ՆԱ­ԽԱ­ԳԱ­ՀԱ­ԿԱՆ ԸՆՏ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ­ՆԵ­ՐՈՒ ՍԵ­ՄԻՆ.- Ի ՆՊԱՍՏ ՈՉ ՈՔԻ

0 0
Read Time:3 Minute, 19 Second

Ընտ­րար­շա­ւը հա­սած է իր աւար­տա­կան հանգր­ուա­նին, եւ հա­մե­մա­տած չորս տա­րի առաջ­ուայ կա­տար­ուած “Ի նպաստ Օպա­մա“ի աշ­խա­տան­քին շատ բան փոխ­ուած է: Եւ այս ստեղծ­ուած իրա­դար­ձու­թիւն­նե­րու ար­դիւնք է որ ամե­րի­կա­հա­յը որո­շած է այս ան­գամ ձեռ­նա­ծա­ւալ մնալ եւ եր­բեք չտա­նիլ այս կամ այն թեկ­նած­ուին ի նպաստ աշ­խա­տանք:

Ան­տար­բե­րու­թիւն չէ այս կրա­ւո­րա­կան կեց­ուած­քը, ոչ ալ քա­ղա­քա­կան ճկու­նու­թիւն, “շան­թաժ“ կամ “պլէք­մէյլ“, այլ պարզ ու մէ­կին ան­տար­բե­րու­թեան դէմ…պար­զա­պէս ան­տար­բե­րու­թիւն:

Ար­դա­րեւ ո՛չ Դե­մոկ­րա­տա­կան թեկ­նա­ծու նա­խա­գահ Օպա­ման, ո՛չ ալ Հան­րա­պե­տա­կան թեկ­նա­ծու Միթ Ռոմ­նին, ի նպաստ Հայ Դա­տին եւ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ար­տա­յայ­տու­թիւն­ներ ու­նե­ցան:

Ռոմնիի պա­րա­գա­յին բազ­միցս փոր­ձեր կա­տա­րու­ե­ցան որ­պէս­զի, ան բա­ցա­յայ­տէ իր կար­ծիքն ու մօ­տե­ցու­մը, սա­կայն դժբախ­տա­բար Մա­սա­չու­սէ­ցի նախ­կին կա­ռա­վա­րի­չին հա­մար, այլ բնագ­ա­ւառ­ներ եւ ան­շուշտ քուէ­ներ աւե­լի կը հե­տաքրք­րէ­ին, մինչ­դեռ 2008-էն ի վեր Սպի­տակ Տան վար­ձա­կալ Պա­րաք Օպա­մա, որ միշտ ալ խոս­տում­ներ կա­տա­րած էր, բազ­միցս խու­սա­փե­ցաւ եւ գէթ քա­ջա­տեղ­եակ ըլ­լա­լով “Եղեռն“ եւ “Ցե­ղաս­պա­նու­թիւն“ եզ­րե­րու տար­բե­րու­թե­նէն շա­րու­նակ եւ նոյ­նիսկ Մես­րո­պա­շունչ լե­զուով նշեց “Մեծ Եղեռն“ը, գե­րա­դա­սե­լով զգա­ցա­կա­նը` Լէմ­քին­եան Ցե­ղաս­պա­նու­թիւն բա­ռի իս­կա­կան ար­դա­րա­դա­տու­թե­նէն:

Մինչ այդ նա­խա­գահ Օպա­մա­յի խախ­տե­լու առա­ջին ազ­դան­շա­նը Մարտ 2009ի պա­տա­հե­ցաւ, երբ Թուրք­իոյ խորհր­դա­րա­նին մէջ գտնուե­լով, ոս­կի առիթ մը կորսն­ցուց եւ չօգ­տա­գոր­ծեց “Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւն“ բառն ու բա­ցատ­րու­թիւնը: Աւե­լին, ան Թուրք­իոյ կոչ ըրաւ վե­րա­տե­սու­թեան են­թար­կել իր անց­եա­լը եւ հուսկ, ան բա­ւա­րար­ուե­ցաւ այն դարձ-դար­ձիկ նշու­մով մը, որ իր անձ­նա­կան տե­սա­կէ­տը այս հար­ցով ան­փո­փոխ կը մնայ:

Դեռ աւե­լին, նա­խա­գահ Օպա­մա, որ ղե­կա­վար­ման չորս տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին, հայ հա­մայն­քին հետ ոչ մէկ հան­դի­պում ու­նե­ցաւ, հա­կա­ռակ ամե­րի­կա­հա­յե­րու հետ մօ­տէն  աշ­խա­տե­լու իր խոս­տու­մին, նա­եւ չկա­տա­րեց իր խոս­տում­նե­րը, բազ­մա­թիւ այլ բնա­գա­ւառ­նե­րու առն­չու­թեամբ:  Դեռ աւե­լին, նա­խա­գահ Օպա­մա բազ­միցս փոր­ձեց նուա­զեց­նել Հա­յաս­տա­նին յատ­կա­ցուող ար­տա­քին օժան­դա­կու­թիւնը եւ հա­կա­ռակ անոր, որ խոս­տա­ցած էր Հա­յաս­տա­նի հետ առեւ­տու­րին զարկ տալ, ան ոչ մէկ գործ­նա­կան քայլ առաւ:, իսկ Ար­ցա­խի հիմ­նա­հար­ցին գծով, ան ազեր­ի­ա­մէտ պաշ­տօն­եայ մը` Մե­թիու Պրայ­զա­յին, նշա­նա­կեց Պաք­ուի մօտ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու դես­պան:

Այս բո­լոր ան­ցու­դար­ձե­րուն լոյ­սին տակ, ամե­րի­կա­հա­յը մտադ­րած է մնալ ան­տար­բեր եւ քու­է­ար­կել ոչ ոքի:

ՀԱՅՐԵՆԻՔ

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles