ՄԻՆՍ­ՔԻ ԽՄԲԱ­ԿԻ ՅԱՅ­ՏԱ­ՐԱ­ՐՈՒ­ԹԵԱՆ ԳԾՈՎ ՀԱՅ ԴԱ­ՏԻ ԳՐԱ­ՍԵՆ­ԵԱ­ԿԸ ԻՐ ՎԵ­ՐԱ­ՊԱ­ՀՈՒ­ԹԻՒՆԸ ԿԸ ՅԱՅՏ­ՆԷ

0 0
Read Time:2 Minute, 55 Second

ՈՒԱ­ՇԻՆԿ­ԹԸՆ.- Ամե­րի­կա­յի Հայ Դա­տի գրա­սեն­եա­կի տնօ­րէն Արամ Համ­բար­եան դժգո­հու­թիւն յայտ­նեց ԵԱՀ­Կի Մինս­քի խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գա­հող եր­կիր­նե­րու պատ­ուի­րա­կու­թիւն­նե­րու ղե­կա­վար­նե­րու` Տապ­լի­նի (Իր­լան­տա) մէջ կա­տա­րած յայ­տա­րա­րու­թեան հա­մար, որով­հե­տեւ անի­կա հա­ւա­սա­րակշռ­ուած չէր եւ ոչինչ կը նշէր Իլ­համ Ալի­ե­ւի կա­ռա­վա­րու­թեան Հա­յաս­տա­նի դէմ իրա­կա­նա­ցուող յար­ձա­կու­մին կամ Պու­տա­փեշ­թէն ազատ ար­ձակ­ուած ազե­րի մար­դաս­պան Ռա­միլ Սա­ֆա­րո­վի գո­վա­բա­նու­թեան առն­չու­թեամբ:

Հայ Դա­տի գրա­սեն­եա­կը հրա­պա­րա­կեց հա­ղոր­դագ­րու­թիւն մը, որուն մէջ կը նշուի, որ ԵԱՀ­Կի Մինս­քի խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը այս ձե­ւով չեն նպաս­տեր Ար­ցա­խի մէջ խա­ղա­ղու­թեան հաս­տատ­ման: Հա­ղոր­դագ­րու­թիւնը կը յի­շեց­նէ, որ Ատր­պէյ­ճան այն կողմն է, որ սկսած է պա­տե­րազ­մը ու պարտ­ուած եւ կը փոր­ձէ ոչն­չաց­նել Ար­ցա­խի մէջ ժո­ղովր­դա­վա­րու­թիւնը, ինչ­պէս նա­եւ ժո­ղո­վուր­դի ինք­նո­րոշ­ման իրա­ւուն­քը:

Նա­եւ կը նշուի, որ Ատր­պէյ­ճան պար­բե­րա­բար սահ­մա­նա­յին յար­ձա­կում­ներ կը կա­տա­րէ եւ կը սպառ­նայ օգ­տա­գոր­ծել իր զի­նա­նո­ցը` շրջա­նին մէջ տագ­նա­պը վերսկ­սե­լով:

ՈչթէԵրե­ւա­նը, այլՊա­քունկըմեր­ժէմի­ջազ­գա­յինկո­չե­րը` ար­ձա­կա­զէն­նե­րըսահ­մա­նէնհե­ռաց­նե­լու, ըսած է Համ­բար­եան եւ յի­շե­ցու­ցած, որ Պա­քու դէմ է նա­եւ բա­նակ­ցա­յին հո­լո­վոյ­թին Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Հան­րա­պե­տու­թեան մաս­նակ­ցու­թեան:

Չար­դա­րաց­ուածբա­րե­գոր­ծու­թիւնէԻլ­համԱլի­ե­ւիվար­չա­կար­գինհա­մարկոչուղ­ղելեր­կուկող­մե­րուն` ձեռն­պահմնա­լութշնա­մա­կանգոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րէն, երբակն­յայտէ, որպե­տա­կանմա­կար­դա­կովատե­լու­թիւնկըհրահ­րէՊա­քուն` թէ՛խօս­քով, թէ՛գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րով, ըս­ուած է յայ­տա­րա­րու­թեան մէջ:

Իբ­րեւ ըս­ուա­ծի օրի­նակ, Արամ Համ­բար­եան նշած է սահ­մա­նա­յին յար­ձա­կում­նե­րը` Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Հի­լը­րի Քլին­թը­նի շրջան կա­տա­րած այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին, կամ Ջու­ղա­յի հայ­կա­կան գե­րեզ­մա­նա­տան աւե­րու­մը:

Յայ­տա­րա­րու­թեան մէջ կը յի­շեց­ուի, որ աւե­լի ուշ Իլ­համ Ալի­եւ նե­րեց եւ խրա­խու­սեց Ռա­միլ Սա­ֆա­րո­վը, որ սպան­նած էր հայ սպայ Գուր­գէն Մար­գար­եա­նը եւ հե­րո­սա­ցաւ Ատր­պէյ­ճա­նի մէջ:

Հայ Դա­տի գրա­սեն­եա­կը հա­ղոր­դագ­րու­թեան մէջ կը նշէ, որ ԵԱՀ­Կի Մինս­քի խմբա­կի այս յայ­տա­րա­րու­թիւնը ոչինչ կ՛ը­նէ` խա­ղա­ղու­թեան հաս­տատ­ման հո­լո­վոյ­թին հա­մար:

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles