ՄԱՄԼՈՅ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ.- Հ.Օ.Մ.-Ի ՀԱՐԻՒՐԱՄԵԱԿԻ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐՈՒ ԲԱՑՈՒՄ՝ ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ԳԱՌՆԸԿԻ ԴԱՀԼԻՃԷՆ ՆԵՐՍ

0 0
Read Time:4 Minute, 17 Second

Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թեան Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թիւնը յայ­տա­րա­րեց, որ Հ.Օ.Մ.-ի Հա­րիւ­րամ­եա­կի նշու­մին հա­մար իր կազ­մա­կեր­պած ձեռ­նարկ­նե­րուն առա­ջի­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ 10 Մարտ, 2010-ին՝ Նիւ Եոր­քի Գառ­նը­կի դահ­լի­ճէն ներս:

»Հ.Օ.Մ.-ի 26 եր­կիր­նե­րու մէջ գոր­ծող մի­ա­ւոր­նե­րը ամիս­նե­րէ ի վեր սկսած են Հ.Օ.Մ.-ի Հա­րիւ­րամ­եա­կը նշող ձեռ­նարկ­նե­րու կազ­մա­կերպ­ման: Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թիւնը, ի°ր կար­գին, մի քա­նի հա­մա­հայ­կա­կան տա­րո­ղու­թեամբ ձեռ­նարկ­ներ կը կազ­մա­կեր­պէ, որոնց առա­ջի­նը՝ Նիւ Եոր­քի մէջ, որ­պէս Հ.Օ.Մ.-ի ծննդա­վայ­րը«,- բա­ցատ­րեց Հ.Օ.Մ.-ի Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան ատե­նա­պե­տու­հի Վի­գի Մա­րաշլ­եա­նը:

Պե­տա­կան, կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու եւ հայ­կա­կան եկե­ղեց­ւոյ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու կող­քին, Նիւ Եոր­քի մէջ Հ.Օ.Մ.-ի Հա­րիւ­րամ­եա­կի նշու­մի ձեռ­նար­կին իրենց մաս­նակ­ցու­թիւնը պի­տի բե­րեն Գառ­նը­կի Ըն­կե­րակ­ցու­թեան Տնօ­րէն Վար­դան Գրի­գոր­եա­նը, ար­ուես­տա­գի­տու­հի Ալի­սա Նաքաշ­եան-Հոլս­պըր­կը եւ օփե­րա­յի եր­գիչ­ներ Եղի­շէ Մա­նու­չար­եանն ու Վիք­թոր­իա Աւե­տիս­եա­նը: Ձեռ­նար­կի ըն­թաց­քին Հ.Օ.Մ.-ի »Արա­րատ« մրցա­նա­կի տու­չու­թիւն տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ: Օր­ուան գլխա­ւոր բա­նա­խօ­սը Կի­նե­րու Հա­մաշ­խար­հա­յին Դրա­մա­տան նա­խա­գահ Մա­րի-Էլ­են Իս­կեն­տէր­եա­նը պի­տի ըլ­լայ:

»Հ.Օ.Մ.-ի Հա­րիւ­րամ­եա­կը սոսկ նշու­մէն ան­դին կը փա­փա­քինք տա­նիլ եւ այս առի­թով կÿու­զենք քննա­կան ակ­նարկ մը նե­տել մեր անց­նող մէկ դա­րու պատ­մու­թեան վրայ, յա­ռա­ջի­կայ հա­րիւ­րամ­եա­կի մեր գոր­ծու­նէ­ու­թիւնը ար­դի պայ­ման­նե­րուն յար­մա­րող ամուր հի­մե­րու վրայ դնե­լու հա­մար թէ° մեր ժո­ղո­վուր­դի կա­րիք­նե­րու վեր­լու­ծու­մի, թէ° մեր ու ընդ­հան­րա­պէս հայ կնոջ կա­րո­ղա­կա­նու­թեան ու­սում­նա­սի­րու­թեան եւ թէ աշ­խա­տան­քի ար­դի ձե­ւե­րու որ­դեգր­ման տե­սա­կէ­տէն: Այս նպա­տա­կով, Գառ­նը­կի դահ­լի­ճի ձեռ­նար­կին յա­ջորդ օրը, Մարտ 11-ին, Նիւ Ճըրզիի մէջ կազ­մա­կեր­պած ենք սե­մի­նար մը, որու քննար­կում­նե­րուն իրենց մաս­նակ­ցու­թիւնը պի­տի բե­րեն մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու եւ ակա­դե­մա­կան կա­ռոյց­նե­րու մէջ պա­տաս­խա­նա­տու պաշ­տօն­ներ վա­րող հայ կի­ներ«,- շա­րու­նա­կեց Վի­գի Մա­րաշլ­եա­նը:

Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի Հ.Օ.Մ.-ական­նե­րու եւ հա­մա­կիր­նե­րու կող­քին, միու­թեան Հա­րիւ­րամ­եա­կի Նիւ Եոր­քի ձեռ­նար­կին մաս­նակ­ցե­լու կու գան Ա.Մ.Ն. Արեւմտ­եան շրջա­նէն, Գա­նա­տա­յէն, Հա­րա­ւա­յին Ամե­րի­կա­յէն, Ֆրան­սա­յէն, Յու­նաս­տա­նէն ու Լի­բա­նա­նէն աւե­լի քան եր­կու հա­րիւր միու­թե­նա­կան­ներ:

Միու­թեան Հա­րիւ­րամ­եա­կի նշու­մի կամ այդ առի­թով կազ­մա­կերպ­ուած ձեռ­նարկ­նե­րու շար­քին են Օգոս­տո­սին՝ Հ.Օ.Մ.-ի Եւ­րո­պա­կան Երկ­րորդ Նա­ւապ­տոյ­տը, Հոկ­տեմ­բե­րին՝ դէ­պի Տէր Զօր ուխ­տագ­նա­ցու­թիւն մը, Հա­լէ­պի մէջ սե­մի­նար մը, դարձ­եալ Հոկ­տեմ­բե­րին՝ Հա­յաս­տա­նի մէջ ձեռ­նարկ­նե­րու շարք մը, Հ.Օ.Մ.-ի հա­րիւ­րամ­եայ պատ­մու­թեան նուիր­ուած հա­տո­րի մը լոյս ըն­ծա­յու­մը եւ ֆիլ­մե­րու պատ­րաս­տու­թիւն: 2010 տար­ուան ըն­թաց­քին Հ.Օ.Մ.-ի Հա­րիւ­րամ­եա­կի ձեռ­նարկ­ներ կը կազ­մա­կեր­պեն միու­թեան բո­լո°ր շրջան­նե­րը, Հիւ­սի­սա­յին Ամե­րի­կա­յէն մին­չեւ Աւստ­րալ­իա եւ Եւոր­պա­յէն ու Մի­ջին Արե­ւել­քէն մին­չեւ Ար­ցախ:

Հ.Օ.Մ.-ի Հա­րիւ­րամ­եա­կի աշ­խար­հաս­փիւռ ձեռ­նարկ­նե­րու ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րուն կա­րե­լի է ծա­նօ­թա­նալ Հ.Օ.Մ.-ի կայ­քէ­ջէն՝ www.ars1910.org հաս­ցէ­ով:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles