ՄԱ­ՍԱ­ՉՈՒ­ՍԷՑ.- Հ.Յ.Դ. “ԲԱԲ­ԳԷՆ ՍԻՒ­ՆԻ“ԱԿՈՒՄ­ԲԻ ՎԵ­ՐԱ­ԲԱ­ՑՈՒՄ

0 0
Read Time:7 Minute, 52 Second

Լու­սան­կար­ներ` “Ֆօ­թօ Մար­տօ

Ար­դէն իսկ տա­րես­կիզ­բէն ի վեր սկսած էր գոր­ծել, բո­լո­րո­վին վե­րա­նո­րոգ­ուած “Հայ­րե­նիք“ի կից գտնուող Հայ Ամե­րիկ­եան Ըն­կե­րա­յին Ակում­բը` Հ.Յ.Դ. “Բաբ­գէն Սիւ­նի“ ակում­բը, որ սկսած է գոր­ծել երե­սու­նա­կան­նե­րէն ի վեր:

Վեր­ջին տա­րի­նե­րուն, այս ակում­բը կա­րիքն ու­նէր, որոշ վե­րա­նո­րո­գում­նե­րու, որոնք տե­ւե­ցին քա­նի մը ամիս: Այ­ցե­լո­ղին հա­մար, գրե­թէ վե­րա­շին­ուած կը թուի ըլ­լալ այս ակում­բը, որուն պաշ­տօ­նա­կան բա­ցու­մը կա­տար­ուե­ցաւ Ուր­բաթ Յուն­ուար 27, 2012-ին, ներ­կա­յու­թեամբ երեք յա­րան­ուա­նու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն` Պատ­ուե­լի Աւե­տիս Պէ­օյ­նէր­եան (Աւե­տա­րա­նա­կան), Հայր Ռա­ֆա­յէլ Ան­տոն­եան (Կա­թո­ղի­կէ) եւ Տէր Անդ­րա­նիկ Աւ. քհնյ. Պալճ­եան (Առա­քե­լա­կան): Նա­եւ ներ­կայ էին  միու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ եւ շրջա­նէն հա­յոր­դի­ներ:

Կա­տար­ուե­ցաւ աղօթք եւ ներ­կա­նե­րը այ­ցե­լե­ցին ակում­բի են­թա­բա­ժա­նում­նե­րը:

Շրջա­նի “Սար­դա­րա­պատ“ կո­մի­տէ­ու­թեան անու­նով, խօսք առաւ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ժի­րայր Պէ­օ­ճէք­եա­նը, որ կո­մի­տէ­ու­թեան անու­նով, բա­րի գա­լուստ մաղ­թեց:

Ինչ­պէս կը տես­նէք, մեր ակում­բը լրիւ վե­րա­փոխ­ուած է, բա­րե­զարդ­ուած, ներք­նա­յար­կը կրկին գոր­ծա­ծե­լի վի­ճա­կի մէջ դրուած եւ ար­դէն շուրջ ամիս մըն է ակում­բը կը գոր­ծէ ըն­դու­նե­լով մեր բո­լո՛ր հայ­րե­նա­կից­նե­րը:Աշ­խար­հի ո՛ր ան­կիւնն ալ եր­թաք, ուր Դաշ­նակ­ցա­կան ակումբ­ներ կան, այդ ակումբ­նե­րը կը կոչ­ուին Ժո­ղովր­դա­յին տուն: Որով­հե­տեւ թէ­եւ Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թիւնը այդ ակումբ­նե­րը բա­նա­լու հա­մար ճիգ ու ջանք կը թա­փէ, այդ ակումբ­նե­րը պա­հել ու պահ­պա­նե­լու հա­մար ա՛լ աւե­լի քրտինք ու աշ­խա­տանք կը թա­փէ, բայց մեր ակումբ­նե­րը եր­բե՛ք ինք­նան­պա­տակ չեն: Եր­բե՛ք միայն Դաշ­նակ­ցու­թեան ծա­ռա­յե­լու կոչ­ուած չեն: Այլ անոնք ամէն մէկ քա­ղա­քի մէջ ապ­րող հայ հա­մայն­քին, Հա­յաս­տա­նի կամ Ար­ցա­խի մէջ` քա­ղա­քի ազ­գաբ­նակ­չու­թեան հա­ւա­քա­վայ­րեր են: Չկայ Դաշ­նակ­ցու­թեան կող­մէ բաց­ուած ակումբ, որ­մէ ներս տեղ չու­նե­նայ Հ.Օ.Մ.-ը, Հ.Մ.Ը.Մ.-ը, Երի­տա­սար­դա­կան մեր միու­թիւնը, Հա­մազ­գա­յի­նը եւ եր­բեմն նա­՛եւ շրջա­նի մի­օր­եայ դպրո­ցը, հայ ծե­րե­րու միու­թիւնը եւ այլ ու այլ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­ներ: Այս ակում­բը, թէ­եւ կը կոչ­ուի Հ.Յ.Դ. Բաբ­գէն Սիւ­նի ակումբ, կամ օտար հա­սա­րա­կու­թեան հա­մար` Armenian-American Social Club, բայց անի­կա կը պատ­կա­նի ձե­զի՛, Պոս­թը­նի ամ­բողջ հա­յու­թեան, առանց որե­ւէ տե­սա­կի խտրու­թեան, տա­րի­քա­յին ըլ­լայ այդ, դա­ւա­նա­կան, քա­ղա­քա­կան կամ այլ: Իսկ այս­տեղ մտնող մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րը, այս­տեղ իրենց աշ­խա­տանք­նե­րը տա­նող հայ­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րը, մա՛­նա­ւանդ մեր ու­ղե­կից միու­թիւն­նե­րը` Հ.Մ.Ը.Մ.-ը, Հա­մազ­գա­յի­նը, Հ.Օ.Մ.-ն ու յատ­կա­պէս Հայ Երի­տա­սար­դաց Դաշ­նակ­ցու­թիւնը հիւ­րի կար­գա­վի­ճա­կով չեն կրնար ներս մտնել, իրա­ւունք չու­նին իրենք զի­րենք հիւր հա­մա­րե­լու այս­տեղ այլ որ­պէս տան­տէր, որ­պէս իրենց սե­փա­կան տու­նը, որ­պէս Պոս­թը­նի հա­յու­թեան ժո­ղովր­դա­յին տու­նը կը մտնեն ներս ու իրենց աշ­խա­տանք­նե­րը կը տա­նին այս յար­կին տակ:

Պէ­օ­ճէք­եան յայտ­նեց թէ գրե­թէ տա­րի մը տե­ւած է ակում­բի վե­րա­նո­րո­գու­թիւնը եւ այդ ալ նիւ­թա­կան դժուա­րու­թիւն­նե­րու պատ­ճա­ռաւ: Այս­տեղ կու­զեմ հրա­պա­րա­կաւ շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նել Հայ Յե­ղա­փո­խա­կան Դաշ­նակ­ցու­թեան Արե­ւել­եան Ամե­րի­կա­յի Կեդ­րո­նա­կան Կո­մի­տէ­ին, որ երբ բո­լոր դռնե­րը փակ­ուե­ցան մեր դի­մաց, կանգ­նե­ցաւ մեր կող­քին ու իր օգ­նու­թեամբ կրցանք գոր­ծը հասց­նել իր աւար­տին` այս չա­փե­րով ու պայ­ման­նե­րով: Դիտ­մամբ հան­գա­նա­կա­յին լայն աշ­խա­տան­քի չձեռ­նար­կեց այս կո­մի­տէն, որով­հե­տեւ ու­զե­ցինք մեր սե­փա­կան ու­ժե­րով ակում­բի դռնե­րը բա­նալ եւ զայն դնել Պոս­թը­նի հա­յու­թեան տրա­մադ­րու­թեան տակ: Ու­րախ ենք այ­սօր մեր բո­լոր ըն­կեր­նե­րու անու­նով յայ­տա­րա­րե­լու, որ հիմ­նա­կա­նին մէջ ըն­կե­րա­կան մեր ճի­գով յա­ջո­ղե­ցանք գոր­ծը գլուխ հա­նել, նուա­զա­գոյն չա­փով ծան­րա­բեռ­նե­լով մեր գա­ղու­թի մի քա­նի նուի­րա­տու­նե­րը: Հի­մա սա­կայն, որ ակում­բը բա­ցած է իր դռնե­րը, վե­րի յար­կը կա­հա­ւոր­ուած ու աշ­խա­տան­քի սկսած, ակում­բի գոր­ծու­նէ­ու­թիւնը ծա­ւա­լե­լու հա­մար զայն աւե­լի ապա­հով հիմ­քե­րու վրայ դնե­լու, երի­տա­սար­դու­թեան հա­մար իս­կա­պէ՛ս քա­շո­ղա­կան հա­ւա­քա­վայր մը մէջ­տեղ բե­րե­լու հա­մար հաս­տա՛տ պէտք պի­տի ու­նե­նանք մեր գա­ղու­թի ան­դամ­նե­րու, մեր հա­մա­կիր­նե­րու եւ ու­ղե­կից միու­թիւն­նե­րու օգ­նու­թեան: Կրկին շնոր­հա­կա­լու­թիւն ձեր բո­լո­րի ներ­կա­յու­թեան, այն­չափ շնոր­հա­կա­լու­թիւն մեր նուի­րա­տու­նե­րուն որ բա­րի եկած էք բո­լորդ Պոս­տո­նի Հայ­կա­կան Ժո­ղովր­դա­յին ձե՛ր տու­նը, եզ­րա­կա­ցուց Պէ­օ­ճէք­եան:

Ակում­բի Վար­չու­թեան ատե­նա­պետ Խա­ժակ Մկրտիչ­եան, իր կար­գին խօսք առ­նե­լով, յայտ­նեց թէ կամ­քի, հե­տե­ւո­ղա­կան եւ խմբա­յին աշ­խա­տան­քի ար­դիւնք, կա­րե­լի եղած է իրա­գոր­ծել այս ծախ­սա­լի վե­րա­նո­րո­գու­մը: Ան աւել­ցուց թէ ակում­բը տա­կա­ւին կա­րիք ու­նի բա­րե­զարդ­ուե­լու եւ յայտ­նեց թէ.- Յա­ռա­ջի­կայ շա­բաթ­նե­րուն կո­մի­տէն ու ակում­բի վար­չու­թիւնը պի­տի դի­մեն ձե­զի եւ կաս­կած չու­նինք, որ հայ­րե­նա­կից­ներ ու միու­թիւն­ներ իրենց ներդ­րու­մը պի­տի չզլա­նան ակում­բին“:

Մկրտիչ­եան, իր կար­գին շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց բո­լո՛ր ըն­կեր­նե­րուն եւ հա­մա­կիր­նե­րուն: Անոնք մեր կող­քին եղան եւ ճիգ չխնա­յե­ցին ակում­բի վե­րա­նո­րո­գու­թեան գոր­ծը գլուխ հա­նե­լու: Ակում­բի վար­չու­թիւնս, խոր շնոր­հա­կա­լու­թիւն կը յայտ­նէ ակում­բի վե­րա­նո­րո­գու­թեան հսկած յանձ­նա­խում­բի բո­լո՛ր ան­դամ­նե­րուն եւ այն ան­ձե­րուն, որոնք պաշ­տօ­նա­կան այ­լա­զան ար­տօ­նա­գիր­նե­րու եւ փաս­տա­թուղ­թե­րու հե­տապն­դու­մին ու օրի­նա­կան ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րը հե­տապն­դե­ցին, կար­գա­ւո­րե­ցին եւ գոր­ծե­րը դիւ­րա­ցու­ցին:

Ապա խօսք առաւ, տա­րի­ներ շարու­նակ շրջա­նէն ներս ծա­ռա­յած Թա­թուլ Սո­նենց Փա­փազ­եան, որ յայտ­նեց թէ այս ակում­բը իւ­րա­յա­տուկ է իր պատ­մու­թիւ­նով եւ կա­ռոյ­ցով: Ան նշեց թէ այս ըն­թաց­քով, մօտ ապա­գա­յին պի­տի նշուի այս ակում­բին հա­րիւ­րամ­եա­կը:

Նշենք թէ սե­ղան­նե­րուն զե­տեղ­ուած էին պռակ­ներ, որոնց մէջ նշուած էին ակում­բի այս վեր­ջին վե­րա­նո­րո­գու­թեան հա­մար նուի­րա­տուու­թիւն­ներ կա­տա­րած ըն­կեր­նե­րու եւ հա­մա­կիր­նե­րու անուն­նե­րը:

Ակում­բի մուտ­քին պի­տի զե­տեղ­ուի ցու­ցա­տախ­տակ մը, որուն վրայ պի­տի տե­ղադր­ուին ակում­բի բո­լոր նուի­րա­տու­նե­րու անուն­նե­րը:

 


Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles