ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՍՈՒՐԲ ՆԱ­ՀԱ­ՏԱ­ԿԱՑ ԱՄԷ­ՆՕՐ­ԵԱՅ ՎԱՐ­ԺԱ­ՐԱ­ՆԸ ՏՕ­ՆԵՑ ԹԱՐԳ­ՄԱՆ­ՉԱՑ ՕՐԸ

0 0
Read Time:6 Minute, 39 Second

p6 HMADS photo 2  ԱՐՄԻՆԷ ՄԻՆԱՍԵԱՆ

 

Նիւ Եոր­քի Սբ. Նա­հա­տա­կաց Ամէ­նօր­եայ Վար­ժա­րա­նը տօ­նեց Թարգ­ման­չաց Օրը Հոկ­տեմ­բեր 28-ին, 2013թ. եկե­ղեց­ւոյ Գալստ­եան Սրա­հի մէջ:

Ձեռ­նար­կին ներ­կայ էին ծնող­ներ եւ հայ լե­զուն քա­ջա­լե­րող ան­հատ­ներ:

Բա­ցու­մը կա­տար­ուեց Ե. Դա­սա­րա­նի աշա­կերտ­նե­րի մուտ­քով, վեր բռնած` դպրո­ցի, հայ­կա­կան եւ ամե­րիկ­եան դրօշ­նե­րը: Դաշ­նա­մու­րի ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ եր­գե­ցին Դպրո­ցի, Ամե­րի­կա­յի եւ Հա­յաս­տա­նի Օրհ­ներգ­նե­րը:p6 HMADS photo 6

Վար­ժա­րա­նի եր­կա­րամ­եայ նուիր­եալ, տնօ­րէ­նու­հի Զար­մի­նէ Պօ­ղոս­եա­նը իր ող­ջոյ­նի խօս­քի մէջ շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց ներ­կա­նե­րին ապա բո­լո­րին զգաց­նել տուեց հայ գրի ու լեզ­ուի պահ­պա­նումն ու գոր­ծադ­րու­մը մեր առօր­եայ կեան­քի մէջ.- Հայ դպրո­ցը ներ­կա­րար չէ, որ վայրկ­եան­նե­րի մէջ մեր ցան­կա­ցած գոյ­նը ար­տա­հա­նի: Այ­սօր որ Հա­լօ­ուի­նի օրն է տօն­ւում, ուր մաս­նակ­ցում են, մեծ մա­սամբ, երե­խա­ներ. ու­րախ եւ ան­համ­բեր տրա­մադ­րու­թեամբ զար­մա­զան տա­րազ­ներ են գնում ու հագ­նում, մտքովս է անց­նում, արդ­եօք քա­նի հո­գի հա­յե­րէն գիրք գնե­ցին ու հա­յե­րէն թերթ կար­դա­ցին: Տքնա­ջան ճիգ ու աշ­խա­տանք է պէ՛տք, հայ գիրքն ու թեր­թը գնել ու կար­դալ է պէ՛տք, մեր լե­զուն, մեր մշա­կոյ­թը գա­ցող սե­րունդ­նե­րին փո­խան­ցել է պէտք. ասաց նա:

Ապա հեր­թա­բար բեմ բարձ­րա­ցան Ման­կա­պար­տէ­զի աշա­կերտ­նե­րը Այբ, Բեն, Գի­մը կախ­ուած վզնե­րին, Ծաղ­կոց դա­սա­րան­ցի­նե­րի հետ մի­ա­սին ար­տա­սա­նե­ցին ու եր­գե­ցին իրենց քաղց­րիկ ձայ­նով ու ման­կա­կան դու­րե­կան, զուար­ճա­լի շարժ ու ձեւե­րով:

Ա. Բ. Գ. դա­սա­րան­նե­րի աշա­կերտ­նե­րը բեմ ելան վզնե­րին կախ­ուած Մ. Մաշ­տո­ցի եւ թարգ­մա­նիչ­նե­րի խօս­քե­րով ու դի­ման­կար­նե­րով: Ար­տա­սա­նե­ցին, խմբա­յին եր­գե­ցին եւ խա­ղա­ցին “Շա­ղի­կին Զղջու­մը“:

p6 HMADS photo3  Չոր­րորդ դա­սա­րա­նի ու­սա­նող­նե­րը ար­տա­սա­նե­ցին ու գե­ղեց­կօ­րէն ներ­կա­յաց­րին Յ. Թու­ման­եա­նի “Սու­տա­սա­նը“ մեծ հա­ճոյք պատ­ճա­ռե­լով ներ­կա­նե­րին:

Յայ­տագ­րի նա­խա­վեր­ջում տե­ղի ու­նե­ցաւ Ար­տա­սա­նու­թեան Մրցում Չոր­րորդ. Հին­գե­րորդ եւ Վե­ցե­րորդ դա­սա­րա­նի ու­սա­նող­նե­րի միջեւ: Մրցոյ­թին էր հրա­ւիր­ուած յա­տուկ ժու­րի` ընտ­րե­լու եւ պարգեւատ­րե­լու ամե­նա­լաւ ար­տա­սա­նող­նե­րին: Իւ­րա­քան­չիւր մաս­նակ­ցող պար­տա­ւոր էր մէկ ազատ ընտ­րու­թեան եւ մէկ պար­տա­դիր բա­նաս­տեղ­ծու­թիւն ար­տա­սա­նե­լու:

Մրցոյ­թին էին մաս­նակ­ցում Դ. Դաս. Դա­ւիթ Յով­հան­նէս­եան եւ Լեւոն Ռա­կուբ­եան: Ե. Դաս. Մի­շէլ Աջ­պահ­եան եւ Հայկ Փի­րամ­զատ­եան: Զ. Դաս. Մաս­նակ­ցող­ներն էին` Արէն Առա­քել­եան, Մար­գա­րիտ Սա­քար, Ալիս­իա Մոր­ճիկ­եան եւ Նի­գոլ Իսա­լօլ­եան:

Մրցոյ­թի ար­դիւն­քը ներ­կա­յաց­րեց Ժու­րին` առա­ջին մրցա­նակ շա­հող­ներն եղան Հայկ Փի­րամ­զատ­եա­նը եւ Նի­կոլ Իսա­ղօլ­եա­նը, նրանք գնա­հատ­ուե­ցին դպրո­ցին սա­տար հան­դի­սա­ցող հան­գուց­եալ Ալիս Ժամ­կոչ­եա­նի ան­ուան նուէ­րով: Մրցոյ­թի երկ­րորդ եւ եր­րորդ մրցա­նա­կին ար­ժա­նացան Մար­գա­րիտ Սա­քա­րը եւ Մի­շէլ Աջ­պահ­եա­նը գնա­տատ­ուե­ցին գե­ղե­ցիկ նուէր­նե­րով:p6 HMADS photo5

Տե­ղին է աւե­լաց­նել որ ա՛յս, եւ նման մրցոյթ­նե­րին մաս­նակ­ցող աշա­կերտ­նե­րը բո­լորն էլ սկզբա­նէ անխ­տիր շա­հող­ներ են. քա­նի որ նման պա­րա­գա­նե­րում մեծ աշ­խա­տանք է տար­ւում հայ գրա­կա­նու­թիւնն ու հայ լե­զուն առա­ւել ամ­րապն­դել ու ան­մո­ռա­նա­լի դարձ­նել նրանց մատ­ղաշ հո­գում:

Հայ վար­ժա­րա­նի գո­յու­թիւնը, հայ ժո­ղովր­դի գո­յու­թեան բա­նա­լին է , առանց որու, սփիւռ­քի նո­րա­հաս սե­րուն­դը հայ մշա­կոյ­թի կո­րուս­տի ան­դուն­դի մէջ է գտնուե­լու: Հո­վա­նա­ւո­րենք, քա­ջա­լե­րենք ու զօ­րա­վիգ կանգ­նենք մեր հայ դպրո­ցին: Ստի­պե՛նք, ա՛յո, ստի­պենք որ մեր զա­ւակ­նե­րը խօսեն հա­յե­րէն, իրենց ըն­տա­նիք­նե­րում, հայ ըն­կե­րա­կան շրջան­նե­րում ու մեր հա­մայնք­նե­րից ներս, եթէ կու­զենք հայ անու­նը կրենք ու մեզ գտնենք մեր լեզ­ուի մեր պատ­մու­թեան-գրա­կա­նու­թեան գրկում. . . Յա­ւեր­ժա­նանք մեր մշա­կոյ­թով:

Ոյժ կա­րո­ղու­թիւն եւ յա­ջո­ղու­թիւն ենք մաղ­թում Սուրբ Նա­հա­տա­կաց Ամէ­նօր­եայ Վար­ժա­րա­նի ու­սուց­չա­կան կազ­մին` Սօ­սի Նիգ­դէլ­եա­նին, Անի Ման­ուէլ­եա­նին, Հու­րի Ղու­կաս­եա­նին, Նուարդ Զէ­րօն­եա­նին որը դաշ­նա­մու­րի գե­ղե­ցիկ ձայ­նով առա­ւել փայլ տուեց աշա­կերտ­նե­րի եր­գե­րին: Շնոր­հա­ւո­րում ենք եր­գի- եր­գե­ցո­ղու­թեան բազ­մա­վաս­տակ եւ նուիր­եալ ու­սուց­չու­հի, Անա­հիտ Պօ­ղոս­եա­նին իր տքնա­ջան ար­դիւ­նա­ւէտ աշ­խա­տան­քի հա­մար: Վարձքդ  կա­տար Հայ Ու­սու­ցիչ:p6 HMADS photo1

Յի­շենք նաեւ, որ օրո­ւան յայ­տա­գի­րը նուիր­ուած էր մեր գրող­նե­րից` Մու­շեղ Իշ­խա­նի, Անդ­րա­նիկ Ծա­ռուկ­եա­նի եւ Սե­զա Սի­րա­նի (Զա­րիֆ­եան-Քիւ­փէլ­եան Սի­րան Տա­ճա­տի, 1903, Կ. Պո­լիս) ծննդեան հա­րիւր ամ­եա­կին եւ նո­րոգ հան­գուց­եալ Հա­յաս­տա­նի Գրող­նե­րի Միու­թեան Նա­խա­գահ` Լեւոն Անան­եա­նի յի­շա­տա­կին:

Տօ­նա­կա­տա­րու­թեան աւար­տին չոր­րորդ, հին­գե­րորդ եւ վե­ցե­րորդ դա­սա­րա­նի աշա­կերտ­նե­րը խմբա­յին եր­գե­ցին Գովք Հայ Դպրո­ցին, Մայ­րե­նի Լե­զու, Հայ Ապ­րինք եւ Ձօն Սբ. Նա­հա­տա­կաց Եկե­ղեց­ւոյ 55-Ամ­եա­կին:

Հար­կ է աւե­լաց­նել, որ ներ­կան­նե­րի կող­մից անն­կատ չմնաց ժա­մա­նա­կա­ւոր, տե­ղադր­ուած յար­մա­րա­ւէտ բե­մը, որը շուր­ջա­շուրջ զար­դար­ուած էր դպրո­ցա­կան­նե­րի գե­ղե­ցիկ գոր­ծե­րով ու նկար­նե­րով: Այդ դժուա­րին պայ­ման­նե­րի մէջ ոչինչ չէր խնայ­ուած մե­ծա­րե­լու եւ տօ­նե­լու Սբ. Թարգ­ման­չաց Վար­դա­պե­տացն Մե­րոյ, Մես­րոպ Մաշ­տո­ցին, Եղի­շէի, Մով­սի­սի Քեր­թո­ղին, Ներ­սի­սի Շնոր­հալ­ւոյն, Դա­ւիթ Ան­յաղ­թին, Գրի­գո­րի Նա­րե­կաց­ւոյն, Եզ­նի­կին եւ այ­լոց: ՀԱՅ ՄՇԱ­ԿՈՅ­ԹԻ ՕՐԸ, ՏՕՆ Է ԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ, ԵԿԵ­ՂԵ­ՑԱ­ԿԱՆ ԵՒ ԴՊՐՈ­ՑԱ­ԿԱՆ:

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles