ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՄԷՋ.- ՀԱՅՈՑ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ

0 0
Read Time:9 Minute, 30 Second

 Մարտ 2, 1992-ին Մ.Ա.Կ.-ի Նիւ Եոր­քի կեդ­րո­նա­տե­ղիին առ­ջեւ, սոյն կազ­մա­կեր­պու­թեան ան­դա­մակ­ցու­թեան երկր­նե­րի դրօշ­նե­րի կող­քին սկսեց ծա­ծան­ուել նա­եւ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան Եռա­գոյ­նը: Այդ պատ­մա­կան օրը մեր հան­րա­պե­տու­թիւնը ներ­կա­յաց­նում էր Ար­տա­քին Գոր­ծոց Նա­խա­րար` Ռաֆ­ֆի Յով­հան­նէս­եա­նը: Արա­րո­ղու­թեա­նը ներ­կայ էին նա­եւ Մ.Ա.Կ.ում Հ.Հ. առա­ջին դես­պան Ալեք­սանտր Ար­զու­ման­եա­նը, Մեծն Բրի­տան­իոյ դես­պան` Ար­մէն Սարգս­եա­նը, պրն. Մով­սէս Աբել­եա­նը, Ա.Մ.Ն. -ի Արե­ւել­եան թե­մի Առաջ­նորդ­ներ` Խա­ժակ Արք. Պար­սամ­եա­նը, վախ­ճան­եալ Մես­րոպ Արք. Աշճ­եա­նը, ազ­գա­յին դէմ­քեր` Հայ Բա­րե­գոր­ծա­կան Ընդ­հա­նուր Միու­թեան նա­խա­գահ Լուիզ Սի­մո­նը,  Հրայր Յով­նան­եա­նը, պե­տա­կան եւ հա­սա­րա­կա­կան այլ գոր­ծիչ­ներ: Հա­ւաք­ուած  բազ­մա­թիւ հա­յե­րի խան­դա­վառ ծա­փե­րի ներ­քոյ` Հ.Հ. դրօ­շը բարձ­րաց­րեց Ռաֆ­ֆի Յով­հան­նէս­եա­նը:

Ապրիլ 28, 2012-ին,  Նիւ Եոր­քում նշուեց եր­կու յո­բել­եան` Հ.Հ. ան­դա­մակ­ցու­թիւնը Մ.Ա.Կ.-ին եւ Հա­յոց Բա­նա­կի կազ­մա­ւոր­ման 20-ամ­եա­կը: Այդ առի­թով Նիւ Եոր­քի “Մեր­քին“ հա­մեր­գաս­րա­հում տե­ղի ու­նե­ցաւ “Հա­յոց Վե­րած­նունդ“ հա­մերգ երե­կոն, որ կազ­մա­կերպ­ուել էր, գոր­ծակ­ցու­թեամբ “Թէ­քէ­եան“, “Հա­մազ­գա­յին“, Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թիւն­նե­րին  եւ Վար­դա­նանց Աս­պետ­նե­րի եղ­բայ­րակ­ցու­թեան: “Արե­գակ“ ման­կա­կան երգ­չախմ­բի կա­տար­մամբ (խմբա­վար Վ. Օհան­եան) հնչե­ցին Ա.Մ.Ն.- ի եւ  Հ.Հ. օրհ­ներ­գե­րը :

Տօ­նա­կան երե­կո­յին շնոր­հա­ւո­րա­կան ու­ղերձ­ներ էին յղել` Հ.Հ. Արտա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րար` Եդ­ուարդ Նալ­պանտ­եա­նը, Հ.Հ. Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար` Սեյ­րան Օհան­եա­նը, Ա.Մ.Ն.-ի Ամե­նայն Հա­յոց Արե­ւել­եան թե­մի Առաջ­նորդ Խա­ժակ Արք. Պար­սամ­եա­նը, Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ թե­մի Առաջ­նորդ Օշա­կան Արք. Չօլոյ­եա­նը,  “Հա­մազ­գա­յին Հայ Կրթա­կան“, “Թէ­քէ­եան“ եւ Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թիւն­նե­րը, ինչ­պէս նա­եւ Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի Հ.Յ.Դ.- Կեդր. Կո­մի­տէն եւ Ռամ­կա­վար Ազա­տա­կան Կու­սակ­ցու­թեան Շրջ. Վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը:

Նե­րա­ծա­կան խօս­քով, երե­կոն բա­ցեց Թէ­քէ­եան Մշա­կու­թա­յին Միու­թեան ատե­նա­պետ` օր­ուայ հան­դի­սա­վար` Յա­կոբ Վար­դի­վառ­եա­նը:  Գե­ղար­ուես­տա­կան յայ­տա­գի­րը բազ­մա­զան էր: Ծրագ­րում հնչե­ցին հայ երաժշ­տա­գէտ­ներ Ա. Պա­պա­ճան­եա­նի, Ա.  Հե­քիմ­եա­նի,  Խ. Աւե­տիս­եա­նի, Ռ. Ամիր­խան­եա­նի, Մ. Վար­դա­զար­եա­նի,  հայ գու­սան­նե­րի գոր­ծե­րը, ինչ­պէս նա­եւ ժո­ղովր­դա­կան եւ ազ­գագ­րա­կան եր­գեր: Հա­մեր­գին մաս­նակ­ցում էին Հա­յաս­տա­նի եւ Սփիւռ­քի ճա­նաչ­ուած եր­գիչ­ներ` Հ.Հ. ժո­ղովր­դա­կան ար­ուես­տա­գէտ­ներ` Ռա­յի­սա  Մկրտիչ­եա­նը, Ռու­բէն Մա­թե­ւոս­եա­նը,  Եղի­շէ Մա­նու­չար­եա­նը (Մեթ­րո­փո­լի­թըն օփե­րա), Վիք­թոր­իա Աւե­տիս­եա­նը (Պոս­թը­նի օփե­րա), Վի­գէն Դար­բին­եա­նը  (Ֆրան­սա),   Ճա­նի Ռուբ­եանն ու Արե­ւիկ Ղա­րիպ­եա­նը (Նիւ Ճըր­զի):  Ամ­բողջ հա­մեր­գի ծրա­գի­րը ըն­թա­ցաւ  Ռոտ Այ­լըն­տի “սիմ­ֆո­նիք“ նուա­գախմ­բի ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ` ճա­նաչ­ուած ղե­կա­վար Կոնս­տան­թին Պետ­րոս­եա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ:

Հա­մեր­գից ետք, իր շնոր­հա­ւո­րա­կան խօսքն ասաց Մ.Ա.Կ.-ում Հ.Հ. մշտա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ, ար­տա­կարգ եւ լի­ա­զօր դես­պան` Կա­րէն Նա­զար­եան: Նա ջերմ  շնոր­հա­կա­լութ­իւն յայտ­նեց  նա­եւ  հա­մեր­գի կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րին, հայ  ար­ուես­տա­գէտ­նե­րին` բարձր գնա­հա­տե­լով նրանց կա­տա­րո­ղա­կան ար­ուես­տը:

“Հա­մազ­գա­յին Կրթա­կան եւ Մշա­կու­թա­յին Միու­թեան“ եւ Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թեան խօս­քը փո­խան­ցեց Ալին Պաղ­տա­սար­եա­նը (Վա­րը` կար­դալ խօս­քը):

 

                                        

Գե­րաշ­նո՛րհ Սրբա­զան Հայր,

Ար­ժա­նա­պա­տի՛ւ քա­հա­նայ Հայր,

Յար­գար­ժան Հ.Հ. Լի­ա­զօր եւ ար­տա­կարգ դես­պան,

Յար­գար­ժան Հա­յաս­տան­եայց բա­նա­կի զի­նուո­րա­կան կցորդ, Յարգելի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ ազգային մար­մին­նե­րու եւ միու­թիւն­նե­րու, Սի­րե­լի ներ­կա­ներ` Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թեան Արե­ւել­եան Մի­աց­եալ Նա­հանգնե­րու Շրջա­նա­յին­Վար­չու­թեան Եւ Հա­մազգային Հայ Կրթա­կան եւ  Մշա­կու­թա­յին Միու­թեան Արե­ւել­եան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան անու­նով, կու գամ ու­րա­խու­թեամբ շնոր­հա­ւո­րե­լու Հա­յու­թիւնը եւ Հա­յաս­տա­նի պե­տու­թիւնը եւ մի­աս­նա­կամ ոգիով տօ­նե­լու այս կրկնա­կի 20 ամեակ­նե­րը.- Մի­աց­եալ Ազգերու Կազ­մա­կեր­պու­թեան ան­դա­մակ­ցու­թիւն  եւ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան Բա­նա­կի վե­րա­կեր­տում:

1878-ի Պեր­լի­նի վե­հա­ժո­ղո­վէն վե­րա­դար­ձին Մկրտիչ Խրիմ­եան Հայ­րիկ անդ­րա­դար­ձաւ Եր­կա­թէ Շե­րե­փին:

Այ­սօր 134 տա­րի­ներ ետք, Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թեան յի­շա­տա­կու­թեան ամ­սուն,հպար­տու­թեամբ կը հաս­տա­տենք թէ ոչ միայն ան­կախ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թիւնը լի­ի­րաւ ան­դամ է դարձել ազգերու կազ­մա­կեր­պու­թեան, այլ նա­եւ ան տէրն է ԵՐ­ԿԱ­ԹԷ ՇԵ­ՐԵ­ՓԻն` Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան Բա­նա­կին: Այս երի­տա­սարդ 20-ամեայ բա­նա­կը խարսխ­ուած է 1918ի Սար­դա­րա­պա­տի, Ղա­րա­քի­լի­սէի ու Պաշ Ապա­րա­նի դաշ­տե­րուն մէջ: Հոն նա­հա­տակ­ուած հե­րոս­նե­րը կ՛ապ­րին անոր գուն­դե­րուն ընդ­մէ­ջէն: Արիւ­նով կերտ­ուած այս պե­տու­թեան ու բա­նա­կին նե­ցուկն է Սփիւռ­քը, որոնց կար­գին, մաս­նա­ւո­րա­բար Հ.Օ.Մ.Ն ու Հա­մազ­գա­յի­նը: Այս եր­կու կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րը ծնունդ առած տե­ղա­հան Հա­յու­թեան առօր­եայ ապ­րում­նե­րէն եւ կա­րիք­նե­րէն, գոր­ծած են ու կը գոր­ծեն ազատ ան­կախ մի­աց­եալ եւ ժո­ղովր­դա­վար Հա­յաս­տա­նի տես­լա­կա­նով:

Հ.Օ.Մ.ը` մար­դա­սի­րա­կան մար­զէն ներս իսկ Հա­մազգայի­նը` կրթա­կան ու մ­շա­կու­թա­յին: 1910ին հիմնուած Հ.Օ.Մը, ար­դէն բո­լո­րած է 100ամեակը կը գոր­ծէ ­Հա­յաս­տա­նի, Ար­ցա­խի, Ջա­ւախ­քի եւ Սփիւռ­քի մէջ: Մէկ խօս­քով, Հայ ժո­ղո­վուր­դի ­կող­քին, յաղ­թա­նա­կի օրե­րուն թէ պար­տու­թեան, եղեռ­նի ու հարս­տա­հար­ման օրե­րէն, երկ­րա­շար­ժի աղէ­տէն մին­չեւ այ­սօր ու հե­ռա­ւոր ապա­գայ:

Հա­մազ­գա­յի­նը 1928 էն այ­սօր պահ­պա­նած է հայ մշա­կոյ­թը, լե­զուն եւ գրա­կա­նու­թիւնը: Տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին, երբ Հայ գրա­կա­նու­թիւնն ու լե­զու­ն արգելա­կի տակ էին, Հա­մազգայի­նը տէր կանգնե­ցաւ ու դաստ­ի­ա­րա­կեց սե­րունդ­ներ ­հա­յու­թեան ոգիով, դպրոց­նե­րու, գրա­կա­նու­թեան, հրա­տա­րակ­չա­կան աշ­խա­տան­քով:

Ազատ ան­կախ միաց­եալ եւ ժո­ղովր­դա­վար Հա­յաս­տա­նի տես­լա­կա­նի կա­րե­ւոր նա­խա­պայ­ման­նե­րէն են.-`

Առա­ջին` Ամուր եւ Մի­ա­կամ բա­նակ

Երկ­րորդ` Ժո­ղովր­դա­վար, ար­դար եւ ուղ­ղա­միտ պե­տա­կան հա­մա­կարգ:

Առ այդ բո­լորս նա­խան­ձախն­դիր ենք 20-ամեայ այս հան­րա­պե­տու­թեան ու բա­նա­կի­ն ամ­րապնդ­ման ու բար­գա­ւաճ­ման: Իրա­դար­ձու­թիւն­ներ որոնք կը յու­զեն բա­նակն ու իշ­խա­նու­թիւնը, կը մտա­հո­գեն նա­եւ մեզ:

Իւ­րա­քան­չիւր հայ զի­նուո­րի արիւն, որ կը սպա­ռի անն­պա­տակ կո­րուստ է Հա­յու­թեան հա­մար ու կը վտանգէ բա­նա­կի մի­ա­կա­մու­թիւնն ու ամ­րու­թիւնը: Իւրա­քան­չիւր պա­տա­նի, որ կը ծա­ռա­յէ Հա­յաս­տա­նի բա­նա­կին ար­ժա­նի է մեծագոյն գուրգու­րան­քի: Բա­նա­կը դպրոց է, որու շրջա­նա­ւարտ­նե­րը Հայ ժո­ղո­վուր­դի ապա­հո­վու­թեան եւ Հա­յաս­տա­նի պահ­պան­ման յանձ­նա­ռու­թիւնը ու­նին:

Հայ ազգը հա­րուստ է եւ ու­նի փայ­լուն ապագայ Հայ­րե­նի­քով, սփիւռ­քով եւ Բա­նա­կով: Հայ ազ­գը նա­եւ տէր է դա­տի եւ յանձ­նա­ռու անոր ար­դար լուծ­ման: Մ.Ա.Կիան­դա­մակ­ցու­թեամբ, միջազգային ատ­եա­նը բաց է Հա­յաս­տա­նի ու Հա­յու­թեան դի­մաց,մի­ա­կա­մօ­րէն ներ­կա­յաց­նե­լու հայ­կա­կան հար­ցը եւ Հայ Դա­տը: Յի­շա­տա­կե­լով Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 1.5 միլի­ոն նա­հա­տակ­նե­րը,Հա­մազ­գա­յինն ու Հ.Օ.Մ.-ը խո­րին գոհու­նա­կութ­ե­ամբ կ՛ող­ջու­նեն Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թիւնը, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան բա­նա­կը ու կը շնոր­հա­ւո­րեն Հա­յաս­տա­նի Մ.Ա.Կ.-ի ան­դա­մակ­ցու­թեան 20րդ տա­րե­դար­ձը մաղ­թե­լով բարգաւաճ,առողջ եւ հզօր ապա­գայ: Կեց­ցէ՛ Հա­յոց Բա­նա­կը: Կեց­ցէ՛ Հա­յաս­տա­նը:

ՌՈ­ԲԵՐՏ  ԿԱ­ՐԱ­ՊԵՏ­ԵԱՆ

Նիւ Եորք

Լու­սան­կար­նե­րը` հե­ղի­նա­կին  

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles