ՈՒԱ­ՇԻՆԿ­ԹԸ­ՆԻ ՄԷՋ.- ԱՐ­ՑԱ­ԽԻ ԱԶԱ­ՏԱԳ­ՐԱ­ԿԱՆ ՇԱՐԺ­ՄԱՆ 25-ԱՄ­ԵԱ­ԿԻ ՆՇՈՒՄ

0 0
Read Time:4 Minute, 1 Second

aghabalyan_schiff_royce  ՈՒԱ­ՇԻՆԿ­ԹԸՆ.- Մարտ 13-ին, Քոնկ­րէ­սի “Քե­նըն“ շէն­քին մէջ, մեծ շու­քով նշուե­ցաւ  Ար­ցա­խի ազա­տագ­րա­կան շար­ժու­մի 25ամ­եա­կը: Ներ­կայ էինՆեր­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու Տան Ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու յանձ­նա­խում­բի ատե­նա­պետ Էտ Ռոյս եւ շարք մը այլ քոնկ­րէ­սա­կան­ներ:

Գլխա­ւոր բա­նա­խօսն էր Ար­ցա­խի երի­տա­սար­դա­կան հար­ցե­րու եւ մշա­կոյ­թի նա­խա­րար Նա­րի­նէ Աղա­պալ­եա­նը (տես­նել խօս­քը` էջ 2-3):

Անոր կող­քին, տօ­նա­կա­տա­րու­թեան ըն­թաց­քին ելոյթ­ներ ու­նե­ցած են Էտ Ռոյս, Քոնկ­րէ­սի Հայ­կա­կան հա­մախմ­բու­մի եր­կու հա­մա­-ա­տե­նա­պետ­ներ` Ֆրենք Փը­լոն ու Մայ­քըլ

Կրիմ, ինչ­պէս նա­եւ Էտըմ Շիֆ, Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու մօտ Հա­յաս­տա­նի ար­տա­կարգ եւ լի­ա­զօր դես­պան Թա­թուլ Մար­գար­եան, Ուա­շինկ­թը­նի մօտԱր­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ռո­պերթ Աւե­տիս­եան:

“Ար­ցա­խը ան­կախ հան­րա­պե­տու­թիւն է եւ պէ՛տք է ճանչց­ուի իբ­րեւ ան­կախ հան­րա­պե­տու­թիւն: ԵԱՀԿ Մինս­կի խմբա­կի կամ որե­ւէ այլ մի­ջազ­գա­յինկազ­մա­կեր­պու­թեան առաջ­նոր­դու­թեամբ բա­նակ­ցու­թիւն մը պար­տա­ւոր է ապա­հո­վել Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դի ինք­նո­րոշ­ման իրա­ւուն­քը` մնա­լու ան­կախպե­տու­թիւն կամ մի­ա­նա­լու Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան“, նշեց Ֆրենք Փը­լոն:

Մայ­քըլ Կրիմ անդ­րա­դար­ձաւ այն իրո­ղու­թեան, որ հետզ­հե­տէ սկսած է աճե­լու Ար­ցա­խի ան­կա­խու­թեան մի­ջազ­գա­յին աջակ­ցու­թիւնը` շեշ­տե­լով, թէապա­գա­յին նոր հա­կա­մար­տու­թե­նէ մը խու­սա­փե­լու հա­մար, ան­կա­խու­թեան ձգտու­մը պէտք է հաշ­ուի առն­ուի տագ­նա­պի տե­ւա­կան լու­ծում մը գտնե­լուբա­նա­կ­ցու­թեանց ըն­թաց­քին: “Կը հա­ւա­տամ, որ մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թիւնը սկսած է հասկ­նա­լու, որ այդ է տագ­նա­պին մի­ակ իրա­տե­սա­կան լու­ծու­մը“,շեշ­տեց Կրիմ:

Էտ Ռոյս եւ Էտըմ Շիֆ, իրենց ելոյթ­նե­րուն ըն­թաց­քին դա­տա­պար­տե­ցին հայ սպայ Գուր­գէն Մար­գար­եա­նը սպան­նած Ռա­միլ Սա­ֆա­րո­վը նե­րե­լու եւհե­րո­սաց­նե­լու Ատր­պէյ­ճա­նի քայ­լը: “Սա­ֆա­րո­վի դէպ­քը վկա­յու­թիւնն է այն իրո­ղու­թեան, որ Ատր­պէյ­ճա­նի մէջ կը շա­րու­նակ­ուի հա­կա­հայ ատե­լու­թեանսեր­մա­նու­մը: Ար­դա­րա­ցում չու­նե­ցող նման սար­սա­փե­լի արարք կ՛ար­դա­րաց­նէ հա­յե­րուն այն մտա­վա­խու­թիւն­նե­րը, թէ ար­ցա­խա­հա­յու­թեանպար­տադր­ուած են­թար­կու­մը` Պաք­ուի կա­ռա­վա­րու­թեան, պի­տի աւար­տի արիւ­նա­հե­ղու­թեամբ: Կա­սեց­նե­լով Ատր­պէյ­ճա­նի տրա­մադ­րուող ռազ­մա­կանօգ­նու­թիւնը, Ամե­րի­կա իր նող­կան­քը պի­տի ար­տա­յայ­տէ Ռա­միլ Սա­ֆա­րո­վի հար­ցին առն­չու­թեամբ եւ պի­տի յի­շեց­նէ Ատր­պէյ­ճա­նին, թէ Մի­աց­եալՆա­հանգ­նե­րը չի հան­դուր­ժեր Հա­յաս­տա­նի կամ Ար­ցա­խի դէմ բռնա­րարք­նե­րը“, ըսաւ Շիֆ:

Ամե­րի­կա­յի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բը գոր­ծա­դիր վա­րիչ Արամ Համ­բար­եան, շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նե­լով նա­խա­րա­րին ու բո­լոր քոնկ­րէսա­կան­նե­րունյայտ­նեց թէ Ար­ցա­խի շար­ժու­մը իր բնոյ­թով ամ­բող­ջո­վին ազա­տագ­րա­կան էր:

Միւս կող­մէ, այս ձեռ­նար­կէն օր մը ետք, Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու Տան Ար­տա­քին յատ­կա­ցում­նե­րու են­թա­յանձ­նա­խու­մին առ­ջեւ վկա­յու­թիւն տուաւյանձ­նա­խում­բի օրէնսդ­րա­կան հար­ցե­րու վա­րիչ Րաֆ­ֆի Գա­րա­գաշ­եա­նը` կոչ ընե­լով, որ Ամե­րիկ­եան կա­ռա­վա­րու­թեան յա­ռա­ջի­կայ տար­ուան ամա­վար­կին մէջ յա­ւել­եալօժան­դա­կու­թիւն­ներ տրա­մադր­ուին Հա­յաս­տա­նին, Ար­ցա­խին ու Ջա­ւախ­քին:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles