ՆԻՒ ԵՈՐ­ՔԻ ՄԷՋ Հ.Օ.Մ-Ի ՅԻ­ՇԱ­ՏԱ­ԿԻ ՕՐ

0 0
Read Time:4 Minute, 37 Second

p16 Srpazan-group (3)  Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թեան սրբա­զան խոր­հուրդ­նե­րից մէ­կը Հ.Օ.Մ.-ի Յի­շա­տա­կի Օր-ն է, Փետր­ուա­րի վեր­ջին կի­րա­կին` նուի­րուած իր բա­րե­րար­նե­րի ու հան­գուց­եալ ըն­կե­րու­հի­նե­րի ան­թա­ռամ յի­շա­տա­կին: Հ.Օ.Մ.-ը ծնուեց իր ազ­գի ար­ցուն­քը սրբե­լու, նրա կող­քին կանգ­նե­լու կա­րիք­նե­րը հո­գա­լու, ու քա­ջա­լե­րե­լու դէ­պի աւե­լի լու­սա­ւոր ապա­գայ:

Հ.Օ.Մ.-ը իր բա­րե­րար­նե­րի մե­ծա­քա­նակ նիւ­թա­կան օժան­դա­կու­թիւ­նով աւե­լի է կա­րո­ղա­նում հաս­նել աշ­խար­հի այն ան­կիւն­նե­րը ուր օգ­նու­թեան կա­րօտ հայ է ապ­րում: Բա­րե­րար նշա­նա­կում է ծնողք:  Հ.Օ.Մ.-ը ինչ­քան շատ ծնողք ու­նե­նայ, այն­քան շատ հնա­րա­ւո­րու­թիւն կու­նե­նայ ամ­րապն­դե­լու իր հիմ­քե­րը, զարկ տայ հայ գաղ­թօ­ճախ­նե­րին եւ Մայր Հայ­րե­նի­քին: Հ.Օ.Մ.-ը Մի­աց­եալ Ազ­գե­րի Տնտե­սա­կան ու Ըն­կե­րա­յին Յանձ­նա­ժո­ղո­վի  ան­դամ  է որ­պէս, ո՛չ-կա­ռա­վա­րա­կան մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւն:

p16 b  Ինչ­պէս ամէն տա­րի, այս տա­րի եւս Փետր­ուար 24,  2013-ին, Նիւ-Եորք-ի “Մայր“ Մաս­նա­ճիւ­ղի կող­մից հո­գե­հանգստ­եան արա­րո­ղու­թիւն կա­տար­ուեց Սբ. Լու­սա­ւո­րիչ Մայր Եկե­ղե­ցում: Յա­ւարտ Ս. Պա­տա­րա­գի Արժ. Տ. Մես­րոպ Քհնյ. Լա­գիս­եա­նը իր խօս­քի մէջ ասաց. “Ին­ծի հա­մար Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թիւնը մեր բո­լոր կազ­մա­կեր­պու­թեան մայրն է, որով­հե­տեւ Հ.Օ.Մ.-ը կ՛ամ­բող­ջաց­նէ մօր մը բո­լոր ստո­րո­գե­լի­նե­րը, կը ծնի, կը դաստ­ի­ա­րա­կէ եւ կը գուր­գու­րայ: Կնո­ջա­կան այս մե­ծա­գոյն կազ­մա­կեր­պու­թեան մա­սին խօ­սիլ կը նշա­նա­կէ խօ­սիլ իրա­գործ­ուած ծա­ռա­յու­թեան մը մա­սին, որով­հե­տեւ ծա­ռա­յու­թիւնը եղաւ Հ.Օ.Մ.-ի գո­յու­թեան իմաստն ու նպա­տա­կը: Ծա­ռա­յե­լու հա­մար հիմն­ուե­ցաւ եւ ար­դէն 100 տա­րի­նե­րէ ի վեր կը ծա­ռա­յէ: Կ՛աղօ­թենք առ Աստ­ուած, որ քա­ջա­ռողջ եւ աշ­խոյժ պա­հէ Հ.Օ.Մ.-ի բո­լոր ան­դամու­հի­նե­րը, որ­պէս­զի իրենց յա­տուկ նա­խան­ձախնդ­րու­թեամբ եւ նուի­րուա­ծու­թեամբ շա­րու­նա­կեն իրենց ազ­գօ­գուտ ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րը մեր ժո­ղովր­դի կեան­քէն ներս“:

Տէր հօր ջերմ խօս­քե­րից յե­տոյ ներ­կայ եղող ըն­կե­րո­ւ­հի­նե­րը մո­մե­րը վառ ու լե­ցուն հա­ւատ­քով կար­գի կանգ­նե­ցին ու մաս­նա­կից եղան հո­գե­հանգստ­եան արա­րո­ղու­թեան:   “Փա­շալ­եան“ սրա­հում հո­գե­ճա­շի սե­ղա­նը օրհ­նեց Թե­միս Բա­րե­ջան Առաջ­նորդ Բարձ. Տ. Օշա­կան Արք. Չօ­լոյ­եան: Նա անդ­րա­դար­ձաւ Հ.Օ.Մ.-ի ընտ­րած սրբա­զան ուխ­տին, նրա հա­ւատ­քին, անն­կուն կամ­քին, սի­րոյ եւ նպա­տակ­նե­րի բա­րու­թեան սահ­մա­նին: “Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թիւնը այն մեծ բա­րե­գոր­ծա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւնն էր որ կա­րե­ւոր դեր ու­նե­ցաւ Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թեան տա­րի­նե­րին, որը գոր­ծադր­ուեց Թուրք Օս­ման­եան կա­ռա­վա­րու­թեան կող­մից: Հայ մայ­րերն աւա­զի վրայ գրե­լով երե­խա­նե­րին սո­վո­րեց­րին հա՛յ լե­զուն հա՛յ գիրն, ու նրանց փո­խան­ցե­ցին պատ­մու­թիւնն: Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թիւնը ոչ թէ՛ միայն որ­բեր խնա­մեց այլ նոր սե­րունդ  կրթեց յա­նուն Հայ Ազ­գի վե­րել­քի ու գո­յա­տեւ­ման: Սե­րունդ­ներ կա­րո­ղա­ցան օգ­տա­գոր­ծել Հ.Օ.Մ.-ի  կրթա­թո­շակ­նե­րը: Մեծ է Հ.Օ.Մ.-ի նուի­րու­մը կրթա­կան ծրա­գիր­նե­րին ու հա­յե­ցի դաստ­ի­ա­րա­կու­թեան: Հ.Օ.Մ.-ը նիւ­թա­պէս օժան­դա­կում է հայ­կա­կան ամէ­նօր­եայ եւ շա­բա­թօր­եայ դպրոց­նե­րին, ամառ­նա­յին դա­սըն­թացք­նե­րին, երի­տա­սար­դա­կան ճամ­բար­նե­րին, եւ այս բո­լո­րը, շատ կարեւոր հիմ­նա­քար է հան­դի­սա­նում աշ­խար­հով մէկ տա­րած­ուած հայ ազ­գի հա­մար“:

Ներ­կա­նե­րը հիւ­րա­սիր­ուե­ցին Հ.Օ.Մ.-ի ըն­կե­րու­հի­նե­րի կող­մից պատ­րաստ­ուած ճոխ հո­գե­ճա­շին:

Յար­գանք Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թեան հիմ­նա­դիր­նե­րի ու բա­րե­րար­նե­րի ան­մահ յի­շա­տա­կին: Ոյժ ու կա­րո­ղու­թիւն նուի­րա­կան ան­դա­մու­հի­նե­րի գոր­ծու­նէ­ու­թեան:

Ա. Մ.

ՆԻՒ ԵՈՐՔ

Մարտ 2013

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles