ՄԵՐ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐԸ ԿԸ ԳՐԵՆ.- Ի՞ՆՉՈՒ

0 0
Read Time:7 Minute, 46 Second

1950ական թուա­կան­նե­րու վեր­ջե­րը, երբ ես հա­զիւ 5-6 տա­րե­կան էի, լաւ կը յի­շեմ, որ առա­ջին ան­գամ  ըլ­լա­լով, ընտր­եալ եւ առանձ­նաշ­նորհ­եալ անձ­նա­ւո­րու­թիւն­ներ, որ որոշ կու­սակ­ցու­թեան կը պատ­կա­նէ­ին Հա­լէ­պէն Հա­յաս­տան գա­ցին շո­գե­նա­ւով:  Հրաշք էր:  Ան որ Հա­լէ­պէն է, վստահ եմ որ գի­տէ, որ ամէն ըն­տա­նիք սնտուկ­ներ ու­նէր մէ­ջը հա­գուս­տի կտոր­ներ, ներք­նազ­գեստ եւ զա­նա­զան այլ նոր իրեր պա­հե­լու:  Երբ ծա­նօթ մը պի­տի եր­թար, ան­մի­ջա­պէս սնտուկ­նե­րը կը բաց­ուէ­ին եւ այր մար­դու հա­գուս­տի կտոր, ինք­նա­հոս, ժա­մա­ցոյց եւ կար­միր ոս­կի կը ղրկուէր:  Որ­քան երա­նե­լի էին այն ընտր­եալ ան­ձե­րը, որ իրա­ւունք ու­նէ­ին եւ պի­տի եր­թա­յին եւ իրենց աչ­քե­րո­վը տես­նէ­ին հայ­րե­նի­քը:  Հա­յաս­տա­նէն եկած ծխա­խոտ­նե­րը եւ աւե­լի վերջ տուր­մը, սրբու­թեան պէս կը բաժն­ուէր:  Մին­չեւ այ­սօր ես 70ական թուա­կան­նե­րէն մնա­ցած ծխա­խոտ ու­նիմ:  Ես, որ կու ­գամ ազ­գա­սէր ըն­տա­նի­քէ, եւ նա­խակր­թու­թիւնս ստա­ցած եմ ազ­գա­յին վար­ժա­րան­նե­րու մէջ, առա­ջին սէրս եղած է Արա­րա­տը:  Վստահ եմ, որ Հա­լէպ, Զա­ւար­եան Վար­ժա­րա­նին մէջ, եթէ ոչ հայ­կա­կան անուն ունէ­իր, ար­դէն դպրո­ցէն ներս անունդ փոխ­ուած էր հայ­կա­կան անու­նի մը:  Տա­րի­ներ ան­ցան եւ առանձ­նաշ­նորհ­եալ խում­բե­րու թիւը բազ­մա­ցան, կրկին Հա­յաս­տա­նի հետ մօտ կա­պեր ու­նե­նա­լու հա­մար որոշ կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րու պի­տի պատ­կա­նէ­իր: Մենք, որ մեր ման­կու­թիւնը, պա­տա­նեկու­թիւնն ու եր­իտա­սար­դու­թիւնը եՄի­աց­եալ եւ Ան­կախ Հա­յաս­տան«ի երազ­նե­րով կ’անց­նէ­ինք, Պէյ­րու­թի Հայ Աւե­տա­րա­նա­կան Գո­լէ­ճէն ներս,եքաց­կե­ղի դե­ղը կը գտնէ­ինք Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան հետ փո­խե­լու« եւ կամ նա­մակ­ներ կը գրէ­ինք Կա­ղանդ Պա­պա­յին Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թիւնը խնդրե­լու (որուն ու­սուց­չու­հին կը պա­տաս­խա­նէր.- ”Սի­րե­լի Նա­յի­րի, երազ­նե­րով մի ապ­րիր, Հա­յաս­տա­նը ան­կախ չ’ըլ­լար”), կամ Մա­յիս 28ը ըսե­լուս հա­մար դպրո­ցէն կա­խա­կայ­ուե­լու վտանգ­նե­րը կ°ապ­րէի եւ բո­լոր երկ­րոր­դա­կան վար­ժա­րա­նի տա­րի­նե­րուս տի­պար ըլ­լա­լէ ետք, այդ խօս­քիս հա­մար տի­պա­րու­թե­նէ կ°ել­լէի: Հա­յաս­տա­նը, Արա­րատն ու Եռա­գոյ­նը մե­զի որ­պէս սրբու­թիւն  կը պա­հէ­ինք, բայց տ°ա­կա­ւին Հա­յաս­տա­նը առանձ­նաշ­նորհ­եալ խում­բե­րու կը պատ­կա­նէր® 

Հա­յաս­տան երբ ան­կա­խա­ցաւ, վեր­ջա­պէս մեր երա­զը մա­սամբ իր­ակա­նա­ցած էր: Ամէն առ­տու երբ Հայ Քոյ­րերու Վար­ժա­րա­նը, ուր կը պաշ­տօ­նա­վա­ռէի, եռա­գոյ­նին առ­ջեւ եՄեր Հայ­րե­նի­քը« կ’եր­գէ­ինք, ես կու լա­յի, որ ին­չու իմ հայրս, որ 1984ին 57 տա­րե­կան մա­հա­ցած էր, քա­նի մը տա­րի աւե­լի ապ­րած չէր, որ Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թիւնը տես­նէր:  

Վեր­ջա­պէս Հա­յաս­տա­նը բո­լոր Հա­յե­րուն կը պատ­կա­նէր:  Անոնք, որոնց եռա­գոյ­նը պղծու­թիւն մըն էր, հի­մա ամե­նա­շա­տը իրենք կը ցու­ցադ­րէ­ին զայն եւ կը յայ­տա­րա­րէ­ին, որ գի­տէք, եռա­գոյ­նը Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան դրօ­շա­կը չէ:  Ամէն կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րու մէջ ալ հայ­րե­նա­սէր ան­ձեր եղած են եւ կան:  Նոյ­նիսկ Սո­վե­տա­կան շրջա­նին, շատ հայ­րե­նա­սէր ղե­կա­վար­ներ ու­նե­ցած ենք, որոնց կը պար­տինք Հա­յաս­տա­նի ծաղ­կու­մը:   Տգէտ­ներ էին, որոնց հա­մար եռա­գոյ­նը պղծու­թիւն էր, ազ­գա­յին եր­գե­րը անունկնդ­րե­լի էին  ու որոշ եկե­ղե­ցի­ներ ան­կա­րե­լի էր որ մտնէ­ին:  Երբ հայրս մա­հա­ցաւ, որոշ ան­ձեր չե­կան թաղ­ման, եկե­ղեցի­ին պատ­ճա­ռաւ: 

Ֆի­լա­տելֆ­իոյ գա­ղու­թը ու­նի հինգ եկե­ղե­ցի­ներ, որոնք տա­րի­նե­րէ ի վեր ու­նին Միջ-հա­մայն­քա­յին վար­չու­թիւն եւ տա­րե­կան երեք ձեռ­նարկ­ներ մի­աս­նա­բար կ’ը­նեն, եկե­ղե­ցի­նե­րու սրահ­նե­րուն մէջ:  Մե­զի մեծ ու­րա­խու­թիւն պատ­ճա­ռեց երբ Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թիւն հիմն­ուե­ցաւ եւ Տի­կին Հրա­նուշ Յա­կոբ­եա­նը՝ նա­խա­րար:  Վեր­ջերս լսե­ցինք, որ Ֆի­լա­տելֆ­իա ալ այ­ցե­լած է եւ գա­ղու­թէն առանձ­նաշ­նորհ­եալ մէ­կու մը տու­նը հան­դի­պում ու­նե­ցած է գա­ղու­թիս զա­նա­զան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ եւ երե­կոյ­թը նիւ­թա­պէս հո­վա­նա­ւո­րած է Դես­պա­նա­տու­նը: Գա­ղութ մը ամ­բողջ ընդվ­զած է եւ շատ շա­տեր ին­ծի հե­ռա­ձայ­նե­ցին, որ դես­պա­նին նա­մակ գրեմ, ստո­րագ­րու­թիւն հա­ւա­քենք, որ երբ նա­խա­րար մը առա­ջին ան­գամ գա­ղութ մը կ’այ­ցե­լէ, ոե­ւէ ան­հա­տի տուն պէտք չէ ըլ­լայ այդ հա­ւա­քը, մաս­նա­ւո­րա­պէս Ֆի­լա­տելֆ­իոյ հինգ եկե­ղե­ցի­նե­րը սրահ­ներ ու­նին եւ շատ դիւ­րու­թեամբ եւ անվ­ճար կա­րե­լի է գոր­ծա­ծել երբ հիւ­րը ազն­ուա­փայլ նա­խա­րար մըն է:  Շատ ընդվ­զած եմ, որով­հե­տեւ սե­րունդ­ներ ապ­րած են ան­կախ Հա­յաս­տա­նի երա­զով: Բո­լոր կեան­քեր­նին դար­ձած է Հա­յաս­տա­նի ու հա­յու­թեան շուրջ եւ այ­սօր, ան­կախ Հա­յաս­տա­նը նո­րէն ու­նի առանձ­նաշ­նորհ­եալ ան­ձեր,  չեմ գի­տեր ի՞ն­չու, արդ­եօք  դրա­մա­կան օգ­նու­թիւն հայ­թայ­թել­նուն է Հա­յաս­տա­նի: 

Հա­յաս­տա­նը բո­լոր Հա­յու­թեան կը պատ­կա­նի:  Ամէն մարդ իր կա­րո­ղու­թեան չա­փով կը սա­տա­րէ Հա­յաս­տա­նի եւ Հայ ժո­ղո­վուր­դին:  Այս­պի­սի դէպ­քեր մեզ յու­սա­խաբ կ°ը­նեն:  56 տա­րի ես եւ ին­ծի պէս շա­տեր ապ­րած, սի­րած, ծա­ռա­յած ու երա­զած են Հա­յաս­տա­նի եւ Հայ Ժո­ղո­վուր­դին հա­մար:  Մեր ըն­տա­նիք­նե­րէն ու զա­ւակ­նե­րէն կտրած ենք  Հա­յաս­տա­նի նիւ­թա­պէս օգ­նե­լու մեր կա­րո­ղու­թեան չա­փով:  Մեր օգ­նու­թիւն­նե­րը ան­հա­տա­պէս եղած են, մէկ Հա­յէ միւ­սին:   Ջա­նա­ցած ենք հայ­րե­նա­սէր ու ազ­գա­սէր սե­րունդ­ներ պատ­րաս­տել, որ­պէս­զի կրկին այ­սօր երկ­րորդ կար­գի քա­ղա­քա­ցի հաշ­ուի՞նք:  Ոչ:  Հիւ­րըն­կա­լող ան­ձը ին­ծի ըսաւ, որ ինչ որ մտա­հո­գու­թիւն­ներ ու­նիս ին­ծի ըսէ, որ պատ­ուար­ժան նա­խա­րա­րին փո­խան­ցեմ, ես շատ մօտ եմ հե­տը, մէկ հե­ռա­ձայ­նով հե­տը կրնամ կապ­ուիլ:  Շնոր­հա­կալ եմ:  Ու­սու­ցիչ ըլ­լա­լուս եւ ամուս­նոյս պաշ­տօ­նին պատ­ճա­ռաւ շատ կա­րե­ւոր բա­րե­կամ­ներ ու­նինք Հա­յաս­տան, որոնց կար­քին նա­եւ՝ փոխ-նա­խա­րար ազ­գա­կան:  Աւե­լի փափ­կան­կատ ըլ­լա­լու է,  մեր ազ­գին մէջ շա­տե­րու եես«ը շատ մեծ է,  միշտ կը մտա­ծեմ, որ առաջ մեր ազ­գը նշա­նա­ւոր էր իր քի­թով, կ’ը­սէ­ին ”Քի­թէն ան­դին չի տես­ներ”, այ­սօր սա­կայն հայ­կա­կան քի­թե­րը փոխ­ուած են, աւե­լի գե­ղե­ցիկ քի­թեր ու­նինք, սա­կայն այ­սօր մեր աթոռ­նե­րէն ան­դին չենք տես­ներ եւ այս պա­րա­գա­յին վնա­սո­ղը մեր ազգն է:

Տէր, պա­հէ մեր ազ­գը, մեր առաջ­նորդ­նե­րուն տուր իմաս­տու­թիւն  եւ մե­զի ալ՝ հա­ւատք եւ երա­զե­լու կա­րո­ղու­թիւն:

 

ՆԱ­ՅԻ­ՐԻ ՊԱ­ԼԱՆ­ԵԱՆ

 

Ֆի­լա­տելֆ­իա

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles