ՇԻՔԱԿՈՅԻ ՄԷՋ ՁԵՌՆԱՐԿ՝ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ

0 0
Read Time:3 Minute, 10 Second

Նո­յեմ­բեր 21-ին, Շի­քա­կո­յի Հ.Բ.Ը.Մ.-ի կեդ­րո­նին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ ձեռ­նարկ մը, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ տեղ­ւոյն Հ.Բ.Ը.Մ.-ին եւ Հ.Յ.Դ. եՔրիս­տա­փոր« կո­մի­տէ­ու­թեան:

Զրոյց-Կլոր սե­ղան բնոյթ ու­նե­ցող այս ձեռ­նար­կին երեք բա­նա­խօս­ներ հրա­ւիր­ուած էին.- Քէն Խա­չիկ­եան (Հայ Դա­տի կեդ­րո­նա­կան գրա­սեն­եա­կի վա­րիչ պա­տաս­խա­նա­տու), Օս­քար Թա­թէ­ոս­եան (Ամէ­նայն Հա­յոց Եկե­ղեց­ւոյ խոր­հուր­դի վա­րիչ պա­տաս­խա­նա­տու) եւ դոկտ. Հեն­րի Թէրիօ (Ուս­տը­րի Պե­տա­կան Հա­մալ­սա­րա­նի դա­սա­խօս):

Ձեռ­նար­կին բաց­ման խօս­քը կա­տա­րեց Հ.Յ.Դ. եՔրիս­տա­փոր« կո­մի­տէ­ու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Կրէկ Պետ­եան, որ կարճ ակ­նար­կով մը փո­խան­ցեց իրա­դար­ձու­թիւն­նե­րը եւ սոյն ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն ստեղ­ծած վտան­գը:

Ապա խօսք առին բա­նա­խօս­նե­րը, որոնք քսա­նա­կան վայրկ­եան­նե­րու մէջ, ներ­կա­յա­ցու­ցին իրենց մտա­հո­գու­թիւն­նե­րը, կար­ծիք­ներն ու վեր­լու­ծում­նե­րը:

Քէն Խա­չիկ­եան, իր խօս­քին մէջ յայտ­նեց թէ կա­տար­ուած ստո­րագ­րու­թիւնը հար­ուած մըն է հա­յու­թեան եւ կը մի­տի մաս­նա­տել եւ պա­ռակ­տել հայ­կա­կան մի­աս­նա­կա­նու­թիւնը:

Ան յայտ­նեց թէ, նոյ­նիսկ ստո­րագ­րու­թիւն­նե­րէն ետք, տե­ղին է վճռա­կամ ճնշում բա­նեց­նել որ­պէս­զի հայ­կա­կան կող­մը ետ դարձ կա­տա­րէ եւ չզի­ջի հա­յու­թեան իրա­ւունք­նե­րը:

եԻ վեր­ջոյ, այ­սօր­ուան հար­ցե­րը իրենց հրա­տա­պու­թեամբ եւ առաջ­նայ­նու­թեամբ միայն Սփիւռ­քի­նը չեն եւ ո°չ ալ միայն Հա­յաս­տա­նի­նը: Կը մեր­ժենք զոհ դառ­նալ թրքա­կան ծու­ղակ­նե­րուն«, եզ­րա­կա­ցուց Խա­չիկ­եան:

Թա­թէ­ոս­եան, իր կար­գին յատ­կա­պէս ծան­րա­ցաւ Եղեռ­նի մա­սին, որ պատ­շա­ճօ­րէն պէտք է որ ճանչց­ուի Թուրք­իոյ կող­մէ իբ­րեւ երկ­խօ­սու­թեան՝ նա­խա­բան: Ան նա­եւ, անդ­րա­դար­ձաւ սոյն ստո­րագ­րու­թիւն­նե­րուն բե­րած վտան­գը, ար­եան գնով վե­րա­տի­րաց­ուած Ար­ցա­խի վրայ:

Դոկտ. Թէրիօ յայտ­նեց թէ Սփիւռ­քը ար­տա­յայ­տած է իր պոռթ­կումն ու ցա­սու­մը: Ան աւել­ցուց թէ փաս­տա­թուղ­թե­րու վա­ւե­րա­կա­նաց­ման այս ըն­թա­ցա­կար­գին զու­գա­հեռ, բնա­կա­նա­բար, պի­տի շա­րու­նակ­ուի նա­եւ դէ­պի հա­մա­ձայ­նու­թիւն հու­նա­ւո­րուող այս ուղ­ղու­թեան դէմ հա­յու­թեան պա­հան­ջա­տի­րա­կան պայ­քա­րը: Ան եզ­րա­կա­ցուց թէ ամէն ամպի­ոն, ամէն բեմ, ամէն առիթ պի­տի ծա­ռա­յեց­նեն մեր­ժե­լու թրքա­կան նա­խա­պայ­ման­նե­րը:

Թէրիօ նա­եւ կոչ ուղ­ղեց երի­տա­սար­դու­թեան, որ ամէն մէկ առիթ օգ­տա­գործ­ուի եւ նշուի այս ստո­րագ­րու­թիւն­նե­րու ստեղ­ծած մտա­հոգու­թիւնը:

Ձեռ­նար­կէն ետք, առիթ տրուե­ցաւ ներ­կա­նե­րուն որ­պէս­զի հարց-պա­տաս­խան­նե­րով մաս­նակ­ցին այս հա­ւա­քին, որ մեծ խան­դա­վա­ռու­թիւն ստեղ­ծած էր, յատ­կա­պէս երի­տա­սար­դու­թեան մօտ:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles