ՅԵՏ-ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ ԱՌԿԱԽ ԿԱՑՈՒԹԻՒՆ

0 0
Read Time:3 Minute, 16 Second

Independence-2  Ան­կախ հայ կամ հայ ան­կա­խը իրա­րու կառ­չած եւ ան­քակ­տե­լի բա­ռեր են: Մէ­կը շնչող էակ, իսկ միւ­սը ներշն­չող հող: Ան­կա­խու­թիւնը կը վա­յե­լէ հա­յորդի­ին, սա­կայն միայն վա­յել­քին ու վա­յել­չու­թեան այդ զգա­ցա­կան ապ­րու­մը չէ ան­կա­խու­թիւնը` Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թիւնը:

Գործ, պար­տա­կա­նու­թիւն ու պար­տա­ւո­րու­թիւն կայ կա­տա­րե­լիք: Եւ այդ ալ ինչ­պէ՜ս ու յատ­կա­պէս ինչ­քա՜ն:

Այս­պէս, դա­րե­րու ընդ­մէ­ջէն ազա­տու­թեան եւ ան­կա­խու­թեան հա­մար պայ­քա­րած հա­յոր­դին, Մա­յիս 28-ի անե­րե­ւա­կա­յե­լին` “խեն­թե­րու գտած  հնար“ը կեր­տե­լէ, ապա ստի­պո­ղա­բար կորսնց­նե­լէ ու տե­ղի տա­լէ ետք, ի վեր­ջոյ 1991-ին, դարձ­եալ ան­կա­խու­թեան տի­րա­ցած, այ­սօր իր ան­կախ հո­ղա­շեր­տի պահ­պան­ման, պաշտ­պա­նու­թեան ու զար­գաց­ման հա­մար, տի­տա­նա­կան մար­տահ­րա­ւէր­նե­րու դէմ յան­դի­ման կը գտնուի:

Շար­քը եր­կար է եւ կը կա­րօ­տի հե­տե­ւո­ղա­կան աշ­խա­տան­քի, սկսե­լով ան­մի­ջա­կան հայ ըն­տա­նի­քէն մին­չեւ բա­ւա­կան բարձր դիր­քի հա­սած տնտե­սա­գէ­տը, ճար­տա­րա­գէ­տը, քա­ղա­քա­գէտն ու այլ բնա­գա­ւառ­նե­րու մաս­նա­գէ­տը:

ԱՆ­ԿԱ­ԽՈՒ­ԹԻՒՆ կը նշա­նա­կէ ար­դա­րու­թեան, հա­ւա­սա­րու­թեան եւ ժո­ղովր­դա­վա­րու­թեան հիմ­քե­րուն վրայ կա­ռուց­ուած առողջ մի­ջա­վայր, ղե­կա­վա­րու­թիւն, պե­տու­թիւն, ուր օրէնքն է գե­րիշ­խո­ղը եւ ան­ձը` “գե­րիշ­խուող“ը: Այն­պի­սի աշ­խարհ մը, ուր հա­յոր­դի քա­ղա­քա­ցին, դուրս գա­լով շա­հա­գոր­ծող եւ շա­հա­գոր­ծուող կամ օգ­տա­գոր­ծող եւ օգ­տա­գոր­ծուող գո­յա­վի­ճա­կէն, ճա­կա­տը բաց, առանց ստո­րա­կա­յու­թեան բար­դոյ­թի, դուրս պի­տի գայ դա­սա­կար­գա­յին կղզի­ա­ցու­մէն եւ շնչէ շատ աւե­լի առողջ հո­գե­վի­ճա­կի մէջ, ուր երկ­րի թէ՛ օրէնս­դիր եւ թէ՛ գոր­ծա­դիր կա­ռոյց­նե­րուն մի­ջեւ ազա­տօ­րէն ար­տա­յայտ­ուե­լու ժո­ղովր­դա­վա­րու­թեան հիմ­քը պի­տի գոր­ծէ հե­զա­սա­հօ­րէն, ամե­նայն թա­փան­ցի­կու­թեամբ եւ առանց սայ­թա­քու­մի:

Դեռ աւե­լին,…ներ­քին քա­ղա­քա­կան, ըն­կե­րա­յին, տնտե­սա­կան, կեան­քին մէջ երեւ­ցող դե­րու­թիւն­նե­րու ար­դիւնք ծայր առած ար­տա­գաղ­թը, ոչ թէ միայն  մտա­հո­գու­թիւն, այլ ահա­զան­գա­յին կա­ցու­թիւն կը ստեղ­ծէ, որուն դի­մաց ան­կա­խու­թեան հա­մար պայ­քա­րած ղե­կա­վար հա­յոր­դին շու­տա­փոյթ աշ­խա­տան­քի լծման կա­րիքն ու­նի, ար­մա­տա­կան լու­ծում­ներ գտնելու եւ այդ վտան­գա­ւոր հոս­քը կա­սեց­նե­լու հա­մար:

Այս է ներ­կայ Հ.Հ. յետ-ան­կա­խու­թեան առ­կախ կա­ցու­թիւնը, որուն վրայ դեռ կա­րե­լի է աւելց­նել Ար­ցա­խի հզօ­րաց­ման եւ վե­րաբ­նա­կեց­ման կա­րե­ւո­րու­թիւնը, ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան ծանր աշ­խա­տան­քը` թուրք եւ ազե­րի լոպի­ին­կին դի­մաց:

Այս­պէս ան­կա­խու­թիւնը ԳՈՐԾ է…յա­րա­տեւ, անս­խալ եւ սուրբ:

ՀԱՅՐԵՆԻՔ

Պոսթըն – Մասաչուսէց

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles