ՆԻՒ ՃԸՐԶԻ.- ՅՈՎ­ՆԱՆ­ԵԱՆ ՎԱՐ­ԺԱ­ՐԱ­ՆԸ 35 ՏԱ­ՐԵ­ԿԱՆ ԵՂԱՒ

0 0
Read Time:4 Minute, 30 Second

 Պատ­մա­կան օր ապ­րե­ցաւ, ան­կաս­կած, Նիւ Ճըրզիի Յով­նան­եան վար­ժա­րա­նը, երբ հինգ հա­րիւ­րի հաս­նող հրա­ւիր­եալ­ներ եկած էին խան­դա­վառ­ուե­լու Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու մէջ հայ դպրոց ու­նե­նա­լու պեր­ճան­քով: Կ՛ը­սենք պեր­ճանք, որով­հե­տեւ, Ամե­րի­կա­յի տա­րած­քին կրթա­կան հա­մա­կար­գը չէ ու­նե­ցած ան­կու­մա­յին այս­պի­սի ցած վար­կա­նիշ: Ամէն տա­րի տասն­եակ դպրոց­ներ, անոնք ըլ­լան հան­րա­յին, պե­տա­կան, յա­րան­ուա­նա­կան թէ կրօ­նա­կան, ընդ­միշտ կը փակեն իրենց դռնե­րը: Տնտե­սա­կան սուր տագ­նա­պը հա­սած է Ամե­րի­կա­յի վար­ժա­րան­նե­րու սե­մե­րէն ներս:

Ու ասոր հա­մար ալ Նիւ Ճըրզիի հա­յու­թիւնը ու­րախ ըլ­լա­լով հան­դերձ, երախ­տա­պարտ է վար­ժա­րա­նի հիմ­նա­դիր ամո­լին` Տէր եւ Տի­կին Վա­հագն եւ Յաս­միկ Յով­նան­եան­նե­րուն, որոնք տա­րի­ներ առաջ ու­նե­ցան տե­սիլ­քը թէ տա­կաւ ստուար­ացող հա­յու­թիւնը այս նա­հան­գին մէջ, ան­պայ­մա­նօ­րէն ու­նե­նա­լու էր իր ազ­գա­յին կրթա­կան բոյ­նը:

Ան­շուշտ դիւ­րին չե­ղաւ անոր եր­թը. մերթ նիւ­թա­կան բեռը, երբեմն ու­սուց­չա­կան կազ­մե­րէն ներս որա­կա­ւոր կրթա­կան մշակ­նե­րու բացա­կա­յու­թիւնը, պատ­ճառ եղան որ այս փշոտ ճա­նա­պար­հին վար­ժա­րա­նը դէմ հան­դի­ման գտնուէր ալե­կո­ծում­նե­րու, սա­կայն ի վեր­ջոյ վար­ժա­րա­նին շուրջ հա­ւաք­ուած կրթան­ուէր ազ­գա­յին­նե­րու շնոր­հիւ, Յով­նան­եան վար­ժա­րա­նը բաց պա­հեց ու դեռ կը պա­հէ իր դռնե­րը:

Մարտ 3, 2012 երե­կոյ­եան Վուտ­լենտ Փար­քի Տը Ուեսթ­մաունթ Քաունթ­րի Քլապի սրահ­նե­րը ու­նէ­ին ու­րախ տրա­մադ­րու­թիւն:  Եր­ջա­նիկ էր իւ­րա­քան­չիւ­րը անոնց, անոնք ըլ­լան դա­սա­տու, հո­գաբար­ձու, նախ­կին սան թէ ծնողք կամ կրթան­ուէր ազ­գա­յին ու բոլո­ր անոնք պի­տի վե­րա­դառ­նա­յին իրենց տու­նե­րը բարձր տրա­մադ­րու­թեամբ: Ան­շուշտ բարե­րար ամո­լին ներ­կա­յու­թիւնը եւս ու­րա­խա­ցու­ցած էր իւ­րա­քան­չիւ­րին, անոնք ընդ­հան­րա­պէս իրենց կեան­քի այս հանգր­ուա­նին նա­խընտ­րու­թիւն ըրած են ապ­րիլ եր­ջա­նիկ, Հա­յաս­տա­նի մէջ:

Հրա­ւիր­եալ­նե­րուն մէջ էին բարձ­րաս­տի­ճան հո­գե­ւոր հայ­րեր եւ ազ­գա­յին բարե­րար­ներ:

Հան­դի­սա­վար­ներն էին Սի­րա­նոյշ Այ­վազ­եան` 1992ի շրջա­նա­ւարտ եւ Վա­հէ Չաղ­լաս­եան` 1990ի շրջա­նա­ւարտ: Մե­ծար­ուե­ցան եր­կու ազ­գա­յին­ներ, որոնք ըլ­լա­լով մեծ բարե­րար­ներ, սա­կայն անոնք մնա­ցին խո­նարհ ու հա­մեստ հա­յոր­դի­ներ: Տոքթ. Ճոն Աբով­եան եւ Հրաչ Գաբրի­էլ­եան:  Եր­կուքն ալ յա­ջո­ղած իրենց մաս­նա­գի­տու­թեան մէջ, սա­կայն հայ դպրո­ցին առա­քե­լու­թեան հա­մար նուիր­ուած դէմ­քեր, որոնց զա­ւակ­նե­րը շրջա­նա­ւարտ են եղած Յով­նան­եան վար­ժա­րա­նէն:  Եր­կու ծնող­նե­րու զա­ւակ­նե­րը կը խօ­սին հա­յե­րէն եւ կը շա­րու­նա­կեն իրենց կեան­քը հա­յու հպար­տու­թեամբ: Ըսենք նա­եւ որ Տոքթ. Ճ. Աբով­եա­նի ջան­քե­րով Նիւ Ճըրզիի Հե­քըն­սէք հիւան­դա­նո­ցին հա­մար ան կրցած էր նուի­րա­հա­ւաք կազ­մա­կեր­պել հասց­նե­լով այդ գու­մա­րը 25 միլի­ոն տո­լա­րի: Իսկ Պրն. Հրանդ Կիւլ­եան երբ կը ներ­կա­յաց­նէր Հրաչ Գաբրի­էլ­եա­նը, ըսաւ թէ ան անաղ­մուկ տուած է ու տա­կա­ւին կու տայ ի խնդիր Հայ Դա­տին, Ղա­րաբաղին ու հոն ապ­րող մեր ժո­ղո­վուր­դին:  Ան, ըսենք, որ ա՛յն սրբազան խենթերէն է որ կը հա­ւա­տայ իր իսկ գծած ազ­գա­յին մեծ առա­քե­լու­թեան, ի խնդիր պա­հան­ջա­տի­րու­թեամբ ու ամէն զո­հո­ղու­թեամբ տէր ըլ­լա­լու մեր պատ­մա­կան հո­ղե­րուն:

Յի­շենք հոս, որ վար­ժա­րան կը յա­ճա­խեն նիւ եոր­քաբնակ եր­կու ծա­նօթ բարե­րար­նե­րու` Հրաչ Թու­ֆայ­եա­նի եւ Սար­գիս Պե­տեւ­եա­նի թոռ­նե­րը: Ներ­կայ էին մեր սի­րե­լի զոյգ բարե­րար­նե­րը եւս:  Անոնք եւս կ՛ըլ­լան օգ­տա­կար դպրո­ցի ան­սա­սա­նու­թեան հա­մար:

Շնոր­հա­կա­լու­թեան խօս­քով հան­դէս եկաւ վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­հին Տի­կին Անա­հիտ Կար­միր­եա­նը:

Պաշ­տօ­նա­կան յայ­տա­գիր­նե­րէն ետք, գոր­ծադր­ուե­ցաւ գե­ղար­ուես­տա­կան յայ­տա­գիր ու պա­րա­հան­դէս:

Շնոր­հա­կա­լու­թիւն սի­րե­լի­ներ Վա­հագն ու Յաս­միկ:

Յ.Վ.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles