ՆԱ­ԽԱ­ԳԱՀ ՍԱՐԳՍ­ԵԱՆ ՔՆՆԱ­ԴԱ­ՏԵՑ ԱՆ­ԳԱ­ՐԱՆ ԵՒ ՊԱ­ՔՈՒՆ

0 0
Read Time:3 Minute, 39 Second

p1  ԵՐԵ­ՒԱՆ.- Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան Նա­խա­րա­րու­թեան կա­ռոյ­ցէն ներս,  օրէնս­դիր, գոր­ծա­դիր եւ դա­տա­կան իշ­խա­նու­թիւն­նե­րու ղե­կա­վա­րու­թեան ընդ­լայն­ուած կազ­մով նիս­տի ըն­թաց­քին, նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եան` խօսք առ­նե­լով, բուռն կեր­պով քննա­դա­տեց Թուրք­ի­ան եւ Ատր­պէյ­ճա­նը:

Սարգս­եան անդ­րա­դար­ձաւ Թուրք­իոյ մա­սին, զայն բնու­թագ­րե­լով իբ­րեւ շրջա­նա­յին պե­տու­թիւն մը, որ ան­վե­րա­պա­հօ­րէն կը սա­տա­րէ Պաք­ուի հա­կա­հայ քա­ղա­քա­կա­նու­թեան: Ան յայտ­նեց թէ, “Մէկ ազգ, եր­կու պե­տու­թիւն“ կար­գա­խօ­սին ներ­քեւ ձե­ւա­ւոր­ուած թուրք-ազե­րի դա­շին­քը չյա­ջո­ղե­ցաւ եւ պի­տի չյա­ջո­ղի շրջա­փակ­ման, բա­ժա­նա­րար գի­ծե­րու խո­րաց­ման եւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան բա­ցառ­ման մի­ջո­ցով Հա­յաս­տա­նէն մի­ա­կող­մա­նի զի­ջում­ներ կոր­զել: Նա­խա­գա­հը նշեց, որ Թուրք­իոյ մէջ իրա­վի­ճա­կը կը շա­րու­նա­կէ լար­ուիլ եւ դրա­ցի­նե­րուն հետ “զե­րօ խնդիր­նե­րու“ քա­ղա­քա­կա­նու­թիւնը “զե­րօ ար­դիւնք“ տուաւ: Ըստ նա­խա­գա­հին, անոր պատ­ճա­ռը այն է, որ Թուրք­իա կը ձգտի դրա­ցի­նե­րուն հետ բո­լոր խնդիր­նե­րը լու­ծել դրա­ցի­նե­րուն հա­շուոյն: Ան աւել­ցուց, որ Հա­յաս­տա­նի հա­մար Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նա­չումն ու դա­տա­պար­տու­մը սոսկ ար­դա­րու­թեան եւ ար­դա­րա­դա­տու­թեան պա­հանջ չէ կամ նախ­նի­նե­րուն առ­ջեւ ու­նե­ցած բա­րո­յա­կան պարտ­քի կա­տա­րում, ատի­կա ու­նի նա­եւ անվ­տան­գու­թեան նշա­նա­կու­թիւն: “Կը կար­ծեմ, որ առանց Թուրք­իոյ ան­կեղծ ապաշ­խար­հան­քին եւ Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հե­տե­ւանք­նե­րու վե­րաց­ման, շրջա­նին մէջ Հա­յաս­տա­նի անվ­տանգ գո­յու­թիւնը պի­տի շա­րու­նա­կէ վտանգ­ուած մնալ“, ըսաւ ան:

Նշե­լով, որ Հա­յաս­տա­նի անվ­տան­գու­թեան հա­մար գլխա­ւոր սպառ­նա­լի­քը կը մնայ Ար­ցա­խի հար­ցին մէջ, Ատր­պէյ­ճա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան բա­ցա­յայտ հա­յատ­եաց, ցե­ղա­պաշ­տա­կան, ռազ­մա­տենչ քա­ղա­քա­կա­նու­թիւնը, Սարգս­եան փաս­տեց, որ Պա­քու բա­ցէ ի բաց կը խախ­տէ զի­նա­դա­դա­րի պայ­ման­նե­րը եւ շփման գի­ծին վրայ պար­բե­րա­բար զի­նուոր­ներ կը զոհ­ուին: “Մենք պէտք է ամէն օր, ամէն պա­հու պատ­րաստ ըլ­լանք պա­տե­րազմ քա­րո­զող դրու­թեան կող­մէ նոր զի­նուո­րա­կան ար­կա­ծախնդ­րու­թեան: Հա­յաս­տա­նը եւ Ար­ցա­խը չեն ցան­կար, սա­կայն բո­լո­րը պէտք է վստահ ըլ­լան, որ մենք ար­ժա­նա­պա­տիւ պա­տաս­խան պի­տի տանք նետ­ուած որե­ւէ մար­տահ­րա­ւէ­րի: Այ­լեւս եր­բեք Ար­ցա­խի բնակ­չու­թիւնը պի­տի չկանգ­նի ֆի­զի­քա­կան ոչն­չաց­ման վտան­գի առ­ջեւ: Հա­յաս­տան անոր երաշ­խա­ւորն է“, ըսաւ Սարգս­եան:

Ան աւել­ցուց, որ Ար­ցա­խի ճա­կա­տա­գի­րը պի­տի որո­շէ ժո­ղո­վուր­դը: Ան յղում կա­տա­րեց մի­ջազ­գա­յին իրա­ւուն­քին եւ մի­ջազ­գա­յին բազ­մա­թիւ փաս­տա­թուղ­թե­րուն` աւելց­նե­լով, որ Ար­ցա­խի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն լի­ար­ժէք մաս­նակ­ցու­թիւնը բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րուն կը դառ­նայ օր­ուան հրա­մա­յա­կան:

Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գա­հը յստա­կա­ցուց, որ Հա­յաս­տա­նի անվ­տան­գու­թեան առանց­քը պի­տի շա­րու­նա­կէ մնալ հայ-ռու­սա­կան ռազ­մա­վա­րա­կան դաշ­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­կե­րու­թիւնը:

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles