ՇՈՒՇԻԻՆ ՀԱՄԱՐ…

0 0
Read Time:2 Minute, 57 Second

Ար­դէն իսկ կազմ ու պատ­րաստ է Շուշիի նոր յա­տա­կա­գի­ծը, որուն հի­ման վրայ պի­տի կա­ռուց­ուի նոր Շու­շին:

Առ այդ, գոր­ծի լծուած է յա­տուկ հիմ­նադ­րա­մը, որուն հա­մար կազմ­ուած մար­մի­նը մտադ­րած է քա­նի մը տարի­էն յե­ղաշր­ջել եւ փո­փո­խու­թեան են­թար­կել քա­ղա­քին անհ­րա­պոյր դի­մա­գի­ծը, մի­եւ­նոյն ժա­մա­նակ նա­եւ վե­րա­կանգ­նել պատ­մա­կան ար­ժէք ու­նե­ցող բազ­մա­թիւ թա­ղա­մա­սեր: 2006-ին ծնունդ առած է «Շուշիի վե­րած­նունդ» հիմ­նադ­րա­մը, տեղ­ւոյն քա­ղա­քա­պե­տու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ:

Այս գոր­ծու­նէ­ու­թեան դաշ­տին  մաս կը կազ­մէ յա­ռա­ջի­կայ Նո­յեմ­բեր 26-ին տե­ղի ու­նե­նա­լիք պատ­կե­րաս­փիւ­ռա­յին մա­րա­թո­նը՝ Թե­լե­թո­նը, գո­հա­բա­նու­թեան օր­ուան ըն­թաց­քին:

1923ին Շու­շին եւ Ար­ցա­խը ամ­բող­ջու­թեամբ զոհ գա­ցած էին սադ­րիչ հա­շիւ­նե­րու ետին թաքն­ուած առու­ծա­խի մը եւ օր­ուայ հա­մայ­նա­վար ղե­կա­վա­րու­թիւնը, առաջ­նոր­դու­թեամբ Սթա­լի­նի՝ շրջա­նը (նա­եւ՝ Նա­խի­ջե­ւա­նը, որ դժբախ­տա­բար այ­սօր պարպ­ուած է հա­յու­թե­նէ ) վստա­հած էր Ատր­պէյ­ճա­նի հո­գա­տա­րու­թեան: Այս­պէս հա­կա­ռակ բնակ­չու­թեան ընդ­դի­մու­թեան, հո­ղա­շեր­տը  յանձն­ուած էր իր խորթ տի­րոջ:

Նախ­քան Կով­կաս­եան կոմկու­սի այս մութ հա­շիւ­նե­րը, շրջա­նէն ներս տե­ղի ու­նե­ցած էր սար­սա­փե­լի ջարդ: Ար­դա­րեւ, 1920ին Շու­շի են­թարկ­ուած էր թուրք-թա­թա­րա­կան ու­ժե­րու հե­տե­ւո­ղա­կան յար­ձակ­ման: Աւե­լի քան երե­սուն հա­զար հա­յոր­դի­ներ սպանն­ուած էին: Ան­նա­խա­դէպ ջարդ մը՝ Շուշիի պատ­մու­թեան ըն­թաց­քին, որուն յա­ջոր­դող առու­ծա­խը քան­դած էր քա­ղա­քի ամ­բողջ հմայքն ու փառ­քը:

 Մին­չեւ ին­նի­սու­նա­կան­նե­րու սկիզ­բը, եր­բեմ­նի հայ­կա­կան քա­ղա­քը՝ Շու­շին շատ բան կորսն­ցու­ցած էր իր հայ­կա­կա­նու­թե­նէն, մին­չեւ 1992-ի այդ պատ­մա­կան ազա­տագ­րու­թեան օրը:

Այ­սօր, Հոկ­տեմ­բեր 10-ի Ցիւ­րիխ­եան Հա­յաս­տան-Թուրք­իա հա­մա­ձայ­նագ­րի ստո­րագ­րու­թե­նէն քա­նի մը շա­բաթ ետք, հա­յորդի­ին եւ յատ­կա­պէս սփիւռ­քա­հա­յուն պար­տա­ւո­րու­թիւնն է, ամէն գնով կառ­չած մնալ Ար­ցա­խին եւ իր պատ­մա­կան մայ­րա­քա­ղաք Շուշի­ին, կա­տա­րե­լու հա­մար նիւ­թա­բա­րո­յա­կան պար­տա­կա­նու­թիւնը:

Խա­ւա­րա­պատ ու մշու­շա­պատ չէ Շուշի­ին ճամ­բան ու անոր ճա­նա­պար­հա­յին քար­տէ­սը:

Ընդ­հա­կա­ռա­կը, Շու­շին, վերս­տին պի­տի ծաղ­կի եւ դառ­նայ քա­ղա­քակր­թու­թեան կեդ­րոն եւ այդ պատ­ճա­ռով իսկ, Գո­հա­բա­նու­թեան օր­ուան դրա­մար­շա­ւին մաս­նակ­ցու­թիւնը պէտք է որ ըլ­լայ զանգ­ուա­ծա­յին: 

«ՀԱՅՐԵՆԻՔ»

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles