ՅԻՇՈՂՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՅՈՒՇԵՐՈՒ ՀԱՄԱՅՆԱԳԻՏԱՐԱՆ

0 0
Read Time:5 Minute, 29 Second

      Զ. 

  Դժուար է դա­սել Պօ­ղոս Շահ­մե­լիք­եա­նի այս գոր­ծը:

Ի՞նչ դա­սա­կար­գի կը պատ­կա­նի անոր պատ­րաս­տած Յի­շա­տակ­ներԱն­ցած Օրերը: Գրա­կան նի՞ւթ, վեր­լու­ծա­կան գրու­թիւն­նե՞ր, վե­րա­ցա­կան բա­նաս­տեղ­ծու­թի՞ւն…Չէ՜, ոչ մէ­կը:

Այլ, պար­զու­մէ­կին հա­մայ­նա­գի­տա­րան, եւ այդ ալ իւ­րա­յա­տուկ` յի­շո­ղու­թեան եւ յու­շե­րու հա­մայ­նա­գի­տա­րան մը, մաս­նա­գի­տա­ցած յա­տուկ ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի մը եւ եզա­կի բնա­գա­ւա­ռի մը: Բնա­գա­ւառ մը, որ ոչ ոք կրնար երե­ւա­կա­յել թէ իր ունկնդ­րա­յին-լսո­ղա­կան կա­ռոյ­ցէն դուրս գա­լով, կրնար տա­րի­ներ ետք…օրին մէ­կը վե­րած­ուիլ գի­րի, այ­բու­բե­նի եւ մրո­տէր էջեր: Այս­պէս, Պօ­ղոս Շահ­մե­լիք­եան կրցած է իր երի­տա­սար­դու­թեան ան­բա­ժա­նե­լի “պէյս­կի­թար“ը ձգե­լով, անց­նէր գրչի ետին եւ յի­շէր այդ երա­նե­լի օրերն ու մի­ջա­վայ­րը:

Անուն­ներ, վայ­րեր, ձեռ­նարկ­ներ, հան­դի­սու­թիւն­ներ…եւ այն­քան ման­րա­մասն ու ման­րակր­կիտ:

Կ՛ու­զեմ այդ օրե­րու Լի­բա­նա­նա­հայ ար­դի երաժշ­տու­թեան մա­սին անդ­րա­դառ­նալԱյդ օրե­րը ոս­կի օրեր են եւ նախ­քան մոռց­ուի­լըկ՛ու­զեմ ան­պայ­ման ար­ձա­նագ­րել կը յայտ­նէր Պօ­ղոս, երբ քա­նի մը տա­րի առաջ այ­ցե­լած էր “Հայ­րե­նիք“ի խմբագ­րա­տուն (Պոս­թըն):

Ամե­նայն յա­ջո­ղու­թեամբ, ան կա­տա­րած է այս պար­տա­կա­նու­թիւնը եւ գե­ղե­ցիկ անակն­կալ մը կեր­տած` իր նման եր­բեմ­նի երա­ժիշտ­նե­րուն:

Ին­չե՜ր կը պա­տա­հէր այդ օրե­րուն: Կար­դա­ցո­ղը կրնայ եզ­րա­կաց­նել թէ ինչ­պի­սի կեանք մը ապ­րած է լի­բա­նա­նա­հայ երի­տա­սար­դու­թիւնը, այդ օրե­րուն երբ Լի­վեր­փու­լի  առաս­պե­լա­կան քառ­եա­կը` “Պի­թըլզ“ը միլի­ո­նա­ւոր երկր­պա­գու­ներ իր շուրջ հա­ա­քած էր, նե­րառ­եալ այս գիր­քին մէջ իսկ նշուած բազ­մա­տիւ աստ­ղեր:

Այդ օրե­րը չապ­րած, Լի­բա­նան ծնած թէ, այ­լուր սփիւռ­քա­հայ կար­դա­ցո­ղը մեծ յափշ­տա­կու­թեամբ կրնայ կար­դալ աւե­լի քան եր­կու հա­րիւր էջ հա­շուող նկա­րա­զարդ այս գիր­քը: Ար­դէն յա­ջո­ղու­թիւնը հոս է թէ, նոյ­նիսկ ան­ծա­նօթ ըլ­լա­լով մի­ջա­վայ­րին, շու­տով կա­մուրջ մը կը ստեղծ­ուի կար­դա­ցո­ղին եւ բո­վան­դա­կու­թեան մի­ջեւ: Հա­ւա­նա­բար շատ աւե­լի ծախ­սի դուռ բա­ցած պի­տի ըլ­լար, եթէ, այս գոր­ծին հետ նա­եւ տրա­մադր­ուէր այս եր­գե­րէն նմոյշ­ներ ընդգր­կող խտա­սա­լիկ մը:

Յի­շա­տակ­ներԱն­ցած Օրերը կը յի­շեց­նէ իտա­լա­ցի ան­ծա­նօթ բե­մադ­րիչ Տանի­էլ Շմի­տի մէկ մոռց­ուած (բա­ռին բուն իմաս­տով) վա­ւե­րագ­րա­կա­նը` “Il Bacio di Tosca“ (“Թոս­քա­յի համ­բոյ­րը“), որ կը նկա­րագ­րէ Մի­լա­նո­յի մէջ գո­յու­թիւն ու­նե­ցող “Քա­զա Վեր­տի“ի բնա­կիչ­նե­րը, այ­սինքն հանգստ­եան կոչ­ուած օփե­րա­յի եր­գիչ­նե­րը: Ամէն մէ­կը, տար­բեր փոր­ձա­ռու­թիւն­նե­րէ ան­ցած, նոյ­նիսկ մէ­կը պատ­րաս­տած է իր ճամպ­րու­կը` նոր ելոյթ­նե­րու եր­կար շարք մը ու­նե­նա­լու:

Ահա­ւա­սիկ գա­ղա­փար մը եօթ­նե­րորդ ար­ուես­տի աշ­խար­հէն եւ յատ­կա­պէս վա­ւե­րագ­րա­կան­նե­րու բնա­գա­ւա­ռէն ներս մաս­նա­գի­տա­ցած ար­ուես­տա­գէտ­նե­րուն, որ­պէս­զի ներշնչ­ուե­լով այս գոր­ծէն, յա­ւել­եալ պրպտում­ներ կա­տա­րեն, հան­դի­պին այս ցիր ու ցան եղած “կորս­ուած“ ու մոռց­ուած ան­ծա­նօթ­նե­րուն եւ յա­ւել­եալ աղ­բիւր­ներ հա­ւա­քե­լով, եզա­կի վա­ւե­րագ­րա­կան մը պատ­րաս­տեն:

***

Երաժշ­տու­թեան աշ­խար­հէն ներս կա­տար­ուած եղա­փո­խու­թեան ար­դիւնք… չը­սե­լու հա­մար տա­րի­քի բեր­մամբ, հետզ­հե­տէ հե­ռա­ցած էի այս երի­տա­սար­դու­թեան օրե­րու ժխոր-երաժշ­տու­թե­նէն եւ վե­րա­դար­ձած յատ­կա­պէս` դա­սա­կան երաժշ­տու­թեան, սա­կայն այս անց­եա­լին մա­սին կար­դա­լով, վերս­տին խանդ մը ստեղծ­ուե­ցաւ եւ զար­մա­նա­լի զու­գա­դի­պու­թեամբ մը, յան­կարծ Պոս­թըն Կլոպին մէջ նկա­տե­ցի թէ “The Who“ն ելոյթ պի­տի ու­նե­նար եւ ներ­կա­յաց­նէր իր անց­եա­լի ժխո­րէն հա­ւա­քա­ծոյ մը: Խում­բի վե­րապ­րող աստ­ղե­րէն` Ռո­ճըր Տալթ­րի եւ հսկայ Փիթ Թաուն­զըն­տի ներ­կա­յու­թիւն­նե­րէն  եւ անոնց գլուխ գոր­ծո­ցէն` “Baba ORileyէն աւե­լի, Պօ­ղոս Շահ­մե­լիք­եա­նի այս գործն էր որ մէջս եռանդ մը ստեղ­ծած էր, որ­պէս­զի քա­նի մը ժամ եր­թամ անց­եալ…եւ ըն­բոշխ­նեմ “Tommy“ի եւ “Quadrophenia“ի կեր­տիչ­նե­րը: Ան­շուշտ վստա­հա­բար հայ­տարային այդ են­թա­գի­տակ­ցու­թիւնն ալ կար, վստա­հա­բար նոյ­նինքն սուր յի­շո­ղու­թեան տէր Պօ­ղոսն ալ պի­տի աւելց­նէր թէ, այս խում­բը յօ­րի­նած էր “Armenia City in the Sky“ եր­գը, որ բա­ցի անու­նէն ո՛չ մէկ կապ ու­նէր հա­յու­թեան եւ Հա­յաս­տա­նի հետ: Թէ­եւ անոնք, վստա­հա­բար պի­տի չներ­կա­յաց­նէ­ին այլ ան­ծա­նօթ գոր­ծե­րուն նման, այս մոռց­ուած եր­գը, սա­կայն այս գիր­քը մէջս երի­տա­սար­դու­թիւն մը սրսկած էր եւ որո­շած էի ան­պայ­ման ըմ­բոշխ­նել “The Who“ի մնա­ցոր­դա­ցը…

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles