ՊԱՔՈՒԻ ՄԷՋ – “ԵՈՒՐՕՆԵՍԹ“Ի ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ .- ԱԼԻԵՒ ԲՌՆՕՐԷՆ ՔՆՆԱԴԱՏԵՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ

0 0
Read Time:5 Minute, 11 Second

 ՊԱ­ՔՈՒ (“Եր­կիր“, “Թերթ“).- Ատր­պէյ­ճա­նի նա­խա­գահ Իլ­համ Ալի­եւ, իբ­րեւ “Եու­րօ­նեսթ“ի խորհր­դա­րա­նա­կան վե­հա­ժո­ղո­վին հիւ­րըն­կալ երկ­րի նա­խա­գահ,  հան­դէս եկաւ, Արե­ւել­եան Եւրո­պա­կան եր­կիր­նե­րու հետ յա­ւել­եալ գոր­ծակ­ցու­թեան մի­ջոց ստեղ­ծող այս վե­հա­ժո­ղո­վի լի­ա­գու­մար նիս­տին: Հիւ­րըն­կալ երկ­րի նա­խա­գա­հը հիւ­րըն­կա­լուող Հա­յաս­տա­նը ան­ուա­նեց “գե­րեզ­ման­ներ պղծող“, “ցե­ղա­պաշտ“ եւ “բռնագ­րա­ւող“:

“Եու­րօ­նեսթ“-ի Հա­յաս­տա­նի պատ­ուի­րա­կու­թեան ղե­կա­վար Վա­հան Յով­հան­նիս­եան` հա­կազ­դե­լով Ալի­ե­ւի հա­կա­հայ յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րուն,  խորհր­դա­րա­նա­կան վե­հա­ժո­ղո­վին գրա­ւոր կեր­պով ներ­կա­յա­ցուց հայ­կա­կան պատ­ուի­րա­կու­թեան բո­ղո­քը:

Վե­հա­ժո­ղո­վի մաս­նա­կից­նե­րուն բաժն­ուած փաս­տա­թուղ­թին մէջ նշուած էր հե­տեւ­եա­լը.-

Ես կը ցան­կա­յի ետ կան­չել այն նա­մա­կը, որ ու­ղար­կած եմ Բիւ­րո­յի բո­լոր ան­դամ­նե­րուն մին­չեւ Եու­րօ­նես­թի երկ­րորդ լի­ա­գու­մար նիս­տը, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ Պաք­ուի մէջ:

Ես փոր­ձած եմ զգու­շաց­նել Բիւ­րո­յի բո­լոր ան­դամ­նե­րուն, որ այս վե­հա­ժո­ղո­վը կրնայ չա­րա­շահ­ուիլ Ատր­պէյ­ճա­նի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն կող­մէ, որոնք յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներ կրնան ընել` վնա­սե­լով հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հիմ­նա­կան ոգի­ին: Դժբախ­տա­բար մենք Պաք­ուի մէջ ակա­նա­տես եղանք այն փաս­տին, որ կը կան­խա­տես­ուէր. “Եու­րօնեսթ“-ի խոր­հր­դա­րա­նա­կան վե­հա­ժո­ղո­վը վե­րած­ուե­ցաւ պատ­մու­թեան ան­բա­րե­խիղճ ըն­թերց­ման եւ մի­ջազ­գա­յին իրաւուն­քի կողմ­նա­կալ մեկ­նա­բան­ման վրայ հիմն­ուած հա­կա­հայ­կա­կան քա­րոզ­չու­թեան դաշ­տի:

Հայ­կա­կան պատ­ուի­րա­կու­թիւնը իր խո­րին դժգո­հու­թիւնը կը յայտ­նէ Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ հիւ­րըն­կա­լու­թեան ար­տօ­նու­թիւն­նե­րը չա­րա­շահ­ման առն­չու­թեամբ: Մենք կոչ կ՛ուղ­ղենք վե­հա­ժո­ղո­վին աւե­լի զգու­շու­թեամբ ընտ­րե­լու կա­յաց­ման վայ­րը, որ­պէս­զի չհնչեն յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներ, որոնք կրնան ոչն­չաց­նել փո­խըմբռն­ման, հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ոգին, զոր մենք ձեռք բե­րած ենք բազ­մա­թիւ խնդիր­ներ յաղ­թա­հա­րե­լով:

Կը վախ­նամ, որ այդ խնդիր­նե­րը կրկնուին:

Միւս կող­մէ, հայ­կա­կան պատ­ուի­րա­կու­թեան ան­դամ, Հ.Յ.Դ. խմբակ­ցու­թեան պատ­գա­մա­ւոր Լի­լիթ Գալստ­եան իր կար­գին ելոյթ ու­նե­ցաւ իբ­րեւ պա­տաս­խան Ալի­ե­ւի ելոյ­թին:

Ըստ Գալստ­եա­նի, վե­հա­ժո­ղո­վը սկսաւ այն­պի­սի յայ­տա­րա­րու­թեամբ մը, որուն մէջ ոչ միայն կը բա­ցա­կա­յէր իրա­վի­ճա­կի առար­կա­յա­կան նկա­րագ­րու­թիւնը, որ ինք­նա­բե­րա­բար խո­չըն­դոտ է Ար­ցա­խի տագ­նա­պի լուծ­ման հա­մար:

Իբ­րեւ Հ.Յ. Դաշ­նակ­ցու­թեան ան­դամ եւ Ըն­կեր­վար մի­ջազ­գայ­նա­կա­նի ան­դամ, Լի­լիթ Գալստ­եան ան­հան­դուր­ժե­լի գտաւ այն հան­գա­ման­քը, որ իրեն կ՛ըն­դու­նին իբ­րեւ “ֆա­շիստ“, շեշ­տե­լով թէ յայ­տա­րա­րու­թիւն մը կը կա­տար­ուի եւ յատ­կա­պէս` այն երկ­րին մէջ, ուր իրենց ըն­կեր­վար ըն­կեր­նե­րը կը ձեր­բա­կալ­ուին, քա­ղա­քա­կան հայ­եացք­ներ ներ­կա­յաց­նե­լու պատ­ճա­ռով: Գալստ­եան ըսաւ թէ Հա­յաս­տան մի­ա­ցաւ Եու­րօ­նես­թին` վստահ ըլ­լա­լով, որ կա­րե­լի պի­տի ըլ­լայ մի­աց­եալ ու­ժե­րով ստեղ­ծել քա­ղա­քա­կան եղա­նակ, ուր կա­ռու­ցո­ղա­կան երկ­խօ­սու­թիւն­ներ տե­ղի պի­տի ու­նե­նան` հիմն­ուած ըմբռ­նու­մի եւ յար­գան­քի վրայ եւ թէ Արե­ւել­եան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւնը ­հա­մայնք մըն է, որուն բո­լոր ան­դամ­նե­րը ու­նին հա­ւա­սար պար­տա­կա­նու­թիւն­ներ, սկզբունք­ներ, ար­ժէք­ներ եւ կը ­յար­գեն մի­ջազ­գա­յին իրա­ւուն­քի հիմ­նա­կան սկզբունք­նե­րը եւ ազա­տու­թիւնը:

“Եու­րօ­նեսթ“ի խորհր­դա­րա­նա­կան վե­հա­ժո­ղո­վին մաս­նակ­ցող հա­յաս­տան­եան պատ­ուի­րա­կու­թեան ան­դամ, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան պատ­գա­մա­ւոր Յով­հան­նէս Սա­հակ­եան յայտ­նեց, որ Ատր­պէյ­ճա­նի նա­խա­գա­հը “Եու­րօ­նեսթ“-ի լի­ա­գու­մար նիս­տին ըն­թաց­քին, անդ­րա­դառ­նա­լով Ար­ցա­խի տագ­նա­պի լուծ­ման հո­լո­վոյ­թին, անս­պա­սե­լի ելոյթ մը ու­նե­ցած է:

Սա­հակ­եան ընդգ­ծեց, որ այս ելոյ­թը բա­ւա­կան կարծր շեշ­տադ­րում­նե­րով էր եւ յստակ էր, որ ելոյ­թը ուղղ­ուած էր նա­եւ եւ­րո­պա­ցի գոր­ծըն­կեր­նե­րուն: Ըստ Հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան գոր­ծի­չին, Ալի­եւ իր հին երգն էր որ կ՛եր­գէր:

Ան աւել­ցուց, որ ելոյ­թը բա­ւա­կան եր­կար էր եւ անս­պա­սե­լի, քա­նի որ սկիզ­բէն ըս­ուած էր, որ “Եո­ւրօ­նեսթ“-ը այս­պի­սի ելոյթ­նե­րու վայր եւ բեմ չէ:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles