ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ.- ՈՉ ՄՆԱՅՈՒՆ…ԵՒ ԳՆԱՅՈՒՆ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

0 0
Read Time:3 Minute, 27 Second

Ան­տա­ռի օրէն­քի ետին կանգ­նած, աղ­ուէ­սին մէկ հեք­ի­աթն է որ կրնայ յի­շեց­նել վե­րո­յիշ­եալ խո­րա­գի­րը: Ար­դա­րեւ, հա­մեղ ու հա­սուն խա­ղո­ղի կոյ­տին չհաս­նե­լով, ճար­պիկ անա­սու­նը, շրջա­պա­տի իր ըն­կեր­նե­րուն հա­մո­զած էր, թէ խնդրոյ առար­կայ խա­ղո­ղը դեռ խակ էր եւ հե­տե­ւա­բար ժա­մա­նա­կի կո­րուստ էր անոր հաս­նե­լու եւ զայն համ­տե­սե­լու հա­մար, աշ­խա­տանք տրա­մադ­րե­լը:

Ի՞նչ է կա­պը մեծ ժո­ղովր­դա­կա­նու­թիւն վա­յե­լած այս առա­կին եւ սոյն խո­րագ­րի ետին կանգ­նած գա­ղա­փա­րին` այ­սինք Ատր­պէյ­ճա­նի ան­դա­մակ­ցու­թեան, իբ­րեւ Մի­աց­եալ Ազ­գե­րու Կազ­մա­կեր­պու­թեան Ապա­հո­վու­թեան Խոր­հուր­դի` ոչ մնա­յուն կար­գա­վի­ճա­կի դրու­թեամբ:

Առանց ան­տե­ղի վեր­լու­ծում­ներ, հաս­տա­տում­ներ եւ նոյ­նիսկ խա­բու­սիկ “ջայ­լա­մի քա­ղա­քա­կա­նու­թիւն“ կի­րար­կե­լու, հոս տե­ղին է նշել թէ նմա­նօ­րի­նակ ան­դա­մակ­ցու­թիւն…գէթ ոչ մնա­յուն (բնա­կա­նա­բար) եւ գնա­յուն, կա­րե­լի է սե­պել  Ատր­պէյ­ճա­նի ար­տա­քին եւ մի­ջազ­գա­յին յա­րա­բե­րա­կան կա­ռոյ­ցի մէկ յա­ջող իրա­դար­ձու­թիւնը , յաղ­թա­կան ըն­թաց­քը, եւ այլն… :

Բնա­կան է թէ Պա­քու, լոպի­ին­կի այս աշ­խա­տան­քը առան­ձին չէր կա­տա­րած եւ յստակ էր թէ ան օգ­տա­գոր­ծած էր կարգ մը լծակ­ներ, որոնց կար­գին յա­րան­ուա­նա­կան, “խնամ­ի­ա­կան“ եւ …յատ­կա­պէս Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին յա­րա­բե­րա­կան մե­քե­նա­յին թէ՛ ան­տար­բե­րու­թեան եւ թէ՛ բա­ցա­կա­յու­թեան:

Ի՞նչ կրնայ պա­տա­հիլ, յա­ռա­ջի­կայ այս  եր­կու տա­րի­նե­րուն: Այս­պէս բնա­կան է, որ Պա­քու պի­տի ձգտի, որ Ապա­հո­վու­թեան Խոր­հուր­դը իրեն հա­մար ձեռն­տու հաս­տա­տում­նե­րով նոր բա­նա­ձե­ւեր ըն­դու­նի: Դեռ քա­նի մը ամիս առաջ, Ղա­զախս­տա­նի մայ­րա­քա­ղաք Աս­թա­նա­յի մէջ, իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն­նե­րու կազ­մա­կեր­պու­թեան Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու խոր­հուր­դը, իր գու­մա­րած ժո­ղո­վի ըն­թաց­քին որ­դեգ­րած էր “Ատր­պէյ­ճա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան դէմ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան բռնա­րար­քին մա­սին“ խո­րա­գի­րը կրող  բա­նա­ձեւ մը, որ կը բաղ­կա­նար եր­կու տասն­եա­կէ աւե­լի կէ­տե­րէ եւ “բռնագ­րաւ­ուած հո­ղա­մա­սե­րուն“ վրայ, ազե­րի բռնագ­րաւ­ուած հո­ղա­մա­սե­րուն վրայ ան­մեղ քա­ղա­քա­յին­նե­րուն դէմ գոր­ծադ­րուող արարք­նե­րը մարդ­կու­թեան դէմ ոճիր նկա­տե­լով,հայ բնա­կեց­ուած­նե­րու` տե­ղա­կայ­ման նկատ­մամբ խոր մտա­հո­գու­թիւն յայտ­նե­լէ ետք, կը դա­տա­պար­տէր Ատր­պէյ­ճա­նի դէմ Հա­յաս­տա­նի կա­տա­րած բռնա­րար­քը:

Դժբախ­տա­բար այս­պի­սի շին­ծու եւ խե­ղա­թիւր­ուած մե­ղադ­րանք­ներ եւ զրպար­տու­թիւն­ներ պի­տի կա­տար­ուին, որ­պէս այս ոչ-մնա­յուն եւ …գնա­յուն ան­դա­մակ­ցու­թեան ար­դիւնք: Յատ­կա­պէս այս բնա­գա­ւա­ռէն ներս է որ, մնա­յուն եւ հե­տե­ւո­ղա­կան աշ­խա­տան­քի կա­րի­քը կայ…նա­եւ եւ ան­պայ­մա՜ն, այդ հա­մեղ ու հա­սուն խա­ղո­ղին հաս­նե­լու այդ ախոր­ժա­կը:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles