ՆԻՒ ԵՈՐՔ – ԱՆ­ՆԱ ԱՍՏ­ՈՒԱ­ԾԱ­ՏՈՒՐ­ԵԱՆ ՆԵՐ­ԿԱ­ՅԱ­ՑՈՒՑ ԻՐ ԳԻՐ­ՔԸ

0 0
Read Time:3 Minute, 20 Second

p15 ՅԱ­ԿՈԲ ՎԱՐ­ԴԻ­ՎԱՌ­ԵԱՆ

Փետր­ուար 27-ին, Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Նիւ Եոր­քի գրա­սեն­եա­կին մէջ, նշուե­ցաւ Սում­կա­յի­թի զո­հե­րուն յի­շա­տա­կը, գոր­ծակ­ցու­թեամբ Հ.Հ. Մ.Ա.Կ.-ի Ներ­կա­յաց­ուցչու­թեան:  Ար­դա­րեւ, 1988ին երբ Խորհր­դա­յին Միութիւնը իր փլուզ­ման առաջ սկսած էր գտնուիլ Ատր­պէյ­ճա­նի թուրք-թա­թար­նե­րը պա­տեհ առի­թը գտած էին  Պաք­ուի, Կի­րո­վա­պա­տի ու Սում­կա­յի­թի մէջ ապ­րող աւե­լի քան երեք հա­րիւր հա­զար հա­յե­րու հան­դէպ հա­լա­ծանքն ու կո­տո­րա­ծը իրա­գոր­ծե­լու:

Այդ տխուր դէպ­քե­րուն, տաս տա­րե­կան Ան­նան (Անոյ­շը) ըն­տա­նի­քով կրցած էր ապաս­տան գտնել Երե­ւան, գետ­նա­յարկ յար­կա­բա­ժի­նի մը մէջ, ուր­կէ ան­ցած էր Մոսկ­ուա եւ ապա` Մի­ա­ցեա­լ Նա­հանգ­ներ: Ան­նան այդ օրե­րէն պա­հած էր օրագ­րու­թիւն` ան­ցած դէպ­քե­րուն մա­սին վկա­յա­կո­չե­լով տա­ռա­պան­քի ճա­նա­պար­հը, հա­լա­ծան­քը, զգու­շա­ւոր նիստ ու կա­ցը, ապր­ուած զգա­ցում­նե­րը, անո­րո­շու­թեան օրե­րը:  Աւե­լի ուշ, ար­դէն Ամե­րի­կա­յի մէջ ըն­տա­նիք կազ­մած, իրա­ւա­բա­նու­թեան վկա­յա­կան ստա­ցած Ան­նան զա­նոնք կը յանձ­նէր հա­տո­րի մը` անգ­լե­րէն լե­զուով` “Nowhere“ A story of exile (Ոչ մէկ տեղ – Աք­սո­րի մը պատ­մու­թիւնը):

Շա­րիս Պօ­ղոս­եան, Հ.Բ.Ը.Մ.ի ձեռ­նարկ­նե­րու պա­տաս­խա­նա­տուն կա­տա­րեց բաց­ման խօս­քը, որ­մէ ետք խօսք առաւ Հ.Հ. Մ.Ա.Կ.-ի մօտ հա­ւա­տար­մա­տար Կա­րէն Նա­զար­եան: Ան նշեց Սում­կա­յի­թի զո­հե­րու յի­շա­տա­կը եւ հան­գա­մա­նօ­րէն ար­տա­յայտ­ուե­ցաւ Մ.Ա.Կ.-էն ներս Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հար­ցով եղած աշ­խա­տանք­նե­րուն մա­սին: Գնա­հա­տեց հե­ղի­նա­կին կա­տա­րած գոր­ծը հա­յոց իրա­ւունք­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան գ­ծով, մա­նա­ւանդ Ամե­րի­կա­յի զա­նա­զան նա­հանգ­նե­րու մէջ (ինչ­պէս` Մէյն) պե­տա­կան քա­ղա­քա­կան դէմ­քե­րուն իր կա­տա­րած դի­մում­նե­րուն, որոնք վեր­ջին տա­րի­նե­րուն ար­դիւ­նա­ւոր­ուե­ցան ի նպաստ Ղա­րա­բա­ղին:

Իր գիր­քը ներ­կա­յա­ցուց Ան­նա Աստ­ուա­ծա­տուր­եա­նը (Թիւր­քոթ), մերթ ընդ մերթ կար­դա­լով հատ­ուած­ներ ան­կէ:  Ան յու­զում­նա­խառն ար­տա­յայտ­ուե­ցաւ այն բո­լոր տխուր դէպ­քե­րուն մա­սին, որոնք գա­լե­ցին իր հետ տե­ղա­հա­նու­թեան այս ամ­բողջ ըն­թաց­քին:  Ան զգու­շա­ցուց ներ­կա­նե­րը ըլ­լա­լու ար­թուն, երբ ազե­րի­ներ սկսած են հա­կաբ­րո­բա­կան­տի ար­շա­ւի մը Նիւ Եոր­քի պո­ղո­տա­նե­րէն սկսած` ապա­կողմ­նո­րո­շել ջա­նա­լով մի­ա­միտ ան­ցորդ­նե­րը թէ հա­յերն են եղած Ատր­պէյ­ճա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած սպան­դին: Ան­նան կոչ ըրաւ ներ­կա­նե­րուն մի­ա­նա­լու Հայ Դա­տի հե­տապնդ­ման հա­մար տար­ուած աշ­խա­տանք­նե­րուն, ինչ­պէս նա­եւ շա­րու­նա­կե­լու պայ­քա­րը այդ ուղ­ղու­թեամբ:

Ան սի­րա­յօ­ժար տուաւ պա­տաս­խան­ներ ներ­կա­յաց­ուած հար­ցե­րուն, որ­մէ ետք ներ­կա­նե­րուն տրա­մադր­ուած իր գիր­քե­րը ան ստո­րագ­րեց:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles