե­րա­կան պա­լա­տի նա­խա­գահ Մո­հա­մետ Շու­քէյր, Լի­բա­նա­նի Դրա­մա­տու­նե­րու միու­թեան նա­խա­գահ Ժո­զեֆ Թա­րա­պէյ, “Մի­տըլ Իսթ“ օդա­նա­ւա­յին ըն­կե­րու­թեան ծա­նու­ցո­ղա­կան բա­ժան­մուն­քի պա­տաս­խա­նա­տուն, Պէյ­րու­թի մի­ջազ­գա­յին օդա­կա­յա­նի ապա­հո­վա­կան կա­ռոյ­ցի պետ դերգն­դա­պետ Ժան Թա­լուզ­եան, լի­բա­նա­նա­հայ գոր­ծա­րար­ներ եւ ու­րիշ­ներ:

``Միտըլ Իսթ Էրլայնզ``ի ``Էրպաս 320`` տիպի օդանաւը,  որ 130-150 ճամբորդ կրնայ փոխադրել
“Միտըլ Իսթ Էրլայնզ“ի “Էրպաս 320“ տիպի օդանաւը,
որ 130-150 ճամբորդ կրնայ փոխադրել

Հա­յաս­տա­նի առեւ­տու­րի եւ ար­դիւ­նա­բե­րու­թեան պա­լա­տի նա­խա­գահ Մար­տին Սարգս­եա­նի հա­մա­ձայն, հայ-լի­բա­նան­եան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը 2 հա­զա­րամ­եա­կի պատ­մու­թիւն ու­նին: “Լի­բա­նա­նա­հայ բազ­մա­թիւ գոր­ծա­րար­ներ եւ ար­դիւ­նա­բե­րող­ներ մաս կը կազ­մեն երկ­րի ար­դիւ­նա­բե­րող­նե­րու եւ առեւտ­րա­կան­նե­րու միու­թիւն­նե­րու: Լի­բա­նա­նի հա­յե­րը ներ­կա­յաց­ուած են տե­ղա­կան ինք­նա­կա­ռա­վար­ման մար­մին­նե­րուն մէջ, երկ­րի դիւա­նա­գի­տա­կան անձ­նա­կազ­մին մէջ: Լի­բա­նա­նէն Հա­յաս­տան ներ­մու­ծուող ապ­րանք­նե­րը 2011 թուա­կա­նին 3,5 միլի­ոն տո­լար կազ­մած են, իսկ Հա­յաս­տա­նէն Լի­բա­նան ար­տա­հան­ուած է ըն­դա­մէ­նը մէկ միլի­ոն տո­լա­րի ապ­րանք“, ըսաւ ան:

Սարգս­եա­նի հա­մա­ձայն, հա­մա­ձայ­նա­գի­րով Հա­յաս­տա­նի առեւ­տու­րի եւ ար­դիւ­նա­բե­րու­թեան պա­լա­տին եւ Լի­բա­նա­նի առեւ­տու­րի, ար­դիւ­նա­բե­րու­թեան եւ երկ­րա­գոր­ծու­թեան պա­լա­տին կից գոր­ծա­րար խոր­հուրդ­ներ պի­տի ստեղծ­ուին:

Ճար­տա­րար­ուես­տի նա­խա­րա­րի պաշ­տօ­նա­կա­տար Վրէժ Սա­պունճ­եան այս առի­թով նշեց, որ եր­կու կող­մերն ալ փո­խա­դարձ ներդ­րում­նե­րու հա­մար լաւ կա­րե­լիու­թիւն­ներ ու­նին: “Բազ­մա­թիւ լի­բա­նան­ցի գոր­ծա­րար­ներ կ՛աշ­խա­տին Հա­յաս­տա­նի մէջ: Մենք աջակ­ցած ենք եւ կ՛ա­ջակ­ցինք անոնց: Այս հա­մա­ձայ­նա­գի­րը կա­րե­ւոր է, որ­պէս­զի լի­բա­նա­նա­հայ եւ լի­բա­նան­ցի գոր­ծա­րար­ներ ուղղ­ուին Հա­յաս­տան եւ սեր­տեն հոն ստեղծ­ուե­լիք աշ­խա­տան­քի կա­րե­լիու­թիւն­նե­րը: Լի­բա­նա­նա­հա­յու­թիւնը Հա­յաս­տա­նի մէջ իր կա­րո­ղու­թիւն­նե­րով, մաս­նա­գի­տա­կան մօ­տե­ցու­մով, ու­ղիղ գոր­ծե­լա­կեր­պով եւ հա­ւա­տար­մու­թեամբ լաւ տպա­ւո­րու­թիւն ձգած է, սա­կայն այս իրա­կա­նու­թիւնը մի­ա­կող­մա­նի պէտք չէ ըլ­լայ: Այս առի­թով ես մեր հա­յաս­տան­ցի քոյ­րե­րուն ու եղ­բայր­նե­րուն պի­տի առա­ջար­կեմ, որ իրենք ալ բաց­ուին այս գոր­ծակ­ցու­թեան նկատ­մամբ եւ ճկու­նու­թիւն ցու­ցա­բե­րեն: Լի­բա­նան­ցին աշ­խար­հի բո­լոր կող­մե­րը կ՛եր­թայ եւ աշ­խար­հի չորս կող­մե­րը աշ­խա­տանք­ներ ու­նի ու յա­ջո­ղու­թիւն­ներ ար­ձա­նագ­րած է, հե­տե­ւա­բար Հա­յաս­տա­նի մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րը պէտք է նկա­տի ու­նե­նան այս իրա­կա­նու­թիւնը, քա­ջա­լե­րեն լի­բա­նան­ցին եւ դիւ­րու­թիւն տան անոր` հա­մոզ­ուե­լով, որ մի­աս­նա­բար կա­րե­լի է շարք մը աշ­խա­տանք­ներ իրա­գոր­ծել:… Լի­բա­նա­նա­հա­յու­թիւնը եւ լի­բա­նան­ցի­նե­րը պէտք է ստեղծ­ուած այս ճամ­բան օգ­տա­գոր­ծեն եւ Հա­յաս­տա­նի, Վրաս­տա­նի ու Ռուս­իոյ շու­կա­նե­րուն բաց­ուին, առանց զանց առ­նե­լու նա­եւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Հան­րա­պե­տու­թեան մէջ ներդ­րում­նե­րու կա­րե­լիու­թիւն­նե­րը“, ըսաւ ան:

Սա­պունճ­եա­նի հա­մա­ձայն, Երե­ւան-Պէյ­րութ օդա­նա­ւա­յին նոր ու­ղին կա­րե­լիու­թիւն պի­տի ըն­ձե­ռէ երկ­կող­մա­նի թռիչք­նե­րու մի­ջո­ցով աւե­լի սերտ յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ ստեղ­ծել Լի­բա­նա­նի եւ Հա­յաս­տա­նի մի­ջեւ: Նշենք թէ նա­խա­րար Վրէժ Սա­պունճ­եան, Լի­բա­նա­նի “Ազ­դակ“ օրա­թեր­թին հետ հար­ցազ­րոյ­ցի մը ըն­թաց­քին յայտ­նած էր թէ, քու­լիս­նե­րու ետին կա­տար­ուած աշ­խա­տանք­նե­րու ար­դիւնք, կա­րե­լի եղած էր հաս­նիլ այս իրա­գոր­ծու­մին, ինչ­պէս նա­եւ այս քայ­լին ընդ­մէ­ջէն ապա­գայ նպա­տակ­ներ նուա­ճե­լու հե­ռան­կար­նե­րը: Անդ­րա­դառ­նա­լով Պէյ­րութ-Երե­ւան ուղ­ղա­կի թռիչք­ներ ստեղ­ծե­լու նա­խա­ձեռ­նու­թեան եւ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րուն` Սա­պունճ­եան նշած էր, որ ինք իր ծա­նօթ­նե­րէն եւ բա­րե­կամ­նե­րէն տե­ղե­կա­ցած է, որ վեր­ջին հանգր­ուա­նին լի­բա­նա­նա­հա­յու­թեան եւ Հա­յաս­տա­նի հայ­րե­նա­կից­նե­րուն հա­մար բա­ւա­կան դժուար ըն­թացք մը ստա­ցած է դէ­պի Հա­յաս­տան եւ հոն­կէ դէ­պի Լի­բա­նան փո­խադ­րու­թիւնը‘ նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ եր­կու եր­կիր­նե­րուն մի­ջեւ ուղ­ղա­կի թռիչք չկար: Ան սեր­տած էր այս պա­րա­գան եւ “Մի­տըլ Իսթ“ի ընդ­հա­նուր տնօ­րէ­նու­թեան հետ սկսած է քննար­կել այս հար­ցը: Առա­ջին հան­դի­պու­մը ու­նե­ցած է “Մի­տըլ Իսթ“ օդա­նա­ւա­յին ըն­կե­րու­թեան ընդ­հա­նուր տնօ­րէն Մո­հա­մէտ Հու­թի հետ, կա­տար­ուած էր Յուն­ուար 2012-ին: Առա­ջին հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին, այս վեր­ջի­նը, խան­դա­վա­ռու­թիւն չէև ցու­ցա­բե­րած, բարդ դժուա­րութիւին­ներ նա­խա­տե­սե­լով, սա­կայն նա­խա­րար Սա­պունճ­եան, ամէն գնով շա­րու­նա­կած էր աշ­խա­տան­քը եւ ի վեր­ջոյ հա­մո­զած:

Ան հաս­տա­տեց, որ Լի­բա­նա­նա­հա­յու­թեան, Սուր­ի­ա­հա­յու­թեան եւ Մի­ջին Արե­ւել­քի հայ­կա­կան գա­ղութ­նե­րուն, ինչ­պէս նա­եւ Հա­յաս­տա­նի մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն հա­մար այս նա­խա­ձեռ­նու­թիւնը նուա­ճում մըն է, որով­հե­տեւ այս­պի­սով կարճ մի­ջո­ցի մէջ` մէ­կու­կէս ժամ­ուան թռիչ­քով, Հա­յաս­տան ուղղ­ուե­լու:

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles