ՆՇՈՒԵ­ՑԱՒ ՉԷՔԻՃ­ԵԱ­ՆԻ ԾՆՆԴԵԱՆ 85-ԱՄ­ԵԱ­ԿԸ

0 0
Read Time:3 Minute, 5 Second

chekijian Առ­նօ Բա­բա­ջան­եա­նի ան­ուան սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հան­րա­յայտ խմբա­վար, Խորհր­դա­յին Միու­թեան պե­տա­կան մրցա­նակ­նե­րու դափ­նե­կիր, ժո­ղովր­դա­կան ար­ուես­տա­գէտ, հա­րիւ­րէ աւե­լի մե­տալ­նե­րով, վկա­յագ­րե­րով պար­գե­ւատր­ուած փրո­ֆե­սէ­օր Յով­հան­նէս Չէքիճ­եա­նի ծննդեան 85-ամ­եա­կին նուիր­ուած եր­գա­հան­դէս, որուն ներ­կայ գտնուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նուշ Յա­կոբ­եան: Հա­յաս­տա­նի սփիւռ­քի եւ մշա­կոյ­թի նա­խա­րա­րու­թիւն­նե­րու նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, 2014 թուա­կա­նը յայ­տա­րար­ուած է Չէ­քիճ­եա­նա­կան տա­րի: Հա­ղոր­դենք, որ նա­խա­տես­ուած է մեծ եր­գա­հա­նին նուիր­ուած ձեռ­նարկ­նե­րու շարք մը,  որուն շրջա­նակ­նե­րուն մէջ պի­տի իրա­կա­նաց­ուին մե­ծար­ման երե­կո­ներ, ձեռ­նարկ­ներ եւ եր­գա­հան­դէս­ներ` Հա­յաս­տա­նի, Ար­ցա­խի եւ սփիւռ­քի մէջ:

Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նուշ Յա­կոբ­եան շնոր­հա­ւո­րեց մեծ ար­ուես­տա­գէ­տը, հրա­շա­լի հայն ու ան­զու­գա­կան մար­դը յո­բել­եա­նին առի­թով եւ մաս­նա­ւո­րա­պէս ըսաւ.- Դժուար է յայտ­նե­լը, թէ ի՛նչ կ՛ը­նեն աշ­խար­հի տար­բեր հո­րի­զո­նա­կան­նե­րու վրայ գտնուող 7 միլի­ոն հա­յե­րը, բայց Յով­հան­նէս Չէքիճ­եան գի­տէր, թէ ին­չո՛ւ կու գայ հայ­րե­նիք: Ան եկաւ նոր էջ բա­նա­լու հայ մշա­կոյ­թի երկ­նա­կա­մա­րին մէջ եւ մեր ազ­գա­յին երաժշ­տու­թեան տուաւ հա­մա­մարդ­կա­յին հնչե­ղու­թիւն` Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան ակա­դե­մա­կան երգ­չա­խում­բը դարձ­նե­լով դա­րու երաժշ­տա­կան աշ­խար­հի երե­ւոյթ“:

Այս առթիւ Հա­յաս­տան ժա­մա­նած էր Ֆրան­սա­յի Մար­սէյ քա­ղա­քի Սրբոց Թարգ­ման­չաց եկե­ղեց­ւոյ կից “Սա­հակ-Մես­րոպ“ երգ­չա­խում­բը` գե­ղար­ուես­տա­կան ղե­կա­վա­րու­թեամբ հան­րա­յայտ խմբա­վար Խա­չիկ Եըլ­մազ­եա­նի: Երգ­չա­խում­բը մեկ­նա­բա­նեց Գրի­գոր Փի­տեճ­եա­նի  “Տէր Զօր“, Մա­կար Եկ­մալ­եա­նի “Տէր, կեց­ցո“, հատ­ուած Ճիու­զեփ­փէ Վերտիի “Նա­պու­քօ“ օփե­րա­յէն եւ այլ ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­ներ: Ցու­ցադր­ուե­ցաւ վա­ւե­րագ­րա­կան ժա­պա­ւէն` նուիր­ուած Յով­հան­նէս Չէ­քիճ­եա­նի կեան­քին եւ ստեղ­ծա­գոր­ծու­թեան: Ելոյթ ու­նե­ցան նա­եւ Հա­յաս­տա­նի ակա­դե­մա­կան երգ­չա­խում­բի մե­նա­կա­տար­ներ Սօ­նա Մով­սիս­եա­նը եւ Պերճ Քա­րալ­եա­նը:

Ձեռ­նար­կին աւար­տին շնոր­հա­կա­լա­կան խօս­քով հան­դէս եկաւ նոյ­նինքն Չէ­քիճ­եա­նը եւ անակն­կալ մը մա­տու­ցեց ներ­կա­նե­րուն: Ան բե­մէն ղե­կա­վա­րեց դահ­լի­ճին մէջ` հան­դի­սա­տե­սին հետ եր­գա­հան­դէ­սի ունկն­դիր պե­տա­կան ակա­դե­մա­կան երգ­չա­խում­բի ան­դամ­նե­րը, որոնք ան­զու­գա­կան կա­տա­րու­մով ներ­կա­յա­ցու­ցին Եկ­մալ­եա­նի Ո՜վ, հա­յոց աշ­խարհ եր­գը:

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles