ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՄԷՋ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 97-ԱՄԵԱԿԸ ԽԻՏ ՇԱՐՔԵՐՈՎ ՆՇՈՒԵՑԱՒ

0 0
Read Time:5 Minute, 51 Second

 ՅԱ­ԿՈԲ ՎԱՐ­ԴԻ­ՎԱՌ­ԵԱՆ

 

Լուսանկարներ` Հէրի Գունտաքճեանի եւ Ռոպերթ Կարապետեանի

Ապ­րիլ 22, Կի­րա­կի օր կէ­սօ­րէ ետք, Վար­դա­նանց Աս­պետ­նե­րու աւան­դա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թեան յի­շա­տա­կու­մը, տե­ղա­տա­րափ անձ­րեւ­նե­րու բե­րու­մով, փո­խան Նիւ Եոր­քի “Թայմզ“ հրա­պա­րա­կին նշուե­ցաւ Սուրբ Վար­դան Մայր Տա­ճա­րի հա­մա­լի­րի “Գա­վուքճ­եան“ հան­դի­սաս­րա­հին մէջ, աւե­լի քան 1500 հա­յոր­դի­նե­րու ներ­կա­յու­թեան:  Խիտ շար­քե­րով հայ երի­տա­սար­դու­թեան ներ­կա­յու­թիւնը, այս տա­րի, աւե­լի քան նա­խորդ տա­րի­նե­րէն զգա­լի էր:

Վերապրողներ…Ցեղասպանութեան 100ամեակի սեմին

Ներ­կայ էին, Մե­ծա­գոյն Նիւ Եոր­քի մէջ Ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն վե­րապ­րող չորս հա­յու­հի­ներ, ծնած պատ­մա­կան մեր հայ­րե­նի­քին ու Կի­լիկ­իոյ մէջ. երի­ցա­գոյ­նը` Շա­պին Գա­րա­հի­սար` 102 տա­րե­կան: Անոնք խոս­տա­ցան հաս­նիլ մին­չեւ հա­րիւ­րամ­եակ:

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի սկաուտներն ու արենուշները կատարեցին տողանցք եւ դրօշակի արարողութիւն

Մի­աց­եալ այս հան­դի­սու­թեան դարձ­եալ ներ­կայ գտնուե­ցան ու իրենց խօս­քե­րը փո­խան­ցե­ցին եր­կու նա­հանգ­նե­րու` Նիւ Եոր­քի եւ Նիւ Ճըրզիի Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու  ծե­րա­կու­տա­կան­ներ եւ Ներ­կա­յացուց­չա­կան Տան ան­դամ­ներ` Քոնկ­րէ­սա­կան­ներ:

Բարեջան Առաջնորդ Օշական Արք. Չօլոյեան

Ամե­րիկ­եան եւ հայ­կա­կան հիմ­նե­րու ունկնդ­րու­թե­նէն ետք, երգ­ուած օրի­որդ Անի Ճրճրեա­նի կող­մէ, այս­պէս յա­ջոր­դա­բար խօսք առին քոնկ­րէ­սա­կան Քա­րո­լայն Մո­լա­նի (Նիւ Եորք նա­հան­գէն), ծե­րա­կու­տա­կան Ռա­պըրթ Մե­նեն­տէս (Նիւ Ճըր­զի), Նիւ Եոր­քի ծե­րա­կու­տա­կան եւ մնա­յուն բարե­կա­մը հա­յոց իրա­ւունք­նե­րը պաշտ­պա­նող ու աւե­լի քան եր­կու տաս­նամ­եակ­նե­րէ ի վեր այս հրա­պա­րա­կա­յին հան­դի­սու­թեան ներ­կայ եղող Չաք Շու­մըր:

Նիւ Ճըրզիէն քոնկրէսական Ֆրէնք Փըլոն

Այ­նու­հե­տեւ բեմ բարձ­րա­ցաւ քոնկ­րէ­սէն ներս հայ­կա­կան հար­ցե­րու հա­մա­ա­տե­նա­պետ` Նիւ Ճըրզի­էն քոնկ­րէ­սա­կան Ֆրէնք Փը­լոն, որ ցաւ յայտ­նեց թէ այս տա­րի եւս ձեռ­նու­նայն կը ներ­կա­յա­նայ հա­յու­թեան, առանց կա­րե­նալ յա­ջողց­նե­լու Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նա­չու­մը քոնկ­րէ­սէն ներս:  Ան ըսաւ թէ թրքա­կան լոպի­ին­կի աշ­խա­տան­քը եւ Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րա­րին տխուր մի­ջամ­տու­թիւն­նե­րը, ար­գելք կը հան­դի­սա­նան որ հա­սուն­ցած այդ օրէն­քը ի նպաստ հայ ժո­ղո­վուր­դին քու­է­արկ­ուի:

Հայոց իրաւունքները պաշտպանող Չաք Շումըր…

Քա­ղա­քա­կան բոլոր դէմ­քե­րը խոս­տա­ցան ան­սա­կարկ, առանց վհա­տու­մի շա­րու­նա­կել տա­նիլ իրենց աշ­խա­տան­քը եւ յու­սա­տու գտան որ հա­րիւ­րամ­եա­կի առ­թիւ գո­նէ Ամե­րի­կա­յի Քոնկ­րէ­սին մար­դա­սի­րա­կան խիղ­ճը վե­րա­դառ­նայ յա­նուն ար­դա­րու­թեան:

Ծերակուտական Ռապըրթ Մենենտէս (Նիւ Ճըրզի)

Հան­դի­սու­թեան բաց­ման, որուն ներ­կայ էին նա­եւ շրջա­նի հո­գե­ւո­րա­կան­նե­րէն ոմանք, կա­տա­րե­ցին աղօթք, իսկ Վար­դա­նանց Աս­պետ­նե­րու աւագ սպա­րա­պետ  Տոքթ. Տէ­նիս Փա­փազ­եան յա­նուն իր ղե­կա­վա­րած եղբայ­րակ­ցու­թեան ան­գամ մը եւս յայ­տա­րա­րեց որ պի­տի շա­րու­նակ­ուին նման հրա­պա­րա­կա­յին մի­ջո­ցա­ռում­ներ մին­չեւ որ ար­դա­րու­թիւնը գտնէ ի նպաստ մեր նա­հա­տակ­նե­րուն:  Մաս­նա­ւոր շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց կազ­մա­կեր­պիչ յանձ­նա­խումբին եւ մա­նա­ւանդ անոր ատե­նա­պե­տին Պրն. Հրանդ Կիւլ­եա­նին, որ ամե­նայն բծախնդ­րու­թեան ու հա­կա­ռակ անն­պաստ օդին, շատ կարճ ժա­մա­նակ­ուան ըն­թաց­քին կրցած էր լա­ւա­գոյնս կազ­մա­կեր­պել հա­մա­ժո­ղովր­դա­կան այս հա­ւա­քը:

Ռայիսա Մկրտչեան եւ…

Օր­ուան անակն­կալն էր յայ­տագ­րին մաս­նակ­ցու­թիւնը հայ­րե­նի զոյգ տա­ղան­դա­ւոր աստ­ղե­րուն`  Ռու­բէն Մա­թե­ւոս­եա­նի եւ Ռա­յի­սա Մկրտչեա­նի, որոնք Նիւ Եորք կը գտնուին մաս­նակ­ցե­լու Հա­յոց բա­նա­կի հիմ­նադ­րու­թեան եւ Հ.Հ. Մ.Ա.Կ.-ի մի­աց­ման քսա­նամ­եա­կի զոյգ տա­րե­դարձ­նե­րուն գե­ղար­ուես­տա­կան յայ­տագ­րին: Անոնք յա­ջոր­դաբար եր­գե­ցին հայ­րե­նա­սի­րա­կան եր­գեր` “Զար­թիր Լաօ“ եւ “Ազգ Փա­ռա­պանծ“ ստեղ­ծե­լով խան­դա­վառ մթնո­լորտ մը:

…եւ Ռուբէն Մաթեւոսեան ներկայացուցին գեղարուեստական ճոխ յայտագիր մը

Խօսք առին նա­եւ Նիւ Եորք քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րէն` Jան Լու, որուն քա­ղա­քա­կան աս­պա­րէ­զը շու­տով կրնայ ըն­դար­ձակ­ուիլ, եւ ստանձ­նել Նիւ Եոր­քի քա­ղա­քա­պե­տի պաշ­տօ­նը: Նա­եւ խօսք առին Նա­թա­լի Գաբրի­էլ­եան (Հ.Բ.Ը.Մ.), Ճորճ Աղ­ճայ­եան (Հայ Դատ) եւ Ալեքս Գէ­որգ­եան (Հայ­կա­կան Հա­մա­գու­մար), որոնք փո­խան­ցե­ցին պատ­շաճ գա­ղա­փար­ներ:

Հուսկ երգ­ուե­ցաւ “God Bless America“ հայ­րե­նա­սի­րա­կան եր­գը Այա Աւ­շար­եա­նի կող­մէ:

Դէպի հա­րիւ­րամ­եակ ըն­թա­ցող ճա­նա­պար­հին վրայ նիւ եոր­քա­հա­յու­թիւնը իր կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րով պի­տի շա­րու­նա­կէ իր առա­քե­լու­թիւնը, ամէն ճնշում բանեց­նե­լու քոնկ­րէ­սի զոյգ պա­լատ­նե­րէն ներս իր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն շա­րու­նա­կե­լու հա­մար ար­դա­րու­թիւնը բրե­լու հա­յու­թեան:

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles