ՆԻՒ ԵՈՐՔ.- “ՍՓԻՒՌ­ՔԻ ՁԱՅՆ“ ՊԱՏԿԵՐԱՍՓԻՒՌԸ ԵՐ­ԿՈՒ ՏԱ­ՐԵ­ԿԱՆ Է

0 0
Read Time:3 Minute, 2 Second


p16a  Եր­կու տա­րի առաջ գար­նան զար­թօն­քի առա­ջին օրե­րին, Նիւ Եոր­քում սկսեց գոր­ծել “Սփիւ­ռքի Ձայն“ պատ­կե­րաս­փիւ­ռի կա­յա­նը, որի հի­մա­դիրն ու տնօ­րէնն է ամե­րի­կա­հայ ճա­նանչ­ուած լրագ­րող, Գաբրի­էլ Սուն­դուկ­եա­նի ան­ուան թատ­րո­նի նախ­կին առա­ջա­տար դե­րա­սա­նու­հի` Կա­րի­նէ Քո­չար­եա­նը: Կարճ ժա­մա­նա­կա­հատ­ուա­ծում այս ծրա­գի­րը Նիւ Եոր­քա­հա­յե­րի եւ ողջ Սփիւռ­քա­հա­յու­թեան կող­մից ըն­դուն­ուեց ջեր­մու­թեամբ: Դրա վառ ապա­ցոյցն այն եղաւ, որ անց­եալ տա­րի Երե­ւա­նում կա­յա­ցած լրագ­րող­նե­րի հա­մա­հայ­կա­կան 6-րդ հա­մա­գու­մա­րում “Սփիւռ­քի Ձայն“ը ար­ժա­նա­ցաւ առա­ջին մրցա­նա­կի: Մարտ 2-ին, Նիւ Ճըր­զիում մեծ շու­քով նշուեց պատ­կե­րաս­փիւ­ռի կա­յա­նի երկ­րորդ տա­րին:

p16b  Այդ առի­թով շնոր­հա­ւո­րա­կան ու­ղերձ էին յղել` Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի Նա­խա­րար` Հրա­նուշ Յա­կոբ­եա­նը, Մ.Ա.Կ.-ում Հ.Հ. մշտա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ, ար­տա­կարգ եւ լի­ա­զօր դես­պան` Կա­րէն Նա­զար­եա­նը, Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան Թե­մի Առաջ­նորդ­ներ` Խա­ժակ Ար­քե­պիս­կո­պոս Պար­սամ­եանն ու Օշա­կան Ար­քե­պիս­կո­պոս Չօ­լոյ­եա­նը, Հայ Ամե­րիկ­եան մշա­կու­թա­յին կա­պե­րի նա­խա­գահ` Ռի­թա Պալ­եան, ինչ­պէս նա­եւ Ռամ­կա­վար Ազա­տա­կան եւ Հայ Յե­ղա­փո­խա­կան Դաշ­նակ­ցու­թեան կու­սակ­ցու­թիւն­ներն ու “Հա­մազ­գա­յին“ Հայ Կրթա­կան մշա­կու­թա­յին եւ “Թէ­քէ­եան“ միու­թիւն­նե­րը:

Երե­կո­յի Պատ­ուա­ւոր հիւ­րերն էին` ամե­րի­կա­հայ ճա­նաչ­ուած գրող դոկտ. Հրանդ Մար­գար­եա­նը, վաս­տա­կա­շատ ման­կա­վարժ, Նիւ Եոր­քի Սրբոց Նա­հա­տա­կաց ամե­նօր­եայ վար­ժա­րա­նի տնօ­րէն` Զար­մի­նէ Պօ­ղոս­եա­նը  եւ “Քա­լի­ֆորն­իա Քու­րիր“ թեր­թի հրա­տա­րա­կիչ եւ խմբա­գիր Յա­րութ Սա­սուն­եա­նը, որոնք շնոր­հա­կա­լա­կան եւ շնոր­հա­ւո­րա­կան խօսք ասա­ցին Կա­րի­նէ Քո­չար­եա­նին, ցան­կա­նա­լով նրան նո­րա­նոր ստղծա­գոր­ծա­կան յա­ջո­ղութ­իւն­ներ:

Երե­կո­յի աւար­տում տնօ­րէն Կա­րի­նէ Քո­չար­եա­նը իր շնոր­հա­կա­լա­կան խօսք աւար­տեց այս­պէս “… Այ­սօր եր­կամ­եայ “Սփիւռ­քի Ձայն“ը նոր ծրագ­րով իմ նպա­տա­կը նոր ուղ­ղու­թիւն է ստա­ցել. այն է` լու­սա­բա­նել Մե­ծա­գոյն Նիւ Եոր­քի ազ­գա­յին կեան­քը: Նրա հո­գե­ւոր, կու­սակ­ցա­կան, միու­թե­նա­կան, կրթա­կան եւ մշա­կու­թա­յին գոր­ծու­նէ­ու­թիւնը ներ­կա­յաց­նել հայ հա­մայն­քին եւ նա­եւ սփռել Մայր Հայ­րե­նի­քում եւ աշ­խար­հով մէկ ապ­րող մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րին : Ամե­նուն պատ­մել թէ ով­քեր են Նիը Եոր­քա­հա­յե­րը եւ ինչ ազ­գա­յին կեան­քով են ապ­րում… “:

Երե­կոն աւարտ­ուեց գե­ղար­ուես­տա­կան յայ­տագ­րով:

 

ՌՈ­ՊԵՐԹ ԿԱ­ՐԱ­ՊԵՏ­ԵԱՆ

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles