ՆԱ­ԽԱ­ԳԱՀ ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍ­ԵԱՆ ՄԱՍ­ՆԱԿ­ՑԵ­ՑԱՒ ԻՐԱ­ՆԻ ՆՈ­ՐԸՆ­ՏԻՐ ՆԱ­ԽԱ­ԳԱՀ ՌՈՒ­ՀԱՆԻԻ ԵՐԴ­ՄԱՆ ԱՐԱ­ՐՈ­ՂՈՒ­ԹԵԱՆ

0 0
Read Time:4 Minute, 49 Second

p3 sargsyan ԹԵՀ­ՐԱՆ.- Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եան, Օգոս­տոս 4-ին Իրա­նի նո­րըն­տիր նա­խա­գահ շէյխ Հա­սան Ռու­հանիի երդ­ման արա­րո­ղու­թեան մաս­նակ­ցե­ցաւ: Այս գծով, Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գա­հին պաշ­տօ­նա­կան կայ­քէ­ջը կը հա­ղոր­դէ, որ հան­դիպ­ման սկիզ­բը Ռու­հա­նի շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց Սարգս­եա­նին հրա­ւէ­րը ըն­դու­նե­լու եւ իր երդմ­նա­կա­լու­թեան արա­րո­ղու­թեան մաս­նակ­ցե­լու հա­մար:

Երդ­ման արա­րո­ղու­թեան, Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գա­հի նկատ­մամբ յա­տուկ վե­րա­բեր­մունք ցու­ցա­բեր­ուած էր: Իրա­նի նո­րըն­տիր նա­խա­գա­հի ձա­խին նստած էր նախ­կին նա­խա­գահ Աք­պար Հա­շե­մի Ռաֆ­սան­ժա­նին, իսկ աջին` այլ բարձ­րաս­տի­ճան հո­գե­ւո­րա­կան մը, որուն կող­քին Աֆ­ղա­նիս­տա­նի նա­խա­գահ Հա­միտ Քար­զայ, իսկ անոր կող­քին` նա­խա­գահ Սարգս­եա­նը: Այս­պէս, ան օտար հիւ­րե­րու շար­քին երկ­րորդ դիր­քը գրա­ւած էր: Երդ­ման արա­րո­ղու­թեան ներ­կայ էին 11 նա­խա­գահ­ներ, 6 խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գահ­ներ, 2 վար­չա­պետ­ներ եւ 11 ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­ներ:

Առա­ջին ան­գամն էր, որ Իրա­նի նա­խա­գա­հի մը երդ­ման արա­րո­ղու­թեան նման հրա­ւէր­ներ կ՛ու­ղղարկ­ուէ­ին: Նա­խա­գահ­ներ Մո­հա­մէտ Խա­թեմիի եւ Մահ­մուտ Ահ­մա­տի­նե­ժա­տի երդ­ման արա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն օրի­նա­կէն շե­ղող այդ քայ­լին նպա­տա­կը` հա­կա­ռակ մի­ջազ­գա­յին պատ­ժա­մի­ջոց­նե­րուն Իրա­նի մի­ջազ­գա­յին քա­ղա­քա­կան լաւ կա­պեր ու­նե­նալն ու մե­կու­սա­ցած չըլ­լա­լը ցոյց տալն էր, ինչ­պէս նա­եւ ու­րիշ­նե­րուն բաց­ուե­լու եւ երկ­խօ­սու­թիւն ծա­ւա­լե­լու քա­ղա­քա­կա­նու­թիւն մը վա­րե­լու նո­րըն­տիր նա­խա­գա­հին յանձ­նա­ռու­թեան ար­տա­յայ­տու­թիւնը:

Թուրք­ի­ան ներ­կա­յաց­ուած էր միայն Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րար` Ահ­մետ Տա­ւու­թօղ­լուով: Նա­խա­գահ Ապ­տիւլ­լա Կիւ­լի արա­րո­ղու­թե­նէն բա­ցա­կա­յու­թիւնը` Սուր­իոյ եւ Իրա­քի հար­ցե­րով եր­կու եր­կիր­նե­րուն լար­ուած յա­րա­բե­րու­թեան ակ­նե­րեւ ցու­ցա­նիշն էր: Թրքա­կան իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը հա­ւա­նա­բար նա­եւ չու­զե­ցին նե­ղաց­նել Արեւ­մուտ­քը:

Ատր­պէյ­ճա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչն էր խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գահ Օք­թայ Ասա­տով: Հոս ալ յի­շա­տա­կե­լի է նա­խա­գահ Իլ­համ Ալի­ե­ւի բա­ցա­կա­յու­թիւնը:

Սարգս­եան հան­դի­պում ու­նե­ցաւ Իրա­նի նո­րըն­տիր նա­խա­գա­հին հետ եւ ան­գամ մը եւս շնոր­հա­ւո­րեց իրան­ցի իր գոր­ծըն­կե­րը եւ մաղ­թեց բեղմ­նա­ւոր աշ­խա­տանք ու յա­ջո­ղու­թիւն այդ բարձր եւ պա­տաս­խա­նա­տու պաշ­տօ­նին հա­մար: Այդ առի­թով ալ կա­յա­ցաւ միջ­նա­խա­գա­հա­կան հան­դի­պում: Հե­տե­ւե­լով լրա­տուու­թիւն­նե­րուն` եր­կու եր­կիր­նե­րու նա­խա­գահ­նե­րը հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին քննար­կե­ցին եր­կու կող­մե­րու յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն վե­րա­բե­րող հար­ցե­րու լայն շրջա­նակ:

Զրու­ցա­կից­նե­րը ընդգ­ծե­ցին, որ հայ-իրա­նա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան օրա­կար­գը բա­ւա­կան հա­րուստ է եւ կը վկա­յէ շարք մը մեծ նա­խա­գի­ծե­րու իրա­կա­նաց­ման մա­սին:

Նա­խա­գահ­նե­րը անդ­րա­դար­ձան նա­եւ շրջա­նա­յին խնդիր­նե­րուն, մաս­նա­ւո­րա­բար` Ար­ցա­խի տագ­նա­պի լուծ­ման բա­նակ­ցա­յին հո­լո­վոյ­թի ներ­կայ վի­ճա­կին: Այս գծով, կա­րե­ւոր է Իրա­նի կեց­ուաց­քը, մա­նա­ւանդ որ, տա­րա­ծաշր­ջա­նին եւ յատ­կա­պէս Հա­րա­ւա­յին Կով­կա­սի մէջ Իրա­նը զսպիչ գոր­ծօ­նի դեր վեր­ցու­ցած է Թուրք­իոյ ազ­դե­ցու­թեան գօտիի տա­րած­ման յար­ձա­կո­ղա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան մէջ:

Նա­եւ, նա­խա­գահ­նե­րը յի­շե­ցին ազ­գա­յին ապա­հո­վու­թեան խոր­հուրդ­նե­րու քար­տու­ղար­նե­րու մա­կար­դա­կով իրենց հան­դի­պում­նե­րը եւ պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւն յայտ­նե­ցին նոյն ոգի­ով աշ­խա­տե­լու հայ-իրա­նա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան խո­րաց­ման ուղ­ղու­թեամբ:

Գո­հու­նա­կու­թիւն յայտ­նե­լով եր­կու եր­կիր­նե­րուն մի­ջեւ ձե­ւա­ւոր­ուած աւան­դա­կան դա­րա­ւոր բա­րե­կա­մու­թեան վրայ հիմն­ուած հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան բարձր մա­կար­դա­կին հա­մար` եր­կու նա­խա­գահ­նե­րը ընդգծեցին այդ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւնը նոր` աւե­լի բարձր հանգր­ուա­նի հասց­նե­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թիւնը:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles