ՄՈՒՂՆԻԻ “ՄԵՍ­ՐՈՊ ԱՇՃ­ԵԱՆ“ ԴՊՐՈ­ՑԻ ՇՐՋԱ­ՆԱ­ՒԱՐՏ­ՆԵ­ՐԸ

0 0
Read Time:5 Minute, 3 Second

P16  A Մուղնիի “Մես­րոպ Աշճ­եան“ ան­ուան 101-ամ­եայ դպրո­ցի պատ­մու­թեան մէջ յա­տուկ տո­ղով գրանց­ուեց Յու­լիս 2, 2013 թուա­կա­նը: Այ­սօր ին­նե­րորդ դա­սա­րանն աւար­տե­լու վկա­յագ­րեր ստա­ցան դպրո­ցի հա­րիւ­րե­րորդ շրջա­նա­ւարտ­նե­րը` տա­սը պայ­ծառ տղա­ք ու աղ­ջիկ­ներ:

Դպրո­ցի` հա­յոց լեզ­ուի մի­ամս­եա­կի եւ մրցոյ­թի մա­սին պատ­մող պա­տի թեր­թե­րով զար­դար­ուած մի­ջանց­քում հա­ւաք­ուել են ու­սու­ցիչ­ներ, ծնող­ներ, աշա­կերտ­ներ:

Յուզ­ուած են բո­լո­րը:

Հա­րիւ­րե­րորդ ան­գամ կրկնւում է այս արա­րո­ղու­թիւնը, բայց այս մէկն ու­րիշ է…

“Հա­յաս­տան“ հրա­տա­րակ­չու­թեան տնօ­րէ­նը` Վա­հագն Սարգս­եա­նը, շրջա­նա­ւարտ­նե­րին գրքեր է նուէր ու­ղար­կել: Որո­շում են դպրո­ցի գրա­դա­րա­նում առան­ձին ան­կիւն յատ­կաց­նել այդ գրքե­րին, որոնք տէ­րերն այ­սօր­ուայ “Յո­բել­ի­ար­ներն“ են:

Շնոր­հա­ւո­րանք­նե­րի, երե­խա­նե­րի ելոյթ­նե­րի, դպրո­ցին եւ հայ­րե­նի գիւ­ղին նուիր­ուած եր­գե­րի կա­տար­մա­նը յա­ջոր­դում է եր­գի­ծա­կան փոք­րիկ մի դրուագ վեր­ջին դա­սից: Բե­մում մեր կեանքն է` իր ան­հաս­կա­նա­լի, բայց շատ ծա­նօթ տրա­մա­բա­նու­թեամբ. հան­դի­պել են իր կար­ծի­քով` կեան­քում  ամէն ինչ ու­նե­ցող թե­րու­սը եւ դպրո­ցը, բու­հը գե­րա­զան­ցու­թեամբ աւար­տած երի­տա­սար­դը, որը հի­մա թաքսիի վա­րորդ է…P16  C

Ծի­ծա­ղում ենք, բայց բո­լո­րիս աչ­քե­րում ան­պա­տաս­խան մի հարց է` ինչ­պի­սի՞ն է լի­նե­լու այս պայ­ծառ երե­խա­նե­րի վաղ­ուայ օրը…

Չգի­տեմ` ի՛նչ տրա­մա­բա­նու­թեամբ` գիւ­ղի դպրո­ցը չու­նի 10-12-րդ դա­սա­րան­ներ, իսկ աւագ դպրո­ցում սո­վո­րե­լու նիւ­թա­կան, նա­եւ բա­րո­յա­կան ար­գելք­նե­րը յաղ­թա­հա­րե­լու հա­մար ամէն ըն­տա­նիք չէ որ կա­րող է զո­հա­բե­րու­թիւն­նե­րի դի­մել:

P16 B  Դպրո­ցի շրջա­նա­ւարտ­նե­րից քչերն են շա­րու­նա­կում ու­սումն աւագ դպրո­ցում, որը գտնւում է Աշ­տա­րակ քա­ղա­քում: Ճիշտ է, Մուղ­նին դար­ձել է քա­ղա­քի թա­ղա­մաս, բայց ճա­նա­պարհ­նե­րը չեն կար­ճա­ցել, դժուա­րու­թիւն­նե­րը դրա­նով չեն պա­կա­սել: Անց­եալ տա­րի միայն մէկն է կա­րո­ղա­ցել շա­րու­նա­կել ու­սումն աւագ դպրո­ցում:

Ու­սուց­չու­հի­նե­րից մէ­կի տագ­նա­պոտ հայ­եաց­քը յու­շում է` ասե­լու բան ու­նի:

Մօ­տե­նում եմ: Աչ­քե­րիս մեջ ար­ձա­նագր­ուած հար­ցին ի պա­տաս­խան լսում եմ ցա­ւոտ խոս­տո­վա­նու­թիւն.

– Ձմրա­նը յա­ճախ է պա­տա­հում, որ դպրո­ցի դի­մա­ցի մայ­թին տես­նում եմ Աշ­տա­րակ գնա­ցող մե­քե­նա­յի սպա­սող մեր շրջա­նա­ւարտ­նե­րին: Աղ­ջիկ­նե­րի հա­մար շատ դժուար է, յատ­կա­պէս` ձմրա­նը… Սիրտս ցա­ւում է..

Ու­սում­նա­ռու­թեան ինը տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում ստեղծ­ուել են ըն­տա­նե­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ, եւ աւար­տա­կան վկա­յա­կան­ներն ստա­նա­լուց, բո­լո­րի շնոր­հա­ւո­րանք­ներն ստա­նա­լուց յե­տոյ երե­խա­նե­րը չեն շտա­պում տուն գնալ:

P16  D  Իջ­նում ենք բակ` Աշճ­եան սրբա­զա­նի ար­ձա­նի մօտ լու­սան­կար­ուե­լու:

Հի­մա էլ այս­տեղ են հա­ւաք­ուել:

Կա­տա­կում եմ` մի կերպ իջեց­րինք բակ, հի­մա ի՞նչ հնար մտա­ծենք, որ տուն գնաք…

Երե­խա­նե­րը շա­րու­նա­կում են պտտուել ու­սու­ցիչ­նե­րի շուրջ­ բո­լո­րը, հար­ցեր տալ, ճշտել նոր հան­դիպ­ման օրը… Երկ­րորդ յար­կի մի­ջանց­քի պա­տու­հա­նի մօտ հա­ւաք­ուել են վեր­ջին ժո­ղո­վին սպա­սող ծնող­նե­րը. նրանք էլ տուն չեն շտա­պում:

Չգի­տեմ` ճիշտ եմ անում, թէ ոչ, բայց ու­զում եմ խնդրել Հայ­րե­նի­քիս կրթու­թեան գոր­ծի բո­լոր պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րին` եթէ դժուար չէ, Մուղ­նու “Մ. Աշճ­եան“ դպրո­ցին տուէք գո­նէ միջ­նա­կար­գի կար­գա­վի­ճակ: Գիւ­ղի երե­խա­նե­րը սի­րով կը շա­րու­նա­կեն ու­սու­մը հա­րա­զատ յար­կի տակ, դպրո­ցը չի ապ­րի առանց աշա­կերտ մնա­լու ամե­նօր­եայ տագ­նա­պը, որին, Աստ­ուած չա­նի, ան­պայ­ման կը յա­ջոր­դեն դե­ռեւս շատ հե­ռու թուա­ցող, բայց ար­դէն  զգա­լի ու սար­սա­փե­լի աղէտ­ներ:

Ու­սու­ցիչ­նե­րը պատ­րաստ են ամէն զո­հա­բե­րու­թեան` յա­նուն իրենց սա­նե­րի, որոնց կող­քին ապ­րե­լու են Արա­գա­ծի, Արա­յի լե­րան, Մա­սի­սի հո­վա­նու տակ ծուա­րած այս գիւ­ղում, որի առա­ւօտ­նե­րը բաց­ւում են Սուրբ Գէ­որգ եկե­ղե­ցու զան­գե­րի ղո­ղոն­ջով, իսկ դա­սի շտա­պող երե­խա­նե­րը բա­րի լոյս են մաղ­թում Աշճ­եան անու­նով Մեծ հա­յին:

Կար­ծում եմ` լու­ծում կայ:

Պար­զա­պէս պէտք է մի քիչ ջանք թա­փել, եւ գիւ­ղը կ՛ա­զատ­ուի լրա­ցու­ցիչ մի հոգ­սից եւս:

Հա­ւա­տում եմ` Աշճ­եա­նի անու­նը կրող դպրո­ցը չի կա­րող առանց Յոյ­սի մնալ…

 

ՄԱՐԳԱՐԻՏ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles